Metsä Groupin vuoden 2023 tammi–kesäkuun vertailukelpoinen liiketulos 380 miljoonaa euroa

 • Lehdistötiedotteet
 • |
 • |
 • Metsä Group

Metsä Group puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2023

Tammi–kesäkuu 2023 (1–6/2022)

 • Liikevaihto oli 3 116 miljoonaa euroa (3 416).
 • Liiketulos oli 402 miljoonaa euroa (589). Vertailukelpoinen liiketulos oli 380 miljoonaa euroa (574).
 • Tulos ennen veroja oli 389 miljoonaa euroa (564). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 370 miljoonaa euroa (550).
 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 10,7 % (18,3).
 • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat olivat 18 miljoonaa euroa (456).

Huhti–kesäkuu 2023 (4–6/2022)

 • Liikevaihto oli 1 481 miljoonaa euroa (1 822).
 • Liiketulos oli 127 miljoonaa euroa (248). Vertailukelpoinen liiketulos oli 104 miljoonaa euroa (330).
 • Tulos ennen veroja oli 119 miljoonaa euroa (235). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 98 miljoonaa euroa (317).
 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 5,9 % (20,5).
 • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat olivat -19 miljoonaa euroa (321).

Tapahtumat vuoden 2023 toisella neljänneksellä

 • Metsä Groupin pitkäkuituisen sellun keskimääräiset myyntihinnat laskivat edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.
 • Metsä Boardin kartonkien keskihinnat pysyivät vakaina edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.
 • Metsä Board sopeutti tuotantoaan kysyntää vastaavaksi. Kartonkien kysyntää vähensivät kuluttajatuotteiden kysynnän lasku ja varastojen sopeuttamistoimet arvoketjussa. Myös Metsä Fibre sopeutti selluntuotantoaan.
 • Metsä Wood päätti kesäkuussa rakentaa Äänekoskelle uuden kertopuutehtaan. Investoinnin arvo on 300 miljoonaa euroa.
 • Metsä Fibre suunnittelee jalostetun ligniinituotteen koelaitosta yhteistyössä Andritzin kanssa.
 • Metsä Group otti kesäkuussa käyttöön Metsä Group Plus -metsänhoitomallin, jossa metsäluonto otetaan aiempaa tarkemmin huomioon metsätöitä toteutettaessa.
 • Euroopan komissio lopetti kesäkuussa havusellutoimialan kilpailuoikeustutkinnan arvioituaan, että tutkimuksen jatkamiselle ei ole perusteita.

Tulosohjeistus heinä–syyskuu 2023

Metsä Groupin vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan vuoden 2023 heinä–syyskuussa heikkenevän vuoden 2023 huhti–kesäkuusta.

Pääjohtaja Ilkka Hämälä:

Metsä Groupin erinomaiseen tulokseen päätyneen ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen toisen neljänneksen tulos oli odotetusti matalampi. Kvartaalin tulosta voidaan luonnehtia sanalla heikko. Konsernin suurimmat liiketoiminta-alueet kartonki ja sellu ovat heikossa suhdanteessa. Kartongin kysyntä on alhaista erityisesti Euroopan markkinoilla, jossa korkea inflaatio on vaikuttanut kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja siten myös pakkausmateriaalien kysyntään. Taivekartonkien markkinaan vaikuttaa merkittävästi kiinalaisen kartongin tuonti erityisesti Välimeren alueella. Metsä Boardille tärkeän USA:n markkinan kysyntätilanne on oleellisesti Eurooppaa vahvempi. Sellumarkkinoilla hinnat ovat olleet laskussa ensimmäisen vuosipuoliskon ajan. Kiinassa markkinahinta on laskenut huipputasoltaan noin kolmanneksen. Euroopan paperi- ja kartonkiteollisuuden matalat käyntiasteet ovat vähentäneet sellun kulutusta. Kiinan markkinoille on ollut Euroopasta tarjolla Venäjän ja Kanadan sellutoimitusten normaalia tasoa korvaavaa volyymiä. Kartonki- ja selluteollisuuden kysyntätilanteesta johtuen sekä Metsä Boardin että Metsä Fibren tehtaat rajoittivat tuotantoaan toisen vuosineljänneksen aikana. Sahatavaran kysyntä jäi normaalia matalammaksi rakennusteollisuuden heikon kysyntätilanteen seurauksena. Metsä Woodin koivuvanerin ja kertopuun kysyntä on säilynyt hyvällä tasolla. Havuvanerin markkina on ollut heikko kuten edelliselläkin neljänneksellä ja Suolahden vaneritehtaan tuotantoa on siksi rajoitettu. Metsä Tissuen pehmo- ja tiivispaperit ovat kysynnältään varsin vakaa kuluttajatuote, mikä on myös tässä suhdannesyklissä toteutunut. Metsä Tissue on tehnyt vahvaa tulosta.

