Tuoteturvallisuus

Tuoteturvallisuus ei ole neuvoteltavissa oleva asia, vaan ehdoton vaatimus kaikessa pakkaamisessa ja ruoan tarjoiluastioissa, sekä prioriteetti kaikissa Metsä Boardin toiminnoissa.

Jotta tuoteturvallisuuden korkea taso voidaan varmistaa, vaaditaan toimitusketjun kaikilta osapuolilta toiminnan läpinäkyvyyttä ja yksityiskohtaisen tiedon vaihtamista. Metsä Board seuraa aktiivisesti säädösten ja suositusten muutoksia sekä asiakkaiden esittämiä vaatimuksia.

Metsä Board toimii tuoteturvallisuusperiaatteidensa mukaisesti, yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa, tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Ehjä tuoteturvallisuusketju edellyttää laajaa vaatimuksenmukaisuutta, joka kattaa raaka-aineet, tuotantoprosessit ja logistiikan sekä loppukäyttökohteita koskevien säädösten ja standardien noudattamisen. Metsä Board takaa toimittamiensa tuotteiden vaatimuksenmukaisuuden ja turvallisuuden. Materiaalien jatkojalostuksessa, kukin yksittäinen toimitusketjun toimija on vastuussa toimittamansa tuotteen vaatimustenmukaisuudesta.

Raaka-aineet

Puuperäisten kuitujen ja kemikaalien optimaalinen käyttö on keskeistä kartongin tuoteturvallisuuden varmistamisessa.

Yksi vahvuuksistamme on, että koko puuraaka-aineen arvoketju metsästä kartonkitehtaalle on Metsä Groupin eri liiketoimintayksiköiden hallussa. Kaikki käyttämämme puukuitu voidaan jäljittää takaisin metsään, josta se on lähtöisin. Kaikki puuraaka-aine on jäljitettävissä ja peräisin kontrolloiduista tai sertifioiduista, kolmannen osapuolen varmentamista, kestävästi hoidetuista pohjoisen metsistä. Tarkoin tunnetuista lähteistä peräisin olevan ensikuidun käyttö sekä ainutlaatuinen alkuperäketju metsästä tuotteeseen takaa, että kartonkeihimme ei päädy missään vaiheessa meille tuntemattomia kemikaaleja.

Kartonginvalmistuksessa käytetään ainoastaan turvallisia ja harkiten valikoituja kemikaaleja, joiden tulee täyttää niitä koskevat globaalit lainsäädännöt, kuten elintarvikekontaktimateriaalien raaka-aineille asetetut vaatimukset. Myös terveys-, turvallisuus- ja ympäristötekijät tarkastellaan huolella. Jatkuvaan tuotantokäyttöön hyväksyttyjä kemikaaleja arvioidaan myös säännöllisesti toimittajilta saatujen tietojen perusteella. Näin voimme ylläpitää tuoteturvallisuuden korkean tason.

Tuoteturvallisuus kartongin valmistuksessa

Kaikki ruoan kanssa kontaktiin joutuvat materiaalit ovat avainasemassa ruoan pilaantumisen ehkäisyssä, siksi näiden materiaalien turvallisuus on tärkeää kaikkien elintarvikeketjun osapuolien kannalta.

Johtavana ensikuitukartonkien valmistajana Metsä Board haluaa varmistaa, että sen tuoteturvallisuuskäytännöt vastaavat elintarviketeollisuudessa käytössä olevia standardeja.

Metsä Boardin tuotantolaitoksilla noudatetaan ns. hyviä tuotantotapoja (GMP), jotka on määritetty Euroopan Unionissa asetuksella (EY) 2023/2006 elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien materiaalien ja tarvikkeiden hyvistä tuotantotavoista. Näiden perusvaatimusten lisäksi kaikilla Metsä Boardin tehtailla on sertifioitu elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä ISO 22000 ja lisäksi ruokakontaktimateriaaleja valmistavat tehtaat täyttävät FSSC 22000 -elintarviketurvallisuusjärjestelmän vaatimukset.

