Maanmuokkaus parantaa taimien kasvua ja lisää hiilensidontaa

Laadukas maanmuokkaus on edellytys onnistuneelle metsänuudistamiselle ja samalla yksi koko metsänkasvatusketjun tärkeimmistä töistä. Onnistunut maanmuokkaus helpottaa viljelytöitä, parantaa taimien kasvuun lähtöä, ehkäisee tukkimiehentäin aiheuttamia tuhoja ja vähentää tulevaa taimikonhoidon tarvetta sekä parantaa puuntuotannon kannattavuutta pitkälle tulevaisuuteen.

Lisäksi maanmuokkaus parantaa metsän hiilensidontaa, sillä tutkimusten mukaan muokattuun maahan perustettu metsä sitoo ensimmäisinä vuosikymmeninään enemmän hiiltä kuin muokkaamattomaan maahan perustettu. Muokatussa maassa taimilla on paremmat kasvuolosuhteet, minkä ansiosta ne kasvavat ja säilyvät elossa paremmin kuin muokkaamattomassa maassa. Kun metsä kasvaa täystiheänä, se sitoo myös hiiltä mahdollisimman tehokkaasti.

Maanmuokkausmenetelmä valitaan kasvupaikalle sopivaksi

Maanmuokkauksessa metsämaan pintakerrosta rikotaan niin, että istutettaville taimille tai kylvettäville siemenille syntyy kosteus- ja lämpöolojen puolesta paras mahdollinen kasvualusta. Kangasmailla maanmuokkauksessa muodostetaan kohoumia, joiden pintakerros on kivennäismaata kuten hiekkaa, hietaa tai hiesua. Ravinteikas humusmaa jää kohouman sisään. Turvemailla kohouman pinta muodostuu maatuneesta turpeesta.

Oma metsäasiantuntijasi osaa valita parhaimman maanmuokkausmenetelmän metsääsi kasvupaikan rehevyyden, maalajin sekä kosteusolojen mukaan. Maanmuokkausmenetelmissä suosimme kääntömätästystä, koska se luo taimille hyvät kasvuolosuhteet, on ympäristöystävällinen ja vähentää tulevia taimikonhoitokustannuksia.

Kuvassa kääntömättäitä, joihin on istutettu kuusentaimia.

Istuta metsä heti maanmuokkauksen jälkeen

Maanmuokkaus tehdään viimeistään uudistushakkuuta seuraavan kesäkauden aikana. Teemme maanmuokkauksen kaivinkoneella (mätästykset ja laikutukset) tai metsätraktorilla (äestykset ja säätöauraukset). Vältämme turhaa maanpinnan rikkomista kaikissa menetelmissä. Kun maa on muokattu, alueelta löytyy suunniteltua viljelytiheyttä vastaava määrä muokkauskohtia pois lukien kivikot, ojat ja muut muokkaukseen soveltumattomat alueet.

Taimien istutus kannattaa tehdä tuoreeseen muokkausjälkeen mahdollisimman nopeasti. Kylvötyöt on hyvä tehdä keväällä heti lumien sulettua. Syksyllä muokatut kohteet ehtii viljellä myös seuraavan kasvukauden aikana. Oikea istutuspaikka taimelle on kohouman keskellä, yleensä korkeimmalla kohdalla. Taimi tulee istuttaa niin syvälle, että taimipaakun päälle jää noin 5 cm maakerros. Tarkemmat ohjeet taimien istutukseen löydät täältä.

Luonnon monimuotoisuus otetaan maanmuokkauksessa huomioon

Kivennäismailla maanmuokkauksen kielteiset ympäristövaikutukset ovat yleensä vähäisiä. Vaikka maanmuokkaus vapauttaa ravinteita, maa ja kasvillisuus pidättävät ne niin tehokkaasti, että huuhtoumat ovat pieniä.

Maisemahaittoja voidaan vähentää käyttämällä mahdollisimman keveitä muokkausmenetelmiä. Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi uudistusaloille jätettävät maalahopuut, säästöpuuryhmät tai suojatiheiköt voidaan ottaa uudistamissuunnitelmaa tehtäessä huomioon ja jättää muokkaamatta.