Palkitseminen

Metsä Groupin palkitsemisen periaatteet

Metsä Groupin palkitseminen perustuu seuraaville keskeisille periaatteille, jotka koskevat kaikkia konserniyhtiöiden lakisääteisiä toimielimiä ja Metsä Groupin palveluksessa olevia henkilöitä:

Kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan varmistaminen

Tuemme palkitsemisella Metsä Groupin vision, strategisten ja operatiivisten päämäärien ja kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Kannustamme arvojen ja Metsä Groupin edun mukaiseen toimintaan – vastuulliseen tuloksentekoon, luotettavuuteen, uudistumiseen ja yhteistyöhön.

Suorituskyvyn ja kannattavan kasvun varmistaminen

Palkitsemisella kannustamme erinomaisiin suorituksiin ja tuloksiin niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Palkitsemme tavoitteiden saavuttamisesta ja ylittämisestä, kannattavasta kasvusta ja omistaja- ja sidosryhmäarvon kasvattamisesta.

Osaamisen kehittymisen ja uudistumisen tukeminen

Tuemme palkitsemisella osaamisen kehittymistä ja osaajien sitoutumista. Kannustamme jatkuvaan parantamiseen, uudistumiseen ja tulevaisuuden menestysedellytysten luomiseen. Rahallisen palkitsemisen lisäksi kehitämme henkilöstön osaamista ja tarjoamme mahdollisuuksia urakehitykseen. Johtamisemme on laadukasta ja kannustamme henkilöstöä osallistumiseen.

Johdonmukaisuus, kilpailukykyisyys ja läpinäkyvyys

Palkitseminen on oikeudenmukaista ja perustuu selkeisiin periaatteisiin ja rakenteisiin. Tarjoamme kilpailukykyisen palkitsemisen kokonaisuuden. Viestimme ja raportoimme palkitsemisesta läpinäkyvästi ja vaatimusten mukaisesti.


Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Metsä Groupin emoyrityksen Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston palkkioista päättää osuuskunnan edustajisto. Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen jäsenten palkkioista päättää hallintoneuvosto hallintoneuvoston nimitystoimikunnan esityksestä.

Metsäliitto Osuuskunnalla on toimitusjohtaja, joka toimii samalla Metsä Groupin pääjohtajana, ellei hallitus toisin päätä. Pääjohtaja johtaa koko Metsä Groupin toimintaa. Hallitus päättää hallituksen HR-valiokunnan valmistelun pohjalta konsernin pääjohtajan sekä Metsäliitto Osuuskunnan palveluksessa olevien konsernin johtoryhmän jäsenten palkkauksen ja muut taloudelliset etuudet sekä konsernin lyhyen ja pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmät.

Kaikissa Metsä Groupiin kuuluvissa yhtiöissä noudatetaan samoja palkitsemisperiaatteita, ja palkkiokriteerit hyväksytään kunkin tytäryhtiön hallituksessa. Päätöksentekoprosessi takaa, että päätökset tehdään oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti.

Palkitseminen.png

Hallintoneuvoston palkitseminen

Edustajiston päätöksen nojalla hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan kiinteä kuukausikorvaus sekä kokouspalkkio. Muille hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiota. Kokouspalkkiota maksetaan myös hallintoneuvoston toimikuntien kokouksista sekä Metsäliiton piiritoimikuntien kokouksista. Lisäksi hallintoneuvoston jäsenet ovat oikeutettuja Metsä Groupin matkustussääntöjen mukaisiin matkakorvauksiin. Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat vapaaehtoisesti TyEL-vakuutettuja.

Hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausikorvaus on 4 100 euroa ja varapuheenjohtajan 1 800 euroa. Hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkio on 800 euroa (400 euroa piiritoimikuntien kokouksesta).


Hallituksen palkitseminen

Hallintoneuvoston päätöksen nojalla kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan kiinteä kuukausikorvaus sekä kokouspalkkio. Kokouspalkkio maksetaan myös hallituksen valiokuntien kokouksista. Hallituksen jäsenet ovat vapaaehtoisesti TyEL-vakuutettuja sekä oikeutettuja Metsä Groupin matkustussääntöjen mukaisiin matkakorvauksiin.

Hallituksen jäsenten kiinteät kuukausikorvaukset:

  • Hallituksen puheenjohtaja 11 570 euroa
  • Hallituksen varapuheenjohtaja 5 200 euroa
  • Hallituksen jäsenet 4 200 euroa

Hallituksen jäsenten kokouspalkkio on 800 euroa.

