Näkymät ja tulosohjeistus

Metsä Board arvioi jokaisessa osavuosikatsauksessaan lähiajan näkymiä ja antaa sanallisen ohjeistuksen seuraavan vuosineljänneksen liiketuloksen kehityksestä.

Lähiajan näkymät

Lähde: Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2024

Ensikuitukartonkien alkuvuoden hyvän kysyntätilanteen odotetaan jatkuvan myös toisella vuosineljänneksellä. Kysyntää tukevat mm. arvoketjun varastojen täydentämistoimenpiteet. Kuluttajatuotteiden yleistä kysyntää määrittävät edelleen kuluttajien ostovoiman kehittyminen sekä kuluttajien yleinen ostokäyttäytyminen.

Metsä Boardin kartonkien toimitusmäärien arvioidaan huhti–kesäkuussa hieman kasvavan edellisestä vuosineljänneksestä (1–3/2024: 364 000 tonnia). Valuuttamääräisten myyntihintojen arvioidaan pysyvän vakaina.

Huhti–kesäkuulle kohdistuu edellistä vuosineljännestä enemmän tehtaiden vuosihuolto- ja investointiseisokkeja.

Kokonaiskustannusten ilman sellukustannuksia arvioidaan pysyvän vakaina.

Sellujen keskihinnan arvioidaan paranevan selvästi ensimmäisestä vuosineljänneksestä. Pitkäkuituisen sellun globaali markkinatilanne pysyy kireänä kun tarjontaa rajoittavat Kemin biotuotetehtaan korjaustyöt, selluntuottajien vuosihuoltoseisokit sekä globaalit logistiikan pullonkaulat. Sahatavaran kysyntä- ja hintatilanteen arvioidaan hieman paranevan kausiluonteisesti vuoden toisella neljänneksellä. 

Valuuttakurssimuutoksilla suojaukset huomioiden huhti–kesäkuussa 2024 on lievästi positiivinen liiketulosvaikutus tammi–maaliskuuhun 2024 verrattuna ja lievästi positiivinen vaikutus huhti–kesäkuuhun 2023 verrattuna.

Suomen poliittisista lakoista aiheutuneen negatiivisen liiketulosvaikutuksen arvioidaan huhti–kesäkuussa olevan suunnilleen samalla tasolla kuin tammi–maaliskuussa, 10–15 miljoonaa euroa. Kemin kaasuräjähdyksestä aiheutuva negatiivinen liiketulosvaikutus huhti–kesäkuussa on arviolta 30–40 miljoonaa euroa, joka tarkentuu korjaustöiden ja tuotannon uudelleenkäynnistymisen aikataulun täsmentyessä. Metsä Boardilla ja Metsä Fibrellä on tavanomaiset omaisuus- ja keskeytysvahinkovakuutukset, joista saatavat korvaukset kirjataan myöhemmin, eivätkä sisälly arvioon. Sekä lakoista että Kemin kaasuräjähdyksestä esitetyt arviot sisältävät Metsä Fibren tulososuuden kautta tulevat vaikutukset.

Tulosohjeistus huhti–kesäkuu 2024

Metsä Boardin vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan huhti–kesäkuussa 2024 olevan heikompi kuin tammi–maaliskuussa 2024.