FAQ

Alla listattuna usein kysyttyjä kysymyksiä Metsä Boardista.
 1. 1

  Mitkä ovat Metsä Boardin päätuotteet ja niiden tyypilliset loppukäyttökohteet?

  Metsä Board valmistaa vastuullisia ja korkealaatuisia ensikuitukartonkeja. Yhtiön päätuotteet ovat taivekartonki ja valkoiset kraftlainereit, joita käytetään pääosin kuluttajatuotepakkauksissa sekä vähittäiskaupan eri tarpeisiin.

  Noin 55 prosenttia taivekartongin loppukäytöistä on ruoka- ja tarjoilupakkaamisessa. 40 prosenttia loppukäytöistä on kuluttajatuotepakkaamisessa kuten kosmetiikan, lääkkeiden ja elektroniikan pakkaamisessa. Pääosin Metsä Boardin taivekartonkeja ja kraftlainereita käytetään kuluttajatuotepakkauksissa sekä vähittäiskaupan pakkausratkaisuissa, hyllyvalmiissa pakkauksissa ja hedelmä-/vihannespakkauksissa.

 2. 2

  Mitkä ovat Metsä Boardin strategia ja taloudelliset tavoitteet?

  Metsä Board on johtava eurooppalainen ensikuitukartongin valmistaja ja edelläkävijä vastuullisuudessa. Päätöksentekoa ohjaavat kannattavuustavoitteet sekä omistaja-arvon kasvattaminen. Tavoitteena on jakaa omistajille kilpailukykyistä osinkoa ja säilyttää vahva taloudellinen asema.

  Metsä Boardin visio on olla innovatiivisten ja vastuullisten kuitupohjaisten pakkausratkaisujen halutuin toimittaja, joka luo arvoa asiakkailleen maailmanlaajuisesti. Metsä Boardin strategiana on kasvaa kuitupohjaisissa pakkausmateriaaleissa ja uudistaa teollisia toimintoja. Strategiaa toteutetaan viidellä strategisella ohjelmalla. Lue lisää strategiasta täältä

  Metsä Boardin sijoitetun pääoman tuottotavoite on vähintään 12 prosenttia. Yhtiön tavoitteena on, että korollisen nettovelan ja vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) suhde on korkeintaan 2,5. Lue lisää taloudellisista tavoitteista täältä.

   

   

 3. 3

  Ketkä ovat Metsä Boardin asiakkaita?

  Taivekartongissa Metsä Boardin asiakkaita ovat kansainväliset bränditalot, kartongin jalostajat sekä tukkurit. Valkoisissa kraftlainereissa merkittävimmät asiakkaat ovat aaltopahvipakkausten valmistajat.

 4. 4

  Keitä ovat Metsä Boardin merkittävimmät kilpailijat?

  Merkittävimmät kilpailijat ovat muut vastuullisten ja korkealaatuisten pakkausmateriaalien, kuten taivekartongin ja valkoisen kraftlainerin, valmistajat. Metsä Board on Euroopan johtava valmistaja sen molemmissa päätuotteissa.

  Lue lisää Metsä Boardin markkinaosuuksista Euroopassa täältä.

 5. 5

  Kuinka monta tuotantolaitosta Metsä Boardilla on ja missä ne sijaitsevat?

  Metsä Boardilla on kahdeksan tuotantoyksikköä, joista seitsemän on Suomessa ja yksi Ruotsissa. Metsä Boardin strateginen valinta on pitää tuotanto lähellä tärkeintä raaka-ainetta, pohjoista puuta.

  Lue lisää tehtaistamme ja tuotantokapasiteeteista täältä.

 6. 6

  Mitkä ovat Metsä Boardin päämarkkina-alueet?

  Metsä Boardin tuotteita myydään noin 100 maahan. Liikevaihdon jakauma markkina-alueittain vuonna 2023 oli: EMEA-alue 66 prosenttia, Americas-alue 27 prosenttia ja APAC-alue 7 prosenttia. Viime vuosina kasvu on ollut nopeinta Americas-alueella, erityisesti Yhdysvalloissa, joka on nykyisin Metsä Boardin suurin yksittäinen maa kartongin toimituksissa mitattuna. Sen sijaan APAC-alueen ja erityisesti Kiinan merkitys korostuu markkinaselluliiketoiminnan ja osakkuusyhtiö Metsä Fibren liiketoiminnan kautta.

 7. 7

  Mitkä ovat globaalin pakkausmarkkinan ja etenkin ensikuitukartongin merkittävimmät kasvun ajurit?

  Ensikuitukartongista valmistettujen kierrätettävien pakkausmateriaalien kysyntää lisäävät väestönkasvu, kaupungistuminen sekä elintason nousu. Uusiutuvista raaka-aineista ja vastuullisesti valmistetuilla ensikuitukartongeilla korvataan myös muovin käyttöä. Lisäksi kysyntää tukevat verkkokaupan kasvu sekä kierrätyskuidun heikentynyt saatavuus. Ensikuitukartongista valmistettujen korkealaatuisten pakkausmateriaalin kysyntä on kasvanut maailmanlaajuisesti noin 2–3 prosenttia vuodessa, ja kasvun odotetaan jatkuvan lähivuosina samanlaisena.

