Virkesdrivningen för kontinuerlig produktion vid Metsä Groups sågverk i Raumo inleddes

Metsä Group pressmeddelande 15.9.2022
  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Virkesanskaffning

Metsä Group inledde i dag 15.9.2022 virkesdrivningen för kontinuerlig produktion vid Metsä Fibres nya tallsågverk i Raumo. Sågverket i Raumo har provkörts sedan våren 2022 kommer att inleda den kontinuerliga produktionen under innevarande kvartal.

Virkesdrivningen för produktionen vid sågverket i Raumo inleddes på ett förnyelseobjekt som ägas av Metsä Groups ägarmedlem Tuomaalan yhteismetsä (Tuomaala samfällda skog). Virkesdrivningen utfördes av Metsäpalvelu Helminen Oy.

”Starten för den kontinuerliga produktionen vid sågverket i Raumo närmar sig och vi kan börja öka virkesdrivningsvolymerna. Vår målsättning är att skaffa tallstock för sågverkets behov av Metsä Groups ägarmedlemmar”, berättar Metsä Groups skogsdirektör Juha Jumppanen.

Drivningsvolymerna ökar så småningom då sågverkets produktion ökar till full kapacitet. Inköpen av tallstocksdominerade stämplingsposter inleddes i god tid under fjolåret.

Stock till sågverket i Raumo anskaffas från slutavverkningar och gallringar i södra och västra Finland.

”Sågverket i Raumo förbrukar 1,5 miljoner kubikmeter stock per år. Med dagens rotpriser innebär det en årlig rotintäkt på cirka hundra miljoner euro till skogsägarna. Till denna siffra ska man ännu lägga till de rotintäkterna som skogsägarna får från den massa- och energived som drivs från avverkningarna”, säger Jumppanen.

Den sysselsättande effekten av sågverket i Raumo är allt som allt cirka 500 personarbetsår.

”Enligt den respons som vi har samlat in, är skogsägarna mycket nöjda med våra entreprenörers arbete. Ökningen av virkesanskaffningen lyckas tillsammans med ägarmedlemmarna och våra yrkeskunniga och pålitliga entreprenörer”, säger Jumppanen.

Virkesvolymen ökar varje år i de finländska skogarna och skogen fungerar därför som kolsänka.

”Ökningen av stockanvändning är på hållbar grund. Av stockarna tillverkar vi sågvaror, som används till produkter som lagrar kol under en lång tid. Tillsammans med skogsägarna ser vi till att våra skogar hålls friska, livskraftiga och mångsidiga – det är till vår gemensamma fördel”, säger Jumppanen.

Konkreta metoder som förändrar skogsvårdens metoder utvecklas genom Metsä Groups program för ekologisk hållbarhet.

Tilläggsuppgifter:
Juha Jumppanen, skogsdirektör, Metsä Group, tfn 050 384 4808
Krista Kimmo, kommunikationschef, Metsä Group, tfn 050 526 4911


Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster 

www.metsagroup.com/virkesanskaffning

Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster tillhandahåller och utvecklar de tjänster som erbjuds medlemmarna i Metsä Groups moderbolag, Metsäliitto. Andelslaget består av cirka 100 000 finska skogsägare som tillsammans äger cirka hälften av Finlands privata skogar. Vi tillhandahåller alla skogstjänster som behövs för att arbeta med hållbara skogstjänster och öka värdet på skogstillgångarna.  

Allt virke som används av Metsä Group köper vi in från hållbart skötta skogar i Östersjöregionen, och större delen av det från våra ägarmedlemmar i Finland. Vi tillhandahåller också stora volymer av energiskog, bark och spån för vidareförädling.  

2021 uppgick vår totala försäljning till 2,0 miljarder euro och vi har cirka 850 medarbetare. 

Metsä palvelee-tjänst: Twitter | Facebook