Puumarkkinat ovat toimineet aktiivisesti alkuvuonna. Metsä Group julkisti helmikuussa uudistavan metsätalouden strategisen tavoitteensa ja kesäkuussa aloimme tarjota metsänhoitopalvelujen asiakkaillemme Metsä Group Plus -metsänhoitomallia, jossa metsien käsittelyssä huomioidaan tehostetusti talousmetsien biodiversiteetin kehitystavoitteet.  Uusi palvelu on otettu vastaan erittäin hyvin. Vaikka sellu- ja sahateollisuudessa suhdannevaihe on johtanut puun käytön vähenemiseen, on Metsä Groupin tavoitteena kasvattaa hankintamääriä loppuvuonna vastaamaan kolmannella neljänneksellä käynnistyvän Kemin biotuotetehtaan tarpeita.

Uusien tuotteiden kehitystyö jatkuu aktiivisena. Tekstiilikuitujen koetehtaassa aloitettiin koeajot ensimmäisen  koevaiheen kokemuksien perusteella uudistetulla prosessilla. Valmetin ja Metsä Groupin yhteinen kuituvalupakkauksia valmistava 3D-koetehdas tuotti yhdessä Fiskarsin kanssa ensimmäisen tuotesarjan. Andritz ja Metsä Group sopivat ligniiniä uusiin tuotteisiin valmistavan koelinjan investoinnista Äänekoskelle. Kemikaalivalmistaja Dow kehittää ligniinistä raaka-ainetta betoniteollisuuden tarpeisiin.

Konsernin investointihankkeista valmistuvat loppuvuonna Kemin biotuotetehdas, jossa laitteistojen koekäyttö on laajalti alkanut toisen neljänneksen aikana, Kemin laineritehtaan kehitysinvestointi, joka otetaan käyttöön biotuotetehtaan käynnistyksen yhteydessä ja Husumin taivekartonkikoneen kapasiteetin nosto 50 %:lla 600 000 tonniin vuodessa. Husumin hanke valmistuu vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Suurimpia käynnissä olevia investointi- ja kehityshankkeita ovat konsernin toiminnanohjausjärjestelmän uusinta. Tietojärjestelmähanke on aloitettu liiketoimintaprosessien määrittelyllä vuonna 2018 ja viimeiset osat uudesta järjestelmäkokonaisuudesta valmistuvat vuonna 2026. Tähän mennessä on otettu suunnitellusti käyttöön talouden keskusjärjestelmä ja puunhankinnan tietojärjestelmä. Ensimmäinen teollisen liiketoiminnan järjestelmän käyttöönotto on aloitettu Metsä Woodissa. Teollisista hankkeista käynnissä ovat Metsä Tissuen Mariestadin uuden sukupolven pehmopaperitehdas ja Metsä Woodin kahden tuotantolinjan kertopuutehdas Äänekoskelle, jonka investointipäätös tehtiin kesäkuussa. Metsä Boardin Kaskisten taivekartonkitehtaan esisuunnittelu ja lupaprosessit etenevät ja mahdolliseen päätösharkintaan arvioidaan päästävän noin vuoden kuluttua.

