Metsä Groupin vuoden 2022 tammi–joulukuun vertailukelpoinen liiketulos 1 276 miljoonaa euroa

Metsä Group lehdistötiedote 9.2.2023
 • Lehdistötiedotteet
 • |
 • |
 • Metsä Group

Tammi–joulukuu 2022 (1–12/2021)

 • Liikevaihto oli 6 980 miljoonaa euroa (6 017).
 • Liiketulos oli 1 302 miljoonaa euroa (874). Vertailukelpoinen liiketulos oli 1 276 miljoonaa euroa (914).
 • Tulos ennen veroja oli 1 270 miljoonaa euroa (832). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 1 240 miljoonaa euroa (872).
 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 19,5 % (16,2).
 • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat olivat 1 227 miljoonaa euroa (1 023).

Loka–joulukuu 2022 (10–12/2021)

 • Liikevaihto oli 1 741 miljoonaa euroa (1 560).
 • Liiketulos oli 316 miljoonaa euroa (221). Vertailukelpoinen liiketulos oli 311 miljoonaa euroa (220).
 • Tulos ennen veroja oli 309 miljoonaa euroa (215). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 306 miljoonaa euroa (214).
 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 18,0 % (14,7).
 • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat olivat 399 miljoonaa euroa (427).

Tapahtumat vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä

 • Metsä Groupin pitkäkuituisen sellun keskimääräiset myyntihinnat nousivat vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana ja kääntyivät laskuun neljännellä vuosineljänneksellä.
 • Metsä Boardin kartonkien toimitusmäärät laskivat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Euromääräiset keskihinnat jatkoivat nousuaan.
 • Metsä Boardin Husumin sellutehtaan uusi soodakattila ja turbiini käynnistyivät.
 • Metsä Fibren Rauman saha vihittiin käyttöön lokakuussa.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Metsä Spring sijoitti Fiberwood-startupiin, joka kehittää uudenlaisia lämpöeristysmateriaaleja metsäteollisuuden sivuvirroista.

Metsä Tissue päätti kasvattaa ensikuituun perustuvaa pehmopaperituotantoa Mariestadin tehtaallaan Ruotsissa. Vuosien 2023–2025 aikana toteutettavan investoinnin arvo on noin 370 miljoonaa euroa.

Tulosohjeistus tammi–maaliskuu 2023

Metsä Groupin vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan tammi–maaliskuussa 2023 heikkenevän loka–joulukuusta 2022.

Hallituksen esitys taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä

Metsäliitto Osuuskunnan hallitus on päättänyt ehdottaa, että jäsenten sijoittamalle sääntömääräiselle perusosuuspääomalle maksetaan vuodelta 2022 korkoa 7,0 % (6,0 % vuodelta 2021), Metsä1-lisäosuuksille 6,5%, lisäosuuspääoma A:lle 4,0 % (5,0) ja lisäosuuspääoma B:lle 1,0 % (1,0). Lisäksi hallitus ehdottaa, että ylijäämänpalautuksena jaetaan 0,30 euroa per jäseneltä vastaanotettu teollisen ainespuun kuutiometri edellisen neljän päättyneen tilikauden aikana. Ylijäämänpalautus maksetaan pääosin osuuskunnan Metsä1-lisäosuuksina, mutta kunkin jäsenen osalta toimitettavaa ennakonpidätystä vastaavalta osin rahana. Jos oikeus osuuksiin on osuuskunnan sääntöjen mukaisesti siirretty toiselle, osuuskorko maksetaan sille, joka on kirjattu niiden omistajaksi täsmäytyspäivänä 31.3. 2023. Ylijäämänpalautuksen esitetty maksupäivä on 12.5.2023. Jos ylijäämänpalautukseen oikeutettu jäsen eroaa osuuskunnasta ennen ylijäämänpalautuksen maksupäivää, tämä osuus ylijäämänpalautuksesta jää jakamatta. Kokonaisuudessaan ehdotettu voitonjako olisi noin 101 miljoonaa euroa (80), josta ylijäämänpalautuksena maksettavan puukauppapohjaisen voitonjaon osuus olisi noin 15 %.