  Lue lisää ensikuitukartongin pitkän aikavälin kasvun ajureista täältä.

 8. 8

  Mitkä ovat Metsä Boardin kartonkien merkittävimmät hyödyt asiakkaille?

  Pääraaka-aineena on uusiutuva ja jäljitettävissä oleva puu, ja kaikki kartongit ovat kierrätettäviä ja/tai kompostoitavia. Ne voivat olla suorassa kosketuksessa elintarvikkeeseen. Lisäksi Metsä Boardin kartongit ovat korkealaatuisia, niiden painettavuus ja ajettavuus ovat erinomaisia.

  Pakkausten hiilijalanjäljen kannalta merkittävintä on 1) pakkausten valmistukseen käytetty energia ja 2) kartongin keveys. Kun Metsä Board siirtyy käyttämään tuotannossaan 100-prosenttisesti fossiilitonta energiaa, tuotteidemme hiilijalanjälki pienenee entisestään. Ensikuitukartongistamme valmistetun pakkauksen hiilijalanjälki on parhaimmillaan yli 50 prosenttia pienempi kuin jäykkyydeltään vastaavanlaisen kierrätyskuitu- tai sellukartonkipakkauksen (Ecoinvent-tietokanta).

 9. 9

  Onko Metsä Board kasvuyhtiö vai korkean osinkotuoton yhtiö?

  Metsä Board keskittyy kannattavaan ja kestävään kasvuun yhteistyössä asiakkaidensa kanssa. Kasvun kulmakivenä on tarjota alan parhaita tuotteita ja uusia innovatiivisia pakkausratkaisuja. Kasvuinvestointeja ohjaa vähintään 12 prosentin sijoitetun pääoman tuotto. Osinkopolitiikkansa mukaisesti Metsä Boardin tavoitteena on jakaa vuosittain vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta osinkona.

 10. 10

  Kuinka paljon ovat vuosittaiset kunnossapitoinvestoinnit ja mitkä ovat yhtiön merkittävimmät kasvuinvestoinnit?

  Vuonna 2023 Metsä Boardin kokonaisinvestoinnit olivat noin 230 miljoonaa euroa, josta kunnossapitoinvestointien osuus oli noin 26 prosenttia kasvu-/kehitysinvestointien 74 prosenttia ja hankittujen liiketoimien 10 prosenttia. Metsä Board arvioi vuoden 2024 kokonaisinvestointiensa olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2023.

  Lue lisää Metsä Boardin kasvu- ja kehitysinvestoinneista täältä.

 11. 11

  Mikä Metsä Boardin suhde Metsä Fibreen on?

  Metsä Board omistaa 24,9 % osakkuusyhtiö Metsä Fibrestä, joka on johtava puupohjaisten biotuotteiden, kuten sellun, sahatavaran, biokemikaalien ja bioenergian tuottaja. Metsä Fibren muut omistajat ovat Metsäliitto Osuuskunta (50,1 %) ja Itochu Corporation (25,0 %). Metsä Fibre on maailmanlaajuisesti suurin havupuusta valmistetun markkinasellun tuottaja. Metsä Fibren vuosikapasiteetti on noin 4 miljoonaa tonnia sellua ja 2,1 miljoonaa kuutiometriä sahatavaraa.

  Metsä Fibren omistus takaa Metsä Boardin sellun omavaraisuuden. Tämä mahdollistaa Metsä Boardin kartonkiliiketoiminnan kasvun ja varmistaa kartongin tuotannon tasaisen korkean laadun.

  Metsä Boardin konsolidoituun liiketulokseen sisältyy 24,9 % Metsä Fibren nettotuloksesta. Lisäksi Metsä Board saa omistusosuuttaan vastaavan vuotuisen osingon Metsä Fibreltä.

 12. 12

  Kuinka suuri on Metsä Boardin vuosittainen sellupositio?

  Metsä Board tuottaa kemiallista sellua ja valkaistua kemihierrettä (BCTMP), jota käytetään omassa kartongintuotannossa ja josta osa myydään markkinaselluna. Sellun ja kemihierteen vuosikapasiteetti on noin 1,7 miljoonaa tonnia. Lisäksi Metsä Board omistaa 24,9 prosenttia osakkuusyhtiö Metsä Fibrestä, jonka vuotuinen sellukapasiteetti on noin 3,3 miljoonaa tonnia. Ruotsalainen metsänomistajaosuuskunta Norra Skog omistaa 30 prosentin vähemmistöosuuden Metsä Boardin Husumin sellutehtaasta. 

  Kun otetaan huomioon Metsä Boardin oma sellun/kemihierteen tuotanto ja käyttö, Metsä Boardin 24,9 prosentin omistusosuus Metsä Fibressä ja Norra Skogin 30 prosentin omistusosuus Metsä Boardin Husumin sellutehtaasta, Metsä Boardin nettosellupositio on ylijäämäinen.