FSSC 22000 (Elintarviketurvallisuusjärjestelmän sertifiointi) tarjoaa viitekehyksen organisaation elintarviketurvallisuuden tehokkaaseen hallintaan. FSSC 22000 on Global Food Safety Initiative:n (GFSI) hyväksymä ja perustuu voimassa oleviin ISO-standardeihin. Se takaa, että yrityksellä on kattava elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä, joka täyttää sekä yrityksen asiakkaiden että kuluttajien vaatimukset. GFSI kokoaa elintarviketeollisuuden ja siihen liittyvät teollisuusalat yhteen edistämään elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmiä maailmanlaajuisesti.

MetsaBoard-Pro-FBB-Bright-chocolate-small.jpg

Metsä Boardin tuotantolaitokset ovat arvioineet elintarviketurvallisuuteen liittyvät vaarat HACCP-menetelmällä, joka on käytössä laajasti elintarviketeollisuudessa. Elintarviketurvallisuuteen liittyvien riskien hallitsemiseksi Metsä Boardin tuotantolaitoksilla on määritelty ennaltaehkäiseviä ohjelmia, jotka kattavat koko tuotantoketjun. Nämä ohjelmat lähtevät sisään tulevista raaka-aineista ja kattavat mm. hygienia-alueet ja -säännöt, mikrobihallinnan, tuholaistorjunnan ja hallitun kunnossapidon. Omien toimintojemme lisäksi Metsä Boardin toimittajilta ja alihankkijoilta vaaditaan asianmukainen hygieniataso, millä varmistetaan että kartonkeja suojellaan kontaminaatiolta toimitusketjun kaikissa vaiheissa.

Vaatimuksenmukaisuus

Kansainvälinen asiantuntijatiimimme seuraa jatkuvasti muuttuvia säädöksiä ja nousevia tuoteturvallisuusteemoja varmistaakseen, että kartonkimme ovat turvallisia erilaisissa vaativissa loppukäyttökohteissa, kuten suorassa ruokakontaktissa.

Suoraan ruokakontaktiin tarkoitettuihin pakkausmateriaaleihin sovelletaan kansainvälisiä ja paikallisia säädöksiä ja suosituksia. Metsä Board varmistaa tuotteidensa elintarviketurvallisuuden tuotteiden pääasiallisten markkina-alueiden lainsäädäntöjen vaatimustenmukaisuudella Euroopassa, USA:ssa ja Aasiassa.

Laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi Metsä Boardin tuotteiden kemiallisia ominaisuuksia ja mikrobiologista puhtautta testataan säännöllisesti. Metsä Boardin kartongeille tehdään säännöllisesti myös aistinvaraisten ominaisuuksien (haju, maku) arviointia. Tuotteidemme vaatimustenmukaisuus testataan akkreditoiduissa laboratorioissa. Nämä analyysit yhdessä yksityiskohtaisten sisäisten riskinarviointien kanssa muodostavat pohjan tuoteturvallisuuslausunnolle, joka on saatavilla jokaiselle Metsä Boardin tuotteelle ja joka sisältää kattavaa tietoa tuoteturvallisuudesta sekä vaatimuksenmukaisuusilmoituksen.

Turvallinen koko elinkaarensa ajan

Pakkaamisen tärkeimpänä tehtävänä on suojata pakattua tuotetta ja sitä kautta kuluttajaa. Puhtaiden ja kestävien kartonkiemme avulla kuluttaja voi olla varma siitä, että ”tämä pakkaus suojaa tuotetta ja on turvallinen minulle, perheelleni ja ympäristölle”. Pakatun tuotteen maussa tai tuoksussa ei tapahdu muutoksia eikä kartonki aiheuta riskiä ruoan turvallisuudelle. Metsä Boardin kartongit ovat turvallisin valinta kuitupakkauksiin vaativissa loppukäyttökohteissa, kuten suorassa ruokakontaktissa.