Palkitseminen

Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Konsernin emoyhtiön Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston palkkioista päättää osuuskunnan edustajisto.

Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen jäsenten palkkioista päättää hallintoneuvosto hallintoneuvoston nimitystoimikunnan esityksestä.

Hallitus päättää hallituksen palkitsemisvaliokunnan valmistelun pohjalta konsernin pääjohtajan sekä Metsäliitto Osuuskunnan palveluksessa olevien konsernin johtoryhmän jäsenten palkkauksen, muut taloudelliset etuudet sekä tulos- ja osakepalkkiojärjestelmän perusteet.

Kaikissa Metsä Groupiin kuuluvissa yhtiöissä noudatetaan samoja palkitsemisperiaatteita, ja palkkiokriteerit hyväksytään kunkin tytäryhtiön hallituksessa. 

 

Palkitsemisen periaatteet

HALLINTONEUVOSTON JA HALLITUKSEN PALKITSEMINEN

Edustajiston päätöksen nojalla hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan kiinteä kuukausikorvaus sekä kokouspalkkio. Puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksettavat kuukausikorvaukset ovat eläkettä kerryttäviä. Muille hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiota. Kokouspalkkio maksetaan myös hallintoneuvoston toimikuntien kokouksista. Lisäksi hallintoneuvoston jäsenet ovat oikeutettuja Metsä Groupin matkustussääntöjen mukaisiin matkakorvauksiin. Hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksettavat palkkiot ovat eläkettä kerryttäviä. 

Hallintoneuvoston päätöksen nojalla kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan kiinteä kuukausikorvaus sekä kokouspalkkio. Kokouspalkkio maksetaan myös hallituksen valiokuntien kokouksista. Lisäksi hallituksen tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajille maksetaan erillinen kuukausikorvaus. Hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja Metsä Groupin matkustussääntöjen mukaisiin matkakorvauksiin.  Hallitustyöskentelystä maksettavat palkkiot ovat eläkettä kerryttäviä.

Hallituksen jäsenet eivät ole Metsä Groupin lyhyen tai pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien piirissä.

 

TOIMIVAN JOHDON PALKITSEMINEN

Metsä Groupin toimivan johdon palkitsemisjärjestelmän tarkoituksena on palkita johtoa oikeudenmukaisesti ja kilpailukykyisesti Metsä Groupin tuloksesta, strategian toteuttamisesta ja liiketoiminnan kehitystyöstä. Toimivan johdon palkitsemisjärjestelmä koostuu kiinteästä kuukausipalkasta, taloudellisiin kriteereihin ja henkilökohtaisiin tavoitteisiin perustuvasta  tulospalkkiosta (”lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmä”), osakepalkkiojärjestelmästä (”pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmä”) sekä johdon eläke-eduista.

 

Pääjohtaja:

Pääjohtaja Ilkka Hämälän toimisuhteen ehdot on määritelty kirjallisessa johtajasopimuksessa, jonka ehdot hallitus on vahvistanut. Sopimuksen mukainen irtisanomisaika on 12 kuukautta. Yhtiön irtisanoessa toimisuhteen Hämälällä on oikeus 12 kuukauden kokonaispalkkaa vastaavaan erokorvaukseen. Erokorvausta ei makseta, jos hän irtisanoutuu itse tehtävästään.

Hämälän kuukausipalkka on sovittu johtajasopimuksessa (65 214,06  euroa joulukuussa 2018)  ja siihen sisältyvät asunto-, auto-  ja vähäisiä muita luontoisetuja. Hallituksen päätöksellä Hämälälle voidaan  maksaa määriteltyihin taloudellisiin kriteereihin ja henkilökohtaisiin tavoitteisiin perustuva enintään yhdeksän kuukauden palkkaa vastaava tulospalkkio. 

Hämälä kuuluu työntekijäin eläkelain piiriin. Se tarjoaa palvelusaikaan ja työansioihin perustuvan eläketurvan laissa säädetyllä tavalla. Suomen työeläkejärjestelmässä ansioiksi luetaan peruspalkka, palkkiot ja verotettavat luontoisedut, mutta ei optioista eikä johdon osakepalkkiojärjestelmästä saatuja tuloja. Hämälän eläkeikä on työntekijäin eläkelain mukainen. Hämälä kuuluu myös Metsä Groupin johdon eläkevakuutuksen piiriin.