Pääjohtaja Ilkka Hämälä:

Metsä Groupin vuosi 2022 muodostui poikkeusoloissa erittäin vahvaksi. Nykyrakenteiset Metsä Wood, Metsä Fibre ja Metsä Board ylsivät ennätystuloksiin. Vuosi alkoi maailmantalouden elpyessä pandemian aiheuttamista häiriöistä. Tuotteidemme kysyntä oli kaikilla liiketoiminta-alueilla vahvaa, ja vuonna 2021 alkaneen kustannusinflaation vaikutukset kulurakenteeseemme olivat selkeät. Helmikuun lopulla täysimittaiseksi oikeudettomaksi sodaksi edennyt Venäjän aggressio Ukrainaa kohtaan edellytti myös Metsä Groupilta nopeita toimia lopettaa liiketoimet Venäjällä ja turvata liiketoiminnan jatkuvuus muilla markkinoillamme. Suurimmat vaikutukset Venäjän toiminnan alasajolla oli puunhankintaan. Kokonaisuudessaan vaikutus Itämeren alueen puumarkkinoihin oli suuri. Metsä Groupin osalta koivukuitupuun tuonnin loppuminen edellytti muutoksia tuoterakenteessa. Vaneriteollisuudessa käytettävän koivutukin niukkuus johti tuotannon rajoituksiin ja uusien havupuupohjaisten tuotteiden kehitykseen. Metsä Board oli vienyt Venäjälle noin 100 000 tonnia taivekartonkia, joka hyvässä markkinatilanteessa voitiin siirtää tukemaan muiden alueiden asiakkuuksien kasvua. Venäjällä sijaitsevien saha- ja puunhankintayhtiöidemme toiminta lopetettiin.

Metsäteollisuuden hyvä suhdanne vuonna 2022 loi edellytyksen vahvalle puun kysynnälle kaikissa puutavaralajeissa. Yhteiskunnallinen tavoite vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä energiantuotannossa yhdessä korkeiden päästöoikeuksien hintojen kanssa lisäsivät energiapuun kysyntää. Ainespuun käyttö polttopuuna kasvoi selvästi ja energiapuun tarvetta tyydytettiin myös tuomalla kasvavia puumääriä Venäjältä. Tuonnin loppuminen kevään aikana kärjisti tiukkaa markkinatilannetta. Pidemmän aikavälin puunhankinnan edellytyksiin luovat epävarmuutta useat Euroopan Unionin lainsäädäntöhankkeet kuten ennallistamisasetus. Lähivuosien haasteemme onkin löytää tasapaino metsiin kohdistuvien moninaisten odotusten kesken siten, että metsät saadaan pidettyä elinvoimaisina hyvässä kasvussa sitoen hiiltä ilmakehästä ja tuottamassa uusiutuvaa raaka-ainetta ihmisten päivittäisessä elämässään tarvitsemiin tuotteisiin. Samanaikaisesti meidän on parannettava metsien ekologista tilaa talousmetsissä ja kehitettävä metsien suojelua. Valtaosa Suomen eliölajeista elää metsissä, joten metsätalouden toimet ovat keskeisiä luontokadon pysäyttämisessä. Metsä Group kehittää jatkuvasti metsänomistajille tarjoamiaan palveluja niin metsän kasvun kuin biodiversiteetinkin edistämiseksi.

Vuonna 2021 alkanut poikkeuksellinen sahatavarasuhdanne jatkui vuoden 2022 loppupuolelle saakka, jolloin kysyntä alkoi laantua rakennusteollisuuden aktiviteetin vähentyessä. Sahatavaran hintatasot palautuivat lähelle pitkän aikavälin trendihintoja. Koska huippusuhdanteen aikana tukin hinnat olivat nousseet, oli sahateollisuuden kannattavuus vuoden lopussa heikko.

Venäjällä valmistetun koivuvanerin tuonnin päättyminen tuontikiellon seurauksena aiheutti merkittävän häiriön koivuvanerimarkkinaan. Tarjonnan niukkuus johti merkittävään hintojen nousuun, jota Metsä Groupissa ei voitu täysimääräisesti hyödyntää, koska samanaikaisesti koivutukin tuonti Venäjältä loppui. Havuvanerin markkina oli alkuvuonna vahva ja heikkeni rakennusteollisuuden aktiviteetin hiipumisen myötä loppuvuotta kohden.

Metsä Groupin puuviilutuotteiden panostusalue Kertopuu säilytti vahvan markkinatilanteen läpi vuoden. Olemme Kertopuutuotteiden markkinajohtaja Euroopassa, ja rakennusteollisuuden tarve fossiilisia rakennusmateriaaleja korvaaviin, resurssitehokkaisiin ratkaisuihin on suuri.

Sellumarkkina säilyi vahvana läpi vuoden. Hintataso kaikilla markkina-alueilla oli korkealla dollareissa, ja edullisen kurssitason vallitessa euroiksi muunnettuna sellun hinnat olivat ennätystasolla. Keskeisten tuotantoalueiden Kanadan ja Venäjän tuottajilla oli tuotanto- ja toimitusvaikeuksia, mikä näkyi erityisesti Kiinan markkinoilla. Kiinan heikentyneen talouskehityksen vaikutus näkyi sellun alhaisempana kysyntänä, mutta edellä mainittujen tekijöiden ansiosta markkinatasapaino säilyi kannaltamme vahvana.

