Tavoitteellista työtä

Metsä Groupin strategiset kestävän kehityksen 2030 tavoitteet rakentavat
tietä kohti ilmastoneutraalia yhteiskuntaa.

Tuomme metsän luoksesi

 • Metsiin sitoutuneen hiilen määrän lisääminen 30 prosentilla vuodesta 2018
  • Edistämme kestävää metsänhoitoa, joka on avainroolissa metsien hiilensidonnan lisäämisessä.
  • Metsät sitovat hiiltä kasvaessaan. Aktiivisen, kestävän metsänhoidon piiriin pyritään saamaan myös niitä metsiä, joissa on tällä hetkellä harvennusrästejä. Kun metsiä hoidetaan kestävästi mm. harvennuksilla, on puilla kasvuun ja hiilen sitomiseen tarvittavaa tilaa ja valoa. Metsien kasvua lisätään myös muilla keinoilla, kuten metsälannoituksella.
 • Tuotteisiin sitoutuneen hiilen määrän lisääminen 30 prosentilla vuodesta 2018
  • Metsä Groupin tavoitteena on lisätä pitkään hiiltä sitovien tuotteiden määrää. Pitkään hiiltä sitovilla tuotteilla on roolinsa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Näitä pitkän käyttöiän tuotteita ovat erilaiset rakentamisessa käytettävät puutuotteet. Tulevaisuuden pitkään hiiltä sitoviin tuotteisiin saattaa kuulua esim. tekstiilikuitu.
 • Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen muun muassa lahopuun määrää lisäämällä
  • Tällä hetkellä noin 79 % metsänomistajista valitsee jättää tekopökkelöitä hakkuiden yhteydessä.
  • Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen on osa toimintaamme. Eliölajien elinympäristöjen turvaamisen kannalta maa- ja pystylahopuu ovat avainasemassa. Siksi tavoitteemme on jättää tekopökkelöitä ja säästöpuuryhmiä hakkuiden yhteydessä.

Huomioimme ilmaston ja ympäristön

 • Fossiilittomat tehtaat vuoteen 2030 mennessä; ei fossiilisia polttoaineita
  • Nykyisin tuotannossa käytetyistä polttoaineista 90 % on biopohjaisia, ja niistä suurin osa on tuotannon sivuvirtoja. Ainespuuta ei käytetä energiantuotantoon.
  • Tuotamme yli 15 % Suomen uusiutuvasta energiasta. Viime vuonna tuotimme uusiutuvia, sivuvirtapohjaisia polttoaineita 28 TWh:n edestä.
 • Tuotannon sivuvirrat hyödynnetään sataprosenttisesti
  • Tuotannon sivuvirroista 92 % hyödynnetään joko materiaaleina tai energiana
  • Resurssitehokkuus on avainasia toiminnassamme. Uusiutuva puu on pääraaka-aineemme. Sen jokainen osa käytetään parhaan lisäarvon lopputuotteisiin. Käytämme raaka-aineen, veden ja energian tehokkaasti ja pyrimme jatkuvasti tehostamaan niiden käyttöä
 • Prosessiveden käyttöä tehostetaan 25 prosentilla vuosina 20182030 
  • Prosessiveden käyttöä on vähennetty 21 % vuoden 2010 tasosta vuoteen 2019 mennessä. Työ jatkuu.
  • Vesi on toiminta-alueellamme pääosin runsas resurssi, mutta panostamme silti prosessiveden tehokkuuden parantamiseen. Käyttämästämme vedestä 99 % on pintavettä. Emme heikennä muiden tahojen mahdollisuutta käyttää vettä.

Tarjoamme kestäviä vaihtoehtoja

 • Fossiilittomien raaka-aineiden osuus 100 %
  • Pääraaka-aineemme on kestävästi hoidetuista metsistä tuleva puu. Jo nykyisin suurin osa raaka-aineistamme on uusiutuvista lähteistä. Tuemme omalla panoksellamme ilmastoneutraalia yhteiskuntaa. Tavoitteemme on, että vuoteen 2030 mennessä emme käytä tuotteissamme raaka-aineita, jotka pohjautuvat fossiiliseen öljyyn.
 • Vuoteen 2030 mennessä 100 % toimittajistamme toimii asetettujen ympäristö-, sosiaalisten ja taloudellisten vastuullisuusvaatimusten mukaisesti (Supplier Code of Conduct)
  • Olemme sitoutuneet toimimaan vastuullisesti ja edellytämme samaa kumppaneiltamme toimitusketjussa. Toimittajien tulee sitoutua Metsä Groupin toimittajilleen asettamiin eettisiin toimintatapoihin (Supplier Code of Conduct). Kehitämme käytäntöjä toimittajien vastuullisuuden todentamiseksi ja kehittämiseksi.
 • Raaka-aineiden jäljitettävyys 100 %
  • Pääraaka-aineemme puu on 100 %:sti jäljitettävissä. Edistämme kaikkien raaka-aineiden jäljitettävyyden varmistamista.

Luomme hyvinvointia

 • Eettisyysbarometri 100 %
  • Metsä Group uusi eettiset toimintaperiaatteensa (Code of Conduct) keväällä 2019. Tavoitteena on, että koko henkilöstömme toimii periaatteiden mukaisesti.
   Eettisyysbarometrin kehittäminen aloitettiin vuonna 2019 ja se toteutetaan ensimmäisen kerran vuonna 2020. Tavoitteena on, että barometri kertoo, miten henkilöstö kokee työpaikan eettisyyden sekä parantaa henkilöstön ymmärrystä toimintatapoihin ja eettisyyteen liittyvistä riskeistä. Barometrin tuloksia hyödynnetään työpaikan toimintatapojen ja eettisyyden vahvistamisessa.
 • Tapaturmaton työympäristö – tavoitteena nolla tapaturmaa
  • Tavoitteemme on turvallinen ja tapaturmaton työympäristö, jolla ei tapahdu tapaturmia. Mittaamme tapaturmattomuutta LTA1-mittarilla, joka kertoo tapaturmista johtuneista poissaoloista.
  • Vuonna 2019 LTA1 oli 5,9 (6,4) laskien kahdeksan prosenttia vuodesta 2018.