Lisäksi hallituksen tarkastusvaliokunnan ja HR-valiokunnan puheenjohtajille maksetaan erillinen kuukausikorvaus. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan kuukausikorvaus on 1 200 euroa ja HR-valiokunnan puheenjohtajan 1 000 euroa.


Pääjohtajan palkitseminen

Hallitus nimittää ja erottaa pääjohtajan ja päättää tämän palkitsemisesta ja muista toimisuhteen ehdoista. Hallituksen päätöksellä pääjohtajalle maksetaan kiinteä peruspalkka, joka on korvaus tehtävän vastuista tehtävän vaativuuden, yksilön osaamisen ja suoriutumisen sekä palkitsemisen markkinakäytännön perusteella. Pääjohtaja Ilkka Hämälän kuukausipalkka on 68 561 euroa (huhtikuu 2021). Kuukausipalkkaan sisältyvät asunto-, auto- ja puhelinetu, laajennettu terveys-, matka- ja tapaturmavakuutusturva sekä vähäisiä muita luontoisetuja.

Pääjohtajalle voidaan hallituksen päätöksellä maksaa lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinpalkkio. Lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmän palkkiomahdollisuus vuonna 2021 Metsä Groupin liiketuloskerroin huomioiden on enintään 93,75 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Palkkio perustuu Metsä Groupin liiketulokseen (painotus 50 prosenttia) ja hallituksen määrittämiin strategisiin tavoitteisiin (painotus 50 prosenttia) sekä Metsä Groupin liiketuloskertoimen toteumaan. Mahdollinen palkkio maksetaan maaliskuussa 2022.

Suoritusperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2017-2021 ansaintajakson 2019-2021 mahdollinen palkkio perustuu Metsä Group -konsernin sijoitetun pääoman tuoton (ROCE, %) kehitykseen hallituksen määrittämällä tavalla. Lisäksi konsernin liiketulokselle ja omavaraisuusasteelle on asetettu vähimmäistasot. Palkkion määrää on rajoitettu ja pääjohtajan palkkio (sisältäen sekä osakkeet että rahaosuuden) voi olla enintään 250 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Mahdollinen palkkio maksetaan maaliskuussa 2022. Palkkion maksua seuraa noin kahden vuoden sitouttamisjakso, jonka aikana pääjohtaja ei voi siirtää tai myydä osakkeitaan. Mikäli pääjohtaja päättää toimisopimuksensa sitouttamisjakson aikana, pääjohtaja on velvollinen palauttamaan ansaintajaksolta ansaitsemansa osakepalkkion vastikkeetta. Mikäli hallitus päättää pääjohtajan toimisopimuksen muusta kuin pääjohtajaan itseensä liittyvästä syystä tai mikäli pääjohtajan toimisopimus päättyy yhteisesti sopien siten, että pääjohtajan  toimisuhde päättyy ennen sitouttamisjakson päättymistä, pääjohtajalla on oikeus pitää luovutusrajoituksen alaiset osakkeet ja luovutusrajoitus lakkaa olemasta voimassa.

Pääjohtaja Ilkka Hämälän toimisuhteen ehdot on määritelty kirjallisessa johtajasopimuksessa, jonka ehdot hallitus on vahvistanut. Sopimuksen mukainen irtisanomisaika on 12 kuukautta. Yhtiön irtisanoessa toimisuhteen Hämälällä on oikeus 12 kuukauden kokonaispalkkaa vastaavaan erokorvaukseen. Erokorvausta ei makseta, jos Hämälä irtisanoutuu itse tehtävästään.

Pääjohtaja kuuluu työntekijäin eläkelain piiriin. Se tarjoaa palvelusaikaan ja työansioihin perustuvan eläketurvan laissa säädetyllä tavalla. Pääjohtaja Ilkka Hämälän eläkeikä on työntekijäin eläkelain mukainen. Hämälä kuuluu myös Metsä Groupin johdon etuusperusteisen lisäeläkejärjestelyn piiriin. Lisäeläkejärjestelyn perusteella Hämälän eläkkeen taso on enintään 60 % työeläkelain mukaisesta kokonaispalkasta, joka lasketaan eläkkeelle siirtymishetkeä edeltävän viisivuotisjakson perusteella. Mikäli Hämälän toimisuhde Metsä Groupissa päättyy ennen eläkeikää, hän on oikeutettu vapaakirjaan.