Talouden suhdanteet vaikuttavat toimialaamme voimakkaasti ja joskus varsin yllättävästi, niin hyvään kuin huonompaankin suuntaan. Oleellisia ovat realismi pitkän aikavälin globaalin kysynnän arvioissa ja oman toiminnan kilpailukyvystä huolehtiminen. Metsä Group on vahvassa taloudellisessa kunnossa viemään läpi käynnistettyjä ja suunnitteilla olevia kehityshankkeita, joilla tulevaisuuden kilpailukyky voidaan turvata. Toimintamme perustuu omistajajäsentemme ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti vastuullisesti tuottaman puun jalostamiseen ihmisten jokapäiväisiä tarpeita varten. Metsä Group täyttää tämän tehtävän osana suomalaista yhteiskuntaa joka päivä toimintaa kehittäen.

Taloudelliset tunnusluvut
2023 2022 2023 2022 2022
1–6 1–6 4–6 4–6 1–12
Liikevaihto, milj. euroa 3 115,8 3 416,1 1 481,4 1 822,3 6 980,2
EBITDA, milj. euroa 555,3 776,1 200,5 356,6 1 636,4
  Vertailukelpoinen, milj. euroa 531,9 717,9 177,1 395,5 1 564,4
  % liikevaihdosta 17,1 21,0 12,0 21,7 22,4
Liiketulos, milj. euroa 402,3 589,3 126,6 248,0 1 301,9
  Vertailukelpoinen liiketulos, milj. euroa 379,8 574,4 104,1 330,2 1 276,4
  % liikevaihdosta 12,2 16,8 7,0 18,1 18,3
Kauden tulos ennen veroja 389,2 564,4 118,7 234,9 1 269,8
  Vertailukelpoinen, milj. euroa 370,0 549,5 98,1 317,1 1 240,3
Kauden tulos 305,8 431,5 92,6 172,5 998,7
Sijoitetun pääoman tuotto, % 11,3 18,8 7,0 15,3 19,9
  Vertailukelpoinen, % 10,7 18,3 5,9 20,5 19,5
Oman pääoman tuotto, % 10,7 17,4 6,5 13,6 19,0
  Vertailukelpoinen, % 10,2 17,7 5,3 19,9 18,9
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 58,7 59,7 58,7 59,7 60,6
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % 15,3 0,9 15,3 0,9 3,1
Korolliset nettovelat kauden lopussa, milj. euroa 870,2 46,6 870,2 46,6 177,0
Kokonaisinvestoinnit, milj. euroa 552,9 719,7 302,9 387,7 1 500,4
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. euroa 18,3 456,4 -19,2 320,9 1 226,8
Henkilöstö kauden lopussa 10 232 10 077 10 232 10 077 9 155

Lähiajan näkymät

Puun kysyntä kohdistuu erityisesti kesäkorjuukelpoisiin harvennuksiin, koivutukkiin ja hankintapuuhun. Energiapuussa kysyntä kohdistuu latvusmassaan ja energiarankaan. Metsänhoitopalveluiden kysynnän ennustetaan jatkuvan vahvana.

Rakentamisen aktiviteetti on heikentynyt selvästi kaikilla Euroopan päämarkkinoilla, eikä tilanteen uskota paranevan toisen vuosipuoliskon aikana. Se vaikuttaa negatiivisesti Metsä Woodin havuvanerin ja Kerto LVL -tuotteiden kysyntään. Australian ja etenkin USA:n markkinoilla rakentamisen aktiviteetin odotetaan kuitenkin jatkuvan Eurooppaa vahvempana. Koivuvanerin kysyntä ylittää edelleen tarjonnan venäläisen koivuvanerituonnin puuttuessa Euroopan markkinalta. Teollisissa asiakassegmenteissä talouden taantuma näkyy kuitenkin heikentyneenä kysyntänä ja vaikuttaa jonkin verran myynnin tuotejakaumaan. 

