Nedsänkt virke fungerar som bioreningsverk

Vid reningen av de avrinningsvatten som kommer från skogsdiken kan man utnyttja nedsänkta träkonstruktioner, vilka minskar på vattnets avrinningshastighet och dämer upp av den näringsämnespuls som kommer med översvämningsvattnen.

Träkonstruktioner som byggs i skogsdiken får bakterier, alger och svampar på sin yta, vilket samtidigt lockar andra organismer till sig. Dessa mikroorganismer är sedan i sin tur näring för grodor, insekter och fiskar längre fram i näringskedjan. På detta sätt minskar mängden näringsämnen som har lösts upp i vattnet.

Forskning i ämnet har utförts inom Finlands miljöcentrals PuuMaVesi-projekt, inom vilket också Metsä Group var samarbetspartner. I projektets fältförsök minskade de nedsänkta träkonstruktionerna belastningen av fasta partiklar med inemot 80 procent och näringsämnes- och humushalterna med 40 procent. Dessutom ökade mångfalden bland bottenlevande organismer avsevärt.

Naturens egen reningsmetod fungerar alltså riktigt effektivt och nedsänkning av virke i sedimenteringsbassänger och dikesfåror är dessutom en kostnadseffektiv och enkel lösning. Materialet finns på plats i skogen, så att metoden är lätt att tillämpa i samband med planering och utförande av dikning, avverkning och iståndsättning av vatten, då behovet av att fånga upp näringsämnen ökar till följd av milda och våta vintrar.

Träknippen renar avrinningsvatten från dikningsområden

På stiftelsen Vihtori Peltonen - Lihasulan Säätiös gård Eerola i Kangasala sänktes träknippen för att rena de vatten som rinner ut via en sedimenteringsbassäng från dikningsområdet. Det är fråga om ett område, där man rensade dikena på ett cirka fem hektar stort torvmarksområde i samband med högläggning efter förnyelseavverkning för drygt tio år sedan.

”Avrinningsvattnen rinner längs diken till sjön Säynäjärvi och vidare till Vesijärvi och det finns fritidsbosättning vid båda sjöarnas stränder. Genom projektet vill vi minska på den näringsämnesbelastning som det tidigare dikningsområdet ger upphov till”, berättar stiftelsens styrelseordförande, forstmästare Kaj Karlsson. Stiftelsen har avtal om skötsel av skogsegendomen med Metsä Group och skogsexpert Risto Ojanen har samarbetet med Karlsson sedan 2007.

Först fällde en skogshuggare träd från området mellan diket och skogsbilvägen. Därefter grävdes diket med grävmaskin och träknippen sänktes ned i fåran. Ojanen berättar att fåran vidgades bara så mycket, att det uppstod en liten bassäng för träknippena. ”I övrigt strävade vi till att lämna miljön så orörd som möjligt.”

Turvemaa4__2340px.jpg

Ny tjänst som en del av vattenvården vid dikningar

Metsä Group samlar in erfarenheter av att använda trä för vattenrening och andra liknande försök pågår. Stiftelsen Lihasulan Säätiö och Metsä Group har kommit överens om att objektet i Kangasala kan användas som jämförelse- och besöksobjekt.

Målet är att verksamhetsmodellen kunde erbjudas som en tjänst till sådana skogsägare, i vars skogar man utför iståndsättningsdikning eller vilka vill rena avrinningsvattnen från gamla dikningsområden. Den nya tjänsten är i utvecklingsfasen sedan slutet av 2020 och metoden kunde tas i bruk som en åtgärd inom vattenvården vid dikning.

Läs mera om PuuMaVesi-projektet och dess resultat: syke.fi/hankkeet/puumavesi

Texten baserar sig på artiklar som har publicerats i Metsä Groupin Viesti, nummer 1/2020 och 4/2020.