Metsä Boardin valmistamien taivekartonkien ja päällystettyjen lainerikartonkien kysyntä on ollut vahvaa vuodesta 2020 lähtien. Markkina jatkui vahvana, ja tuotehintoja voitiin nostaa kysyntää ja kustannustekijöiden kasvua vastaavasti. Tämä johti nykyrakenteisen Metsä Boardin ennätystulokseen. Loppuvuonna Euroopan talouden epävarmuudet johtivat varovaisuuteen varastotasojen hallinnassa eri jalostusketjun osissa, mihin reagoimme lyhyillä tuotannon rajoitusjaksoilla. Näkymä kartonkiteollisuuden tulevaan kysyntään säilyi vahvana.

Metsä Tissuen pehmo- ja ruoanlaittopapereiden tuotantokustannuksiin oli Euroopan rajusti kohonneilla energian hinnoilla merkittävä vaikutus. Liiketoiminta-alueen kannattavuus oli tappiollinen kolme ensimmäistä vuosineljännestä, mutta tuoterakenteen muutoksen ja tuotehintojen nousun avulla kannattavuus parani selkeästi voitolliseksi neljännellä neljänneksellä.

Metsä Group haluaa olla edelläkävijä uusiutuvasta pohjoisesta puusta valmistettujen tuotteiden tuotannossa ja toimittamisessa globaaleille markkinoille. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää jatkuvaa kehitystyötä niin toimintamalleissa, tuotevalikoimassamme, tavassamme tehdä yhteistyötä asiakkaidemme ja muiden sidosryhmien kanssa kuin myös tuotantoteknologioissamme.

Olemme aloittaneet jo vuonna 2018 yhteisten liiketoimintaprosessien suunnittelun ja käyttöönoton, joihin perustuen uusimme toiminnanohjausjärjestelmämme. Tämän hankkeen ensimmäinen vaihe talous- ja materiaalitoiminnoissa otettiin onnistuneesti käyttöön vuoden vaihteessa 2022–2023. Projekti jatkuu vuoteen 2025 saakka.

Husumin sellutehtaan uudistuksen ensimmäinen vaihe valmistui joulukuussa, kun uusi soodakattila ja turbiini-generaattori käynnistyivät. Husumissa on käynnissä kartonkikoneen 50 % kapasiteetin nostoinvestointi, joka valmistuu vuoden 2023 toisella vuosipuoliskolla. Raumalla aloitettiin toukokuussa uuden sukupolven mäntysahan koekäyttö. Tehdas siirtyi jatkuvaan kolmivuorokäyntiin syyskuun lopussa. Kemissä jatkuivat uuden biotuotetehtaan sekä lainerikartonkikoneen kehitysinvestoinnin toteutukset. Hankkeet valmistuvat vuoden 2023 kolmannella vuosineljänneksellä. Metsä Tissuen Mariestadin pehmopaperitehtaan uusintaa valmisteltiin. Ympäristölupa saatiin marraskuussa, jolloin hanke voitiin viedä päätettäväksi helmikuussa 2023. Uutta Kertopuutehdasta suunniteltiin Äänekoskella. Ympäristölupaprosessin valmistuessa vuoden 2023 alkupuolella voidaan hankkeessa edetä investointipäätösvaiheeseen.

Kestävän kehityksen kaikkien kolmen pilarin toteutuminen Metsä Groupin työssä vaatii laaja-alaista, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä kehitystyötä. Konsernin emoyhtiön Metsäliitto Osuuskunnan omistajat, yli
90 000 metsänomistajaa, ovat sitoutuneet tuomaan oman osuutensa ympäristön, sosiaalisen ja taloudellisen tilan parantamiseen niin suomalaisessa yhteiskunnassa kuin uusiutuvasta puuraaka-aineesta valmistettuja tuotteita maailman markkinoilla tarvitsevien ihmisten keskuudessa.

