Metsä Groupin vuoden 2023 tammi–maaliskuun vertailukelpoinen liiketulos 276 miljoonaa euroa

Metsä Group Lehdistötiedote 27.4.2023
 • Lehdistötiedotteet
 • |
 • |
 • Metsä Group

Metsä Group osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2023

Tammi–maaliskuu 2023 (1–3/2022)

 • Liikevaihto oli 1,634 miljoonaa euroa (1,594).
 • Liiketulos oli 276 miljoonaa euroa (341). Vertailukelpoinen liiketulos oli 276 miljoonaa euroa (244).
 • Tulos ennen veroja oli 271 miljoonaa euroa (330). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 272 miljoonaa euroa (232).
 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 15.3 % (15.8).
 • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat olivat 38 miljoonaa euroa (135).

Tapahtumat vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä

 • Metsä Groupin pitkäkuituisen sellun keskimääräiset myyntihinnat laskivat edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.
 • Metsä Board sopeutti tuotantoaan vastaamaan kysyntään. Kartonkien kysyntää vähensivät kuluttajatuotteiden kysynnän lasku ja varastojen sopeuttamistoimet arvoketjussa.
 • Metsä Boardin kartonkien keskihinnat nousivat.
 • Metsä Tissue päätti helmikuussa investoida Ruotsissa sijaitsevaan Mariestadin pehmopaperitehtaaseen. In-vestoinnin arvo on noin 370 miljoonaa euroa.
 • Metsä Group otti käyttöön uudistavan metsätalouden periaatteet, joiden tavoitteena on varmistaa, että suomalainen metsäomaisuus siirtyy seuraavalle sukupolvelle elinvoimaisempana, monimuotoisempana ja ilmastokestävämpänä kuin se on aikanaan nykyisille omistajille tullut.
 • Metsä Group ja Fortum aloittivat yhteistyön metsäteollisuuden tuotannossa syntyvän puuperäisen hiilidioksidin hyödyntämiseksi kemianteollisuuden tuotteiden raaka-aineena.
 • Metsä Group uudisti vuoteen 2030 ulottuvat kestävyystavoitteensa.
 • Metsä Spring sijoitti Fiberwood-startupiin, joka kehittää uudenlaisia lämpöeristysmateriaaleja metsäteollisuuden sivuvirroista.

Tulosohjeistus huhti–kesäkuu 2023

Metsä Groupin vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan vuoden 2023 huhti–kesäkuussa heikkenevän vuoden 2023 tammi–maaliskuusta.

Hallituksen esitys taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä

Metsäliitto Osuuskunnan hallitus on päättänyt ehdottaa 27.4.2023 kokoontuvalle edustajistolle, että jäsenten sijoittamalle sääntömääräiselle perusosuuspääomalle maksetaan vuodelta 2022 korkoa 7,0 % (6,0 % vuodelta 2021), Metsä1-lisäosuuksille 6,5 %, lisäosuuspääoma A:lle 4,0 % (5,0) ja lisäosuuspääoma B:lle 1,0 % (1,0). Lisäksi hallitus ehdottaa, että ylijäämänpalautuksena jaetaan 0,30 euroa per jäseneltä vastaanotettu teollisen ainespuun kuutiometri edellisen neljän päättyneen tilikauden aikana. Ylijäämänpalautus maksetaan pääosin osuuskunnan Metsä1-lisäosuuksina, mutta kunkin jäsenen osalta toimitettavaa ennakonpidätystä vastaavalta osin rahana. Jos oikeus osuuksiin on osuuskunnan sääntöjen mukaisesti siirretty toiselle, osuuskorko maksetaan sille, joka on kirjattu niiden omistajaksi täsmäytyspäivänä 31.3. 2023. Ylijäämänpalautuksen esitetty maksupäivä on 12.5.2023. Jos ylijäämänpalautukseen oikeutettu jäsen eroaa osuuskunnasta ennen ylijäämänpalautuksen maksupäivää, tämä osuus ylijäämänpalautuksesta jää jakamatta. Kokonaisuudessaan ehdotettu voitonjako olisi noin 101 miljoonaa euroa (80), josta ylijäämänpalautuksena maksettavan puukauppapohjaisen voitonjaon osuus olisi noin 15 %.