 

Muu johto:

Muilla Metsä Groupin johtoryhmän jäsenillä on niin ikään kirjalliset johtajasopimukset. Johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika on kuusi kuukautta, ja jäsenet ovat oikeutettuja 6-12 kuukauden palkkaa vastaavaan irtisanomiskorvaukseen, mikäli johtajasopimus irtisanotaan johtajasta riippumattomasta syystä.

Metsä Groupin johtoryhmän muille jäsenille voidaan maksaa kuukausipalkan lisäksi enintään seitsemän kuukauden palkkaa vastaava tulospalkkio. Tulospalkkiojärjestelmässä kriteereinä ovat konsernitason ja oman vastuualueen tulosvaatimukset sekä henkilökohtaiset tavoitteet.  

Johtoryhmän muut jäsenet kuuluvat työntekijäin eläkelain piiriin. Se tarjoaa palvelusaikaan ja työansioihin perustuvan eläketurvan laissa säädetyllä tavalla. Toimisuhteen aloitusajankohdasta riippuen joillakin Metsä Groupin johtoryhmän jäsenillä on erillinen etuusperusteinen lisäeläkevakuutus, jonka eläkeikä on 62 vuotta. Eläkkeen taso on enintään 60 prosenttia työeläkelain mukaisesta kokonaispalkasta, joka lasketaan eläkkeelle siirtymishetkeä edeltävän viisivuotisjakson perusteella. Mikäli työsuhde Metsä Groupissa päättyy ennen eläkeikää, johtoryhmän jäsen on oikeutettu vapaakirjaan. Vuoden 2018 lopussa lisäeläke oli pääjohtajan lisäksi neljällä johtoryhmän jäsenellä.

 

Johdon pitkän aikavälin osakepalkitseminen:

Osakepalkkiojärjestelmä vuosille 2014–2018:  Metsäliitto Osuuskunnan hallitus on helmikuussa 2014 päättänyt osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä Metsä Groupin johtohenkilöille vuosiksi 2014–2018. Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme kolmen vuoden ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2014–2016, 2015–2017 ja 2016–2018.

Metsäliitto Osuuskunnan hallitus nimeää jokaisen kolmen vuoden ansaintajakson alkaessa kohderyhmään kuuluvat johtohenkilöt ja päättää heille allokoitavan osakemäärän. Hallitus päättää ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Ansaintajaksolle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen määrää sen, kuinka suuri osa osakepalkkiosta maksetaan johtohenkilöille. Vuosittain maksettavan palkkion määrää rajoitetaan. Pääjohtajan enimmäispalkkio (sisältäen sekä osakkeet että rahaosuuden) on 2,5 kertaa hänen vuosipalkkansa suuruinen, muiden Metsä Groupin johtoryhmän jäsenten enimmäispalkkio on 2 kertaa vuosipalkan suuruinen ja muiden osakepalkkiojärjestelmään kuuluvien  enimmäispalkkio on yhden vuosipalkan suuruinen. Mahdollinen palkkio maksetaan osittain Metsä Board Oyj:n osakkeina ja osittain rahana. Palkkio maksetaan pääsääntöisesti ansaintajakson päättymistä seuraavana keväänä.

Ansaintajaksoa seuraa kahden vuoden sitouttamisjakso, jonka aikana johtohenkilö ei saa siirtää tai myydä osakkeita. Mikäli johtohenkilö päättää  työ- tai toimisopimuksen sitouttamisjakson aikana,  johtohenkilö on velvollinen palauttamaan ansaintajaksolta ansaitsemansa osakepalkkion vastikkeetta. Mikäli konserniyhtiö päättää johtohenkilön työ- tai toimisopimuksen muusta kuin johtohenkilöön itseensä liittyvästä syystä tai mikäli  johtohenkilön työ- tai toimi-sopimus päättyy yhteisesti sopien siten, että johtohenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen sitouttamisjakson päättymistä, johtohenkilöllä on oikeus pitää luovutusrajoituksen alaiset osakkeet ja luovutusrajoitus lakkaa olemasta voimassa

