Vastuullisuusluvut

Seuraamme vastuullisuuden kehittymistä ympäristö-, sosiaalisesta ja taloudellisesta näkökulmasta sekä omissa toiminnoissamme että toimitusketjussamme.

Kehitämme raportointiamme jatkuvasti. Vuosikohtaiset tiedot on koottu vuosikertomukseemme ja kestävyysraporttiimme, jossa lukuja raportoidaan myös tehdaskohtaisesti ja noudattaen sekä vapaaehtoisia suosituksia että sääntelyn asettamia vaatimuksia, mukaan lukien TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures), SASB (Sustainability Accounting Standards Board) ja EU-taksonomia. 

Olemme sitoutuneet käsittelemään henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, joka kieltää erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien henkilötietojen, kuten rotuun tai etniseen alkuperään liittyvien tietojen, käsittelyn. Emme käsittele tällaista tietoa toimintamaissamme, vaikka paikallinen lainsäädäntö sen sallisi, ja olemme sitoutuneet kohtelemaan kaikkia yhdenvertaisesti riippumatta heidän henkilökohtaisista ominaisuuksistaan.

Ympäristö

       
Energia 2022 2021 2020
Energian kokonaiskulutus, GWh (primäärienergiana) (1) 11 965 11 860 11 844
Energian kokonaiskulutus, GWh (GRI:n mukaan)  8 561 8 428 8 355
Fossiilittoman energian osuus primäärienergian kokonaiskulutuksesta, %  87 85 83
Päästöt ilmaan 2022 2021 2020
Suorat fossiiliset CO2-päästöt (Scope 1), t 236 037 255 467 240 036
Epäsuorat fossiiliset CO2-päästöt (Scope 2, markkinaperusteinen), t 147 061 184 028 282 236
Epäsuorat fossiiliset CO2-päästöt (Scope 2, sijaintiperusteinen), t 291 482 313 030 383 937
Epäsuorat fossiiliset CO2e-päästöt arvoketjussa (Scope 3), (2) 1 816 979 1 854 840 1 847 773
Biogeeniset CO2-päästöt, t 1 950 901 1 712 639 1 812 952
Rikki (SO2), sisältäen TRS:n, t  418 295 356
Hajurikkiyhdisteet (TRS), t 60 60 79
Typen oksidit (NO2), t 1 226 1 180 1 170
Hiukkaset, t 285 228 309
Vedenkäyttö ja päästöt veteen 2022 2021 2020
Vedenotto, 1 000 m³ 109 967 115 095 113 633
Vedenotosta käytetty prosessivetenä, 1 000 m³ 60 186 59 551 62 037
Vedenotosta käytetty jäähdytysvetenä, 1 000 m³ 54 291 57 486  54 690
Prosessivedestä syntyneet jätevesipäästöt, 1 000 m³ 58 740 58 738 60 119
Orgaaniseen aineeseen sitoutunut kloori (AOX), t 50 47 52
Kemiallinen hapenkulutus (COD), t 10 368 10 448 11 022
Biologinen hapenkulutus (BOD), t  647 758 718
Kokonaisfosfori, t 23 29 22
Kokonaistyppi, t 172 268 199
Kiintoaine, yhteensä, t 1 517 1 544 1 309
Sivutuotteet ja jätteet 2022 2021 2020
Hyödynnetyt sivutuotteet, t 36 063 49 603 69 913
Vaarattomat hyödynnetyt jätteet, yhteensä, t 133 464 106 673 104 045
- Josta hyödynnetty jäte materiaalikäyttöön, t 59 541 46 250 37 141
- Josta hyödynnetty jäte energiantuotantoon, t 73 923 60 423 66 904
Kaatopaikkajäte, t 163 337 1 124
Vaarallinen jäte, t 960 1 558 685

 

Sosiaalinen vastuu

       
Henkilöstö 2022 2021 2020
Henkilöstön kokonaismäärä, FTE (3, 4) 2 248 2 389 2 370
Vakituisten työntekijöiden osuus, % 91,8 91,9 94,0
Määräaikaisten työntekijöiden osuus, % 8,2 8,1 6,0
Kokopäiväisten työntekijöiden osuus, % 96,6 96,6 96,4
Osa-aikaisten työntekijöiden osuus, % 3,4 3,4 3,6
Keskimääräinen ikä, vuosina 45,8 46,1 46,4
Keskimääräinen palvelusaika, vuosina 17,0 17,8 18,6
Työntekijöiden vaihtuvuus, % (5) 7,8 5,2 4,5
Koulutustunnit keskimäärin työntekijää kohti (4) 15,0 11,0 11,8
Koulutustunnit keskimäärin (työntekijät) (4) 15,0 9,5 8,8
Koulutustunnit keskimäärin (toimihenkilöt) (4) 15,1 13,7 16,0
Raportointivuoden aikana koulutusta saaneiden työntekijöiden osuus, % 88,6 89,8 85,0
Eettisten toimintaperiaatteiden verkkokoulutuksen suorittaneet, % (4, 6) 100 99 99
Työehtosopimusten piirissä olevat työntekijät, %(4) 75,4 72,2 78,0
Monimuotoisuus 2022 2021 2020
Naisten osuus kaikista työntekijöistä, % 21,9 21,9 21,3
Naisten osuus kaikista esihenkilöasemassa olevista, % 21,3 22,8 23,0
Naisten osuus ylemmässä johdossa (VP, SVP, CEO), % 25,0 19,2 23,1
Naisten osuus johtoryhmässä, %  14,3 14,3 33,3
Naisten osuus hallituksessa, % 33,3 33,3 22,2
Työterveys ja turvallisuus 2022 2021 2020
Sairauspoissaolot, % teoreettisesta työajasta (4) 4,9 4,1 3,9
Työtapaturmien taajuus (TRIF) miljoonaa työtuntia kohti (4) 6,7 9,8 8,4
Poissaoloon johtaneiden työtapaturmien taajuus (LTA1F) miljoonaa työtuntia kohti (4) 5,4 7,0 5,7
Poissaoloon johtaneiden työtapaturmien lukumäärä (LTA1), ulkoiset yhteistyökumppanit (4, 7)  6 5 7
Tapaturmien vakavuusaste (4) 15,0 12,3 9,2
Tapaturmien vakavuusaste, ulkoiset yhteistyökumppanit (4, 7) 22,3 18,2 12,1
Kuolemaan johtaneiden tapaturmien lukumäärä, oma henkilöstö ja ulkoiset yhteistyökumppanit (4) 0 0 0

