Ilmanlaatu

Käytämme parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja valvomme, että tehtaamme noudattavat viranomaisten myöntämiä ympäristölupia.

Valtaosa päästöistämme ilmaan syntyy sellun, kemihierteen ja kartongin valmistukseen tarvittavan energian tuotannosta. Hiilidioksidipäästöjen ilmastovaikutuksen ohella keskeisiä ilmapäästöjämme ovat happamoitumista aiheuttavat rikin ja typen oksidit. Tehtaiden savukaasuista mitataan myös hiukkaspitoisuuksia ja kemiallisen sellun tuotannossa seuraamme haisevia rikkiyhdisteitä. Lisäksi mittaamme tehtaidemme paikallisia ympäristömeluvaikutuksia.

Käytämme tuotannossamme parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja seuraamme jatkuvasti, että kaikki tehtaamme toimivat viranomaisten asettamien ympäristölupien rajoissa. Mahdolliset luparajojen ylitykset raportoimme viranomaisille ja julkaisemme osana vuosiraportointiamme. Lisäksi toteutamme aina korjaavat toimenpiteet tilanteen ratkaisemiseksi.