Metsien kestävä käyttö

Metsien kestävässä käytössä huomioidaan kestävyyden kaikki kolme kriteeriä: ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys. Metsien kestävällä käytöllä luodaan hyvinvointia, hillitään ilmastonmuutosta, ylläpidetään luonnon monimuotoisuutta ja estetään metsäkato.

Metsistä saatava raaka-aine, puukuitu, on tärkeä vaihtoehto fossiilisille raaka-aineille, ja metsäteollisuustuotteilla on erittäin suuri merkitys Metsä Boardin kotimarkkinan kansantaloudelle: metsäteollisuus tuottaa noin viidesosan Suomen tavaraviennin tuloista.

Metsä Boardin kahdeksasta tehtaasta seitsemän sijaitsee Suomessa, Euroopan metsäisimmässä maassa, ja yksi tehdas sijaitsee Ruotsissa. Metsät kattavat noin 75 prosenttia Suomen ja 69 prosenttia Ruotsin pinta-alasta. Molemmissa maissa vähintään puolet metsistä on yksityisten metsänomistajien, tavallisten perheiden, omistuksessa, joten metsät ovat monille ihmisille merkittävä tulonlähde. Siksi metsänomistajille on tärkeää, että metsät säilyvät elinvoimaisina tuleville sukupolville. Molemmilla mailla on pitkä historia kestävässä metsänhoidossa, ja maiden metsävarat kasvavat jatkuvasti, koska metsien kasvu ylittää hakkuiden määrän. 

Metsä Board on osa Metsä Groupia, jonka sisäinen arvoketju auttaa meitä varmistamaan käyttämämme puukuidun alkuperän ja laadun. Puunhankinnastamme vastaa Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut.

Metsänomistaja Mikko Leikola kertoo, mitä metsä hänelle merkitsee:

Usein kysyttyjä kysymyksiä

 1. 1

  Mitä kestävä metsänhoito tarkoittaa?

  Kestävä metsätalous tukee metsien kasvua, suojelee luonnon monimuotoisuutta ja sallii metsäalueiden virkistyskäytön alueilla, joissa puita käytetään biotuotteiden raaka-aineena.

  Metsien sertifiointi takaa kestävän metsänhoidon. Metsäsertifiointi on sekä metsänomistajalle että puun ostavalle asiakkaalle todistus vastuullisesta toiminnasta koko arvoketjussa.

 2. 2

  Mitä metsäkato tarkoittaa?

  Metsäkato tarkoittaa, että metsien kokonaispinta-ala pienenee, kun puut hävitetään pysyvästi ja alue otetaan muunlaiseen käyttöön.

  Metsäkadon tärkein ajuri on maatalouden laajentuminen. Metsätalous ei aiheuta metsäkatoa Metsä Boardin puunhankinta-alueilla, vaan metsien kaataminen pysyvästi johtuu muista maankäyttömuodoista kuten infrastruktuurin rakentamisesta ja maanraivauksesta pelloiksi.

 3. 3

  Mitä metsitys ja metsän uudistaminen tarkoittavat?

  Metsitys tarkoittaa sitä, että metsien kokonaispinta-ala kasvaa, koska uusia metsiä perustetaan alueille, joilla ei aiemmin ollut metsää. Metsän uudistaminen tarkoittaa sitä, että uusia puita istutetaan hakattujen puiden tilalle.

  Suomessa metsät uudistetaan aina uudistushakkuun jälkeen. Metsä Group ja metsänomistajat istuttivat Suomen metsiin 270 miljoonaa puuntainta vuosina 2010─2020.

 4. 4

  Kuinka metsäluonnon monimuotoisuus turvataan?

  Luonnon monimuotoisuudelle erityisen tärkeitä ovat metsissä olevan lahopuun määrän lisääminen ja sekametsien suosiminen. Monimuotoisuus turvataan esimerkiksi perustamalla mänty- ja kuusivaltaisia sekametsiä ja jättämällä metsäalueille säästöpuita, tekopökkelöitä, suojatiheikköjä ja lahopuita.

  On tärkeää säilyttää arvokkaat elinympäristöt ja perustaa suojelualueita tiettyihin metsiin. Luonnon monimuotoisuutta edistetään myös vesistöjen varrella sijaitsevilla puskurivyöhykkeillä, jotka myös estävät maaperän ja ravinteiden valumista. Metsäsertifioinneissa määritellään tarkat kriteerit monimuotoisuuden säilyttämiselle.