Metsä Groups virkesanskaffning får ny skogsvårdmodell för att öka skogsnaturens mångfald

  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Virkesanskaffning

Metsä Groups mål är att ständigt höja de finländska skogarnas livskraft och mångfald. För att nå målet lanserade Metsä Group principerna för regenerativt skogsbruk i mars 2023. Syftet är att höja de finländska skogarnas mångfald och livskraft från år till år och att följande generationer ska ärva dem i allt bättre skick. Ett av de viktigaste sätten att nå målet rent praktiskt är den nya skogsvårdsmodellen Metsä Group Plus. som kommer att införas i juni 2023. Den beaktar skogarnas mångfald och skogsnaturen mer specifikt vid skogsarbeten.

Målet är betydelsefullt, eftersom Metsä Groups ägarmedlemmar förvaltar cirka hälften av de finländska privata skogarna. Metsä Group har redan länge uppmuntrat skogsägarna att idka ansvarsfull skogsvård och har under senare år genomfört ett flertal åtgärder som förbättrar den ekologiska hållbarheten. För närvarande kommer cirka 90 procent av det virke som Metsä Group köper från skogar som sköts i enlighet med internationella skogscertifikat. Vårdmodellen Metsä Group Plus ställer ännu högre krav än certifikaten. Vårdmodellen inkluderar fler naturvårdsträd och fler konstgjorda högstubbar per hektar vid avverkning. Bränning av grupper av naturvårdsträd utökas för att påskynda bildandet av död ved och för att trygga levnadsförhållandena för arter som påträffas i brandmiljö. Vad gäller värdefulla livsmiljöer och strandskogar representerar tjänsten den högsta kravnivån som finns just nu.

”Metsä Group Plus är framtidens skogsvårdsmodell. Den möjliggör ett skogsbruk som respekterar naturvärden och generationsöverskridande hållbarhet ännu mer än i nuläget: vi vill att nästa skogsägare ska få en ännu bättre och mer produktiv skogsegendom än den föregående generationen. Vi rekommenderar att våra skogsägarmedlemmar idkar en verksamhet som i omfattande grad följer frivilliga Metsä Group Plus-modellen, och jag tror att den kommer att bli ett viktigt verksamhetssätt”, säger Juha Jumppanen, EVP vid Metsä Group.

Metsä Group betalar sina ägarmedlemmar en hektarspecifik bonus för Metsä Group Plus-virke och ersätter således kostnaderna för de extra åtgärderna.

Metsä Group Plus-vårdmodellen och en större artrikedom i de finländska skogarna är viktiga åtgärder för att stärka skogsnaturens tillstånd och förbättra klimathållbarheten i vårt snabbt föränderliga klimat.

Läs mer på vår webbplats.

METSÄ GROUP

Mer information:

Juha Jumppanen, EVP, Metsä Forest, p. +358 50 384 4808

Juho Rantala, utvecklingsdirektör, Metsä Group, p. +358 40 143 6347

Juha Laine, Kommunikationsdirektör, Metsä Group, p. +358 10 465 4541