Palkitseminen

Metsä Boardin palkitsemisen periaatteet

Metsä Boardin palkitseminen perustuu seuraaville keskeisille periaatteille, jotka koskevat yhtiön lakisääteisiä toimielimiä ja kaikkia Metsä Boardin palveluksessa olevia henkilöitä:

Kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan varmistaminen

Tuemme palkitsemisella yhtiön vision, strategisten ja operatiivisten päämäärien ja kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Kannustamme arvojen ja yhtiön edun mukaiseen toimintaan – vastuulliseen tuloksentekoon, luotettavuuteen, uudistumiseen ja yhteistyöhön.

Suorituskyvyn ja kannattavan kasvun varmistaminen

Palkitsemisella kannustamme erinomaisiin suorituksiin ja tuloksiin niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Palkitsemme tavoitteiden saavuttamisesta ja ylittämisestä, kannattavasta kasvusta ja omistaja- ja sidosryhmäarvon kasvattamisesta.

Osaamisen kehittymisen ja uudistumisen tukeminen

Tuemme palkitsemisella osaamisen kehittymistä ja osaajien sitoutumista. Kannustamme jatkuvaan parantamiseen, uudistumiseen ja tulevaisuuden menestysedellytysten luomiseen. Rahallisen palkitsemisen lisäksi kehitämme henkilöstön osaamista ja tarjoamme mahdollisuuksia urakehitykseen. Johtamisemme on laadukasta, ja kannustamme henkilöstöä osallistumiseen.

Johdonmukaisuus, kilpailukykyisyys ja läpinäkyvyys

Palkitseminen on oikeudenmukaista ja perustuu selkeisiin periaatteisiin ja rakenteisiin. Tarjoamme kilpailukykyisen palkitsemisen kokonaisuuden. Viestimme ja raportoimme palkitsemisesta läpinäkyvästi ja vaatimusten mukaisesti.

Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Yhtiökokous päättää hallituksen palkkioista. Hallituksen nimitys- ja HR-valiokunta tekee vuosittain kokoon kutsuttavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen palkitsemisesta ottaen huomioon palkitsemispolitiikan, yhtiön kulloisenkin taloudellisen tilanteen sekä muun muassa palkitsemisen suuntalinjat muissa vertailukelpoisissa yhtiöissä. Valiokunta konsultoi tarvittaessa yhtiön enemmistöomistajaa, joka käyttää yhtiökokouksessa määräysvaltaa hallituksen palkitsemista koskevassa asiassa.

Hallitus hyväksyy toimitusjohtajan palkan ja palkkiot ja muiden johtoryhmän jäsenten palkitsemisessa sovellettavat periaatteet. Hallitus hyväksyy lisäksi yhtiön palkitsemisjärjestelmien rakenteen, kohderyhmän, periaatteet ja sovellettavat mittarit sekä mittareiden kulloisetkin tavoitearvot. Hallituksen Nimitys- ja HR-valiokunta avustaa hallitusta johdon palkitsemiseen, työehtoihin ja palkkaukseen liittyvien asioiden hoidossa ja valmistelee hallitukselle kuuluvat, johdon palkitsemiseen liittyvät päätökset. Toimitusjohtaja päättää muun ylimmän johdon palkkaukseen liittyvistä kysymyksistä yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa hallituksen hyväksymien periaatteiden puitteissa ja hallituksen ohjeistamalla tavalla.

Metsa-Board-palkitsemisen-paatoksentekojarjestys.jpg

Hallituksen palkitseminen

Hallituksen jäsenten palkitseminen koostuu vuosipalkkiosta sekä hallituksen ja sen valiokuntien kokouspalkkioista. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan lisäksi erillinen kuukausipalkkio. Hallituksen jäsenet ovat vapaaehtoisesti TyEL-vakuutettuja sekä oikeutettuja Metsä Boardin matkustussääntöjen mukaisiin matkakorvauksiin.

Vuoden 2023 varsinainen yhtiökokous päätti pitää hallituksen palkkiot ennallaan siten, että:

  • Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 99 000 euroa
  • Varapuheenjohtajalle 85 000 euroa
  • Muille jäsenille 67 000 euroa

Yhtiökokous päätti maksaa noin puolet vuosipalkkioista julkisesta kaupankäynnistä hankittavina yhtiön B-sarjan osakkeina ja puolet rahana. Rahana maksettava korvaus vastaa arvioitua ennakonpidätyksen osuutta. Osakkeita ei saa luovuttaa kahden vuoden kuluessa niiden vastaanottamisesta.

Lisäksi yhtiökokous päätti pitää kokouspalkkiot ennallaan 800 eurossa kustakin hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta, johon jäsen osallistuu.

Edelleen yhtiökokous päätti maksaa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle erillistä kuukausipalkkiota 900 euroa.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä päättää tämän palkitsemisesta ja muista toimisuhteen ehdoista nimitys- ja HR-valiokunnan valmistelutyön pohjalta ja palkitsemispolitiikan puitteissa.

