Metsä Groupin vuoden 2023 tammi–syyskuun vertailukelpoinen liiketulos 431 miljoonaa euroa

 • Lehdistötiedotteet
 • |
 • |
 • Metsä Group

Metsä Group osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2023

Tammisyyskuu 2023 (1–9/2022)

 • Liikevaihto oli 4 624 miljoonaa euroa (5 239).
 • Liiketulos oli 443 miljoonaa euroa (986). Vertailukelpoinen liiketulos oli 431 miljoonaa euroa (966).
 • Tulos ennen veroja oli 438 miljoonaa euroa (961). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 430 miljoonaa euroa (934).
 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 8,3 % (20,0).
 • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat olivat 487 miljoonaa euroa (828).

Heinä–syyskuu 2023 (7–9/2022)

 • Liikevaihto oli 1 509 miljoonaa euroa (1 823).
 • Liiketulos oli 41 miljoonaa euroa (397). Vertailukelpoinen liiketulos oli 51 miljoonaa euroa (391).
 • Tulos ennen veroja oli 49 miljoonaa euroa (396). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 60 miljoonaa euroa (385).
 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 3,2 % (23,5).
 • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat olivat 469 miljoonaa euroa (372).

Tapahtumat vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä

 • Metsä Groupin pitkäkuituisen sellun keskimääräiset myyntihinnat laskivat edelleen huhti–kesäkuuhun verrattuna.
 • Markkinasellujen kysyntä oli tammisyyskuussa Euroopassa matalalla tasolla. Kiinassa kysyntä kasvoi kesän jälkeen.
 • Metsä Boardin kartonkien keskihinnat ja toimitusmäärät laskivat hieman huhti–kesäkuuhun verrattuna. Yhtiö jatkoi tuotannon sopeuttamista kysyntää vastaavaksi.
 • Kemin uusi biotuotetehdas ja kartonkitehtaan laajennus käynnistettiin 20.9.2023. Biotuotetehtaan sellutoimitukset alkavat lokakuun 2023 aikana.
 • Ison-Britannian Goole valittiin mahdollisen pehmopaperitehdasinvestoinnin paikaksi.
 • Metsä Group vahvistaa luonnon monimuotoisuutta tehdasalueillaan ja niiden ympäristössä. Ensimmäinen kohde on Kemi.

Tulosohjeistus loka–joulukuu 2023

Metsä Groupin vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan vuoden 2023 loka–joulukuussa olevan samalla tasolla kuin vuoden 2023 heinä–syyskuussa.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Metsä Group käynnisti lokakuussa esiselvityksen ensimmäisen kaupallisen Muoto™-pakkauksia valmistavan tehtaan rakentamisesta Rauman-tehdasalueelleen. Tehdas valmistaisi eri käyttötarkoituksiin räätälöityjä puupohjaisia kuitupakkauksia.

Pääjohtaja Ilkka Hämälä:

Kolmas vuosineljännes toteutui ennakoidusti edellistä neljännestä ja vertailukautta matalammalla tasolla, ja kokonaisuudessaan tulostaso oli heikko. Keskeisimmät tekijät tuloksen muodostumisessa olivat Euroopan vaimeana jatkunut kysyntä ja kiinalaisen kartongin kasvanut tuonti itäisen Välimeren alueelle. Kolmannen neljänneksen aikana aloitettiin Kemin uuden biotuotetehtaan tuotanto ja Husumin kartonkikoneen laajennusinvestoinnin vaatima investointiseisokki, mitkä lisäsivät kauden kiinteitä kustannuksia. Havusellun kysyntä Aasiassa on jatkunut normaalilla tasolla, ja hintataso on kolmannen neljänneksen aikana kääntynyt siellä nousuun. Vuoden 2023 aikana on suljettu havusellukapasiteettia Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Taivekartongin ja korkealaatuisen lainerikartongin kysyntä Euroopassa on edelleen normaalia matalammalla tasolla. Pohjois-Amerikan kysyntä on hieman Eurooppaa aktiivisempaa.