Metsä Woodin Iso-Britannian jatkojalostusliiketoiminnan kysynnän odotetaan tulevina kuukausina jatkuvan pitkän aikavälin keskiarvoa heikompana.

Euroopan ja Kiinan paperi- ja kartonkimarkkinoiden kehitys tulevina kuukausina luo epävarmuutta Metsä Fibren markkinahavusellun kysynnän kasvuun. Markkinahavusellun tarjontaa rajoittavat puuraaka-aineen saatavuusongelmat Pohjois-Amerikassa sekä alan markkinaehtoiset tuotannonrajoitukset globaalisti.

Sahatavaran kysynnän odotetaan jatkuvan normaalia alhaisempana Metsä Fibren päämarkkinoilla kolmannella vuosineljänneksellä.

Kemin biotuotetehtaan startti ja Joutsenon sellutehtaan ja Merikarvian ja Lappeenrannan sahojen vuosihuoltoseisokit ajoittuvat kolmannelle vuosineljännekselle.

Metsä Boardin globaali markkinaympäristö pysyy epävarmana, ja näkyvyys kartonkimyynnin lähiajan kehityksestä on edelleen heikko. Kuluttajien elinkustannusten nousu vaikuttaa ostokäyttäytymiseen sekä kuluttajatuotteiden yleiseen kysyntään. Arvoketjun varastojen hallintatoimien odotetaan seuraavan markkinatilannetta. Kartonkien toimitusmäärien arvioidaan heinä–syyskuussa 2023 olevan suunnilleen samalla tasolla kuin huhti–kesäkuussa 2023 (353 000 tonnia). Yhtiö jatkaa tuotannon sopeuttamistoimia kysyntätilannetta vastaavaksi. Kartonkien myyntihintojen odotetaan kolmannella vuosineljänneksellä pysyvän vakaina Americas-alueella. EMEA- ja APAC-alueella hintojen odotetaan laskevan hieman verrattuna toiseen vuosineljännekseen. Kokonaiskustannusten arvioidaan pysyvän melko vakaina. Kolmannelle vuosineljännekselle kohdistuvat investointiseisokit Husumissa ja Kemissä.

Metsä Tissuen pehmopaperiliiketoiminnan toimintaympäristö jatkuu epävakaana pohjainflaation jatkuessa korkeana. Yhtiö jatkaa tarvittaessa kaupallisia seisokkeja turvatakseen riittävän tuotekannattavuuden kysynnän normalisoituessa.

METSÄ GROUP

Lisätietoja:

Vesa-Pekka Takala, EVP, CFO Metsä Group, puh. 010 465 4260

Katariina Saelan, viestintäjohtaja, Metsä Group, puh. 040 829 9455


Metsä Group
www.metsagroup.fi

Metsä Group näyttää biotalouden suuntaa. Investoimme kasvuun, biotuotteiden kehittämiseen ja fossiilittomaan tulevaisuuteen. Tuotteidemme raaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Liiketoiminnassamme keskitymme metsäteollisuuden kasvualoihin: puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin.

Metsä Groupin vuotuinen liikevaihto on noin 7 miljardia euroa, ja työllistämme noin 9 500 henkilöä kaikkiaan noin 30 maassa. Edistämme monimuotoista, yhdenvertaista ja mukaan ottavaa kulttuuria. Kansainvälisen konsernimme juuret ovat suomalaisessa metsässä – emoyrityksemme on yli 90 000 metsänomistajan Metsäliitto Osuuskunta.

Seuraa Metsä Groupia: Twitter  LinkedIn  Facebook  YouTube  Instagram  Slideshare