Pääjohtajan palkitseminen vuonna 2021

Lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmän palkkiomahdollisuus vuonna 2020 Metsä Groupin liiketuloskerroin huomioiden oli enintään 93,75 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Palkkio perustui Metsä Groupin liiketulokseen (painotus 50 prosenttia) ja hallituksen määrittämiin strategisiin tavoitteisiin (painotus 50 prosenttia) sekä Metsä Groupin liiketuloskertoimen toteumaan.  Pääjohtajalle maksettiin maaliskuussa 2021 lyhyen aikavälin palkkiota vuoden 2020 suoriutumiseen perustuen 208 627 euroa.

Suoritusperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2017-2021 ansaintajakson 2018-2020 palkkio perustui Metsä Group -konsernin sijoitetun pääoman tuoton (ROCE, %) kehitykseen hallituksen määrittämällä tavalla. Lisäksi konsernin liiketulokselle ja omavaraisuusasteelle oli asetettu vähimmäistasot. Ansaintajakson 2018-2020 toteuma oli 54,0 %, jonka perusteella pääjohtaja sai maaliskuussa 2021 yhteensä 75 600 Metsä Board Oyj:n B-sarjan osaketta. Palkkion määrää on rajoitettu ja pääjohtajan palkkio (sisältäen sekä osakkeet että rahaosuuden) voi olla enintään 250 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Palkkion maksua seuraa noin kahden vuoden sitouttamisjakso, jonka aikana pääjohtaja ei voi siirtää tai myydä osakkeitaan.

Muun johtoryhmän palkitseminen

Hallitus päättää hallituksen HR-valiokunnan valmistelun pohjalta Metsäliitto Osuuskunnan palveluksessa olevien konsernin johtoryhmän jäsenten palkkauksen ja muut taloudelliset etuudet.

Muille johtoryhmän jäsenille maksetaan kiinteä peruspalkka, joka on korvaus tehtävän vastuista tehtävän vaativuuden, yksilön osaamisen ja suoriutumisen sekä palkitsemisen markkinakäytännön perusteella. Kiinteään peruspalkkaan sisältyvät auto- ja puhelinetu sekä laajennettu terveys-, matka- ja tapaturmavakuutusturva.

Hallituksen päätöksellä muille johtoryhmän jäsenille voidaan maksaa lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinpalkkio. Lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmän palkkiomahdollisuus vuonna 2021 Metsä Groupin liiketuloskerroin huomioiden on muilla johtoryhmän jäsenillä enintään 75 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Palkkio perustuu ao. yhtiön liiketulokseen (painotus 50 prosenttia) ja hallituksen määrittämiin strategisiin tavoitteisiin (painotus 50 prosenttia) sekä Metsä Groupin liiketuloskertoimen toteumaan. Mahdollinen palkkio maksetaan maaliskuussa 2022.

Metsä Board Oyj:n toimitusjohtajan osalta suoritusperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2017-2021 ansaintajakson 2019-2021 mahdollinen palkkio perustuu puoliksi Metsä Board -konsernin ja puoliksi Metsä Group -konsernin sijoitetun pääoman tuoton (ROCE, %) kehitykseen hallituksen määrittämällä tavalla. Lisäksi liiketulokselle ja omavaraisuusasteelle on asetettu vähimmäistasot. Muiden johtoryhmän jäsenten osalta suoritusperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2017-2021 ansaintajakson 2019-2021 mahdollinen palkkio perustuu Metsä Group -konsernin sijoitetun pääoman tuoton (ROCE, %) kehitykseen hallituksen määrittämällä tavalla. Lisäksi konsernin liiketulokselle ja omavaraisuusasteelle on asetettu vähimmäistasot. Palkkion määrää on rajoitettu ja muiden johtoryhmän jäsenten palkkio (sisältäen sekä osakkeet että rahaosuuden) voi olla enintään 200 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Mahdollinen palkkio maksetaan maaliskuussa 2022. Palkkion maksua seuraa noin kahden vuoden sitouttamisjakso, jonka aikana johtoryhmän jäsen ei voi siirtää tai myydä osakkeitaan. Mikäli johtoryhmän jäsen päättää toimisopimuksensa sitouttamisjakson aikana, johtoryhmän jäsen on velvollinen palauttamaan ansaintajaksolta ansaitsemansa osakepalkkion vastikkeetta. Mikäli hallitus päättää johtoryhmän jäsenen toimisopimuksen muusta kuin johtoryhmän jäseneen itseensä liittyvästä syystä tai mikäli johtoryhmän jäsenen toimisopimus päättyy yhteisesti sopien siten, että johtoryhmän jäsenen toimisuhde päättyy ennen sitouttamisjakson päättymistä, johtoryhmän jäsenellä on oikeus pitää luovutusrajoituksen alaiset osakkeet ja luovutusrajoitus lakkaa olemasta voimassa.