Järjestelmän palkkiot ansaintajaksolta 2015–2017 perustuivat Metsä Groupin sijoitetun pääoman tuottoon (ROCE), liikevoittoon (EBIT) ja omavaraisuusasteeseen. Ansataintajakson 2016-2018 palkkiot perustuvat Metsä Groupin sijoitetun pääoman tuottoon (ROCE). Lisäksi liikevoitolle ja omavaraisuusasteelle on asetettu vähimmäistasot. Ansaintajaksolta 2015–2017  ansaitut palkkiot on kerrottu jäljempänä kohdassa ”palkitseminen vuonna 2018”.

 

Osakepalkkiojärjestelmä vuosille 2017–2021:  Metsäliitto Osuuskunnan hallitus on tammikuussa  2017 päättänyt jatkaa osakepohjaista kannustinjärjestelmää Metsä Groupin johtohenkilöille vuosiksi 2017–2021. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja johdon tavoitteet konsernin arvon nostamiseksi sekä sitouttaa johto toteuttamaan yhteistä strategiaa ja tarjota heille kilpailukykyinen omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Suoritusperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä 2017–2021 on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2017–2019, 2018–2020 ja 2019–2021. Hallitus nimeää jokaisen kolmen vuoden ansaintajakson alkaessa kohderyhmään kuuluvat johtohenkilöt ja päättää heille allokoitavan osakemäärän. Hallitus päättää ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Ansaintajaksolle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen määrää sen, kuinka suuri osa osakepalkkiosta maksetaan johtohenkilöille.

Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksoilta 2017–2019, 2018–2020 ja 2019–2021  perustuu Metsä Group -konsernin sijoitetun pääoman tuoton (ROCE, %) kehitykseen hallituksen määrittämällä tavalla. Lisäksi konsernin liiketulokselle ja omavaraisuusasteelle on asetettu vähimmäistasot. Vuosittain maksettavan palkkion määrää rajoitetaan. Pääjohtajan enimmäispalkkio (sisältäen sekä osakkeet että rahaosuuden) on 2,5 kertaa hänen vuosipalkkansa suuruinen, muiden Metsä Groupin johtoryhmän jäsenten enimmäispalkkio on 2 kertaa vuosipalkan suuruinen ja muiden osakepalkkiojärjestelmään kuuluvien enimmäispalkkio on vuosipalkan suuruinen.

Ansaintajaksoa seuraa noin kahden vuoden sitouttamisjakso, jonka aikana osallistuja ei saa siirtää tai myydä osakkeitaan. Mikäli johtohenkilö päättää  työ- tai toimisopimuksen sitouttamisjakson aikana,  johtohenkilö on velvollinen palauttamaan ansaintajaksolta ansaitsemansa osakepalkkion vastikkeetta.  Mikäli konserniyhtiö päättää johtohenkilön työ- tai toimisopimuksen muusta kuin johtohenkilöön itseensä liittyvästä syystä tai mikäli  johtohenkilön työ- tai toimisopimus päättyy yhteisesti sopien siten, että johtohenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen sitouttamisjakson päättymistä, johtohenkilöllä on oikeus pitää luovutusrajoituksen alaiset osakkeet ja luovutusrajoitus lakkaa olemasta voimassa.

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2017-2019 maksetaan keväällä 2020 Metsä Board Oyj:n B-sarjan osakkeina ja osittain rahana. Vastaavasti mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2018–2020 maksetaan keväällä 2021 ja palkkio ansaintajaksolta 2019-2021 keväällä 2022. 

Ansaintajaksolla 2017-2019 järjestelmän kohderyhmään kuuluu 79 henkilöä (joulukuu 2018), mukaan lukien Metsä Groupin johtoryhmän jäsenet. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot ansaintajaksolta 2017-2019 vastaavat yhteensä enintään 2,5 miljoonaa Metsä Board Oyj:n B-sarjan osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.  Rahaosuudella katetaan johtohenkilöllepalkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut.

