Kartonkituoteselosteet ja elinkaariarvioinnit

Kerromme kartonkiemme ympäristövaikutuksista standardoiduilla kartonkituoteselosteilla ja elinkaariarvioinneilla.

Kartonkituoteselosteet (Paper Profile)

Viestimme tuotekohtaisista ympäristötiedoista vapaaehtoisten kartonkituoteselosteiden avulla. Nämä selosteet kuvaavat yksittäisen kartonkituotteen koostumuksen ja keskeiset ympäristöparametrit. Parametrit ilmoitetaan ympäristövaikutuksena tuotettua kartonkitonnia kohti ja ne on jaettu päästöiksi veteen ja ilmaan, kaatopaikkajätteisiin sekä ostetun sähkön kulutukseen. Lisäksi seloste pitää sisällään yleistietoa tuotteesta, sitä valmistavasta tehtaasta, ympäristöjohtamisesta, puun alkuperästä, puulajeista sekä alkuperäketjun hallinnasta.

Paper Profile -tuoteseloste on standardoitu ja yhtenäinen menetelmä, jota paperi- ja kartonkituotteiden valmistajat käyttävät viestimään tuotteidensa ympäristösuorituskyvystä. Menetelmää ovat olleet kehittämässä paperinvalmistajat, jakelijat ja teollisuusjärjestöt ympäri Eurooppaa. Näiden tuotekohtaisten selosteiden tarkoituksena on tarjota objektiivista, avointa ja vertailukelpoista tietoa keskeisistä yllä mainituista ympäristöparametreista. Selosteemme ovat aina kolmannen osapuolen varmentamia.

Katso myös

Elinkaariarvioinnit (LCA)

Tuotteiden ympäristövaikutus syntyy tuotteen koko elinkaaren ajalta: raaka-aineista, tuotannosta, kuljetuksesta sekä tuotteen käytöstä ja sen kierrättämisestä tai hävittämisestä.

Pääosin uusiutuvasta raaka-aineesta resurssitehokkaasti valmistetut kevyet tuotteemme vastaavat hyvin kiertotalouden tarpeisiin. Kaikki kartonkimme ovat kierrätettäviä riippuen paikallisista kierrätysjärjestelmistä. Yhteisillä suunnitteluohjeilla ja toimialojen välisellä yhteistyöllä, kuten toimimalla osana 4evergreen-yhteenliittymää, tuemme tuotteidemme kierrätettävyyttä tai kompostoituvuutta käytön jälkeen.

Muutamia yleisimpiä elinkaariarvioinneissa tarkasteltuja vaikutuskategorioita ovat ilmastonmuutos, vedenkäyttö, happamoituminen, rehevöityminen ja primäärienergian kulutus.

Kartonkiemme ympäristövaikutusten arvioinnissa noudatamme tuotekategoriasääntöjä (EPD International PCR 2010:14 Processed paper and paperboard, 3.1). Nämä säännöt ovat  ISO 14040 ja ISO 14044 -standardien mukaiset. Metsä Board on myös julkaissut kolmannen osapuolen varmentaman ympäristötuoteselosteen (EPD) valituille tuotteilleen ja jatkaa tätä työtä.

Elinkaariarvioinnin tuloksiin vaikuttavat valitut laskentarajat ja menetelmät - mitä laajempi laskentaraja on valittu, sitä enemmän on raportoitavia ympäristövaikutuksia. Laskentarajojen ja -menetelmien eroavaisuuksista johtuen eri yritysten valmistamien tuotteiden vertailussa tulee analyysitulosten lisäksi huomioida tuloksiin vaikuttavat rajaukset, kuten se, mitkä tuotantoketjun vaiheet elinkaariarviointi sisältää.

Pakkauksen ilmastovaikutuksen pienentäminen

Kartongin ilmastovaikutuksen ja hiilijalanjäljen kannalta olennaisin merkitys on tuotannossa käytettävällä energialla ja materiaalin keveydellä.

Tutkimustemme mukaan ensikuitukartongistamme valmistetun pakkauksen hiilijalanjälki on parhaimmillaan yli 50 prosenttia pienempi kuin jäykkyydeltään vastaavanlaisen kierrätyskuitu- tai sellukartonkipakkauksen.

Lääkepakkausten hiilijalanjälkeä koskevan tutkimuksemme tulokset on varmentanut ruotsalainen tutkimuslaitos IVL Svenska Miljöinstitutet. Lue lisää englanniksi alla olevista linkeistä.

Tekninen taustaraportti

Todentamislausunto

Siirtyessämme tuotannossamme täysin fossiilittoman energian käyttöön tuotteiden hiilijalanjälki pienenee edelleen.

Hiilijalanjäljen laskenta

Elinkaariarviointien lisäksi Metsä Board laskee tuotteiden hiilijalanjäljen perustuen CEPI Ten toes -metodologiaan. Hiilijalanjälki kuvaa tuotteen elinkaaren aikaisia fossiilisia hiilidioksidipäästöjä. Laskenta kattaa hiilidioksidipäästöt puunkorjuusta, muiden raaka-aineiden ja polttoaineiden valmistuksesta, ostoenergiasta sekä sellun ja kartongin valmistuksesta. Laskenta sisältää myös kaikki raaka-aineisiin liittyvät kuljetukset ja tuotteeseen sitoutuneen biogeenisen hiilen määrän.