Hallituksen päätöksellä toimitusjohtajalle maksetaan kiinteä peruspalkka, joka on korvaus tehtävän vastuista tehtävän vaativuuden, yksilön osaamisen ja suoriutumisen sekä palkitsemisen markkinakäytännön perusteella. Toimitusjohtaja Mika Joukion kuukausipalkka on 43 478 euroa (huhtikuu 2023). Kuukausipalkkaan sisältyvät auto- ja puhelinetu sekä laajennettu terveys-, matka- ja tapaturmavakuutusturva.

Toimitusjohtajalle voidaan hallituksen päätöksellä maksaa lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinpalkkio. Lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmän palkkiomahdollisuus vuonna 2023 Metsä Groupin liiketuloskerroin huomioiden on enintään 75 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Palkkio perustuu Metsä Boardin liiketulokseen (painotus 50 prosenttia) ja hallituksen määrittämiin strategisiin tavoitteisiin, mukaan lukien vastuullisuustavoitteet (painotus 50 prosenttia) sekä Metsä Groupin liiketuloskertoimen toteumaan. Mahdollinen palkkio maksetaan maaliskuussa 2024.

Suoritusperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2020–2024 ansaintajakson 2021–2023 mahdollinen palkkio perustuu Metsä Board -konsernin (50 %) ja Metsä Group -konsernin (50 %) sijoitetun pääoman tuoton (ROCE, %) kehitykseen hallituksen määrittämällä tavalla. Hallituksella on lisäksi oikeus leikata järjestelmän mukaisia palkkioita, kokonaan tai osittain, mikäli tietyt konsernin liiketuloksen kehitykseen ja omavaraisuusasteeseen liittyvät kriteerit eivät täyty, tai mikäli palkkion määrä ylittäisi toimitusjohtajalle määritellyn henkilökohtaisen enimmäispalkkion määrän. Toimitusjohtajan maksimipalkkiotaso on 210 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta (leikkuritaso 270 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta). Palkkioon kuuluu Metsä Board Oyj:n B-sarjan osakkeina maksettava osuus ja rahaosuus, jolla katetaan palkkiosta suoritettavat verot. Osakkeina maksettavalla osuudella tarkoitetaan nettopalkkiota sen jälkeen, kun palkkion rahaosuudella on katettu toimitusjohtajalle palkkiosta aiheutuvat verot ja muut maksut. Mahdollinen palkkio maksetaan maaliskuussa 2024. Palkkion maksua seuraa noin kahden vuoden sitouttamisjakso, jonka aikana toimitusjohtaja ei saa myydä tai muutoin siirtää osakkeitaan. Mikäli toimitusjohtajan toimisuhde yhtiöön päättyy ansainta- tai sitouttamisjakson aikana, toimitusjohtaja tiettyjä poikkeustilanteita lukuun ottamatta menettää oikeutensa palkkioon.

Toimitusjohtaja voidaan irtisanoa hallituksen päätöksellä ilman eri syytä. Toimitusjohtaja voi myös irtisanoutua tehtävästään. Molemminpuolinen irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Hallitus voi kuitenkin päättää, että toimitusjohtajan toimisuhde yhtiöön päättyy ilman irtisanomisaikaa. Hallituksen irtisanoessa toimitusjohtajan toimitusjohtajalla on oikeus 12 kuukauden palkkaa vastaavaan erokorvaukseen.

Toimitusjohtaja kuuluu työntekijäin eläkelain piiriin. Se tarjoaa palvelusaikaan ja työansioihin perustuvan eläketurvan laissa säädetyllä tavalla. Suomen työeläkejärjestelmässä ansioiksi luetaan peruspalkka, palkkiot ja verotettavat luontoisedut, mutta ei optioista eikä johdon osakepalkkiojärjestelmästä saatuja tuloja. Toimitusjohtaja Mika Joukio kuuluu myös etuusperusteisen lisäeläkejärjestelyn piiriin, minkä mukaisesti toimitusjohtaja on oikeutettu jäämään eläkkeelle 62-vuotiaana. Lisäeläkejärjestelyn perusteella toimitusjohtajan eläkkeen taso on enintään 60 prosenttia työeläkelain mukaisesta kokonaispalkasta, joka lasketaan eläkkeelle siirtymishetkeä edeltävän viisivuotisjakson perusteella. Mikäli toimitusjohtajan työsuhde konsernissa päättyy ennen eläkeikää, on toimitusjohtaja oikeutettu vapaakirjaan.

Toimitusjohtajan palkitseminen vuonna 2023

Lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmän palkkiomahdollisuus vuonna 2022 Metsä Groupin liiketuloskerroin huomioiden oli enintään 75 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Palkkio perustui Metsä Boardin liiketulokseen (painotus 50 prosenttia) ja hallituksen määrittämiin strategisiin tavoitteisiin, mukaan lukien vastuullisuustavoitteet (painotus 50 prosenttia) sekä Metsä Groupin liiketuloskertoimen toteumaan. Toimitusjohtajalle maksettiin maaliskuussa 2023 lyhyen aikavälin palkkiota vuoden 2022 suoriutumiseen perustuen 331 049 euroa. 

Suoritusperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2020-2024 ansaintajakson 2020–2022 palkkio perustui puoliksi Metsä Board -konsernin ja puoliksi Metsä Group -konsernin sijoitetun pääoman tuoton (ROCE, %) kehitykseen hallituksen määrittämällä tavalla. Lisäksi liiketulokselle ja omavaraisuusasteelle oli asetettu vähimmäistasot. Ansaintajakson 2020-2022 toteuma oli 100,0 prosenttia, jonka perusteella toimitusjohtaja sai maaliskuussa 2023 yhteensä 84 576 Metsä Board Oyj:n B-sarjan osaketta. Toimitusjohtajalle ansaintajaksolta 2020–2022 maksettu pitkän aikavälin palkkio oli yhteensä 1 391 888 euroa. Toimitusjohtajan palkkio (sisältäen sekä osakkeet että rahaosuuden) voi olla enintään 200 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Palkkion maksua seuraa noin kahden vuoden sitouttamisjakso, jonka aikana toimitusjohtaja ei voi siirtää tai myydä osakkeitaan.

Toimitusjohtajan palkitseminen vuonna 2022

Lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmän palkkiomahdollisuus vuonna 2021 Metsä Groupin liiketuloskerroin huomioiden oli enintään 75 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Palkkio perustui Metsä Boardin liiketulokseen (painotus 50 prosenttia) ja hallituksen määrittämiin strategisiin tavoitteisiin, mukaan lukien vastuullisuustavoitteet (painotus 50 prosenttia) sekä Metsä Groupin liiketuloskertoimen toteumaan. Toimitusjohtajalle maksettiin maaliskuussa 2022 lyhyen aikavälin palkkiota vuoden 2021 suoriutumiseen perustuen 327 155 euroa.

Suoritusperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2017–2021 ansaintajakson 2019–2021 palkkio perustui puoliksi Metsä Board -konsernin ja puoliksi Metsä Group -konsernin sijoitetun pääoman tuoton (ROCE, %) kehitykseen hallituksen määrittämällä tavalla. Lisäksi liiketulokselle ja omavaraisuusasteelle oli asetettu vähimmäistasot. Ansaintajakson 2019-2021 toteuma oli 70,0 prosenttia, jonka perusteella toimitusjohtaja sai maaliskuussa 2022 yhteensä 52 500 Metsä Board Oyj:n B-sarjan osaketta. Toimitusjohtajalle ansaintajaksolta 2019–2021 maksettu pitkän aikavälin palkkio oli yhteensä 954 226 euroa. Palkkion määrää rajoitettiin. Toimitusjohtajan palkkio (sisältäen sekä osakkeet että rahaosuuden) voi olla enintään 200 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Palkkion maksua seuraa noin kahden vuoden sitouttamisjakso, jonka aikana toimitusjohtaja ei voi siirtää tai myydä osakkeitaan.

Toimitusjohtajan etuusperusteisen lisäeläkejärjestelyn maksu vuonna 2022 oli 589 122 euroa.

Muun johtoryhmän palkitseminen

Toimitusjohtaja päättää muun ylimmän johdon palkkaukseen liittyvistä kysymyksistä yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa hallituksen hyväksymien periaatteiden puitteissa ja hallituksen ohjeistamalla tavalla.

Muille johtoryhmän jäsenille maksetaan kiinteä peruspalkka, joka on korvaus tehtävän vastuista tehtävän vaativuuden, yksilön osaamisen ja suoriutumisen sekä palkitsemisen markkinakäytännön perusteella. Kiinteään peruspalkkaan voi sisältyä auto-, pyörä- ja puhelinetu sekä laajennettu terveys-, matka- ja tapaturmavakuutusturva.

Hallituksen päätöksellä muille johtoryhmän jäsenille voidaan maksaa lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinpalkkio. Lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmän palkkiomahdollisuus vuonna 2023 Metsä Groupin liiketuloskerroin huomioiden on muilla johtoryhmän jäsenillä enintään 50 tai 62,5 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Palkkio perustuu Metsä Boardin liiketulokseen (painotus 50 prosenttia) ja oman vastuualueen tavoitteisiin, mukaan lukien vastuullisuustavoitteet (painotus 50) sekä Metsä Groupin liiketuloskertoimen toteumaan. Mahdollinen palkkio maksetaan maaliskuussa 2024.

Suoritusperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2020–2024 ansaintajakson 2021-2023 mahdollinen palkkio perustuu Metsä Board -konsernin (50 %) ja Metsä Group -konsernin (50 %) sijoitetun pääoman tuoton (ROCE, %) kehitykseen hallituksen määrittämällä tavalla. Hallituksella on lisäksi oikeus leikata järjestelmän mukaisia palkkioita, kokonaan tai osittain, mikäli tietyt konsernin liiketuloksen kehitykseen ja omavaraisuusasteeseen liittyvät kriteerit eivät täyty, tai mikäli palkkion määrä ylittäisi johtoryhmän jäsenelle määritellyn henkilökohtaisen enimmäispalkkion määrän. Muiden johtoryhmän jäsenten maksimipalkkiotaso on 100 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta (leikkuritaso 130 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta). Palkkioon kuuluu Metsä Board Oyj:n B-sarjan osakkeina maksettava osuus ja rahaosuus, jolla katetaan palkkiosta suoritettavat verot. Osakkeina maksettavalla osuudella tarkoitetaan nettopalkkiota sen jälkeen, kun palkkion rahaosuudella on katettu johtoryhmän jäsenelle palkkiosta aiheutuvat verot ja muut maksut. Mahdollinen palkkio maksetaan maaliskuussa 2024. Palkkion maksua seuraa noin kahden vuoden sitouttamisjakso, jonka aikana johtoryhmän jäsen ei saa myydä tai muutoin siirtää osakkeitaan. Mikäli johtoryhmän jäsenen työsuhde yhtiöön päättyy ansainta- tai sitouttamisjakson aikana, johtoryhmän jäsen tiettyjä poikkeustilanteita lukuun ottamatta menettää oikeutensa palkkioon.