Muiden johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika on kuusi kuukautta, ja jäsenet ovat oikeutettuja 6-12 kuukauden palkkaa vastaavaan irtisanomiskorvaukseen, mikäli johtajasopimus irtisanotaan johtajasta riippumattomasta syystä.

Johtoryhmän muut jäsenet kuuluvat työntekijäin eläkelain piiriin. Se tarjoaa palvelusaikaan ja työansioihin perustuvan eläketurvan laissa säädetyllä tavalla. Toimisuhteen aloitusajankohdasta riippuen joillakin Metsä Groupin johtoryhmän jäsenillä on erillinen etuusperusteinen lisäeläkevakuutus, jossa eläkeikä on 62 vuotta. Eläkkeen taso on enintään 60 % työeläkelain mukaisesta kokonaispalkasta, joka lasketaan eläkkeelle siirtymishetkeä edeltävän viisivuotisjakson perusteella. Mikäli työsuhde Metsä Groupissa päättyy ennen eläkeikää, johtoryhmän jäsen on oikeutettu vapaakirjaan.

Muun johtoryhmän palkitseminen vuonna 2021

Lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmän palkkiomahdollisuus vuonna 2020 Metsä Groupin liiketuloskerroin huomioiden oli muilla johtoryhmän jäsenillä enintään 75 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Palkkio perustui ao. yhtiön liiketulokseen (painotus 50 prosenttia) ja hallituksen määrittämiin strategisiin tavoitteisiin (painotus 50 prosenttia) sekä Metsä Groupin liiketuloskertoimen toteumaan. Muille johtoryhmän jäsenille maksettiin maaliskuussa 2021 lyhyen aikavälin palkkioita vuoden 2020 suoriutumiseen perustuen yhteensä 434 776 euroa.

Metsä Board Oyj:n toimitusjohtajan osalta suoritusperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2017-2021 ansaintajakson 2018-2020 palkkio perustui puoliksi Metsä Board -konsernin ja puoliksi Metsä Group -konsernin sijoitetun pääoman tuoton (ROCE, %) kehitykseen hallituksen määrittämällä tavalla. Lisäksi liiketulokselle ja omavaraisuusasteelle oli asetettu vähimmäistasot. Ansaintajakson 2018-2020 toteuma oli 59,0 %. Muiden johtoryhmän jäsenten osalta suoritusperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2017-2021 ansaintajakson 2018-2020 palkkio perustui Metsä Group -konsernin sijoitetun pääoman tuoton (ROCE, %) kehitykseen hallituksen määrittämällä tavalla. Lisäksi konsernin liiketulokselle ja omavaraisuusasteelle oli asetettu vähimmäistasot. Ansaintajakson 2018-2020 toteuma oli 54,0 %. Ansaintajakson 2018-2020 toteumien perusteella muut johtoryhmän jäsenet saivat maaliskuussa 2021 yhteensä 133 350 Metsä Board Oyj:n B-sarjan osaketta. Palkkion määrää on rajoitettu ja muiden johtoryhmän jäsenten palkkio (sisältäen sekä osakkeet että rahaosuuden) voi olla enintään 200 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Palkkion maksua seuraa noin kahden vuoden sitouttamisjakso, jonka aikana johtoryhmän jäsen ei voi siirtää tai myydä osakkeitaan.

Kahdelle muun johtoryhmän jäsenelle maksettiin aiemmalta ansaintajaksolta viivästettyjä pitkän aikavälin palkkioita ehtojen ja hallituksen päätöksen mukaisesti huhtikuussa 2021 yhteensä 495 693 euroa.

Muun johtoryhmän palkitseminen vuonna 2020

 

Kiinteä palkka ja luontoisedut
(vakuutus-, auto- ja puhelinedut)

Lyhyen aikavälin
palkkio
(suoriutuminen vuonna 2019)

Pitkän aikavälin
palkkio
(ansaintajakso
2017-2019)

Viivästetty
pitkän
aikavalin
palkkio

Yhteensä

Muu johtoryhmä

1 999 959 €

340 242 €

2 186 152 €

1 901 905 €

6 428 257 €

2019

1 983 984 €

804 409 €

2 449 450 €

2 550 440 €

7 788 283 €


Vuonna 2020 maksettu lyhyen aikavälin palkkio koskee suoriutumista vuonna 2019. Muilla johtoryhmän jäsenillä lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmän palkkiomahdollisuus vuonna 2019 Metsä Groupin liiketuloskerroin huomioiden oli enintään 75 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Palkkio perustui ao. yhtiön liiketulokseen (painotus 50 prosenttia) ja hallituksen määrittämiin strategisiin tavoitteisiin (painotus 50 prosenttia) sekä Metsä Groupin liiketuloskertoimen toteumaan. Palkkio maksettiin maaliskuussa 2020.

