Metsä Groups storkund Finsilva inför Metsä Group Plus-vårdmodellen i sina skogar

  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Virkesanskaffning

Finsilva Oyj som är en av Finlands största skogsägare börjar tillämpa Metsä Group Plus-vårdmodellen på åtgärder som utförs i Finsilvas skogar. Metsä Group Plus-modellen inkluderar fler naturvårdsträd, bränt trä, högstubbar och skyddsbuskage än vanligt samt bredare skyddszoner vid vattendrag.

”Finsilvas mål är att kontinuerligt utveckla skogsbruket i en mer hållbar och lönsam riktning. Utvecklingen av teknik och planeringssystem möjliggör ännu mer exakt och detaljerad vård och främjande av naturvärden, tillsammans med lönsamhet. Den nya Metsä Group Plus-vårdmodellen som tryggar mångfalden och livskraften i våra skogar följer denna princip på ett utmärkt sätt och därför börjar vi tillämpa den i alla nya virkesaffärer från och med 30.6.2023”, säger Finsilvas verkställande direktör Juha Hakkarainen.

Finsilvas 130 000 hektar skogsmark är dubbelcertifierade, och Metsä Group Plus-vårdåtgärderna görs utöver de åtgärder som krävs för certifieringarna.

Metsä Group Plus-vårdmodellen uppfyller i praktiken principerna för regenerativt skogsbruk, som Metsä Group har förbundit sig till. Målet med regenerativt skogsbruk är att på ett mätbart sätt förbättra mångfalden och livskraften i skogarna jämfört med nuläget.

”Metsä Groups moderbolag är andelslaget Metsäliitto Osuuskunta som ägs av över 90 000 skogsägare. Det ligger i vårt gemensamma intresse att sköta om de finländska skogarna i det föränderliga klimatet. Metsä Group Plus-vårdmodellen i kombination med en ökning av mångfalden i skogarna är sådana viktiga åtgärder. Vi är mycket nöjda över Finsilvas beslut”, säger Jani Riissanen, ansvarig direktör för virkeshandeln och skogstjänsterna vid Metsä Group.

Inom Metsä Group Plus-vårdmodellen lämnas fler sparträd och högstubbar per hektar vid avverkning jämfört med de rutiner som hittills tillämpats och även jämfört med de krav som ställts för skogscertifikat. Bränning av sparträdsgrupper utökas för att påskynda bildandet av död ved och för att trygga levnadsförhållandena för arter som påträffas i brandmiljö. Vad gäller värdefulla livsmiljöer och strandskogar representerar tjänsten den högsta kravnivån som finns just nu.

Finsilvas största ägare, de fonder som förvaltas av Dasos Capital Oy, har beslutat att införa Metsä Group Plus-vårdmodellen också i andra skogar där bolaget samarbetar med Metsä Group i Finland. Allt som allt äger Dasos Capital cirka 180 000 hektar skog i Finland.

”Metsä Group Plus-vårdmodellen har i det stora hela fått ett mycket bra mottagande bland skogsägarna. Vi rekommenderar modellen i omfattande grad till våra skogsägarmedlemmar”, säger Riissanen.

Läs mer:

Metsä Group Plus

Principer för regenerativt skogsbruk

Mer information:

Jani Riissanen, Direktör, virkeshandel och skogstjänster, Metsä Group, tfn +358 50 598 8714

Juha Hakkarainen, CEO, Finsilva plc, tfn. +358 400 870 867

Juha Laine, Direktör, marknadsföring och kommunikation, Metsä Group, tfn +358 50 346 0350


Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster 
metsagroup.com/sv/virkesanskaffning

Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster tillhandahåller och utvecklar de tjänster som erbjuds medlemmarna i Metsä Groups moderbolag, Metsäliitto. Andelslaget består av över 90 000 finska skogsägare som tillsammans äger cirka hälften av Finlands privata skogar. Vi tillhandahåller alla skogstjänster som behövs för att arbeta med hållbara skogstjänster och öka värdet på skogstillgångarna.

Allt virke som används av Metsä Group köper vi in från hållbart skötta skogar i Östersjöregionen, och större delen av det från våra ägarmedlemmar i Finland. Vi tillhandahåller också stora volymer av energiskog, bark och spån för vidareförädling.

2022 uppgick vår totala försäljning till 2,1 miljarder euro och vi har cirka 750 medarbetare.

Följ Metsä palvelee på Twitter | Facebook