Kaikki jäsenedut

Metsä Groupiin kuuluu yli 90 000 omistajajäsentä ympäri Suomea. Yhdessä omistamme noin puolet Suomen yksityismetsistä. Voit liittyä Metsä Groupin omistajajäseneksi ja päästä nauttimaan kattavista jäseneduistamme, kun omistat vähintään kolme hehtaaria metsämaata Suomessa.

Vuonna 2022 maksoimme omistajajäsenille osuuspääomien korkoja,  pääomabonuksien rahastokorotusosuuksia ja puukauppapohjaista voitonjakoa noin 86,4 miljoonaa euroa. Lisäksi maksoimme puukaupan ja metsänhoitopalveluiden bonuksia sekä sopimusasiakkaiden hinnantarkistuksia noin 23 miljoonaa euroa.

Yhdessä teemme enemmän – ihan euroinakin

Taulukosta näet, kuinka paljon Metsän omistajat keskimäärin hyötyvät jäsenyydestään joka vuosi. Taulukon luvut perustuvat omistajajäsenen, jäsenetusopimusasiakkaan ja metsäomaisuuden hoitosopimusasiakkaan tyypillisiin puunmyyntimääriin sekä osuuspääomiin keskimäärin sijoitettuihin euromääriin. Luvut ovat suuntaa-antavia, ja ne perustuvat vuoden 2022 tietoihin.

 

Jäsen

Jäsenetu-
sopimusasiakas

Metsäomaisuuden
hoitosopimusasiakas

Metsän pinta-ala, hehtaaria
 40 ha
100 ha 
 200 ha 
Puun myynti vuodessa, m3/vuosi 
 144 m3
 405 m3
 900 m3
Osuuspääomat (perus- ja lisäosuudet), euroa 10 000 28 000 55 000

Jäsenedut
     
Puukaupan ja metsänhoidon bonus, euroa
44 €
338 €
1 362 €
Puun hintatakuun tarkastus/sopimusasiakkaat, euroa
 
 530 €
    1 179 €
Jatkuvasti voimassa oleva metsäsuunnitelma, euroa
 
 
    300 €
Ajantasaiset metsävaratiedot, euroa
 
 
    200 €
Maksuton vuosisuunnitelma, euroa
 
 
    500 €
Jäsenedut yhteensä 44 € 868 € 3 541 €
 
Metsäliitto Osuuskunnan voitonjako      
Osuuspääoman korko, euroa* 461 €  1 356 €  2 701 € 

Puukauppapohjainen voitonjako (laskettu 0,15 euroa/m3:n mukaan), euroa*

86 €  243 €  540 € 
Voitonjako yhteensä 547 € 1 599 € 3 241 €
Pääomabonusjärjestelmän hyödyt lisäosuussijoituksissa ** 22 €  160 €  444 € 

* Esitetyt tiedot koskevat vuonna 2022 toteutuneita historiallisia osuuskorkotasoja ja puukauppapohjaisen voitonjaon tasoja, joiden  perusteella ei voida muodostaa luotettavia oletuksia tulevista osuuskorkotasoista tai puukauppapohjaisista voitonjaoista. Veroja ei  taulukossa ole huomioitu. Metsäliiton puukauppapohjaisessa voitonjaossa huomioidaan vuosittain teollisen ainespuun vastaanotot  jäseneltä neljän edellisen kalenterivuoden ajalta. Puukauppapohjaisen voitonjaon esimerkki on laskettu olettamuksella, että jäsen on  myynyt puuta keskimääräisen m3-määrän kunakin voitonjakoa edeltävänä neljänä kalenterivuotena. Metsäliitto Osuuskunnan  edustajisto päättää vuosittain voitonjaosta hallituksen ehdotuksesta. Takeita voitonjaosta ei ole.

** Tehdessään sijoituksia Metsä1-lisäosuuksiin omistajajäsenelle kertyy pääomabonuksia, joilla hän voi merkitä Metsä1-lisäosuuksien merkintävuotta seuraavien kahden kalenterivuoden aikana puukauppatuloillaan uusia Metsä1-lisäosuuksia edullisemmin maksaen niiden merkintähinnasta vain 85 prosenttia. Loppuosa Metsä1-lisäosuuksien merkintähinnasta maksetaan Metsäliitto Osuuskunnan toimesta rahastokorotuksena. Mikäli omistajajäsen irtisanoo pääomabonuksella merkityn Metsä1-lisäosuuden ennen ehtojen mukaisen sitouttamisjakson päättymistä, jäsenelle palautetaan kuitenkin vain hänen itse maksamansa osuus.