Vastuullinen yrityskulttuuri

Oikein toimimisen kulttuuri ohjaa työtämme. Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja edellytämme henkilöstömme noudattavan voimassa olevaa lainsäädäntöä, toimimaan rehellisesti ja tekemään eettisesti järkeviä päätöksiä.

Metsä Board osana Metsä Groupia kunnioittaa kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja Kansainvälisen työjärjestön ILO:n työelämän perusperiaatteiden ja -oikeuksien mukaisesti. Olemme sitoutuneet toimimaan YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden mukaisesti, ja odotamme samaa liikekumppaneiltamme. Lisäksi olemme sitoutuneet YK:n Global Compact -aloitteeseen ja noudatamme sen kymmentä ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskevaa periaatetta. 

Työtämme ja päätöksentekoamme ohjaavat Metsä Groupin eettiset toimintaperiaatteet (Code of Conduct). Eettisiä toimintaperiaatteita täydennetään muun muassa henkilöstöä, yhdenvertaisuutta, tietoturvaa ja henkilötietosuojaa koskevilla Metsä Groupin politiikoilla.

Joka toinen vuosi toteutamme Eettisyysbarometrin, joka mittaa henkilöstömme kokemusta työpaikan eettisyydestä.

Eettisyysbarometrimme auttaa meitä tunnistamaan liiketoiminnan eettisyyteen liittyviä riskejä. Eettisyysbarometrin tulosten perusteella määriteltyjen kehitystoimenpiteiden toteutus kuuluu kestävyystavoitteisiimme. 

Edellytämme myös toimittajiemme, asiakkaidemme ja muiden yhteistyökumppaniemme toimivan eettisesti. Toimittajia koskevat vaatimukset on kirjattu toimittajien eettisiin toimintaperiaatteisiin, jotka ovat osa hankintasopimuksiamme. Käytössämme on Know Your Business Partner -prosessi sekä toimittajien että asiakkaiden osalta. Sen avulla parannamme ymmärrystä siitä, keiden kanssa toimimme, ja siten pienennämme riskiä laittomaan toimintaan osallistumisesta.

Edistämme monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta ja mukaanottamista

Haluamme varmistaa, etteivät henkilökohtaiset ominaisuudet, kuten sukupuoli, ikä, etninen tausta, seksuaalinen suuntautuminen tai vammaisuus, vaikuta henkilön mahdollisuuksiin menestyä työelämässä. Monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta ja mukaan ottamista edistetään Metsä meille kaikille -visiolla ja mitataan asetettujen tavoitteiden avulla. Henkilöstön yhdenvertaisuuskoulutus, anonyymin rekrytoinnin käyttöönotto ja naisten osuuden lisääminen johtotehtävissä ovat esimerkkejä käytännön toimenpiteistä.  

Olemme sitoutuneet käsittelemään henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, joka kieltää erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien henkilötietojen, kuten rotuun tai etniseen alkuperään liittyvien tietojen, käsittelyn. Emme käsittele tällaista tietoa toimintamaissamme, vaikka paikallinen lainsäädäntö sen sallisi, ja olemme sitoutuneet kohtelemaan kaikkia yhdenvertaisesti riippumatta heidän henkilökohtaisista ominaisuuksistaan.

equal-opportunities-200px.jpg

Eettinen ilmoituskanava

Rohkaisemme henkilöstöämme ja sidosryhmiämme nostamaan esiin huolenaiheita, mikäli toiminnassamme havaitaan epäkohtia. Eettinen ilmoituskanavamme (Compliance and Ethics Channel) on saatavilla kymmenellä eri kielellä ja sen teknisestä toteutuksesta vastaa riippumaton kolmas osapuoli. Ilmoituksen voi tehdä anonyymisti. Olemme sitoutuneet suojelemaan ilmoituksen tehneiden yksityisyyttä, emmekä hyväksy vastatoimia ilmoituksentekijöitä kohtaan.

Kaikki yhtiön tietoon tulleet rikkomukset ja niiden epäilyt tutkitaan. Havaitusta laittomasta toiminnasta ilmoitetaan viranomaisille.