Pääjohtaja Ilkka Hämälä:

Metsä Groupin vuoden 2023 ensimmäinen vuosineljännes oli ennakoidusti edellistä neljännestä heikompi, mutta tuloksen voidaan silti arvioida olevan erinomaisella tasolla. Metsä Wood ja Metsä Tissue ylsivät ennätystasoille neljänneksen tuloksissaan. Metsä Boardin kartonkiliiketoiminta sujui odotetulla tavalla. Markkinoiden odotettua nopeampi heikkeneminen näkyi Metsä Fibren ja Metsä Boardin selluliiketoiminnassa ja johti Metsä Boardin ennakoitua heikompaan tulokseen. Puukauppa kävi alkuvuonna vilkkaana ja Metsä Forestin Osuuskunnan jäsenille suuntaamien bonuskampanjoiden tukemana.

Vaikka konserni ylsi korkeaan tulostasoon, ovat Euroopan heikon talouskehityksen ja korkean inflaation vaikutukset selvät kaikilla liiketoiminta-alueillamme. Mekaanisen metsäteollisuuden kysynnässä näkyvät rakennusteollisuuden uusien kohteiden aloitusten väheneminen. Kuluttajahintojen nousu vaikuttaa vähittäiskaupan aktiivisuuden kautta pehmopaperituotteiden ja pakkausmateriaalien kysyntään. Sellua lopputuotteiksi jalostavan teollisuuden tuotannon rajoitukset niin Euroopassa kuin Aasiassa johtivat alkuvuonna sellun ylitarjontaan. Alavireisestä markkinatilanteesta huolimatta näkymät tuotesegmenttiemme pitkän aikavälin vahvaan kysyntään ovat ennallaan ja kilpailukykymme päämarkkina-alueillamme on kunnossa.

Metsätalouden ja metsäteollisuuden on jatkuvasti kehityttävä, uudistuttava ja vastattava yhteiskunnalliseen kehitykseen. Helmikuussa julkaisimme uudistavan metsätalouden tavoitteen ja strategian. Toiminnallemme talousmetsissä tavoitetasoksi ei enää riitä luonnonhaittojen välttäminen, vaan metsätalous pitää suunnitella ja toteuttaa siten, että elinympäristön tila todennettavasti paranee. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää tietoa metsäekosysteemien toiminnasta ja kykyä toimeenpanna metsienkäsittelyn menetelmien käytännön uudistuksia, jotta haluttu vaikutus ympäristöön saadaan aikaan. Koska suojelun laajentumisesta huolimatta suurin osa Suomen metsäpinta-alasta on metsätalouden piirissä tulevaisuudessakin, on metsätalouden toiminnan kehitys luontokadon ehkäisyssä ensiarvoisen tärkeää.

Metsä Groupin moninaiset kehityshankkeet etenivät suunnitellusti. Kemin biotuotetehdas on siirtynyt vaiheittain koekäyttöön, samanaikaisesti asennustyöt jatkuvat. Biotuotetehtaan ja siihen integroidun Metsä Boardin Kemin laineritehtaan laajennuksen käyttöönotto on kolmannella vuosineljänneksellä. Husumin kartonkitehtaan taivekartonkikoneen kapasiteetin nosto 200 000 tonnilla on suunniteltu käynnistyvän viimeisellä neljänneksellä. Metsä Tissuen Mariestadin pehmopaperitehtaan investointi alkoi, ja uusi paperikone jalostuslinjoineen käynnistyy vuoden 2025 alkupuolella. Metsä Woodin Äänekosken kertopuutehdas on suunniteltu investointipäätösvalmiuteen, ja se sai ympäristöluvan huhtikuussa.

