Tavoitteellista työtä

Metsä Groupin strategiset kestävän kehityksen 2030 tavoitteet rakentavat
tietä kohti ilmastoneutraalia yhteiskuntaa.

Tuomme metsän luoksesi

Metsiin sitoutuneen hiilen määrän lisääminen 30 prosentilla (hehtaareissa) vuodesta 2018

Edistämme kestävää metsänhoitoa, joka on avainroolissa metsien hiilensidonnan lisäämisessä. Metsät sitovat hiiltä kasvaessaan. Aktiivisen, kestävän metsänhoidon piiriin pyritään saamaan myös niitä metsiä, joissa on tällä hetkellä harvennusrästejä. Kun metsiä hoidetaan kestävästi mm. harvennuksilla, on puilla kasvuun ja hiilen sitomiseen tarvittavaa tilaa ja valoa. Metsien kasvua lisätään myös muilla keinoilla, kuten metsälannoituksella.

Vuonna 2021 uutta metsää perustetiin hieman vähemmän verrattuna vuoteen 2018. Taimikonhoidon pinta-ala puolestaan kasvoi.

Tuotteisiin sitoutuneen hiilen määrän lisääminen 30 prosentilla vuodesta 2018

Metsä Groupin tavoitteena on lisätä pitkään hiiltä sitovien tuotteiden määrää. Pitkään hiiltä sitovilla tuotteilla on roolinsa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Näitä pitkän käyttöiän tuotteita ovat erilaiset rakentamisessa käytettävät puutuotteet. Tulevaisuuden pitkään hiiltä sitoviin tuotteisiin saattaa kuulua esim. tekstiilikuitu.

Vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä valmistuu Rauman mäntysaha, joka kasvattaa hiiltä sitovien tuotteiden volyymiä.

Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen

Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen on osa toimintaamme. Eliölajien elinympäristöjen turvaamisen kannalta maa- ja pystylahopuu ovat avainasemassa. Siksi tavoitteemme on jättää tekopökkelöitä ja säästöpuuryhmiä hakkuiden yhteydessä.

Vuonna 2021 tekopökkelöitä jätettiin 88 % hakkuista ja harvennuskohteista. Säästöpuita jätettiin 94 %:lle uudistushakkuukohteista. 

Huomioimme ilmaston ja ympäristön

Fossiilittomat tehtaat vuoteen 2030 mennessä: ei fossiilisia polttoaineita

Nykyisin tuotannossa käytetyistä polttoaineista 90 % on biopohjaisia, ja niistä suurin osa on tuotannon sivuvirtoja. Ainespuuta ei käytetä energiantuotantoon. Tuotamme yli 15 % Suomen uusiutuvasta energiasta. Viime vuonna tuotimme uusiutuvia, sivuvirtapohjaisia polttoaineita noin 28 TWh:n edestä.

Tuotannon sivuvirrat hyödynnetään sataprosenttisesti

Tuotannon sivuvirroista 93 % hyödynnetään joko materiaaleina tai energiana.

Resurssitehokkuus on avainasia toiminnassamme. Uusiutuva puu on pääraaka-aineemme. Sen jokainen osa käytetään parhaan lisäarvon lopputuotteisiin. Käytämme raaka-aineen, veden ja energian tehokkaasti ja pyrimme jatkuvasti tehostamaan niiden käyttöä.

Prosessiveden käyttöä tehostetaan 25 prosentilla vuosina 2018–2030 

Vesi on toiminta-alueellamme pääosin runsas resurssi, mutta panostamme silti prosessiveden tehokkuuden parantamiseen. Käyttämästämme vedestä 99 % on pintavettä. Emme heikennä muiden tahojen mahdollisuutta käyttää vettä.

Vuonna 2021 prosessiveden käyttö väheni 5,4 % prosesseja tehostamalla ja investoineilla.

Tarjoamme kestäviä vaihtoehtoja

Fossiilittomien raaka-aineiden osuus 100 %

Pääraaka-aineemme on kestävästi hoidetuista metsistä tuleva puu. Jo nykyisin suurin osa raaka-aineistamme on uusiutuvista lähteistä. Tuemme omalla panoksellamme ilmastoneutraalia yhteiskuntaa. Tavoitteemme on, että vuoteen 2030 mennessä emme käytä tuotteissamme raaka-aineita, jotka pohjautuvat fossiiliseen öljyyn.

Vuonna 2021 raaka-aineistamme ja pakkausmateriaaleistamme 99,6 % oli fossiilittomia.

 100 % toimittajistamme toimii vastuullisuusvaatimustemme mukaisesti

Olemme sitoutuneet toimimaan vastuullisesti ja edellytämme samaa kumppaneiltamme toimitusketjussa. Toimittajien tulee sitoutua Metsä Groupin toimittajilleen asettamiin eettisiin toimintatapoihin (Supplier Code of Conduct). Kehitämme käytäntöjä toimittajien vastuullisuuden todentamiseksi ja kehittämiseksi.

Raaka-aineiden jäljitettävyys 100 %

Pääraaka-aineemme puu on täysin jäljitettävissä. Edistämme kaikkien raaka-aineiden jäljitettävyyden varmistamista. Vuonna 2021 raaka-aineistamme 92 % oli jäljitettäviä.

Luomme hyvinvointia

Eettisyysbarometri: 100 %

Metsä Group uusi eettiset toimintaperiaatteensa (Code of Conduct) keväällä 2019. Tavoitteena on, että koko henkilöstömme toimii periaatteiden mukaisesti.


Eettisyysbarometri toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2020. Barometri kertoo, miten henkilöstö kokee työpaikan eettisyyden sekä parantaa henkilöstön ymmärrystä toimintatapoihin ja eettisyyteen liittyvistä riskeistä. Barometrin tuloksia hyödynnetään työpaikan toimintatapojen ja eettisyyden vahvistamisessa. Ensimmäisen barometrin tulos oli 84,4 %.

Vuonna 2021 toteutimme 98 % vuoden 2020 barometritutkimuksen perusteella käynnistetyistä toimenpiteistä


Tapaturmaton työympäristö – tavoitteena nolla tapaturmaa

Tavoitteemme on turvallinen ja tapaturmaton työympäristö, jolla ei tapahdu tapaturmia. Vuonna 2021 pääasiallinen työturvallisuusmittarimme TRIF oli 8,1. Työturvallisuuden parantamisessa tärkeää on systemaattinen ja proaktiivinen turvallisuustyö, riskien tunnistaminen, ei-turvallisiin työskentelytapoihin puuttuminen sekä henkilökohtaisten riskiarvioiden tekeminen.