Vuonna 2020 maksettu pitkän aikavälin palkkio koskee suoritusperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2017-2021 ansaintajaksoa 2017-2019. Metsä Board Oyj:n toimitusjohtajan osalta maksettu palkkio perustui puoliksi Metsä Board -konsernin ja puoliksi Metsä Group -konsernin sijoitetun pääoman tuoton (ROCE, %) kehitykseen hallituksen määrittämällä tavalla. Lisäksi liiketulokselle ja omavaraisuusasteelle oli asetettu vähimmäistasot. Ansaintajakson 2017–2019 toteuma oli 75,1 prosenttia. Muiden johtoryhmän jäsenten osalta maksettu palkkio perustui Metsä Group -konsernin sijoitetun pääoman tuoton (ROCE, %) kehitykseen hallituksen määrittämällä tavalla. Lisäksi konsernin liiketulokselle ja omavaraisuusasteelle oli asetettu vähimmäistasot. Ansaintajakson 2017–2019 toteuma oli 100,0 prosenttia. Palkkion määrää on rajoitettu ja muiden johtoryhmän jäsenten palkkio (sisältäen sekä osakkeet että rahaosuuden) voi olla enintään 200 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Maaliskuussa 2020 maksettua pitkän aikavälin palkkiota seuraa noin kahden vuoden sitouttamisjakso, jonka aikana johtoryhmän jäsen ei voi siirtää tai myydä osakkeitaan.

Muille johtoryhmän jäsenille maksettiin aiemmilta ansaintajaksoilta viivästettyjä pitkän aikavälin palkkioita ehtojen ja hallituksen päätöksen mukaisesti vuonna 2020 yhteensä 1 901 905 euroa.

Vuoden 2020 lopussa pääjohtajan lisäksi neljällä johtoryhmän jäsenellä oli etuusperusteinen lisäeläke, josta aiheutuneet kulut olivat 1 034 308 euroa (2019: 1 105 694 euroa).

 

Pitkän aikavälin palkitseminen

Osakepalkkiojärjestelmä 2017-2021

Metsäliitto Osuuskunnan hallitus päätti tammikuussa 2017 jatkaa osakepohjaista palkitsemisjärjestelmää Metsä Groupin johtohenkilöille vuosiksi 2017–2021. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja johdon tavoitteet konsernin arvon nostamiseksi sekä sitouttaa johto toteuttamaan yhteistä strategiaa ja tarjota heille kilpailukykyinen omistukseen perustuva palkitsemisjärjestelmä. Suoritusperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä 2017–2021 on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2017–2019, 2018–2020 ja 2019–2021. Hallitus päättää ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet sekä kohderyhmään kuuluvat johtohenkilöt ja heille allokoitavan osakemäärän kunkin ansaintajakson alussa. Ansaintajaksolle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen määrää sen, kuinka suuri osa osakepalkkiosta maksetaan johtohenkilöille. Järjestelmän mahdollinen palkkio kultakin ansaintajaksolta perustuu Metsä Group -konsernin sijoitetun pääoman tuoton (ROCE, %) kehitykseen hallituksen määrittämällä tavalla. Lisäksi on asetettu vähimmäistasot liiketulokselle ja omavaraisuusasteelle.*

Mahdollinen palkkio maksetaan pääsääntöisesti ansaintajakson päättymistä seuraavana keväänä. Palkkion määrää on rajoitettu. Pääjohtajan enimmäispalkkio (sisältäen sekä osakkeet että rahaosuuden) on 2,5 kertaa hänen vuosipalkkansa suuruinen, ja muiden Metsä Groupin johtoryhmän jäsenten enimmäispalkkio on 2 kertaa vuosipalkan suuruinen. Ansaintajaksoa seuraa noin kahden vuoden sitouttamisjakso, jonka aikana johtohenkilö ei saa siirtää tai myydä osakkeitaan. Mikäli johtohenkilö päättää työ- tai toimisopimuksensa sitouttamisjakson aikana, johtohenkilö on velvollinen palauttamaan ansaintajaksolta ansaitsemansa osakepalkkion vastikkeetta. Mikäli konserniyhtiö päättää johtohenkilön työ- tai toimisopimuksen muusta kuin johtohenkilöön itseensä liittyvästä syystä tai mikäli johtohenkilön työ- tai toimisopimus päättyy yhteisesti sopien siten, että johtohenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen sitouttamisjakson päättymistä, johtohenkilöllä on oikeus pitää luovutusrajoituksen alaiset osakkeet ja luovutusrajoitus lakkaa olemasta voimassa.

