Kartonkituoteselosteet ja elinkaariarvioinnit

Kerromme kartonkiemme ympäristövaikutuksista standardoiduilla kartonkituoteselosteilla ja elinkaariarvioinneilla.

Kartonkituoteselosteet (Paper Profile)

Viestimme tuotekohtaisista ympäristötiedoista vapaaehtoisten kartonkituoteselosteiden avulla. Nämä selosteet kuvaavat yksittäisen kartonkituotteen koostumuksen ja keskeiset ympäristöparametrit. Parametrit ilmoitetaan ympäristövaikutuksena tuotettua kartonkitonnia kohti ja ne on jaettu päästöiksi veteen ja ilmaan, kaatopaikkajätteisiin sekä ostetun sähkön kulutukseen. Lisäksi seloste pitää sisällään yleistietoa tuotteesta, sitä valmistavasta tehtaasta, ympäristöjohtamisesta, puun alkuperästä, puulajeista sekä alkuperäketjun hallinnasta.

Paper Profile -tuoteseloste on standardoitu ja yhtenäinen menetelmä, jota paperi- ja kartonkituotteiden valmistajat käyttävät viestimään tuotteidensa ympäristösuorituskyvystä. Menetelmää ovat olleet kehittämässä paperinvalmistajat, jakelijat ja teollisuusjärjestöt ympäri Eurooppaa. Näiden tuotekohtaisten selosteiden tarkoituksena on tarjota objektiivista, avointa ja vertailukelpoista tietoa keskeisistä yllä mainituista ympäristöparametreista. Selosteemme ovat aina kolmannen osapuolen varmentamia.

Katso myös

Elinkaariarviointi ja hiilijalanjälki

Tuotteiden ympäristövaikutus syntyy tuotteen koko elinkaaren ajalta: raaka-aineista, tuotannosta, kuljetuksesta sekä tuotteen käytöstä ja sen kierrättämisestä tai hävittämisestä. Pääosin uusiutuvasta raaka-aineesta resurssitehokkaasti valmistetut kevyet tuotteemme vastaavat hyvin kiertotalouden tarpeisiin. Kaikki kartonkimme ovat kierrätettäviä riippuen paikallisista kierrätysjärjestelmistä. Yhteisillä suunnitteluohjeilla ja toimialojen välisellä yhteistyöllä, kuten toimimalla osana 4evergreen-yhteenliittymää, tuemme tuotteidemme kierrätettävyyttä tai kompostoituvuutta käytön jälkeen.

Kartonkiemme ympäristövaikutusten arvioinnissa noudatamme tuotekategoriasääntöjä (EPD International PCR 2010:14 Processed paper and paperboard, 3.1). Nämä säännöt ovat  ISO 14040 ja ISO 14044 -standardien mukaiset. Muutamia yleisimpiä elinkaariarvioinneissa tarkasteltuja vaikutuskategorioita ovat ilmastonmuutos, vedenkäyttö, happamoituminen, rehevöityminen ja primäärienergian kulutus.

Kartongin ilmastovaikutuksen ja hiilijalanjäljen kannalta olennaisin merkitys on tuotannossa käytettävällä energialla ja materiaalin keveydellä. Ensikuitukartongistamme valmistetun pakkauksen hiilijalanjälki on parhaimmillaan yli 50 prosenttia pienempi kuin jäykkyydeltään vastaavanlaisen kierrätyskuitu- tai sellukartonkipakkauksen (Lue lisää englanniksi: Vertailu lääkepakkausratkaisujen ilmastonmuutosvaikutuksista).

Lisäksi Metsä Board on julkaissut kolmannen osapuolen varmentaman ympäristötuoteselosteen (EPD) valituille tuotteilleen ja jatkaa tätä työtä.

Siirtyessämme tuotannossamme täysin fossiilittoman energian käyttöön tuotteiden hiilijalanjälki pienenee edelleen.

Elinkaariarvioinnin tuloksiin vaikuttavat valitut laskentarajat ja menetelmät - mitä laajempi laskentaraja on valittu, sitä enemmän on raportoitavia ympäristövaikutuksia. Laskentarajojen ja -menetelmien eroavaisuuksista johtuen eri yritysten valmistamien tuotteiden vertailussa tulee analyysitulosten lisäksi huomioida tuloksiin vaikuttavat rajaukset, kuten se, mitkä tuotantoketjun vaiheet elinkaariarviointi sisältää.

Hiilijalanjälki kuvaa tuotteen elinkaaren aikaisia fossiilisia hiilidioksidipäästöjä. Metsä Boardin hiilijalanjälkilaskenta on laaja-alainen ja perustuu CEPI Ten toes -metodologialle. Laskenta kattaa hiilidioksidipäästöt puunkorjuusta, muiden raaka-aineiden ja polttoaineiden valmistuksesta, ostoenergiasta sekä sellun ja kartongin valmistuksesta. Laskenta sisältää myös kaikki raaka-aineisiin liittyvät kuljetukset ja tuotteeseen sitoutuneen biogeenisen hiilen määrän.