Konsernin mittava tiedonkäsittelyjärjestelmien uudistus etenee. Vuoteen 2026 saakka kestävässä hankkeessa on tähän mennessä otettu käyttöön uusi talousjärjestelmä ja puunhankinnan toiminnanohjausjärjestelmä.

Metsä Groupin henkilöstö koostuu globaalisti yli 9 000 ammattilaisesta, joista Suomessa työskentelee noin 60 %. Kumppaneidemme ja alihankintaketjumme palveluksessa tekee työtä päivittäin moninkertainen määrä ihmisiä. Olemme kasvava ja kehittyvä yritys, joka valmistaa tuotteita ihmisten jokapäiväisiin arjen tarpeisiin uusiutuvasta raaka-.aineesta, puusta. Toiminnallamme on yhteiskuntaan laaja-alaisia vaikutuksia, jotka meidän tulee tunnistaa ja viestiä sidosryhmillemme.

Alkava hallituskausi on Suomen menestyksen kannalta poikkeuksellisen tärkeä. Elämme murroksen ja muutoksen aikaa monella tavalla: ilmastokriisi, globaali poliittinen epävakaus, sota Euroopassa, kansantaloutemme epätasapaino. Jotta yhteiskuntana voimme säilyttää sen toimivuuden ja hyvinvoinnin, joihin pohjoismaissa on totuttu, on poliittisessa päätöksenteossa huomioitava vahvasti myös yritysten toimintaedellytysten turvaaminen. Vastavuoroisesti terveen yritystoiminnan on annettava panoksensa yhteiskunnan asettamien tavoitteiden toteutukseen.

Taloudelliset tunnusluvut
2023 2022 2022
1–3 1–3 1–12
Liikevaihto, milj. euroa 1 634,4 1 593,8 6 980,2
EBITDA, milj. euroa 354,8 419,5 1 636,4
  Vertailukelpoinen, milj. euroa 354,8 322,4 1 564,4
  % liikevaihdosta 21,7 20,2 22,4
Liiketulos, milj. euroa 275,7 341,3 1 301,9
  Vertailukelpoinen liiketulos, milj. euroa 275,7 244,2 1 276,4
  % liikevaihdosta 16,9 15,3 18,3
Kauden tulos ennen veroja 270,5 329,6 1 269,8
  Vertailukelpoinen, milj. euroa 271,9 232,5 1 240,3
Kauden tulos 213,1 259,1 998,7
Sijoitetun pääoman tuotto, % 15,3 22,1 19,9
  Vertailukelpoinen, % 15,3 15,8 19,5
Oman pääoman tuotto, % 14,9 21,1 19,0
  Vertailukelpoinen, % 15,0 15,2 18,9
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 58,2 59,9 60,6
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % 7,1 -2,0 3,1
Korolliset nettovelat kauden lopussa, milj. euroa 408,8 -99,2 177,0
Kokonaisinvestoinnit, milj. euroa 250,0 332,0 1 500,4
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. euroa 37,6 135,5 1 226,8
Henkilöstö kauden lopussa 9 513 9 409 9 155

Liikevaihto ja liiketulos

1–3/2023, milj. euroa Puunhankinta ja metsä-palvelut  Puutuote-teollisuus Sellu- ja saha-teollisuus Kartonki-teollisuus Pehmo- jatiivispaperit
Liikevaihto 601,3 161,8 668,6 542,1 343,1
  Liiketoiminnan muut tuotot 1,3 2,4 3,4 24,9 2,6
  Liiketoiminnan kulut -594,4 -134,4 -503,6 -453,5 -288,7
  Poistot ja arvonalentumiset -1,4 -5,2 -34,1 -25,0 -10,2
Liiketulos 6,8 24,6 134,3 88,4 46,8
  Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0
Vertailukelpoinen liiketulos 6,8 24,6 134,3 88,7 46,8
  % liikevaihdosta 1,1 15,2 20,1 16,4 13,6

Lähiajan näkymät

Puun kysyntä kohdistuu erityisesti sulan maan aikana korjattaviin harvennushakkuuleimikoihin ja hankintapuuhun. Energiapuussa kysyntä kohdistuu latvusmassaan ja energiarankaan. Metsänhoitopalveluiden kysynnän ennustetaan jatkuvan hyvänä.