Muiden johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Mikäli johtaja irtisanotaan muusta kuin johtajasta riippuvasta syystä johtoryhmän jäsenillä on pääsääntöisesti oikeus kuuden (6) kuukauden palkkaa vastaavaan irtisanomiskorvaukseen. Muilla johtoryhmän jäsenillä ei ole lakisääteisestä eläketurvasta poikkeavia eläkejärjestelyjä.

Muun johtoryhmän palkitseminen vuonna 2023

Lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmän palkkiomahdollisuus vuonna 2022 Metsä Groupin liiketuloskerroin huomioiden oli muilla johtoryhmän jäsenillä enintään 50 tai 62,5 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Palkkio perustui Metsä Boardin liiketulokseen (painotus 30 tai 50 prosenttia) ja oman vastuualueen tavoitteisiin (painotus 50 tai 70 prosenttia) sekä Metsä Groupin liiketuloskertoimen toteumaan. Muille johtoryhmän jäsenille maksettiin maaliskuussa 2023 lyhyen aikavälin palkkioita vuoden 2022 suoriutumiseen perustuen yhteensä 658 574 euroa.

Suoritusperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2020–2024 ansaintajakson 2020–2022 palkkio perustui puoliksi Metsä Board -konsernin ja puoliksi Metsä Group -konsernin sijoitetun pääoman tuoton (ROCE, %) kehitykseen hallituksen määrittämällä tavalla. Lisäksi liiketulokselle ja omavaraisuusasteelle oli asetettu vähimmäistasot. Ansaintajakson 2020-2022 toteuma oli 100,0 prosenttia, jonka perusteella johtoryhmän muut jäsenet saivat maaliskuussa 2023 yhteensä 93 314 Metsä Board Oyj:n B-sarjan osaketta. Muille johtoryhmän jäsenille ansaintajaksolta 2020–2022 maksetut pitkän aikavälin palkkiot olivat yhteensä 1 446 898 euroa. Muiden johtoryhmän jäsenten palkkio (sisältäen sekä osakkeet että rahaosuuden) voi olla enintään 100 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Palkkion maksua seuraa noin kahden vuoden sitouttamisjakso, jonka aikana johtoryhmän jäsen ei voi siirtää tai myydä osakkeitaan.

Muun johtoryhmän palkitseminen vuonna 2022

Muu johtoryhmä Kiinteä palkka ja luontoisedut (vakuutus-, auto- ja puhelinedut), euroa Lyhyen aikavälin palkkio (suoriutuminen vuonna 2021), euroa Pitkän aikavälin palkkio (ansaintajakso 2019–2021), euroa Viivästetty pitkän aikavälin palkkio, euroa Yhteensä, euroa
Vuosi 2022 1 327 502 634 513 1 022 174 96 730 3 080 918
Vuosi 2021 1 176 977 202 052 953 396 208 595 2 541 020

Lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmän palkkiomahdollisuus vuonna 2021 Metsä Groupin liiketuloskerroin huomioiden oli muilla johtoryhmän jäsenillä enintään 50 tai 62,5 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Palkkio perustui Metsä Boardin liiketulokseen (painotus 30 tai 50 prosenttia) ja oman vastuualueen tavoitteisiin (painotus 50 tai 70 prosenttia) sekä Metsä Groupin liiketuloskertoimen toteumaan. Muille johtoryhmän jäsenille maksettiin vuonna 2022 lyhyen aikavälin palkkioita vuoden 2021 suoriutumiseen perustuen yhteensä 631 513 euroa.

Suoritusperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2017–2021 ansaintajakson 2019–2021 palkkio perustui puoliksi Metsä Board -konsernin ja puoliksi Metsä Group -konsernin sijoitetun pääoman tuoton (ROCE, %) kehitykseen hallituksen määrittämällä tavalla. Lisäksi liiketulokselle ja omavaraisuusasteelle oli asetettu vähimmäistasot. Ansaintajakson 2019-2021 toteuma oli 70,0 prosenttia, jonka perusteella johtoryhmän muut jäsenet saivat maaliskuussa 2022 yhteensä 55 329 Metsä Board Oyj:n B-sarjan osaketta. Muille johtoryhmän jäsenille ansaintajaksolta 2019–2021 maksetut pitkän aikavälin palkkiot olivat yhteensä 1 022 174 euroa. Palkkion määrää rajoitettiin. Muiden johtoryhmän jäsenten palkkio (sisältäen sekä osakkeet että rahaosuuden) voi olla enintään 100 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Palkkion maksua seuraa noin kahden vuoden sitouttamisjakso, jonka aikana johtoryhmän jäsen ei voi siirtää tai myydä osakkeitaan.

