Vesi

Toimimme runsasvetisillä alueilla ja käytämme vettä kestävästi ja resurssitehokkaasti. Käytämme toiminnassamme vain pintavettä. Kaikki käyttämämme prosessivesi puhdistetaan huolellisesti ennen kuin se palautetaan vesistöihin.

Kaikki Metsän Boardin tehtaat sijaitsevat järvien tai jokien lähellä, sillä vettä tarvitaan kaikissa tuotantovaiheissa: vesi pitää tukit tuoreena, se auttaa erottamaan puukuidut kartongin tuotantoprosessia varten, ja se kuljettaa kuidut tuotantoprosessin eri vaiheisiin. Vettä tarvitaan myös puhdistukseen, jäähdytykseen ja pienempinä määrinä höyryn tuottamiseksi lämpöenergian tuotantoon.

Koska kaikki tehtaamme sijaitsevat runsasvetisillä alueilla Suomessa ja Ruotsissa, vettä ei oteta lainkaan korkean tai erittäin korkean vesistressin alueilta (WRI Aqueduct Water Risk Atlas). Toimintamme ei heikennä muiden osapuolten, kuten asukkaiden tai maatalouden, veden saatavuutta.

Käytämme runsaita vesivaroja viisaasti

Suhteessa käyttämämme veden määrään on vedenkulutuksemme hyvin pientä: kaikesta käyttämästämme vedestä noin 96 prosenttia palautetaan käytön jälkeen takaisin vesistöihin ja noin 4 prosenttia vedestä haihtuu prosessissa ilmaan tai sitoutuu tuotteisiin.

Pyrimme jatkuvasti optimoimaan vedenkäyttöä prosesseissamme ja tehostamaan prosessiveden kierrätystä tuotantoprosessissa siten, että tarve ottaa uutta raakavettä vähenee. Samalla voimme minimoida lämmitettävän veden määrän ja jätevesipäästöt ja siten säästää energiaa. Tämä vähentää tuotantomme ilmastovaikutuksia. Tunnustuksena kestävästä vedenkäytöstä CDP on valinnut Metsä Boardin jo seitsemän kertaa Water A-listalle.

Tavoitteenamme on vähentää prosessiveden käyttöä 35 prosentilla tuotettua tonnia kohti vuosina 2018–2030. Tavoitteen saavuttamiseksi olemme määritelleet tehdaskohtaiset toimenpiteet, joilla tehostetaan veden kierrätystä ja vähennetään raakaveden ottoa vesistöistä. Husumin tehdasintegraatin osuus vedenkäytöstämme on noin 40 prosenttia, ja siksi Husumin sellutehtaan uudistaminen tulee vähentämään merkittävästi koko Metsä Boardin vedenkäyttöä.

Vedenkäytön tehostaminen säästää myös energiaa ja siten vähentää tuotantomme ilmastovaikutuksia.

Jätevedet puhdistetaan huolellisesti

Käytön jälkeen prosessivesi puhdistetaan huolellisesti ennen kuin se palautetaan vesistöihin. Koska jäähdytysvesi virtaa omassa suljetussa kierrossaan, se säilyy koko ajan puhtaana.

Kaikilla tehtaillamme on viranomaisten myöntämät ympäristöluvat, jotka asettavat rajat päästöille sekä vaatimukset päästöjen seurannalle ja raportoinnille. Jokaisella tehdasalueella on oma tai yhteistyökumppanin jätevedenpuhdistamo, jossa jätevedet puhdistetaan mekaanisesti ja kemiallisesti sekä useimmilla tehtaista myös biologisesti.

Vesistöjen osalta keskeisiä seurattavia mittareita ovat rehevöitymiseen vaikuttavien ravinnepäästöjen määrä (fosfori ja typpi), kiintoaineen määrä, orgaanisen aineksen aiheuttama biologinen ja kemiallinen hapenkulutus (BOD, COD) sekä kemiallisen sellun valkaisusta syntyvät klooripitoiset AOX-yhdisteet. Tehtaidemme vesistövaikutus on tyypillisesti pieni verrattuna maa- ja metsätalouden sekä haja-asutuksen aiheuttamaan hajakuormitukseen. Suomessa esimerkiksi ravinnepäästöistä vain 3–4 prosenttia on peräisin massa- ja paperiteollisuudesta (Metsäteollisuus ry).

96 % tuotannossa käytetystä vedestä palautetaan takaisin vesistöihin.