Kaikki jäsenedut

Metsä Groupiin kuuluu yli 90 000 omistajajäsentä ympäri Suomea. Yhdessä omistamme noin puolet Suomen yksityismetsistä. Voit liittyä Metsä Groupin omistajajäseneksi ja päästä nauttimaan kattavista jäseneduistamme, kun omistat vähintään kolme hehtaaria metsämaata Suomessa.

Ostamme vuosittain 14–18 miljoonaa kuutiometriä puuta Metsäliitto Osuuskunnan jäseniltä. Vuonna 2023 maksoimme jäsenillemme ennätyksellisen 101 miljoonan euron voitonjaon, sekä lisäksi puukaupan bonuksia ja hintatakuita yhteensä noin 24 miljoonaa euroa*. Mitä aktiivisempi jäsen olet, sitä paremmat taloudelliset edut saat.

*aiemmat tuotot eivät ole tae tulevasta.

Yhdessä teemme enemmän – ihan euroinakin

Taulukossa on esitelty esimerkkejä kuinka paljon Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenet hyötyvät jäsenyydestään vuositasolla. Luvut perustuvat eri asiakasryhmien tyypillisiin puunmyyntimääriin sekä osuuspääomiin keskimäärin sijoitettuihin euromääriin ja arvioituihin kustannustasoihin. Luvut ovat suuntaa-antavia, ja ne perustuvat vuoden 2023 tietoihin. 

 

Jäsen

Jäsenetu-
sopimusasiakas

Metsäomaisuuden
hoitosopimusasiakas

Metsän pinta-ala, hehtaaria
 40 ha
90 ha 
 170 ha 
Puun myynti vuodessa, m3/vuosi 
 140 m3
 400 m3
 800 m3
Osuuspääomat (perus- ja lisäosuudet), euroa 10 000 29 000 57 000

Jäsenedut
     
Puukaupan ja metsänhoidon bonus, euroa
42 €
325 €
1 161 €
Puun hintatakuun tarkastus/sopimusasiakkaat, euroa
 
 469 €
    937 €
Jatkuvasti voimassa oleva metsäsuunnitelma, euroa
 
 
    255 €
Ajantasaiset metsävaratiedot, euroa
 
 
   170 €
Maksuton vuosisuunnitelma, euroa
 
 
    425 €
Jäsenedut yhteensä 42 € 793 € 2 948 €
 
Metsäliitto Osuuskunnan voitonjako      
Osuuspääoman korko, euroa* 453 €  1 625 €  3 349 € 

Puukauppapohjainen voitonjako (laskettu 0,30 euroa/m3:n mukaan), euroa*

168 €  480 €  960 € 
Voitonjako yhteensä 621 € 2 105 € 4 309 €
Pääomabonusjärjestelmän hyödyt lisäosuussijoituksissa ** 16 €  134 €  454 € 

* Esitetyt tiedot koskevat vuonna 2023 toteutuneita historiallisia osuuskorkotasoja ja puukauppapohjaisen voitonjaon tasoja, joiden  perusteella ei voida muodostaa luotettavia oletuksia tulevista osuuskorkotasoista tai puukauppapohjaisista voitonjaoista. Veroja ei  taulukossa ole huomioitu. Metsäliiton puukauppapohjaisessa voitonjaossa huomioidaan vuosittain teollisen ainespuun vastaanotot  jäseneltä 4 edellisen kalenterivuoden ajalta. Puukauppapohjaisen voitonjaon esimerkki on laskettu olettamuksella, että jäsen on  myynyt puuta keskimääräisen m3-määrän kunakin voitonjakoa edeltävänä neljänä kalenterivuotena. Metsäliitto Osuuskunnan edustajisto päättää vuosittain voitonjaosta hallituksen ehdotuksesta. Takeita voitonjaosta ei ole.

** Tehdessään sijoituksia Metsä1-lisäosuuksiin omistajajäsenelle kertyy pääomabonuksia, joilla hän voi merkitä Metsä1-lisäosuuksien merkintävuotta seuraavien kahden kalenterivuoden aikana puukauppatuloillaan uusia Metsä1-lisäosuuksia edullisemmin maksaen niiden merkintähinnasta vain 85 prosenttia. Loppuosa Metsä1-lisäosuuksien merkintähinnasta maksetaan Metsäliitto Osuuskunnan toimesta rahastokorotuksena. Mikäli omistajajäsen irtisanoo pääomabonuksella merkityn Metsä1-lisäosuuden ennen ehtojen mukaisen sitouttamisjakson päättymistä, jäsenelle palautetaan kuitenkin vain hänen itse maksamansa osuus.