Yhdelle muun johtoryhmän jäsenelle maksettiin ansaintajaksolta 2015–2017 viivästettyjä pitkän aikavälin palkkioita osakepalkkiojärjestelmän ehtojen ja hallituksen päätöksen mukaisesti huhtikuussa 2022 yhteensä 96 730 euroa.

Pitkän aikavälin palkitseminen

Osakepalkkiojärjestelmä 2017–2021

Metsä Board Oyj:n hallitus päätti tammikuussa 2017 jatkaa johdon osakepohjaista palkitsemisjärjestelmää. Järjestelmän tarkoituksena on ollut yhdistää omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa johto toteuttamaan yhteistä strategiaa ja tarjota heille kilpailukykyinen omistukseen perustuva palkitsemisjärjestelmä. Järjestelmässä oli kolme ansaintajaksoa, jotka olivat kalenterivuodet 2017–2019, 2018–2020 ja 2019–2021.Yhtiön hallitus päätti kunkin ansaintajakson alussa ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet. Järjestelmän palkkio kultakin ansaintajaksolta perustui Metsä Board -konsernin (50 %) ja Metsä Group -konsernin (50 %) sijoitetun pääoman tuoton (ROCE) kehitykseen hallituksen määrittämällä tavalla. Lisäksi oli asetettu vähimmäisarvot omavaraisuusasteelle ja liiketulokselle.

Palkkio maksettiin ansaintajakson päättymistä seuraavana keväänä. Palkkion määrää oli rajoitettu. Mikäli palkkion määrä ylitti johtohenkilön vuosipalkan, tai toimitusjohtajan kohdalla tämän kaksinkertaisen vuosipalkan, palkkiota ei maksettu ylittävältä osalta. Ansaintajaksoa seuraa noin kahden vuoden sitouttamisjakso, jonka aikana johtohenkilö ei saa siirtää tai myydä osakkeitaan. Mikäli johtohenkilö päättää työ- tai toimisopimuksensa sitouttamisjakson aikana, johtohenkilö on velvollinen palauttamaan ansaintajaksolta ansaitsemansa osakepalkkion vastikkeetta. Mikäli taas yhtiö päättää johtohenkilön työ- tai toimisopimuksen muusta kuin osallistujaan liittyvästä syystä tai mikäli johtohenkilön työ- tai toimisopimus päättyy yhteisesti sopien siten, että johtohenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen sitouttamisjakson päättymistä, johtohenkilöllä on oikeus pitää luovutusrajoituksen alaiset osakkeet ja luovutusrajoitus lakkaa olemasta voimassa.

Palkkio maksettiin Metsä Board Oyj:n B-sarjan osakkeina. Lisäksi palkkioihin kuului rahaosuus, jolla katettiin johtohenkilölle palkkioista aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Järjestelmän piiriin kuuluivat kaikki Metsä Boardin johtoryhmän jäsenet sekä muita yhtiön avaintehtävissä toimivia johtajia.

Ansaintajakso* 2017–2019
Kohderyhmä ​Johtoryhmän jäsenet sekä muita avaintehtävissä toimivia johtajia, yhteensä 15 hlöä
​Palkkiomahdollisuus ​​Toimitusjohtaja: enintään 200 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta
Muu johtoryhmä: enintään 100 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta
​Ansaintakriteeri ROCE 1)
​Ansaintajakson toteuma, % ​75,1
​Palkkion maksuvuosi ​2020
Sitouttamisjakso ​2 vuotta
Osakkeen hinta siirtohetkellä, euroa ​4,86
​​Toimitetut osakkeet, kappaletta Yhteensä 172 709, josta
toimitusjohtajan osuus 56 325
muun johtoryhmän osuus 75 079
*Ansaintajakson tiedot perustuvat maksuhetken tilanteeseen.

 

Ansaintajakso* 2018–2020
Kohderyhmä ​Johtoryhmän jäsenet sekä muita avaintehtävissä toimivia johtajia,
yhteensä 17 hlöä
Palkkiomahdollisuus Toimitusjohtaja: enintään 200 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta
Muu johtoryhmä: enintään 100 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta
Ansaintakriteerit ROCE1)
Ansaintajakson toteuma, % 59,0
Palkkion maksuvuosi 2021
Sitouttamisjakso 2 vuotta
Osakkeen hinta siirtohetkellä, euroa 9,43
Toimitetut osakkeet, kappaletta Yhteensä 127 785, josta
toimitusjohtajan osuus 44 250
muun johtoryhmän osuus 47 645
*Ansaintajakson tiedot perustuvat maksuhetken tilanteeseen.

 

Ansaintajakso* 2019–2021
Kohderyhmä ​Johtoryhmän jäsenet sekä muita avaintehtävissä toimivia johtajia,
yhteensä 24 hlöä
Palkkiomahdollisuus ​Toimitusjohtaja: enintään 200 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta
Muu johtoryhmä: enintään 100 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta
Ansaintakriteerit ROCE1)
Ansaintajakson toteuma, % 70,0
Palkkion maksuvuosi 2022
Sitouttamisjakso 2 vuotta
Osakkeen hinta siirtohetkellä, euroa 8,86
Toimitetut osakkeet, kappaletta Yhteensä 182 280, josta
toimitusjohtajan osuus 52 500
muun johtoryhmän osuus 55 329
* Ansaintajakson tiedot perustuvat maksuhetken tilanteeseen.

