Vastuullisuusluvut

Seuraamme vastuullisuuden kehittymistä ympäristö-, sosiaalisesta ja taloudellisesta näkökulmasta sekä omissa toiminnoissamme että toimitusketjussamme.

Kehitämme raportointiamme jatkuvasti. Vuosikohtaiset tiedot on koottu vuosikatsaukseen, joka sisältää myös kestävyysraportin. Erillisinä liitteinä julkaistaan GRI- ja SASB-sisältöindeksi sekä TCFD:n suositusten mukainen raportointi.  

Olemme sitoutuneet käsittelemään henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, joka kieltää erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien henkilötietojen, kuten rotuun tai etniseen alkuperään liittyvien tietojen, käsittelyn. Emme käsittele tällaista tietoa toimintamaissamme, vaikka paikallinen lainsäädäntö sen sallisi, ja olemme sitoutuneet kohtelemaan kaikkia yhdenvertaisesti riippumatta heidän henkilökohtaisista ominaisuuksistaan.

Ympäristö

Energia 2023 2022
Energian kokonaiskulutus, GWh 7 648 8 561
Fossiilittoman energian osuus energian kokonaiskulutuksesta, % 90 85
Päästöt ilmaan 2023 2022
Suorat fossiiliset CO2-päästöt (Scope 1), tn CO2 181 096 244 139
Epäsuorat fossiiliset CO2-päästöt (Scope 2 markkinaperusteinen), tn CO2 3 617 147 081
Suorat kasvihuonekaasupäästöt (Scope 1), tn CO2e 201 984 264 961
Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (Scope 2 markkinaperusteinen), tn CO2e 5 108 155 287
Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (Scope 2 sijaintiperusteinen), tn CO2e 300 726 300 491
Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt arvoketjussa (Scope 3), tn CO2e 1 792 006 2 274 825
Biogeeniset CO2-päästöt, tn 1 984 088 1 937 318
Rikki (SO2), sisältäen TRS:n, tn 176 418
Hajurikkiyhdisteet (TRS), tn 52 60
Typen oksidit (NO2), tn 1 285 1 226
Hiukkaset, tn 55 285
Vedenkäyttö ja päästöt veteen 2023 2022
Vedenotto, 1 000 m³ 101 943 114 465
Jätevesipäästöt, 1 000 m³ 45 380 58 740
Orgaaniseen aineeseen sitoutunut kloori  (AOX), tn 47 50
Kemiallinen hapenkulutus (COD), tn 10 645 10 368
Biologinen hapenkulutus (BOD), tn 840 647
Kokonaisfosfori, tn 23 23
Kokonaistyppi, tn 165 172
Kiintoaine, yhteensä, tn 1 885 1 517
Sivutuotteet ja jätteet 2023 2022
Sivutuotteet, 1 000 tn 25 36
Prosessijäte (vaaraton jäte), 1 000 tn 119 129
Muu vaaraton jäte, 1 000 tn 4,1 4,8
Vaarallinen jäte, 1 000 tn 1 0,9

 

Sosiaalinen vastuu

Henkilöstö  2023 2022
Työntekijöiden määrä vuoden lopussa 2 343 2 347
Vakinaisten työntekijöiden määrä 2 177 2 154
Määräaikaisten työntekijöiden määrä 165 193
Nollatuntisopimuksellisten työntekijöiden määrä  1 0
Kokoaikatyötä tekevien työntekijöiden määrä 2 262 2 267
Osa-aikatyötä tekevien työntekijöiden määrä 81 80
Työntekijöiden vaihtuvuus, % 1) 5,5 7,9
Koulutustunnit keskimäärin työntekijää kohti, h 18 15
Koulutustunnit keskimäärin (työntekijät), h 17 15
Koulutustunnit keskimäärin (toimihenkilöt), h 19 15
Raportointivuoden aikana koulutusta saaneiden työntekijöiden osuus, %  98 89
Eettisten toimintaperiaatteiden verkkokoulutuksen suorittaneet, %  98 100
Työehtosopimusten piirissä olevat työntekijät, % 77 75
Monimuotoisuus 2023 2022
Naisten osuus kaikista työntekijöistä, % 22 22
Naisten osuus johdossa (VP, SVP, CEO), % 21 25
Naisten osuus johtoryhmässä, % 17 14
Naisten osuus hallituksessa, % 33 33
Työterveys ja turvallisuus 2023 2022
Työtapaturmien taajuus (TRIF) miljoonaa työtuntia kohti  6,1 6,7
Poissaoloon johtaneiden työtapaturmien taajuus (LTA1F) miljoonaa työtuntia kohti 4,0 5,4
Poissaoloon johtaneiden työtapaturmien lukumäärä (LTA1), ulkoiset yhteistyökumppanit 2) 1 6
Tapaturmien vakavuusaste   18 15
Tapaturmien vakavuusaste, ulkoiset yhteistyökumppanit 2) 1 22
Kuolemaan johtaneiden tapaturmien lukumäärä, oma henkilöstö ja ulkoiset yhteistyökumppanit 1 0

 

Hankinta ja toimitusketju

Raaka-aineiden hankinta 2023 2022
Puu, 1 000 tn  3 505 4 450
Ostosellu, 1 000 tn 373 558
Päällysteet, sideaineet ja pigmentit, 1 000 tn 254 345
Prosessikemikaalit, 1 000 tn 28 37
Pakkausmateriaalit, 1 000 tn 21 30
Fossiilittomien raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien osuus kuivapainosta, % 98,8 98,8
Raaka-aineiden jäljitettävyys, osuus kokonaisostoista, % 97 97
Toimitusketju  2023 2022
Toimittajien lukumäärä 3 399 3 640
Toimittajien sitoutuminen eettisiin toimintaperiaatteisiin, osuus kokonaisostoista, % 99,0 98,7
Toimittajien taustatarkastus läpäisty, osuus kokonaisostoista, % 68 50

 

Taloudelliset luvut

Valitut taloudelliset luvut 2023 2022
Myynti, miljoonaa euroa 1 942 2 479
Kartongin tuotanto, 1 000 tn 1 319 1 890
Sellun tuotanto, 1 000 tn 555 683
BCTMP:n tuotanto, 1 000 tn 441 727
Muut biotuotteet (mäntyöljy ja tärpätti), 1 000 tn 17 20
Henkilöstökulut, miljoonaa euroa 199,5 217,4
Tutkimus- ja kehitysmenot, miljoonaa euroa 7,3 6,1
Maksettavat verot Suomessa, miljoonaa euroa   38,9 39,8
Maksettavat verot Ruotsissa, miljoonaa euroa  17,2 47,5
Maksettavat verot muissa maissa, miljoonaa euroa  8,6 8,7
Osingot ja pääomanpalautukset, miljoonaa euroa 3) 88,7 205,6

Viitteet

1) Lukuun sisältyvät myös liiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvat irtisanomiset. Luku ei sisällä määräaikaisia työntekijöitä.
2) Ulkopuoliset yhteistyökumppanimme, jotka toimivat tehdasalueella pois lukien isot investointiprojektit (esim. Husumin soodakattila- ja turbiini- ja kartonkikoneinvestoinnit sekä Kemin
kartonkitehdasinvestointi)."
3) Vuoden 2023 luku on hallituksen ehdotus, josta keskustellaan yhtiökokouksessa. 
Joitakin lukuja on päivitetty lisätietojen vuoksi.