Ansaintajaksolla 2018-2020 järjestelmän kohderyhmään kuuluu 84 henkilöä (joulukuu 2018), mukaan lukien Metsä Groupin johtoryhmän jäsenet. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot ansaintajaksolta 2018-2020 vastaavat yhteensä enintään 2,6 miljoonaa Metsä Board Oyj:n B-sarjan osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.   Rahaosuudella  katetaan johtohenkilöllepalkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut.

Ansaintajaksolla 2019-2021 järjestelmän kohderyhmään kuuluu sen alussa 87  henkilöä (helmikuu 2019), mukaan lukien Metsä Groupin johtoryhmän jäsenet. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot ansaintajaksolta 2019-2021 vastaavat yhteensä enintään 2,6 mil-joonaa Metsä Board Oyj:n B-sarjan osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.  Rahaosuudella  katetaan johtohenkilölle palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut.

 

PALKITSEMINEN VUONNA 2018

HALLINTONEUVOSTO

Kevään 2018 varsinainen edustajiston kokous päätti pitää hallintoneuvoston jäsenten palkkiot ennallaan vuonna 2018. Hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausikorvaus vuonna 2018 oli 3 900 euroa ja kokouspalkkio 700 euroa kokoukselta. Varapuheenjohtajan kuukausikorvaus vuonna 2018 oli 1 700 euroa ja kokouspalkkio 700 euroa  kokoukselta. Muille hallintoneuvos-ton jäsenille maksettiin kokouspalkkio 700 euroa kokoukselta.

Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksettiin vuonna 2018 palkkoja ja kokouspalkkioita yhteensä 65 700 euroa. Varapuheenjohtajalle maksettiin vuonna 2018 palkkoja ja kokouspalkkioita yhteensä 31 250 euroa. Muille jäsenille maksettiin kokouspalkkiota yhteensä 165 900 euroa. Hallintoneuvoston jäsenille maksettiin palkkoja ja palkkioita vuonna 2018 yhteensä  262 850  euroa  (263 525  euroa vuonna 2017).

 

HALLITUS

Hallintoneuvosto päätti kokouksessaan marraskuussa 2017 pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan vuonna 2018. Hallituksen puheenjohtajan kuukausikorvaus vuonna 2018 oli 7 200 euroa ja muiden jäsenten kuukausikorvaus 4 000 euroa.  Lisäksi hallituksen jäsenille maksettiin kokouspalkkio 700 euroa kokoukselta. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan erillinen kuukausikorvaus oli 1 200 euroa ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajan erillinen kuukausikorvaus 1 000 euroa.  

Hallituksen puheenjohtajalle maksettiin vuonna 2018 yhteensä palkkana ja kokouspalkkioina 106 240 euroa (117 090   euroa vuonna 2017). Muille jäsenille maksettiin yhteensä palkkana ja kokouspalkkioina 447 100 euroa (469 850 euroa vuonna 2017). Hallituksen jäsenille maksettiin palkkoja ja palkkioita vuonna 2018 yhteensä 553 340 euroa (586 940   euroa vuonna 2017). Hallitustyöskentelystä maksettavat palkkiot olivat eläkettä kerryttäviä. 
 

PÄÄJOHTAJA

Metsä Groupiin kuuluvat yhtiöt maksoivat pääjohtaja Ilkka Hämälälle vuonna 2018 palkkaa, palkkioita ja muita etuuksia yhteensä 2 105 073 euroa. Metsäliitto Osuuskunnan pääjohtajalle vuonna 2018 maksama palkka luontoisetuineen oli 821 557 euroa.  Muut Metsä Groupin konserniyhtiöt maksoivat pääjohtajalle palkkana, palkkioina ja muina etuuksina yhteensä 1 283 516 euroa. Edellä mainittu summa sisältää myös Hämälälle maksetut tulos- ja osakepalkkiot hänen aiemmasta tehtävästä Metsä Fibre Oy:n toimitusjohtajana. Ansaintajaksolta 2015-2017 ansaitusta osakepalkkiosta viivästytettiin 746 948 euroa, joka tullaan maksamaan osakepalkkiojärjestelmän sääntöjen mukaisesti myöhemmin. Vuonna 2018 maksettiin  pääjohtajan etuusperusteisen eläkejärjestelyn kuluja 230 876  euroa ja maksupohjaisten eläkejärjestelyjen kuluja 185 747  euroa.

