Palkitseminen

Metsä Groupin palkitseminen perustuu seuraaville keskeisille periaatteille, jotka koskevat kaikkia konserniyhtiöiden lakisääteisiä toimielimiä ja Metsä Groupin palveluksessa olevia henkilöitä:

Kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan varmistaminen

Tuemme palkitsemisella Metsä Groupin vision, strategisten ja operatiivisten päämäärien ja kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Kannustamme arvojen ja Metsä Groupin edun mukaiseen toimintaan – vastuulliseen tuloksentekoon, luotettavuuteen, uudistumiseen ja yhteistyöhön.

Suorituskyvyn ja kannattavan kasvun varmistaminen

Palkitsemisella kannustamme erinomaisiin suorituksiin ja tuloksiin niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Palkitsemme tavoitteiden saavuttamisesta ja ylittämisestä, kannattavasta kasvusta ja omistaja- ja sidosryhmäarvon kasvattamisesta.

Osaamisen kehittymisen ja uudistumisen tukeminen

Tuemme palkitsemisella osaamisen kehittymistä ja osaajien sitoutumista. Kannustamme jatkuvaan parantamiseen, uudistumiseen ja tulevaisuuden menestysedellytysten luomiseen.

Rahallisen palkitsemisen lisäksi kehitämme henkilöstön osaamista ja tarjoamme mahdollisuuksia urakehitykseen. Esimiestyömme on laadukasta ja kannustamme henkilöstöä osallistumiseen.

Johdonmukaisuus, kilpailukykyisyys ja läpinäkyvyys

Palkitseminen on oikeudenmukaista ja perustuu selkeisiin periaatteisiin ja rakenteisiin. Tarjoamme kilpailukykyisen palkitsemisen kokonaisuuden. Viestimme ja raportoimme palkitsemisesta läpinäkyvästi ja vaatimusten mukaisesti.  

Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Hallintoneuvosto ja hallitus

Metsä Groupin emoyrityksen Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston palkkioista päättää osuuskunnan edustajisto. Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen jäsenten palkkioista päättää hallintoneuvosto hallintoneuvoston nimitystoimikunnan esityksestä.

Pääjohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsenet

Metsäliitto Osuuskunnalla on toimitusjohtaja, joka toimii samalla Metsä Groupin pääjohtajana, ellei hallitus toisin päätä. Pääjohtaja johtaa koko Metsä Groupin toimintaa. Hallitus päättää hallituksen palkitsemisvaliokunnan valmistelun pohjalta konsernin pääjohtajan sekä Metsäliitto Osuuskunnan palveluksessa olevien konsernin johtoryhmän jäsenten palkkauksen ja muut taloudelliset etuudet sekä konsernin lyhyen ja pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmät.

Kaikissa Metsä Groupiin kuuluvissa yhtiöissä noudatetaan samoja palkitsemisperiaatteita, ja palkkiokriteerit hyväksytään kunkin tytäryhtiön hallituksessa. Päätöksentekoprosessi takaa, että päätökset tehdään oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti.


Katso myös