Vid tidig röjning avlägsnas sly

Tidig röjning innebär att man avlägsnar sly från barrträdsplanskog, vilken hindrar plantornas tillväxt. Dessutom kan man glesa ut alltför täta grupper av barrträd. Åtgärden tryggar tillväxten i ditt plantbestånd och förhindrar skador på beståndet, som annars skulle uppstå vid förstagallringen i ett övertätt bestånd.

Tidig röjning innebär att man avlägsnar sly från barrträdsplanskog, vilken hindrar plantornas tillväxt. Dessutom kan man glesa ut alltför täta grupper av barrträd. Åtgärden tryggar tillväxten i ditt plantbestånd och förhindrar skador på beståndet, som annars skulle uppstå vid förstagallringen i ett övertätt bestånd.

Den tidiga röjningen utförs då gran- eller tallplantorna som odlas är cirka en meter höga, dvs. 4-8 år efter plantering. I plantbestånd av odlad björk behövs i regel ingen tidig röjning.

I barrträdsplantbestånd  avlägsnas lövträd som uppstått från rotskott samt lövträd som är högre än barrträden helt och hållet. Vårtbjörkar som uppstått från frö som är lika höga eller kortare än barrträden lämnas i glest förband. Barrträdsplantorna och vårtbjörkarna ska dock alltid stå på minst en meters avstånd från varandra. Sådda tallbestånd gallras till 0,5 meters inbördes avstånd. Lövträd sparas också, särskilt i luckor.

Vid behov gallras också barrträd som är på mindre än en halv meters avstånd från varandra så, att den bästa barrträdsplantan lämnas att växa.

En del av beståndet lämnas oröjt så att det uppstår ett skyddsbuskage: mat och skydd för djuren.

Tidig röjning vid rätt tidpunkt lönar sig

Vid tidig röjning tillämpas en prissättningsmodell som grundar sig på plantskogsvårdens svårighetsgrad, vilken belönar skogsägaren för skogsvårdsåtgärder som utförs vid rätt tid. Man kan få statligt Kemera-stöd för tidig röjning. Våra skogsexperter kan berätta mera om möjligheterna till stöd och de sköter också vid behov om anmälningar och ansökningar. Vi ansöker om alla stöd direkt till skogsägaren.