Metsä Groupiin kuuluvat yhtiöt maksoivat 1.4.2018 eläkkeelle jääneelle pääjohtaja Kari Jordanille  vuonna 2018 palkkaa, palkkioita ja muita etuuksia yhteensä 6 474 266 euroa (5 444 294  euroa vuonna 2017). Metsäliitto Osuuskunnan Jordanille vuonna 2018 maksama palkka luontoisetuineen oli 428 393 euroa (1 125 527 euroa vuonna 2017), tulospalkkio 133 674 euroa (1 113 126 euroa vuonna 2017) ja osakepalkkio ansaintajaksolta 2015-2017 5 094 083 euroa. Tämän lisäksi Jordanille maksettiin ansaintajaksolta 2014-2016 ansaitut viivästetyt osakepalkkiot 807 326 euroa. Muut Metsä Groupin konserniyhtiöt maksoivat Jordanille palkkana, palkkioina ja muina etuuksina yhteensä 10 790 euroa (132 560  euroa vuonna 2017).  Vuoden 2018 tulospalkkio maksettiin Jordanille maaliskuussa 2018 pro rata -periaatetta noudattaen. Ansaintajaksoilta 2016-2018, 2017-2019 ja 2018-2020 Jordan on oikeutettu osakepalkkioon pro rata -periaatteen mukaisesti.

Kari Jordan oli lisäeläkejärjestelyillä oikeutettu jäämään eläkkeelle täytettyään 60 vuotta keväällä 2016. Jordan  kuitenkin jatkoi tehtävässään 31.3.2018 asti. Jordanin eläkkeen tasoksi oli sovittu  60 prosenttia työeläkelain mukaisesta kokonaispalkasta, joka laskettiin eläkkeelle siirtymishetkeä edeltävän viisivuotisjakson perusteella. Vuonna 2018 maksettiin Jordanin etuusperusteisen eläkejärjestelyn kuluja 407 280 euroa ja maksupohjaisten eläkejärjestely-jen kuluja 836 867 euroa. 

 

MUU JOHTO

Metsä Groupiin kuuluvat yhtiöt maksoivat johtoryhmän jäsenille (pääjohtaja Ilkka Hämälää ja 1.4.2018 eläkkeelle jäänyttä pääjohtaja Kari Jordania lukuun ottamatta) palkkana ja palkkioina vuonna 2018 yhteensä 7 341 910 euroa (7 790 155  euroa vuonna 2017), josta 2 195 366 euroa oli palkkaa luontoisetuineen (2 581 752 euroa vuonna 2017), 843 728  euroa tulospalkkioita (542 463 euroa vuonna 2017)  ja 4 302 817 euroa osakepalkkioita ansaintajaksolta 2015-2017 (4 665 941 euroa vuonna 2017). Tämän lisäksi ansaintajaksolta 2015–2017 ansaitusta osakepalkkiosta viivästytettiin 3 179 172  euroa, joka tullaan maksamaan osakepalkkiojärjestelmän sääntöjen mukaisesti myöhemmin. Pääjohtajan lisäksi neljällä johtoryhmän jäsenellä oli etuusperusteinen lisäeläke, josta aiheutuneet kulut vuonna 2018 olivat 742 310 euroa.

 

PITKÄN AIKAVÄLIN OSAKEPALKITSEMINEN

Osakepalkkiojärjestelmän  ansaintajaksolta 2015–2017 ansaitut palkkiot on maksettu pääsääntöisesti keväällä 2018. Kyseiseltä ansaintajaksolta ansaitut palkkiot yhteensä 47  henkilölle (mukaan lukien kaikki Metsä Groupin johtoryhmän jäsenet) vastasivat arvoltaan noin 4,2   miljoonaa Metsä Boardin B-sarjan osaketta sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Ansaintajakson aikana pääjohtajana toimineen Kari Jordanin osuus palkkiosta vastasi noin 0,6  miljoonan osakkeen arvoa ja muiden johtoryhmän jäsenten osuus palkkiosta noin 1 miljoonan osakkeen arvoa.     

Katso myös