Luonnon monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on osa kestävää metsänhoitoa. Metsäsertifioinneissa määritellään tarkat kriteerit luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Näiden lisäksi Metsä Groupilla on omat ohjelmansa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja sen varmistamiseksi, että metsät toimivat jatkossakin hiilinieluna.

Metsänhoidossa monimuotoisuutta vaalitaan esimerkiksi säilyttämällä säästöpuuryhmiä sekä tekemällä tekopökkelöitä harvennuksissa ja uudistushakkuissa. Monimuotoisuutta lisäävät myös tärkeiden elinympäristöjen suojeleminen hakkuilta, usean puulajin sekametsien osuuden kasvattaminen ja vesistöjen suojavyöhykkeet, jotka estävät myös maa-aineksen ja ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin.

Metsäsertifioinneissa määritellään tarkat kriteerit monimuotoisuuden säilyttämiselle, kuten säästöpuuryhmille. Säästöpuut lisäävät eri-ikäisten puiden määrää metsissä ja tuottavat monille lajeille, kuten linnuille, hyönteisille ja sienille elintärkeää lahopuuta. Metsä Board edellyttää myös ei-sertifioidulta puulta kestävää alkuperää.

Ohjelmamme kestävän metsätalouden ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi

Uudistavalla metsätaloudella tähtäämme luonnon tilan vahvistamiseen sekä luonnosta saatavien hyötyjen eli ekosysteemipalveluiden kokonaisvaltaiseen hallintaan. Metsä Groupin ekologisen kestävyyden ohjelman tavoitteena on varmistaa, että metsät toimivat jatkossakin hiilinieluna, luonnon monimuotoisuus turvataan ja vesistöjen suojelua kehitetään. Talousmetsien ulkopuolella luonnon monimuotoisuutta edistetään Metsä Groupin luonto-ohjelmalla, jossa painotetaan erityisesti vesistöjen tilan parantamista Suomessa.