 

Hankinta ja toimitusketju

       
Raaka-aineiden hankinta 2022 2021 2020
Itsetuotettuihin massoihin käytetty puu, Mm3  5,4 5,2 5,3
Ostoselluun käytetty puu, Mm3  2,9 3,1 2,8
Ostosellu, t 557 607 570 494 559 992
Päällysteet, sideaineet ja pigmentit, kuivatonnia 314 809 314 727 306 329
Prosessikemikaalit, kuivatonnia 10 974 8 646 8 806
Pakkausmateriaalit, kuivatonnia 29 558 35 738 30 059
Toimitusketju  2022 2021 2020
Toimittajien lukumäärä 3 640 3 741 3 975
Fossiilittomien raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien osuus kuivapainosta, % 99,3 99,2 99,3
Raaka-aineiden jäljitettävyys, osuus kokonaisostoista, % 97 98 97
Toimittajien sitoutuminen eettisiin toimintaperiaatteisiin, osuus kokonaisostoista, % 99 98 96
Toimittajien taustatarkastus läpäisty, osuus kokonaisostoista, %   96 92 84
Toimittajien vastuullisuusarviointi läpäisty, osuus kokonaisostoista, % 63 54 53
Toimittajien auditointien lukumäärä, Metsä Groupin toimesta 2 0 12
Toimittajien auditointien lukumäärä, ulkoisen tahon toimesta 14 17 9

 

Taloudelliset luvut

       
Valitut taloudelliset luvut 2022 2021 2020
Myynti, miljoonaa euroa 2 479 2 084 1 890
Kartongin tuotanto, 1 000 t 1 890 1 918 1 857
Sellun ja BCTMP:n tuotanto, 1 000 t 1 409 1 362 1 372
Henkilöstökulut, miljoonaa euroa 217,4 216,0 196,9
Tutkimus- ja kehitysmenot, miljoonaa euroa 6,1 6,0 8,6
Maksettavat verot Suomessa, miljoonaa euroa (8) 39,8 59,4 -
Maksettavat verot Ruotsissa, miljoonaa euroa (8) 47,5 40,2 -
Maksettavat verot muissa maissa, miljoonaa euroa (8) 8,7 9,2 -
Osingot ja pääomanpalautukset, miljoonaa euroa (9) 205,6 145,8 92,4

 

Viitteet:

(1) Energian kokonaiskulutus on laskettu primäärienergian kulutuksena, joka kuvaa energian loppukäyttöön ja sen tuottamiseen tarvittavan energian määrää. Ostosähkön osalta primäärienergia lasketaan jakamalla ostosähkön määrä energiantuotannon oletetuilla hyötysuhteilla: perinteiset polttoaineet 0,4, ydinvoima 0,33, vesi-, tuuli- ja aurinkovoima 1. Ostetun lämmön kokonaisenergia lasketaan lähellä sijaitsevien voimalaitosten todellisen polttoaineenkulutuksen mukaan.
(2) Scope 3 -päästöt koostuvat hiilidioksidi- ja muista kasvihuonekaasupäästöistä, jotka on muunnettu hiilidioksidiekvivalenteiksi. Scope 3 -päästöjen kasvua vuoden 2019 jälkeen selittää se, että vuonna 2020 lasketaan lisättiin kaksi uutta kategoriaa (myytyjen tuotteiden jalostus ja myytyjen tuotteiden loppukäsittely). Samalla kemikaalien hankintaan liittyvää laskentaa päivitettiin.
(3) FTE = Työntekijöiden määrä täysiaikaisina työntekijöinä 31.12.
(4) Entinen tytäryhtiö Hangö Stevedoring sisältyy henkilöstöä koskeviin lukuihin vuoden 2021 loppuun asti sekä työterveyttä ja turvallisuutta koskeviin lukuihin helmikuun 2022 loppuun asti.
(5) Lukuun sisältyvät myös liiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvat irtisanomiset.
(6) Henkilöstöstämme 70 % suoritti marraskuussa 2022 julkaistun Code of Conduct -verkkokoulutuksen vuoden 2022 loppuun mennessä. 100 % oli suorittanut edellisen version vastaavasta verkkokoulutuksesta
(7) Ulkopuoliset yhteistyökumppanimme, jotka toimivat tehdasalueella pois lukien isot investointiprojektit (esim. Husumin soodakattila- ja turbiini- ja kartonkikoneinvestoinnit sekä Kemin
kartonkitehdasinvestointi).
(8) Veroraportointia uudistettiin vuonna 2022. Vertailukelpoiset tiedot laskettiin ainoastaan vuodelta 2021.
(9) Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2022 jaetaan osinkoa 0,58 euroa osakkeelta. Efektiivinen osinkotuotto vuodelta 2022 on laskettu käyttäen B-osakkeen päätöskurssia 31.12.2022.
Joitakin lukuja on päivitetty lisätietojen vuoksi.