Verot

Metsä Board ymmärtää verojen merkityksen osana yrityksen taloudellista ja sosiaalista vastuuta kaikissa sen toimintamaissa.

Osana Metsä Groupia, Metsä Board noudattaa Metsä Group -konsernin yhteistä veropolitiikkaa. Metsä Board tekee avointa ja aktiivista yhteistyötä eri toimintamaidensa veroviranomaisten kanssa. Suomessa Metsä Board tekee Verohallinnon kanssa syvennettyä yhteistyötä.

Metsä Boardilla on omistajiaan kohtaan velvollisuus hoitaa liiketoimintaansa kustannustehokkaasti, mukaan lukien toiminnasta syntyvät verot. Metsä Board ymmärtää verojen merkityksen osana yrityksen taloudellista ja sosiaalista vastuuta kaikissa sen toimintamaissa. Yhtiö hallitsee verokustannustaan ja veroriskejä lakien ja säännösten oikealla soveltamisella. Metsä Board ei vähennä verokustannustaan keinotekoisilla järjestelyillä.

Metsä Boardin liiketoimintamallien ja juridisten rakenteiden tulee aina perustua liiketoiminnallisiin syihin ja todelliseen substanssiin. Metsä Board sijoittautuu alhaisen verorasituksen maihin vain, mikäli siihen on liiketoiminnallisiin tarpeisiin liittyvät syyt. Mikäli yhtiöllä on mahdollisuus valita soveltuvan lainsäädännön puitteissa pienemmän verokustannuksen aiheuttava vaihtoehto jonkin liiketoimen tai rakenteen toteuttamiselle, yhtiö varaa tähän oikeuden. Mikäli Metsä Boardille tarjotaan sen toimintamaissa esimerkiksi investointeihin liittyviä verokannustimia, jotka ovat linjassa sen liiketoiminnallisten tavoitteiden ja aidon liiketoiminnallisen sisällön kanssa, yhtiö varaa oikeuden käyttää niitä.

Metsä Board hinnoittelee kaikki konserninsisäiset liiketoimensa markkinaehtoisesti. Verotettavan tulon allokaatio määräytyy kussakin konserniyhtiössä tuotetun lisäarvon mukaan. Metsä Board raportoi vuosittain verojalanjälkenään tietoja konserniyhtiöille maksettavaksi määrätyistä veroista ja veronluonteisista maksuista.

Metsä Board noudattaa kansainvälisiä siirtohinnoitteluohjeita ja paikallisia verolakeja kaikissa toimintamaissaan. Suurin osa Metsä Boardin johdosta, tuotannosta ja muista toiminnoista sijaitsevat Suomessa, joten myös suurin osa yrityksen tuloveroista maksetaan Suomeen.

Metsä Board raportoi verokustannuksensa oikeansuuruisena osana taloudellista raportointiaan. Yhtiö myös raportoi vuosittain verokustannusten jakauman merkittävimpien toimintamaiden kesken.

Metsä Boardin verokatsaus, mukaan lukien veronmaksutilanne, verotarkastukset, veroriskit ja niiden hallinta sekä muut merkittävät verotukseen liittyvät asiat käsitellään säännöllisesti Metsä Boardin johtoryhmässä sekä hallituksen tarkastusvaliokunnassa.

Metsä Fibren tulososuus

Metsä Boardin konsolidoitu tulos sisältää osuuden osakkuusyhtiö Metsä Fibren tuloksesta (24,9 % omistusosuus). Metsä Fibre maksaa tuloverot omasta tuloksestaan ja Metsä Board konsolidoi verojen jälkeisen osuuden osakkuusyhtiötuloksesta omaan tulokseensa.

Metsä Boardin toimintamaiden verojakauma 

  Suomi  Ruotsi Muut maat  Yhteensä 
Maksetut verot, milj. euroa 2023 2022 2022 2022 2023 2022 2023 2022
Yrityksen tuloverot 8,3 5,7 0 26,7 4,7 4,5 13 36,9
Työnantajan sosiaaliturvamaksut 27,9 29,4 14,7 14,5 3,6 4,1 46,3 47,9
Operatiiviset verot 2,2 4,1 2,4 6,2 0 0 4,7 10,4
Muut verot 0,5 0,6 0 0 0,2 0,2 0,6 0,8
Yhteensä 38,9 39,8 17,2 47,5 8,6 8,7 64,6 96,0