1) Metsä Board -konsernin (50 %) ja Metsä Group -konsernin (50 %) kolmen vuoden keskimääräinen ROCE. Lisäksi oli asetettu vähimmäisarvot omavaraisuusasteelle ja liiketulokselle 

Osakepalkkiojärjestelmä 2020–2024

Metsä Board Oyj:n hallitus päätti tammikuussa 2020 jatkaa johdon suoritusperusteista osakepalkkiojärjestelmää. Järjestelmän tarkoituksena on ollut yhdistää omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa johto toteuttamaan yhteistä strategiaa ja tarjota heille kilpailukykyinen omistukseen perustuva palkitsemisjärjestelmä. Osakepalkkiojärjestelmässä 2020–2024 on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2020–2022, 2021–2023 ja 2022–2024.

Hallitus päätti ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Ansaintajaksolle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen määrää sen, kuinka suuri osuus enimmäispalkkiosta maksetaan johtohenkilöille. Järjestelmän mahdolliset palkkiot ansaintajaksoilta 2020–2022, 2021–2023 ja 2022–2024 perustuvat Metsä Board -konsernin (50 %) ja Metsä Group -konsernin (50 %) sijoitetun pääoman tuoton (ROCE, %) kehitykseen hallituksen määrittämällä tavalla. Hallituksella on lisäksi oikeus leikata järjestelmän mukaisia palkkioita, kokonaan tai osittain, mikäli tietyt konsernin liiketuloksen kehitykseen ja omavaraisuusasteeseen liittyvät kriteerit eivät täyty, tai mikäli palkkion määrä ylittäisi johtohenkilölle määritellyn henkilökohtaisen enimmäispalkkion määrän. Toimitusjohtajan palkkiomahdollisuus on maksimitasolla 210 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta ja muiden Metsä Boardin johtoryhmän jäsenten 100 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Lisäksi palkitsemiselle on asetettu enimmäistaso, joka on toimitusjohtajan osalta 270 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta ja muiden Metsä Boardin johtoryhmän jäsenten osalta 130 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta.

Palkkioon kuuluu Metsä Board Oyj:n B-sarjan osakkeina maksettava osuus ja rahaosuus, jolla katetaan palkkiosta suoritettavat verot. Osakkeina maksettavalla osuudella tarkoitetaan nettopalkkiota sen jälkeen, kun palkkion rahaosuudella on katettu johtohenkilölle palkkiosta aiheutuvat verot ja muut maksut. Mahdollinen palkkio maksetaan pääsääntöisesti ansaintajakson päättymistä seuraavana keväänä ja sitä seuraa noin kahden vuoden sitouttamisjakso, jonka aikana johtohenkilö ei saa myydä tai muutoin siirtää osakkeitaan. Mikäli johtohenkilön työ- tai toimisuhde yhtiöön päättyy ansainta- tai sitouttamisjakson aikana, johtohenkilö tiettyjä poikkeustilanteita lukuun ottamatta menettää oikeutensa palkkioon.

Järjestelmän piiriin kuuluvat kaikki Metsä Boardin johtoryhmän jäsenet sekä muita yhtiön avaintehtävissä toimivia johtajia.

​Ansaintajakso*
2020–2022
​Kohderyhmä Johtoryhmän jäsenet sekä muita avaintehtävissä toimivia johtajia,
yhteensä 25 hlöä 
​Palkkiomahdollisuus Toimitusjohtaja: enintään 270 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta
Muu johtoryhmä: enintään 130 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta
Ansaintakriteerit ​ROCE 1)
Ansaintajakson toteuma, %  100,0
​​Palkkion maksuvuosi ​2023
​Sitouttamisjakso ​2 vuotta
Osakkeen hinta siirtohetkellä, euroa 8,26
Toimitetut osakkeet, kappaletta Yhteensä 298 785, josta
toimitusjohtajan osuus 84 576
muun johtoryhmän osuus 93 314

* Ansaintajakson tiedot perustuvat maksuhetken tilanteeseen.
1) Metsä Board -konsernin (50 %) ja Metsä Group -konsernin (50 %) kolmen vuoden keskimääräinen ROCE. Lisäksi oli asetettu vähimmäisarvot omavaraisuusasteelle ja liiketulokselle.

