Sisäpiirihallinto

Metsä Board ja sen konserniyhtiöt noudattavat sisäpiiriasioissa Suomen lainsäädäntöä, nimenomaisesti arvopaperipaperimarkkinalakia sekä Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetusta N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä (MAR) ja niitä täydentäviä asetuksia ja määräyksiä sekä NASDAQ Helsinki Oy:n (Helsingin Pörssi) sisäpiiriohjetta. Yhtiö on edellä mainittujen sääntöjen perusteella hyväksynyt yhtiön oman sisäpiiriohjeen.

MAR 14 artiklan ja Rikoslain 51 luvun mukaan sisäpiiritietoa hallussaan pitävä henkilö ei saa (i) tehdä tai yrittää tehdä sisäpiirikauppoja hankkimalla tai luovuttamalla omaan tai kolmannen lukuun yhtiön rahoitusvälineitä, (ii) suositella, että toinen henkilö tekee sisäpiirikauppoja taikka houkutella toista henkilöä siihen; tai (iii) ilmaista sisäpiiritietoa toiselle henkilölle, jollei tämä tapahdu osana työn, tehtävien tai ammatin tavanomaista suorittamista. Sisäpiirihallinnon tavoitteena on mahdollistaa yhtiön sisäpiiriin kuuluvien henkilöiden avoin omistus yhtiössä ylläpitäen samanaikaisesti julkista luottamusta yhtiön arvopapereilla tapahtuvaan kaupankäyntiin ja hinnanmuodostukseen. Yhtiö suositteleekin vain pitkäaikaisten sijoitusten tekemistä. Sisäpiiriin kuuluvia ohjeistetaan ja koulutetaan säännöllisin väliajoin.

EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) tultua voimaan 3.7.2016 yhtiöllä ei ole enää julkista sisäpiiriä eikä yhtiö ylläpidä pysyvää yrityskohtaisia sisäpiirirekisteriä. Yhtiö perustaa tarvittaessa hallituksen puheenjohtajan päätöksellä sisäpiirihankkeen, jonka piiriin kuuluvat kaikki tietyn sisäpiiritietoa sisältävän hankkeen valmisteluun osallistuvat henkilöt.

Yhtiön ilmoitusvelvollisiin johtajiin kuuluvat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja. Kyseisten henkilöiden sekä heidän lähipiirinsä kuuluvien luonnollisten ja oikeushenkilöiden omistus on julkista, sillä näillä kullakin on itsenäinen ilmoitusvelvollisuus suhteessa yhtiöön ja valvontaviranomaiseen Metsä Boardin osakkeilla ja muilla rahoitusvälineitä tekemistään liiketoimista ja Metsä Board julkaisee vastaanottamansa liiketoimia koskevat ilmoitukset pörssitiedotteina.

Ilmoitusvelvollisten johtajien kaupankäynti yhtiön osakkeilla ja muilla rahoitusvälineillä on kiellettyä raportointijakson päättymisen ja osavuosikatsauksen julkistamisen välisenä aikana (kuitenkin aina vähintään 30 kalenteripäivää; ns. suljettu ikkuna). Ilmoitusvelvollisten johtajien lisäksi yhtiö määrittelee ne muut henkilöt, jotka tehtävissään osallistuvat taloudellisten katsausten valmisteluun, ja jotka eivät myöskään saa suljetun ikkunan aikana käydä kauppaa yhtiön osakkeilla tai muilla rahoitusvälineillä.

Suljettu ikkuna

Suljetulla ikkunalla tarkoitetaan ajanjaksoa raportointijakson päättymisestä kyseiseltä raportointijaksolta julkistettavan osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamiseen (kuitenkin aina vähintään 30 vuorokautta), minkä jaksona aikana johtohenkilöt tai taloudellista tietoa saavat henkilöt eivät saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun liiketoimia Yhtiön rahoitusvälineillä. Suljettu ikkuna päättyy sen vuorokauden päättyessä, jolloin asianomainen tiedote on julkaistu.

Vuoden 2024 suljetun ikkunan jaksot:

Suljettu ikkuna Taloudellinen katsaus Julkaisupäivä
​​1.1.–8.2.2024 Vuoden 2023 tilinpäätöstiedote 8.2.2024
26.3.–25.4.2024 Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu​​ 25.4.2024
2.7.–1.8.2024 Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 1.8.2024
​24.9.–24.10.2024 Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 24.10.2024