Rakennusteollisuuden taantuma on johtanut sahatavaran heikkoon kysyntään, ja hintataso on laskenut kaikilla markkinoilla. Kertopuutuotteet ovat olleet vahvemmassa kysyntätilanteessa uusien rakentamisen ratkaisujen saadessa suosiota asiakkaiden keskuudessa. Rakentamisen aloitusten vähyys luonnollisesti laskee kertopuutuotteidenkin kysyntää. Pehmopaperituotteissa ja ruoanlaittopapereissa kysyntä on tyypillisesti Metsä Groupin muita segmenttejä vakaampaa. Metsä Tissuen tehostamistoimien ansiosta tulostaso on ollut hyvä.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana Metsä Group on toteuttanut noin kuuden miljardin euron kehitysinvestointiohjelman. Hankkeita on toteutettu kaikilla liiketoiminta-alueillamme. Kaikki Metsä Groupin portfolion tuoteryhmät ovat pitkäaikaisesti kasvavia globaaleilla markkinoilla. Perustana kehitystyöllemme on usko toimialan tulevaisuuden menestykseen uusiutuvista raaka-aineista valmistettujen kierrätettävien materiaalien valmistajana sekä perustehtävämme Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenten metsäomaisuuden arvon kasvattamisessa. Tässä tehtävässä onnistuminen vaatii aktiivista uudistumista arvoketjumme kaikissa osissa. Olemme kuluneenkin vuoden aikana tuoneet talousmetsien hoitoon lukuisia uusia metsien elinvoimaisuutta ja ekologisuutta tukevia palveluita ja pidemmän aikavälin strategisia tavoitteita. Uudistamme konsernin tuotteistoa panostamalla uusien puupohjaisten tuotteiden innovaatioihin sekä omassa liiketoiminnassamme että tukemalla uusien yritysten kehitystä sijoittamalla startup-yrityksiin.

Uusien tuotteidemme koetehdashankkeista kuituvalupakkausten 3D Muoto -hanke lähestyy vaihetta, jossa arvioimme kaupallisen vaiheen potentiaalia. Tekstiilikuitukoetehtaan testiajot jatkuvat ja prosessinkehitys jatkuu vielä tulevana vuonna. Metsä Fibre suunnittelee ligniinituotteiden koelaitosta Äänekoskelle ja Metsä Springin osakkuusyhtiö Montinutra suunnittelee kuusen sahanpurusta uutettavien kemikaalien tuotannon demolaitosta Vilppulaan.

Metsä Boardin taivekartonkitehtaan laajennus Husumissa otetaan käyttöön vuoden viimeisellä neljänneksellä, Metsä Tissuen ja Metsä Woodin uusien tehtaiden investoinnit Mariestadissa ja Äänekoskella etenevät.

Kaikki tämä vaatii toteutuakseen ammattitaitoisia ja sitoutuneita ihmisiä niin omistajajäsentemme, kumppaniemme kuin metsägroupilaistenkin joukossa. Konsernin liiketoiminnan on vastattava yhteiskuntien tavoitteisiin. Tämä luo meille menestymisen edellytykset ja vahvistaa eri rooleissa yhteisten tavoitteiden eteen työtä tekevien ihmisten motivaation.

Taloudelliset tunnusluvut
2023 2022 2023 2022 2022
1–9 1–9 7–9 7–9 1–12
Liikevaihto, milj. euroa 4 624,3 5 238,8 1 508,5 1 822,7 6 980,2
EBITDA, milj. euroa 673,0 1 250,9 117,7 474,8 1 636,4
  Vertailukelpoinen, milj. euroa 658,8 1 184,9 126,8 467,0 1 564,4
  % liikevaihdosta 14,2 22,6 8,4 25,6 22,4
Liiketulos, milj. euroa 443,1 986,0 40,8 396,7 1 301,9
  Vertailukelpoinen liiketulos, milj. euroa 430,8 965,5 51,0 391,1 1 276,4
  % liikevaihdosta 9,3 18,4 3,4 21,5 18,3
Kauden tulos ennen veroja 438,1 960,6 48,9 396,1 1 269,8
  Vertailukelpoinen, milj. euroa 430,2 934,2 60,1 384,7 1 240,3
Kauden tulos 342,8 745,1 37,0 313,6 998,7
Sijoitetun pääoman tuotto, % 8,5 20,5 2,7 23,8 19,9
  Vertailukelpoinen, % 8,3 20,0 3,2 23,5 19,5
Oman pääoman tuotto, % 8,1 19,3 2,6 23,7 19,0
  Vertailukelpoinen, % 7,9 19,3 3,3 23,0 18,9
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 57,5 60,2 57,5 60,2 60,6
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % 13,5 1,5 13,5 1,5 3,1
Korolliset nettovelat kauden lopussa, milj. euroa 755,7 81,9 755,7 81,9 177,0
Kokonaisinvestoinnit, milj. euroa 864,8 1 083,7 311,9 364,1 1 500,4
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. euroa 486,9 828,1 468,6 371,7 1 226,8
Henkilöstö kauden lopussa 9 725 9 463 9 725 9 463 9 155

Lähiajan näkymät

Puun kysyntä kohdistuu erityisesti kesäkorjuukelpoisiin harvennuksiin, koivutukkiin ja hankintapuuhun. Energiapuussa kysyntä kohdistuu latvusmassaan ja energiarankaan. Metsänhoitopalveluiden kysynnän ennustetaan jatkuvan vahvana.