Mahdollinen palkkio maksetaan Metsä Board Oyj:n B-sarjan osakkeina. Lisäksi palkkioihin kuuluu rahaosuus, jolla katetaan johtohenkilölle palkkioista aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Järjestelmän piiriin kuuluvat kaikki Metsä Groupin johtoryhmän jäsenet sekä muita konsernin avaintehtävissä toimivia johtajia.

* Metsä Board Oyj:n avainhenkilöiden (ml. Metsä Board Oyj:n toimitusjohtaja) osalta mahdollinen palkkio perustuu Metsä Board -konsernin (50 %) ja Metsä Group -konsernin (50 %) sijoitetun pääoman tuoton (ROCE) kehitykseen hallituksen määrittämällä tavalla. Lisäksi on asetettu vähimmäisarvot omavaraisuusasteelle ja liiketulokselle.


Ansaintajakso*

2017-2019

Kohderyhmä

Metsä Groupin johtoryhmän jäsenet sekä muita konsernin avaintehtävissä toimivia johtajia,
yhteensä 75 hlöä 

Palkkiomahdollisuus

Pääjohtaja: enintään 250 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta
Muu johtoryhmä: enintään 200 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta

Ansaintakriteerit

ROCE 1)

Ansaintajakson toteuma, %

Metsä Groupin palkitsemisjärjestelmä 100,0
Metsä Boardin palkitsemisjärjestelmä 75,1

Palkkion maksuvuosi

2020

Sitouttamisjakso

2 vuotta

Osakkeen hinta siirtohetkellä, euroa

4,86

Toimitetut osakkeet, kappaletta

Yhteensä 1 126 419, josta
Pääjohtajan osuus 110 833 (sis. Metsä Fibre Oy:n toimitusjohtajana ansaitun osuuden)
Muun johtoryhmän osuus 211 325

*Ansaintajakson tiedot perustuvat maksuhetken tilanteeseen.


Ansaintajakso*

2018-2020

Kohderyhmä

Metsä Groupin johtoryhmän jäsenet sekä muita konsernin avaintehtävissä toimivia johtajia,
yhteensä 75 hlöä (2020)

Palkkiomahdollisuus

Pääjohtaja: enintään 250 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta
Muu johtoryhmä: enintään 200 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta

Ansaintakriteerit

ROCE 1)

​Ansaintajakson toteuma, %​Metsä Groupin palkitsemisjärjestelmä 54,0
Metsä Boardin palkitsemisjärjestelmä 59,0

Palkkion maksuvuosi

Sitouttamisjakso

2021

2 vuotta

​Osakkeen hinta siirtohetkellä, euroa​9,43

Toimitetut osakkeet, kappaletta

Yhteensä 631 802, josta
Pääjohtajan osuus 75 600
Muun johtoryhmän osuus 133 350

*Ansaintajakson tiedot perustuvat maksuhetken tilanteeseen.


Ansaintajakso

2019-2021

Kohderyhmä

Metsä Groupin johtoryhmän jäsenet sekä muita konsernin avaintehtävissä toimivia johtajia,
yhteensä 88 hlöä (joulukuu 2020) 

Palkkiomahdollisuus

Pääjohtaja: enintään 250 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta
Muu johtoryhmä: enintään 200 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta

Ansaintakriteerit

ROCE 1)

Palkkion maksuvuosi

2022

Sitouttamisjakso

2 vuotta

Allokoidut osakkeet (netto), kappaletta

Yhteensä enintään 1 335 828 (joulukuu 2020)


1) Metsä Groupin palkitsemisjärjestelmä: Metsä Group -konsernin kolmen vuoden keskimääräinen ROCE. Lisäksi asetettu vähimmäisarvot omavaraisuusasteelle ja liiketulokselle.
Metsä Boardin palkitsemisjärjestelmä: Metsä Board -konsernin (50 %) ja Metsä Group -konsernin (50 %) kolmen vuoden keskimääräinen ROCE. Lisäksi asetettu vähimmäisarvot omavaraisuusasteelle ja liiketulokselle.


Pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmä 2020-2024

Metsäliitto Osuuskunnan hallitus päätti lokakuussa 2019 jatkaa pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmää Metsä Groupin johtohenkilöille vuosiksi 2020–2024. Pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja johdon tavoitteet konsernin arvon nostamiseksi sekä sitouttaa johto toteuttamaan yhteistä strategiaa ja tarjota heille kilpailukykyinen omistukseen perustuva palkitsemisjärjestelmä. Järjestelmä perustuu kolmen vuoden ansaintajaksoille (2020–2022, 2021–2023 ja 2022–2024), joita kutakin seuraa kahden vuoden sitouttamisjakso.

Hallitus päättää ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet sekä järjestelmään kuuluvat johtohenkilöt kunkin ansaintajakson alussa. Ansaintajaksolle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen määrää sen, kuinka suuri osa palkkiosta maksetaan johtohenkilöille. Metsä Groupin pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmän mahdolliset palkkiot ansaintajaksoilta 2020–2022 ja 2021–2023 perustuvat Metsä Group -konsernin sijoitetun pääoman tuoton (ROCE, %) kehitykseen hallituksen määrittämällä tavalla. Konsernin liiketulokselle (EBIT) ja omavaraisuusasteelle on asetettu vähimmäistasot. Hallituksella on lisäksi oikeus leikata järjestelmän mukaisia palkkioita kokonaan tai osittain, mikäli tietyt konsernin liiketuloksen kehitykseen ja omavaraisuusasteeseen liittyvät kriteerit eivät täyty, tai mikäli palkkion määrä ylittäisi johtohenkilölle määritellyn henkilökohtaisen enimmäispalkkion määrän. Ansaintakriteerien toteuman lisäksi palkitsemisen perusteena on synteettinen osake, jonka arvo lasketaan Metsä Groupin kokonaisarvon perusteella. Pääjohtajan palkkiomahdollisuus on maksimitasolla 250 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta ja muiden Metsä Groupin johtoryhmän jäsenten 140 prosenttia tai 210 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Lisäksi palkitsemiselle on asetettu enimmäistaso, joka on pääjohtajan osalta 325 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta ja muiden Metsä Groupin johtoryhmän jäsenten osalta 180 prosenttia tai 270 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta.

Mahdollinen palkkio maksetaan sitouttamisjakson jälkeen rahana, ja se sisältää lakisääteiset verot ja mahdolliset muut veroluonteiset maksut. Mikäli johtohenkilön toimi- tai työsuhde yhtiöön päättyy ansainta- tai sitouttamisjakson aikana, johtohenkilö pääsääntöisesti menettää oikeutensa palkkioon.

Metsä Groupin pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmän piiriin kuuluvat kaikki Metsä Groupin johtoryhmän jäsenet sekä muita konsernin avaintehtävissä toimivia johtajia, pl. Metsä Board, jolle on oma palkitsemisjärjestelmä. Tarkemmat tiedot Metsä Board Oyj:n suoritusperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä löytyvät yhtiön nettisivuilta www.metsaboard.com.


Ansaintajakso

2020-2022

Kohderyhmä

Metsä Groupin johtoryhmän jäsenet 1) sekä muita konsernin avaintehtävissä toimivia johtajia,
yhteensä 66 hlöä (joulukuu 2020)

Palkkiomahdollisuus

Pääjohtaja: enintään 325 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta
Muu johtoryhmä: enintään 180 tai 270 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta

Ansaintakriteerit

ROCE 2)

Allokoidut synteettiset osakkeet (brutto), kappaletta

Yhteensä 1 113 743 (joulukuu 2020)

Sitouttamisjakso

2 vuotta

Palkkion maksuvuosi

2025 (palkkio maksetaan rahana sitouttamisjakson jälkeen)


Ansaintajakso

2021-2023

Kohderyhmä

Metsä Groupin johtoryhmän jäsenet 1) sekä muita konsernin avaintehtävissä toimivia johtajia,
yhteensä 64 hlöä (tammikuu 2021)

Palkkiomahdollisuus

Pääjohtaja: enintään 325 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta
Muu johtoryhmä: enintään 180 tai 270 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta

Ansaintakriteerit

ROCE 2)

Allokoidut synteettiset osakkeet (brutto), kappaletta

Yhteensä 1 053 198 (tammikuu 2021)

Sitouttamisjakso

2 vuotta

Palkkion maksuvuosi

2026 (palkkio maksetaan rahana sitouttamisjakson jälkeen)

1) Pois lukien Metsä Board Oyj:n toimitusjohtaja, joka kuuluu Metsä Board Oyj:n suoritusperusteiseen osakepalkkiojärjestelmään.

