Vinnarna i Metsä Groups idétävling Förnya Metsä har utsetts

  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Virkesanskaffning

Metsä Group ordnade i oktober-november 2023 en tävling Förnya Metsä bland ägarmedlemmarna i sitt moderbolag, andelslaget Metsäliitto Osuuskunta. Tävlingens syfte var att hitta idéer för nya sätt att ytterligare utveckla hållbar verksamhet i ekonomiskogar.

”Vi fick in ett stort antal goda idéer och det var inte lätt att utse vinnarna. Alla idéer – och särskilt de som belönas – ger oss nya infallsvinklar och utmanar oss att utveckla våra tjänster och vår verksamhet i en allt mera mångsidig riktning. Tävlingen kommer att få en fortsättning under kommande år. Ett stort tack till alla som deltog och lyckönskningar till vinnarna”, säger Metsä Groups chef för hållbar utveckling Silja Pitkänen-Arte.

Tävlingens syfte var att hitta nya idéer för att förbättra mångsidig användning, mångfald, klimatresistens, livskraft och vattenvård i ekonomiskogar på ett sådant sätt, att även ekonomiska aspekter beaktas. De föreslagna idéerna utvärderades utgående från deras innovativitet, förverklingsduglighet, effektivitet, mätbarhet och ekonomi.

Metsäliitto Osuuskuntas ägarmedlemmarna lämnade sammanlagt cirka 250 förslag. Vinnarna valdes av en jury bestående av anställda vid Metsä Group.

Första pris, dvs. 5 000 euro gick till Antti Ylitalo från Kuopio. Den vinnande idén består av ett regionalt nätverk av presentationsobjekt. Nätverket som kombinerar den digitala och realvärlden på ett nytt sätt kan användas för att presentera till exempel olika skogsvårdsmetoder och skogsbrukets olika skeden och ta fram praktiska exempel på åtgärder som främjar ekologisk hållbarhet.    

Andra pris, dvs. 3 000 euro gick till Ville Taipale från Lemi, vars förslag innehåller visualisering och mätning av åtgärder som utförs i skogen. En ny digital plattform skulle mera konkret än tidigare med hjälp av visualisering och kalkyler visa, vad olika åtgärder i skogen innebär, hur de påverkar utvecklingen i framtiden och vilka ekonomiska effekter åtgärderna har i dagsläget och i framtiden. Rapporteringsverktyget skulle också årligen ge information om miljönyttan.

Tredje pris, dvs. 1 000 euro gick till Matti Myllykoski från Siikalatva. Hans förslag gäller förnyelseförutsättningarna på olika objekt. Med hjälp av förslaget kan man ge noggrannare åtgärdsförslag och kostnadsuppskattningar också för skogsbruksplaner med längre perspektiv.

Tilläggsuppgifter:
Silja Pitkänen-Arte, chef för hållbar utveckling, Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster, tfn 040 0988177
Juha Laine, marknadsförings- och kommunikationsdirektör, Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster, tfn 050 346 0350


Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster 
metsagroup.com/sv/virkesanskaffning

Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster tillhandahåller och utvecklar de tjänster som erbjuds medlemmarna i Metsä Groups moderbolag, Metsäliitto. Andelslaget består av över 90 000 finska skogsägare som tillsammans äger cirka hälften av Finlands privata skogar. Vi tillhandahåller alla skogstjänster som behövs för att arbeta med hållbara skogstjänster och öka värdet på skogstillgångarna.Allt virke som används av Metsä Group köper vi in från hållbart skötta skogar i Östersjöregionen, och större delen av det från våra ägarmedlemmar i Finland. 

2022 uppgick vår totala försäljning till 2,1 miljarder euro och vi har cirka 750 medarbetare.Vi står för en kultur av mångfald, jämlikhet och inkludering

Följ Metsä palvelee på X | Facebook