Ansaintajakso 2021–2023
​Kohderyhmä ​Johtoryhmän jäsenet sekä muita avaintehtävissä toimivia johtajia,
yhteensä 26 hlöä (helmikuu 2023)
Palkkiomahdollisuus ​Toimitusjohtaja: enintään 270 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta
Muu johtoryhmä: enintään 130 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta
​​Ansaintakriteerit ​ROCE 1)
​​Palkkion maksuvuosi 2024
​Sitouttamisjakso ​2 vuotta
​Allokoidut osakkeet (brutto), kappaletta Yhteensä 413 980 (helmikuu 2023)

 

Ansaintajakso 2022–2024
Kohderyhmä Johtoryhmän jäsenet sekä muita avaintehtävissä toimivia johtajia,
yhteensä 26 hlöä (helmikuu 2023)
Palkkiomahdollisuus ​Toimitusjohtaja: enintään 270 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta
Muu johtoryhmä: enintään 130 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta
Ansaintakriteerit ROCE1)
Palkkion maksuvuosi 2025
Sitouttamisjakso 2 vuotta
Allokoidut osakkeet (brutto), kappaletta Yhteensä 421 099 (helmikuu 2023)
1)Metsä Board -konsernin (50 %) ja Metsä Group -konsernin (50 %) kolmen vuoden keskimääräinen ROCE. Lisäksi asetettu vähimmäisarvot omavaraisuusasteelle ja liiketulokselle.

Osakepalkkiojärjestelmä 2023–2027

Metsä Board Oyj:n hallitus päätti joulukuussa 2022 jatkaa johdon suoritusperusteista osakepalkkiojärjestelmää. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa johto toteuttamaan yhteistä strategiaa ja tarjota heille kilpailukykyinen omistukseen perustuva palkitsemisjärjestelmä. Osakepalkkiojärjestelmässä 2023–2027 on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2023–2025, 2024–2026 ja 2025–2027.

Hallitus päättää ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Ansaintajaksolle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen määrää sen, kuinka suuri osuus enimmäispalkkiosta maksetaan johtohenkilöille. Järjestelmän mahdolliset palkkiot ansaintajaksoilta 2023–2025, 2024–2026 ja 2025–2027 perustuvat Metsä Board -konsernin (50 %) ja Metsä Group -konsernin (50 %) sijoitetun pääoman tuoton (ROCE, %) kehitykseen hallituksen määrittämällä tavalla. Hallituksella on lisäksi oikeus leikata järjestelmän mukaisia palkkioita, kokonaan tai osittain, mikäli tietyt konsernin liiketuloksen kehitykseen ja omavaraisuusasteeseen liittyvät kriteerit eivät täyty, tai mikäli palkkion määrä ylittäisi johtohenkilölle määritellyn henkilökohtaisen enimmäispalkkion määrän. Toimitusjohtajan palkkiomahdollisuus on maksimitasolla 210 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta ja muiden Metsä Boardin johtoryhmän jäsenten 100 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Lisäksi palkitsemiselle on asetettu enimmäistaso, joka on toimitusjohtajan osalta 270 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta ja muiden Metsä Boardin johtoryhmän jäsenten osalta 130 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta.

Palkkioon kuuluu Metsä Board Oyj:n B-sarjan osakkeina maksettava osuus ja rahaosuus, jolla katetaan palkkiosta suoritettavat verot. Osakkeina maksettavalla osuudella tarkoitetaan nettopalkkiota sen jälkeen, kun palkkion rahaosuudella on katettu johtohenkilölle palkkiosta aiheutuvat verot ja muut maksut. Mahdollinen palkkio maksetaan pääsääntöisesti ansaintajakson päättymistä seuraavana keväänä ja sitä seuraa noin kahden vuoden sitouttamisjakso, jonka aikana johtohenkilö ei saa myydä tai muutoin siirtää osakkeitaan. Mikäli johtohenkilön työ- tai toimisuhde yhtiöön päättyy ansainta- tai sitouttamisjakson aikana, johtohenkilö tiettyjä poikkeustilanteita lukuun ottamatta menettää oikeutensa palkkioon.

Järjestelmän piiriin kuuluvat kaikki Metsä Boardin johtoryhmän jäsenet sekä muita yhtiön avaintehtävissä toimivia johtajia.

 

Ansaintajakso 2023–2025
Kohderyhmä Johtoryhmän jäsenet sekä muita avaintehtävissä toimivia johtajia, yhteensä 24 hlöä (helmikuu 2023)
Palkkiomahdollisuus Toimitusjohtaja: enintään 270 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta
Muu johtoryhmä: enintään 130 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta
Ansaintakriteerit ROCE 1)
Palkkion maksuvuosi 2026
Sitouttamisjakso 2 vuotta
Allokoidut osakkeet (brutto), kappaletta Yhteensä 417 415 (helmikuu 2023)

 

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2017–2021

Metsä Board Oyj:n hallitus päätti tammikuussa 2017 ottaa käyttöön sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän Metsä Boardin avainhenkilöille. Järjestelmän tarkoituksena on ollut sitouttaa avainhenkilöt toteuttamaan konsernin yhteistä strategiaa ja tarjota heille kilpailukykyinen omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä sekä yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet konsernin arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä. Järjestelmä tarjosi kohderyhmään kuuluville avainhenkilöille mahdollisuuden ansaita Metsä Board Oyj:n B-sarjan osakkeita työsuhteen jatkumiseen perustuen. Hallitus nimesi kohderyhmään kuuluvat avainhenkilöt ja päätti heidän palkkionsa.

