Taimikon harvennuksessa puut saavat kasvutilaa

Taimikon harvennus on ajankohtainen kuusikoissa 3–4 metrin, männiköissä 4–7 metrin ja rauduskoivikoissa 4–5 metrin pituudessa. Taimikko on tässä vaiheessa yleensä 10–15 vuoden ikäinen.

Taimikon harvennus on kasvun ylläpitämisen lisäksi tärkeä toimenpide myös puuston laadun kannalta, sillä taimikon harvennuksessa tehdään kasvutilaa hyvälaatuisille puille. Havupuutaimikoista poistetaan havupuiden kehittymistä haittaavia lehtipuita, huonolaatuiset ja etukasvuiset puut sekä liian lähellä toisiaan kasvavia havupuita.

Taimikonharvennuksessa jätetään metsikköön lehtipuusekoitusta, lähinnä havupuiden pituisia siemensyntyisiä rauduskoivuja, kokonaistiheys huomioon ottaen. Myös monimuotoisuuden kannalta arvokkaita muita lehtipuita säästetään sopivissa paikoissa siten, että mitään taimikossa kasvavaa puulajia ei poisteta kokonaan. Metsurimme valvovat taimikon tiheyttä säännöllisin koealamittauksin.

Taimikon harvennuksissa noudatetaan Tapion hyvän metsänhoidon suosituksia. Taimikon harvennuksen jälkeisen jäävän puuston tiheys saa olla maksimissaan 20 % tavoitetiheyttä suurempi. Mikäli jäävän puuston tiheys on edellä mainittua ylärajaa suurempi, Metsä Group tekee korjaustyön veloituksetta.

Ajallaan tehty taimikon harvennus säästää kustannuksia

Taimikon harvennus kannattaa tehdä ajallaan, sillä toimenpiteen myöhästyessä siitä aiheutuvat kustannukset nousevat ja metsän kasvu kärsii. Tasainen taimikko, jossa puilla on riittävästi kasvutilaa, saavuttaa ensiharvennusvaiheen selvästi harventamatonta taimikkoa nopeammin. Oikein toteutetun taimikon harvennuksen jälkeen puusto saa varttua rauhassa ensiharvennusvaiheeseen saakka.

Taimikon harvennukseen on mahdollista saada valtion kemera-tukea. Metsäasiantuntijamme osaavat kertoa lisää tukimahdollisuuksista ja he myös hoitavat tarvittaessa niihin liittyvät ilmoitukset ja hakemukset. Haemme kaikki tuet suoraan metsänomistajalle.