  Tuloksen herkkyys sellun markkinahinnalle: Markkinasellun hinnan 10 prosentin nousulla (laskulla) olisi noin 40 miljoonan euron positiivinen (negatiivinen) vaikutus Metsä Boardin vuosittaiseen liiketulokseen.

 13. 13

  Mitä BCTMP on?

  BCTMP (bleached chemi-thermomechanical pulp) tarkoittaa valkaistua kemihierrettä. Sen valmistuksessa yhdistetään mekaanisen ja kemiallisen massan valmistuksen menetelmiä kuitujen irrottamiseksi. Taivekartongin kolmikerrosrakenteessa keskimmäinen kerros on BCTMP:tä ja uloimmat kerrokset kemiallista sellua. BCTMP:n ansiosta taivekartonki on kevyttä, mutta jäykkää.

 14. 14

  Missä Metsä Boardin osakkeet ovat listattuina ja mikä ero on A- ja B-osakkeella?

  Metsä Board on listattu Nasdaq Helsingissä suurten yhtiöiden markkina-arvoluokassa. A- ja B-osakkeen ero on niiden äänivallassa. Jokainen A-osake oikeuttaa yhtiökokouksessa äänestämään kahdellakymmenellä (20) ja B-osake yhdellä (1) äänellä. Kaikki osakkeet oikeuttavat yhtäläiseen osinkoon.

 15. 15

  Ketkä ovat Metsä Boardin suurimmat osakkeenomistajat?

  Suurin omistaja on Metsäliitto Osuuskunta, joka omistaa 52 prosenttia koko osakekannasta ja 69 prosenttia niiden oikeuttamasta äänimäärästä.

  Kuukausittain päivittyvän listan suurimmista osakkeenomistajista löydät täältä.

 16. 16

  Miksi Metsä Board ei hyödynnä kierrätyskuidun käyttöä kartonkituotannossaan?

  Pakkausmateriaalin loppukäyttö määrittää suurelta osin sen, minkä tyyppistä raaka-ainetta sen valmistukseen voidaan käyttää. Esimerkiksi elintarvikepakkauksissa pakkauksen puhtaus ja turvallisuus ovat ratkaisevia, ja tähän loppukäyttöön ensikuitu on oikea valinta.

  Kartongin hiilijalanjälkeä tarkasteltaessa tärkeimmät tekijät ovat 1) tuotantoprosessissa käytetty energia ja 2) pakkausmateriaalin (kevyt) paino. Metsä Boardin käyttämästä energiasta 90 prosenttia on fossiilitonta, ja tavoitteenamme on täysin fossiiliton tuotanto vuoden 2030 loppuun mennessä. Meillä on myös pitkät perinteet ja kokemusta kevyistä kartongeista, ja panostamme siihen jatkossakin. Kartonkimme käyttävät vähemmän raaka-aineita, vettä ja energiaa. Kuljetusketjussa keveys johtaa pienempiin päästöihin ja pienempään jätemäärään käytön jälkeen.  Parhaimmillaan Metsä Boardin ensikuitukartongista valmistettujen pakkausten hiilijalanjälki on yli 50 prosenttia pienempi kuin vastaavan jäykkyyden omaavien kierrätyskuitupakkausten tai sellukartongista valmistettujen pakkausten hiilijalanjälki (Ecoinvent-tietokanta).

  Toimimme kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Pääraaka-aineemme on uusiutuva ja jäljitettävä puu. Kierrätämme yli 99 prosenttia tuotantomme sivutuotteista. Kierrätämme vettä keskimäärin 12-14 kertaa kartonkitehtaissamme ja jopa 30 kertaa kemihierretehtaissamme. Lisäksi kaikki kartonkimme ovat kierrätettäviä ja useimmat kompostoitavissa.

 17. 17

  Miten Metsä Board kehittää tuotteitaan? Uudet innovaatiot?

  Metsä Boardin tutkimus- ja kehitystyössä keskitytään kartongin hyviin painatus- ja jalostusominaisuuksiin sekä kartongin keventämiseen lujuudesta tinkimättä. Kevyet kartongit ovat resurssitehokkaita ja auttavat pienentämään pakkausten hiilijalanjälkeä koko arvoketjussa. Lisäksi yhtiö jatkaa barrier-ratkaisujen kehittämistä ja tutkii niiden kaupallisia mahdollisuuksia elintarvike- ja ruokapalvelusovelluksissa. Uusia pakkausratkaisuja kehitetään yhteistyössä asiakkaiden kanssa Metsä Boardin huippuosaamiskeskuksessa Äänekoskella.

  Metsä Spring on Metsä Groupin innovaatioyhtiö, joka investoi startup-yrityksiin ja potentiaalisiin innovaatioihin, jotka tutkivat  uusia käyttötapoja pohjoiselle vastuullisesti kasvatetulle puulle.