2) Metsä Group -konsernin kolmen vuoden keskimääräinen ROCE. Lisäksi asetettu vähimmäisarvot omavaraisuusasteelle ja liiketulokselle.                        

           

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2017-2021

Metsäliitto Osuuskunnan hallitus päätti tammikuussa 2017 ottaa käyttöön sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän Metsä Groupin avainhenkilöille. Järjestelmän tarkoituksena on sitouttaa avainhenkilöt toteuttamaan konsernin yhteistä strategiaa ja tarjota heille kilpailukykyinen omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä sekä yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet konsernin arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä. Järjestelmä tarjoaa kohderyhmään kuuluville avainhenkilöille mahdollisuuden ansaita Metsä Board Oyj:n B-sarjan osakkeita työsuhteen jatkumiseen perustuen. Hallitus nimeää kohderyhmään kuuluvat avainhenkilöt ja päättää heidän palkkionsa. 

Osakepalkkiojärjestelmä sisältää hallituksen jokaisen avainhenkilön kohdalla erikseen tekemän päätöksen mukaisesti 12-36 kuukauden pituisia sitouttamisjaksoja. Mahdollinen palkkio maksetaan osakkeina ja rahana sitouttamisjakson päättymisen jälkeen. Järjestelmän perusteella maksettavaan palkkioon kuuluu osakkeina annettava osuus ja rahaosuus. Osakkeina annettavalla osuudella tarkoitetaan nettopalkkiota sen jälkeen, kun palkkion rahaosuudella on katettu avainhenkilölle palkkiosta aiheutuvat verot. Palkkion määrää on rajoitettu. Mikäli palkkio (sisältäen sekä osakkeet että rahaosuuden) ylittää avainhenkilölle määritellyn enimmäispalkkion määrän, palkkiota ei makseta enimmäismäärän ylittävältä osalta. Palkkion maksamisen edellytyksenä on, että avainhenkilön työ- tai toimisuhde on voimassa ja työssäolo jatkuu sitouttamisjakson loppuun saakka.

Vuonna 2020 sitouttavasta osakepalkkiojärjestelmästä maksettiin palkkioita kolmelle avainhenkilölle (ml. Metsä Board Oyj:n avainhenkilö), yhteensä 29 869 osaketta.

 

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2020-2024

Metsäliitto Osuuskunnan hallitus päätti lokakuussa 2019 jatkaa sitouttavaa osakepalkkiojärjestelmää Metsä Groupin avainhenkilöille*. Järjestelmän tarkoituksena on sitouttaa avainhenkilöt toteuttamaan konsernin yhteistä strategiaa ja tarjota heille kilpailukykyinen omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä sekä yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet konsernin arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä. Järjestelmä tarjoaa kohderyhmään kuuluville avainhenkilöille mahdollisuuden ansaita synteettisiin osakkeisiin perustuvan käteispalkkion työsuhteen jatkumiseen perustuen. Hallitus nimeää kohderyhmään kuuluvat avainhenkilöt ja päättää heidän palkkionsa. 

Osakepalkkiojärjestelmä sisältää hallituksen jokaisen avainhenkilön kohdalla erikseen tekemän päätöksen mukaisesti 12-36 kuukauden pituisia sitouttamisjaksoja. Mahdollinen palkkio maksetaan sitouttamisjakson päättymisen jälkeen rahana, ja se sisältää lakisääteiset verot ja mahdolliset muut veroluonteiset maksut. Palkkion määrää on rajoitettu. Mikäli palkkio ylittää avainhenkilölle määritellyn enimmäispalkkion määrän, palkkiota ei makseta enimmäismäärän ylittävältä osalta. Palkkion maksamisen edellytyksenä on, että avainhenkilön työ- tai toimisuhde on voimassa ja työssäolo jatkuu sitouttamisjakson loppuun saakka.

Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2020-2024 piirissä ei ole nimettyjä avainhenkilöitä toistaiseksi.

 

* Metsä Boardin avainhenkilöille on oma sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2020-2024. Tarkemmat tiedot Metsä Board Oyj:n sitouttavasta osakepalkkiojärjestelmästä löytyvät yhtiön nettisivuilta www.metsaboard.com.

Katso myös