Flera hållbarhetsgärningar i ekonomiskog – Metsä Group ordnar idétävlingen Förnya Metsä

  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Virkesanskaffning

Metsä Group ordnar tävlingen Förnya Metsä för ägarmedlemmarna i dess moderbolag, andelslaget Metsäliitto Osuuskunta. Tävlingens syfte är att hitta nya idéer för hur man kan vidareutveckla verksamheten i ekonomiskog. Tanken är att hitta konkreta, nya tankar på hur man kan förbättra mångsidig användning, mångfald, klimatresistenslivskraft och vattenskydd i ekonomiskog så, att också ekonomiska aspekter beaktas.

”Vi inom Metsä Group och våra ägarmedlemmar har stor betydelse för skogarnas välmående i Finland. Vår betydelse ökar yttermera till följd av våra investeringar. Tävlingen Förnya Metsä är en fortsättning på de skogs- och naturkvällar som vi under våren ordnade för våra medlemmar runt om i landet. Vi vill utveckla diskussionen om vad ansvarsfullhet innebär i praktiken. Jag tror att våra ägarmedlemmar har en massa intressanta och konkreta sätt att trygga en god framtid för våra ekonomiskogar”, säger Metsä Groups chef för hållbar utveckling Silja Pitkänen-Arte.

Tävlingen är öppen för alla medlemmar i andelslaget Metsäliitto Osuuskunta. Tävlingen pågår under tiden 1.10–30.11 och man deltar i tävlingen genom att fylla i en blankett som finns på Metsä Groups webbplats. Förslagen utvärderas utgående från fem huvudkriterier: innovativitet, genomförbarhet, effekt, mätbarhet och ekonomi. Huvudvinsten är 5 000 euro, andra pris 3 000 euro och tredje pris 1 000 euro (skattefria belopp). Vinnarna som väljs av en jury bestående av Metsä Groups tjänstemän publiceras i januari 2024.

Metsä Group publicerade sina uppdaterade hållbarhetsmål för 2030 under förra vintern. Under våren publicerade Metsä Group sin strategi Förnyande skogsbruk, vars mål är att förbättra skogsnaturens tillstånd jämfört med dagsläget. Tävlingen Förnya Metsä har en stark koppling till koncernens hållbarhetsmål och strategin för förnyande skogsbruk. Tävlingen stöder utvecklingen av Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster samtidigt som den tar fram idéer för hurudana nya skogstjänster ägarmedlemmarna ska erbjudas i framtiden.

Läs mera:

Förnya Metsä-idétävlingens webbplats

Metsä Groups mål för hållbar utveckling 2030

Principer för förnyande skogsbruk (på engelska)

Tilläggsuppgifter:

Silja Pitkänen-Arte, chef för hållbar utveckling, Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster, tfn +358 40 0988177

Juha Laine, marknadsförings- och kommunikationsdirektör, Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster, tfn +358 050 346 0350


Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster 
metsagroup.com/sv/virkesanskaffning

Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster tillhandahåller och utvecklar de tjänster som erbjuds medlemmarna i Metsä Groups moderbolag, Metsäliitto. Andelslaget består av över 90 000 finska skogsägare som tillsammans äger cirka hälften av Finlands privata skogar. Vi tillhandahåller alla skogstjänster som behövs för att arbeta med hållbara skogstjänster och öka värdet på skogstillgångarna.Allt virke som används av Metsä Group köper vi in från hållbart skötta skogar i Östersjöregionen, och större delen av det från våra ägarmedlemmar i Finland. 

2022 uppgick vår totala försäljning till 2,1 miljarder euro och vi har cirka 750 medarbetare.Vi står för en kultur av mångfald, jämlikhet och inkludering

Följ Metsä palvelee på X | Facebook