Osakepalkkiojärjestelmä sisälsi hallituksen jokaisen avainhenkilön kohdalla erikseen tekemän päätöksen mukaisesti 12–36 kuukauden pituisia sitouttamisjaksoja. Palkkio maksettiin osakkeina ja rahana sitouttamisjakson päättymisen jälkeen. Järjestelmän perusteella maksettuun palkkioon kuului osakkeina annettava osuus ja rahaosuus. Osakkeina annettavalla osuudella tarkoitettiin nettopalkkiota sen jälkeen, kun palkkion rahaosuudella oli katettu avainhenkilölle palkkiosta aiheutuvat verot. Palkkion määrää oli rajoitettu. Mikäli palkkio (sisältäen sekä osakkeet että rahaosuuden) ylitti avainhenkilölle määritellyn enimmäispalkkion määrän, palkkiota ei maksettu enimmäismäärän ylittävältä osalta. Palkkion maksamisen edellytyksenä oli, että avainhenkilön työ- tai toimisuhde oli voimassa ja työssäolo jatkui sitouttamisjakson loppuun saakka.

Vuonna 2020 sitouttavasta osakepalkkiojärjestelmästä maksettiin palkkio yhdelle avainhenkilölle, yhteensä 10 000 osaketta. Vuonna 2021 sitouttavasta osakepalkkiojärjestelmästä ei maksettu palkkioita.

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2020–2024

Metsä Board Oyj:n hallitus päätti joulukuussa 2019 jatkaa sitouttavaa osakepalkkiojärjestelmää Metsä Boardin avainhenkilöille. Järjestelmän tarkoituksena on sitouttaa avainhenkilöt toteuttamaan konsernin yhteistä strategiaa ja tarjota heille kilpailukykyinen omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä sekä yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet konsernin arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä. Järjestelmä tarjoaa kohderyhmään kuuluville avainhenkilöille mahdollisuuden ansaita Metsä Board Oyj:n B-sarjan osakkeita työsuhteen jatkumiseen perustuen. Hallitus nimeää kohderyhmään kuuluvat avainhenkilöt ja päättää heidän palkkionsa.

Osakepalkkiojärjestelmä sisältää hallituksen jokaisen avainhenkilön kohdalla erikseen tekemän päätöksen mukaisesti 12–36 kuukauden pituisia sitouttamisjaksoja. Mahdollinen palkkio maksetaan sitouttamisjakson päättymisen jälkeen. Palkkioon kuuluu Metsä Board Oyj:n B-osakkeina maksettava osuus ja rahaosuus, jolla katetaan palkkiosta suoritettavat verot. Osakkeina maksettavalla osuudella tarkoitetaan nettopalkkiota sen jälkeen, kun palkkion rahaosuudella on katettu avainhenkilölle palkkiosta aiheutuvat verot ja muut maksut. Palkkion määrää on rajoitettu. Mikäli maksettava bruttomäärä (osakkeet + verojen osuus yhteensä) ylittää avainhenkilölle määritellyn enimmäispalkkion määrän, palkkiota ei makseta enimmäismäärän ylittävältä osalta. Palkkion maksamisen edellytyksenä on, että avainhenkilön työ- tai toimisuhde on voimassa ja työssäolo jatkuu sitouttamisjakson loppuun saakka.

Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2020–2024 piiriin on nimetty yksi avainhenkilö. 

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2023–2027

Metsä Board Oyj:n hallitus päätti joulukuussa 2022 jatkaa sitouttavaa osakepalkkiojärjestelmää Metsä Boardin avainhenkilöille. Järjestelmän tarkoituksena on sitouttaa avainhenkilöt toteuttamaan konsernin yhteistä strategiaa ja tarjota heille kilpailukykyinen omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä sekä yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet konsernin arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä. Järjestelmä tarjoaa kohderyhmään kuuluville avainhenkilöille mahdollisuuden ansaita Metsä Board Oyj:n B-sarjan osakkeita työsuhteen jatkumiseen perustuen. Hallitus nimeää kohderyhmään kuuluvat avainhenkilöt ja päättää heidän palkkionsa.

Osakepalkkiojärjestelmä sisältää hallituksen jokaisen avainhenkilön kohdalla erikseen tekemän päätöksen mukaisesti 12–36 kuukauden pituisia sitouttamisjaksoja. Mahdollinen palkkio maksetaan sitouttamisjakson päättymisen jälkeen. Palkkioon kuuluu Metsä Board Oyj:n B-osakkeina maksettava osuus ja rahaosuus, jolla katetaan palkkiosta suoritettavat verot. Osakkeina maksettavalla osuudella tarkoitetaan nettopalkkiota sen jälkeen, kun palkkion rahaosuudella on katettu avainhenkilölle palkkiosta aiheutuvat verot ja muut maksut. Palkkion määrää on rajoitettu. Mikäli maksettava bruttomäärä (osakkeet + verojen osuus yhteensä) ylittää avainhenkilölle määritellyn enimmäispalkkion määrän, palkkiota ei makseta enimmäismäärän ylittävältä osalta. Palkkion maksamisen edellytyksenä on, että avainhenkilön työ- tai toimisuhde on voimassa ja työssäolo jatkuu sitouttamisjakson loppuun saakka.

Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2023–2027 piiriin ei ole toistaiseksi nimetty avainhenkilöitä.