IR periaatteet

Metsä Boardin sijoittajasuhteiden tavoitteena on edistää yhtiön strategian ja tavoitteiden toteutumista sekä rakentaa ja ylläpitää yhtiön mainetta sen keskeisissä sidosryhmissä. Yhtiön IR-periaatteet määrittelevät sijoittajasuhteiden ja -viestinnän tehtävän, tärkeimmät kanavat ja vastuut.

Metsä Boardin sijoittajasuhdetoiminnan tehtävänä on varmistaa, että markkinoilla on oikeat ja riittävät tiedot yhtiön julkisesti noteerattujen arvopapereiden arvon määrittämiseksi. Tiedonannossa sovelletaan Suomen lakeja ja niiden nojalla annettuja säädöksiä ja määräyksiä. Metsä Board myös noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja suosituksia niiden pörssiyhtiöihin soveltuvilta osin.

Metsä Board julkistaa ilman aiheetonta viivästystä päätökset ja tapahtumat, jotka koskevat yhtiötä ja sen toimintaa ja ovat omiaan vaikuttamaan merkittävästi yhtiön julkisesti noteerattuihin arvopapereihin. Kaikkia sijoittajia kohdellaan samanarvoisina, ja heillä on käytettävissään samat olennaiset tiedot.

Metsä Boardin tärkein sijoittajainformaation kanava on yhtiön oma internetsivu (https://www.metsagroup.com/fi/metsaboard/sijoittajat/sijoittajasuhteet/ir-periaatteet/), joka on tasapuolisesti kaikkien sidosryhmien saatavilla. Sijoittajaosiosta löytyy tietoa mm. yhtiön taloudellisesta kehityksestä, toimintaympäristöstä, omistuksesta sekä hallinnosta. Kaikki yhtiön julkaisemat pörssi- ja lehdistötiedotteet sekä osavuosikatsaukset ovat saatavilla verkkosivuilla vähintään kymmenen vuoden ajan niiden julkaisemisesta. Metsä Board hyödyntää myös sosiaalista mediaa sijoittajaviestinnässään.

Sijoittajasuhteiden käytännön toteuttamisesta vastaa Metsä Boardin sijoittajasuhdetoiminto, jonka kautta kaikki sijoittajapyynnöt hoidetaan keskitetysti. Sijoittaja- ja analyytikkotapaamisiin osallistuvat pääsääntöisesti sijoittajasuhdejohtaja, talousjohtaja ja/tai toimitusjohtaja.