Yleinen taloudellinen taantuma sekä rakentamisen aktiviteetin hiljentyminen näkyvät puuviilutuotteiden heikentyneenä kysyntänä ja korvaavien materiaalien parantuneena saatavuutena Euroopassa. USA:n ja Australian markkinoiden rakentamisen kysyntä jatkuu toistaiseksi Eurooppaa vahvempana. Koivuvanerin markkinatilanne jatkuu vahvana. Sen kysyntä ylittää edelleen selvästi tarjonnan teollisissa asiakassegmenteissä venäläisen koivuvanerituonnin puuttuessa Euroopan markkinalta. Havuvanerin kysyntä jatkuu edelleen selvästi viime vuotta heikompana.

Metsä Woodin Ison-Britannian jatkojalostusliiketoiminnan kysynnän odotetaan tulevina kuukausina jatkuvan pitkän aikavälin keskiarvoa heikompana.

Euroopan ja Kiinan paperi- ja kartonkimarkkinan tulevien kuukausien kehitys luo epävarmuutta Metsä Fibren markkinahavusellun kysynnän kasvuun. Markkinahavusellun tarjontaa rajoittavat puuraaka-aineen saatavuusongelmat Pohjois-Amerikassa.

Metsä Fibre rajoittaa toisella vuosineljänneksellä sellun tuotantoaan sopeuttaen alentuneeseen kysyntään markkinoilla.

Sahatavaran kysynnän odotetaan hieman paranevan Metsä Fibren päämarkkinoilla sesonkiluonteisesti. Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset maailman talouteen luovat epävarmuutta markkinatilanteeseen pidemmällä aikavälillä.

Metsä Fibren Äänekosken ja Rauman sellutehtaiden sekä Rauman sahan vuosihuoltoseisokit ajoittuvat toiselle vuosineljännekselle.

Globaalin talouskasvun hidastuminen ja kuluttajien ostovoiman heikentyminen aiheuttavat epävarmuutta Metsä Boardin markkinaympäristössä. Näkyvyys kartonkimyynnin lähiajan kehityksen suunnasta pysyy heikkona. Metsä Boardin kartonkien toimitusmäärien arvioidaan huhti–kesäkuussa 2023 olevan suunnilleen samalla tasolla kuin tammi–maaliskuussa 2023 (380 000 tonnia). Kartonkien keskihintojen arvioidaan pysyvän vakaina. Kokonaiskustannusten arvioidaan pysyvän melko vakaina. Toiselle vuosineljännekselle kohdistuu useita Suomen tehtaiden vuosihuoltoseisokkeja.

Metsä Tissuen pehmopaperiliiketoiminnan toimintaympäristö jatkuu epävakaana pohjainflaation jatkuessa korkeana. Yhtiö jatkaa tarvittaessa kaupallisia seisokkeja turvatakseen riittävän tuotekannattavuuden kysynnän normalisoituessa.

METSÄ GROUP

Lisätietoja:
Vesa-Pekka Takala, EVP, CFO Metsä Group, puh. 010 465 4260
Juha Laine, viestintäjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4541


Metsä Group
www.metsagroup.fi

Metsä Group näyttää biotalouden suuntaa. Investoimme kasvuun, biotuotteiden kehittämiseen ja fossiilittomaan tulevaisuuteen. Tuotteidemme raaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Liiketoiminnassamme keskitymme metsäteollisuuden kasvualoihin: puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin.

Metsä Groupin vuotuinen liikevaihto on noin 7 miljardia euroa, ja työllistämme noin 9 500 henkilöä kaikkiaan noin 30 maassa. Kansainvälisen konsernimme juuret ovat suomalaisessa metsässä – emoyrityksemme on yli 90 000 metsänomistajan Metsäliitto Osuuskunta.

Seuraa Metsä Groupia: Twitter  LinkedIn  Facebook  YouTube  Instagram  Slideshare