Rakentaminen on jatkunut heikkona kaikilla Euroopan päämarkkinoilla, eikä puutuotteiden kysynnässä ole odotettavissa käännettä parempaan lähiaikoina. Tällä on negatiivinen vaikutus havuvanerin ja Kerto LVL -tuotteiden kysyntään. USA:n markkinoilla rakentamisen aktiviteetin odotetaan edelleen jatkuvan Eurooppaa vahvempana. Talouden taantuma näkyy heikentyneenä kysyntänä koivuvanerin teollisissa asiakassegmenteissä. Samaan aikaan standardilaatujen saatavuus markkinalla on selvästi parantunut.

Iso-Britannian jatkojalostusliiketoiminnan kysynnän odotetaan tulevina kuukausina jatkuvan vakaana, mutta pitkän aikavälin keskiarvoa heikompana.

Metsä Groupin havusellujen kysynnän odotetaan loka–joulukuussa 2023 jatkuvan normaalia alhaisempana Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Kiinassa havusellujen kysynnän odotetaan jatkuvan nykyisellä tasolla. Markkinahavusellun tarjontaa rajoittavat puuraaka-aineen saatavuusongelmat Pohjois-Amerikassa ja globaalisti toteutetut tuotannonrajoitukset ja kapasiteetin sulkemiset. Sellujen markkinahintojen (PIX) odotetaan nousevan loka–joulukuussa.

Sahatavaran kysynnän odotetaan jatkuvan päämarkkinoilla normaalia alhaisempana loka–joulukuussa 2023.

Kartonkiteollisuuden globaali markkinaympäristö pysyy epävarmana, ja näkyvyys kartonkimyynnin lähiajan kehityksestä on edelleen heikko. Elinkustannusten nousu vaikuttaa kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja vähentää kuluttajatuotteiden yleistä kysyntää. Arvoketjun varastojen hallintatoimien odotetaan seuraavan markkinatilannetta. Euroopassa kilpailua lisäävät kartonkien kasvaneet tuontivolyymit Aasiasta. Kausiluon-teisuudesta johtuen Metsä Boardin kartonkien toimitusmäärien arvioidaan loka–joulukuussa 2023 hieman laskevan heinä–syyskuuhun 2023 (340 000 tonnia) verrattuna. Taivekartongin valuuttamääräisten myyntihintojen odotetaan hieman laskevan ja valkoisten kraftlainereiden myyntihintojen pysyvän vakaina edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Yhtiö jatkaa tuotannon sopeuttamistoimia sekä Suomen tehtaiden henkilöstön tilapäisiä lomautuksia viimeisellä vuosineljänneksellä.

Pehmopaperiliiketoiminnan toimintaympäristö jatkuu epävakaana pohjainflaation jatkuessa korkeana. Yhtiö tulee tarvittaessa jatkamaan kaupallisia seisokkeja turvatakseen riittävän tuotekannattavuuden kysynnän normalisoituessa.

METSÄ GROUP

Lisätietoja:

Vesa-Pekka Takala, EVP, CFO Metsä Group, puh. 010 465 4260

Katariina Saelan, viestintäjohtaja, Metsä Group, puh. 040 829 9455


Metsä Group
www.metsagroup.fi

Metsä Group näyttää biotalouden suuntaa. Investoimme kasvuun, biotuotteiden kehittämiseen ja fossiilittomaan tulevaisuuteen. Tuotteidemme raaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Liiketoiminnassamme keskitymme metsäteollisuuden kasvualoihin: puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin.

Metsä Groupin vuotuinen liikevaihto on noin 7 miljardia euroa, ja työllistämme noin 9 500 henkilöä kaikkiaan noin 30 maassa. Edistämme monimuotoista, yhdenvertaista ja mukaan ottavaa kulttuuria. Kansainvälisen konsernimme juuret ovat suomalaisessa metsässä – emoyrityksemme on yli 90 000 metsänomistajan Metsäliitto Osuuskunta.

Seuraa Metsä Groupia: X  LinkedIn  Facebook  YouTube  Instagram  Slideshare