Osuuskorkojen ja pääomabonuksen verotus

Metsä Groupin maksamista, alle 5 000 euron suuruisista osuuskoroista 25 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 75 prosenttia verotonta tuloa. Sen sijaan 5 000 euron ylittävältä osuudelta 85 prosenttia osuuskoroista on veronalaista ja 15 prosenttia osuuskoroista verotonta pääomatuloa.*

Metsäliitto Osuuskunta tekee luonnollisille henkilöille, kuolinpesille ja verotusyhtymille maksettavista osuuskoroista ennakonpidätyksen. Ennakonpidätys on 7,5 prosenttia, jos osuuskorkojen määrä on enintään 5 000 euroa. Rajan ylittävästä osasta ennakonpidätys on 25,5 prosenttia. Jos maksettava osuuskorko on enintään 20 euroa, ennakonpidätystä ei toimiteta.

Pääomabonuksen verotus

Kun Metsäliitto Osuuskunnan alennettuun hintaan merkityille lisäosuuksille maksama rahastokorotusosuus siirretään jäsenen lisäosuuksiin sitouttamisjakson päätyttyä, tämä siirto ei vielä ole jäsenelle veronalaista tuloa. Rahastokorotusosuuden verotus realisoituu vasta lisäosuuksia irtisanottaessa tai luovutettaessa.

Jos jäsen itse irtisanoo alennetulla hinnalla merkitsemänsä lisäosuudet sitouttamisjakson päätyttyä, rahastokorotusosuus eli Metsäliitto Osuuskunnan jäsenen puolesta sijoittama 15 %:n osuus verotetaan luovutusvoittona sinä vuonna, jonka aikana se maksetaan jäsenen tilille.

Jos Pääomabonuksella merkittyjä lisäosuuksia siirretään uudelle omistajalle vastikkeellisella luovutuksella (esim. myynti tai vaihto), Metsäliitto Osuuskunnan jäsenen puolesta sijoittama 15 % verotetaan luovutuksenantajan verotuksessa luovutusvoittona sinä vuonna, jonka aikana lisäosuudet luovutetaan. Veronalaista luovutusvoittoa laskettaessa lisäosuuksien hankintamenoksi katsotaan luovutuksenantajan itse lisäosuuksista maksama merkintähinta (85 %).

Jos Pääomabonuksella merkittyjä lisäosuuksia siirtyy uudelle omistajalle perintönä tai lahjana, on perinnön- tai lahjansaaja velvollinen maksamaan saannosta mahdollisen perintö- tai lahjaveron. Perintö ja lahja ovat vastikkeettomia luovutuksia eivätkä näin ollen realisoi luovutusvoiton verotusta perinnön- tai lahjanantajan verotuksessa.

Jäsenen täytyy itse seurata lisäosuuksiensa hankintamenoja ja ilmoittaa lisäosuuksien irtisanomiset ja myynnit veroilmoituksellaan. Kannattaa ottaa huomioon, että yhtymä ei ole erillinen verovelvollinen, vaan yhtymän osakkaat henkilökohtaisesti. Kuolinpesä taas on erillinen verovelvollinen. Metsäliitto Osuuskunta lähettää jäsenelle erittelyn lisäosuuksien luovutuksista. Lomake luovutusvoittojen ilmoittamiseen löytyy Verohallinnon sivulta www.vero.fi. Luovutusvoitot ja -tappiot voi ilmoittaa myös sähköisesti OmaVerossa.

* Osuuskorkojen verotusta koskevat rajat ovat verovelvolliskohtaisia, eli mikäli saat osuuskorkoja muistakin julkisesti noteeraamattomista osuuskunnista, kaikki saamasi osuuskorot lasketaan yhteen näiden soveltamiseksi.

Yhteenveto Pääomabonuksen verotuksesta erilaisissa luovutustilanteissa

ENNEN SITOUTTAMISJAKSON PÄÄTTYMISTÄ

  • Ulosnosto itselle: Jos Pääomabonuksen irtisanotaan ennen sitouttamisajan päättymistä, rahastokorotusosuus menetetään, eikä verotettavaa luovutusvoittoa synny.
  • Myynti, vaihto tai muu vastikkeellinen luovutus: Pääomatulovero maksetaan luovutusvoitosta, jos luovutushinta on suurempi kuin jäsenen maksama 85 % osuus.
  • Perintö tai lahja: Laskennallinen rahastokorotusosuus siirtyy perinnön- tai lahjansaajalle vaikka sitouttamisaika ei ole päättynyt. Saajan perintö- tai lahjaverotuksessa siirretyt lisäosuudet tulee arvostaa käypään arvoonsa. Mikäli on oletettavaa, että perinnön- tai lahjansaaja tulee pitämään lisäosuudet sitouttamisajan loppuun, Verohallinto katsonee käyväksi arvoksi arvon, joka sisältää myös rahastokorotusosuuden 15 %. Mikäli perintö- tai lahjaverotusarvo sisältää myös rahastokorotusosuuden 15 % ja lisäosuudet irtisanotaan sitouttamisajan päättymisen jälkeen, verotuksellisena hankintamenona käytetään perintö- tai lahjaverotuksessa käytettyä arvoa, eikä veronalaista luovutusvoittoa synny.

SITOUTTAMISJAKSON PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN

  • Ulosnosto itselle: Pääomatulovero maksetaan luovutusvoitosta. Jäsenen lisäosuuksista maksama 85 %:n osuus on lisäosuuksien verotuksellinen hankintameno ja luovutusvoiton osuus näin ollen Metsäliitto Osuuskunnan maksaman rahastokorotuksen osuus 15 %.
  • Myynti tai muu vastikkeellinen luovutus: Pääomatulovero maksetaan luovutusvoitosta, jos luovutushinta on suurempi kuin jäsenen lisäosuuksista maksama 85 % osuus.
    • Lisäksi ostaja maksaa varainsiirtoveron.
  • Perintö tai lahja: Perintö- tai lahjaverotuksessa siirretyt lisäosuudet tulee arvostaa käypään arvoonsa, joten käyvän arvon tulee sisältää myös rahastokorotusosuus 15 %.

Esimerkkilaskelmat, vastikkeellinen luovutus

Esimerkki 1: Jäsen luovuttaa alennetulla hinnalla merkityt lisäosuudet täyteen hintaan, 1000 kpl, 1 eur/kpl

Sijoitukset  

Hankintameno % 

eur 

Sijoitus

85 

850 

Metsäliitto Osuuskunnan osuus 

0 

150 

Hankintameno 

85 

850 

Luovutushinta 

 

1000 

Luovutusvoitto 

 

150 

Pääomavero 30 %** 

 

45 

Esimerkki 2: Jäsen luovuttaa alennetulla hinnalla merkityt A-lisäosuudet huomioimatta Metsä Groupin jäsenen puolesta maksamaa osuutta (sitouttamisjakson aikana)

Sijoitukset  

Hankintameno % 

eur 

Sijoitus

85 

850 

Metsäliitto Osuuskunnan osuus 

0 

150 

Hankintameno 

85 

850 

Luovutushinta 

 

850 

Luovutusvoittto 

 

0 

Pääomavero 30 %**

 

0 

**Esimerkkilaskelmissa verotettavat pääomatulot alle 30 000 euroa vuodessa. 

Vastuunrajoitus: Metsäliitto Osuuskunta ei ole vastuussa jäsentensä tai kolmansien osapuolten henkilökohtaisesta verotuksesta, tällä sivulla annetut neuvot ovat ohjeellisia.