Metsä Groups hållbara virkesanskaffning ökar med bioproduktfabriken i Kemi

  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Virkesanskaffning

Metsä Groups hållbara virkesanskaffning till bioproduktfabriken i Kemi omfattar hela kedjan från skog till fabrik och från förnyande skogsbruk till en ny typ av järnvägslogistik som minskar transporternas utsläpp.

Metsä Groups bioproduktfabrik i Kemi som startades 20.9.2023 använder årligen 7,6 miljoner kubikmeter virke, vilket är 4,5 miljoner kubikmeter mera än den tidigare fabriken. Av det ökande behovet kommer 3,5 miljoner kubikmeter att anskaffas från Finland och en miljon kubikmeter från Sverige.

Bioproduktfabrikens virkesanskaffning grundar sig på förnyande skogsbruk, vars mål är att på ett verifierbart sätt förbättra naturens tillstånd till 2030 jämfört med dagsläget. Förnyande skogsbruk innebär till exempel att flera lövträd, flera gamla träd, mera död ved och mera svedd ved lämnas i ekonomiskog. Våra ägarmedlemmar har tillgång bland annat till skogvårdsmodellen Metsä Group Plus som är mera krävande än nuvarande certifieringssystem och Förnya Metsä -hållbarhetstävling som följer principerna för förnyande skogsbruk.

Metsä Group anskaffar övervägande delen av sitt virke av sina ägarmedlemmar, dvs. de drygt 90 000 medlemmar i andelslaget Metsäliitto Osuuskunta, vilka äger ungefär hälften av privatskogarna i Finland. Den ökande användningen av massaved ökar skogsägarnas virkesförsäljningsinkomster med cirka 100 miljoner euro per år. Dessutom ökar intäkterna från försäljning av stock betydligt. Den ökande virkesanvändningen i bioproduktfabriken i Kemi skapar cirka 1 000 nya arbetsplatser inom virkesdrivning, virkestransporter och skogsvård.

”Virket till bioproduktfabriken i Kemi anskaffas från ekonomiskog. Vi anskaffar inte virke från gamla, skyddsvärda skogar. Vi bedömer att cirka 60 procent av virket till bioproduktfabriken kommer från gallringar. Detta minskar på det ackumulerade behovet av gallring i norra Finland och främjar trädens utveckling till stockträd som kan användas för träprodukter som binder kol under lång tid”, berättar Metsä Groups skogsdirektör Juha Jumppanen.

I norra Finland finns det stora arealer torvmarksskogar som har vissa särdrag i fråga om klimat- och vattendragsutsläpp. Metsä Group förnyade sina anvisningar för skötsel av torvmarker 2020 och i dessa gynnas kontinuitetsskogsbruksmetoder.

Ungefär två tredjedelar av råvirket till bioproduktfabriken i Kemi transporteras per järnväg. Tack vare järnvägstransporterna minskar utsläppen från virkestransporterna med cirka 20 procent per kubikmeter. Transporterna utnyttjar VR:s modernaste lok. Vectron-elloken drar lass på 2 500 ton, vilket innebär 20–25 procent mera virke per tåg.

”Vi har byggt upp virkesleveranserna till Kemi utgående från våra mål för minskade utsläpp. Virkesleveranserna med ellok kompletteras av eldrivna, autonoma virkeskranar på virkesplanen. Framledes kommer vi att ytterligare minska våra utsläpp i virkesanskaffningskedjan”, säger Jumppanen.

Tilläggsuppgifter:

Juha Jumppanen, skogsdirektör, Metsä Group, tfn +358 50 384 4808

Juha Laine, marknadsförings- och kommunikationsdirektör, Metsä Group, tfn +358 50 346 0350


Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster 

metsagroup.com/virkesanskaffning

Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster tillhandahåller och utvecklar de tjänster som erbjuds medlemmarna i Metsä Groups moderbolag, Metsäliitto. Andelslaget består av över 90 000 finska skogsägare som tillsammans äger cirka hälften av Finlands privata skogar. Vi tillhandahåller alla skogstjänster som behövs för att arbeta med hållbara skogstjänster och öka värdet på skogstillgångarna.

Allt virke som används av Metsä Group köper vi in från hållbart skötta skogar i Östersjöregionen, och större delen av det från våra ägarmedlemmar i Finland. 

2022 uppgick vår totala försäljning till 2,1 miljarder euro och vi har cirka 750 medarbetare. Vi står för en kultur av mångfald, jämlikhet och inkludering. 

Följ Metsä palvelee på X | Facebook