Taloudelliset tunnusluvut
2022 2021 2022 2021
1–12 1–12 10–12 10–12
Liikevaihto, milj. euroa 6 980,2 6 017,0 1 741,4 1 560,2
EBITDA, milj. euroa 1 636,4 1 213,7 385,5 288,3
  Vertailukelpoinen, milj. euroa 1 564,4 1 211,2 379,5 287,0
  % liikevaihdosta 22,4 20,1 21,8 18,4
Liiketulos, milj. euroa 1 301,9 873,6 315,9 221,2
  Vertailukelpoinen liiketulos, milj. euroa 1 276,4 913,8 310,9 219,8
  % liikevaihdosta 18,3 15,2 17,9 14,1
Kauden tulos ennen veroja 1 269,8 831,7 309,2 215,4
  Vertailukelpoinen, milj. euroa 1 240,3 872,0 306,1 214,1
Kauden tulos 998,7 657,0 253,6 164,3
Sijoitetun pääoman tuotto, % 19,9 15,5 18,2 14,7
  Vertailukelpoinen, % 19,5 16,2 18,0 14,7
Oman pääoman tuotto, % 19,0 15,1 18,2 13,9
  Vertailukelpoinen, % 18,9 16,0 18,1 14,6
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 60,6 61,1 60,6 61,1
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % 3,1 -3,8 3,1 -3,8
Korolliset nettovelat kauden lopussa, milj. euroa 177,0 -184,7 177,0 -184,7
Kokonaisinvestoinnit, milj. euroa 1 500,4 994,2 416,7 357,3
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. euroa 1 226,8 1 023,0 398,7 426,9
Henkilöstö kauden lopussa 9 155 9 533 9 155 9 533

Liikevaihto ja liiketulos

1–12/2022, milj. euroa Puunhankinta ja metsäpalvelut  Puutuote-teollisuus Sellu- ja saha-teollisuus Kartonki-teollisuus Pehmo- ja tiivispaperit
Liikevaihto 2 133,3 662,3 3 070,7 2 479,6 1 197,0
  Liiketoiminnan muut tuotot 14,0 10,7 17,5 79,6 11,5
  Liiketoiminnan kulut -2 119,1 -596,7 -2 109,3 -1 944,7 -1 166,8
  Poistot ja arvonalentumiset -39,1 -21,5 -133,4 -83,1 -44,7
Liiketulos -10,9 54,8 845,5 531,5 -3,0
  Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 34,6 0,0 48,6 -10,8 -0,5
Vertailukelpoinen liiketulos 23,7 54,8 894,1 520,7 -3,4
  % liikevaihdosta 1,1 8,3 29,1 21,0 -0,3

Lähiajan näkymät

Puun kysyntä kohdistuu erityisesti sulan maan aikana korjattaviin harvennushakkuuleimikoihin ja hankintapuuhun. Talvileimikkojen ostoa ohjataan tarpeen ja keliolosuhteiden mukaan. Energiapuussa kysyntä kohdistuu latvusmassaan ja energiarankaan. Metsänhoitopalveluiden kysynnän ennustetaan jatkuvan hyvänä.

Metsä Woodilla yleinen taloudellinen taantuma sekä rakentamisen aktiviteetin hiljentyminen näkyy puuviilutuotteiden heikentyneenä kysyntänä ja korvaavien materiaalien parantuneena saatavuutena Euroopassa. USA:n ja Australian markkinoiden rakentamisen kysyntä jatkuu toistaiseksi hyvänä. Venäläisen tuonnin puuttuessa Euroopan markkinalta koivuvanerin kysyntä ylittää selvästi tarjonnan, vaikka talouden taantuma heijastuu jo valumuotti- sekä kevyen kuljetusvälinesegmentin näkymiin. Isossa-Britanniassa Metsä Woodin jatkojalostusliiketoiminnan kysynnän odotetaan tulevina kuukausina jatkuvan pandemiaa edeltänyttä ajanjaksoa selvästi heikompana.

Metsä Fibrellä markkinasellujen kysyntään luo epävarmuutta globaalin talouden kehittyminen. Pitkäkuituisen sellun tarjontaa vähentävät raaka-aineen saatavuusongelmat Pohjois-Amerikassa. Sahatavaran kysynnän odotetaan piristyvän vuoden 2023 toisen neljänneksen aikana. Markkinasellun keskihinnat ovat vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä hieman edellistä neljännestä alhaisemmat.

Metsä Boardilla globaalin talouskasvun hidastuminen ja kuluttajien ostovoiman heikentyminen aiheuttavat epävarmuutta markkinaympäristössä. Näkyvyys kartonkimyynnin lähiajan kehityksen suunnasta on heikko. Kartonkien toimitusmäärien arvioidaan tammi–maaliskuussa olevan suunnilleen samalla tasolla kuin loka–joulukuussa. Taivekartongin keskihintojen odotetaan nousevan. Kustannuspaineiden odotetaan jatkuvan. Viime vuonna tapahtuneen puun hintojen sekä korjuu- ja kuljetuskustannusten nousun myötä alkuvuoden puu-kustannuksen arvioidaan kohoavan edelliseen neljännekseen verrattuna.

Pehmopaperiliiketoiminnan toimintaympäristö tulee jatkumaan epävakaana. Kustannukset ovat edelleen korkeat ja raaka-aineiden saatavuudessa on haasteita. Metsä Tissue jatkaa kohdennettuja hinnankorotuksia ja valikoimansa kehittämistä kannattavuutensa parantamiseksi.

METSÄ GROUP

Lisätietoja:
Vesa-Pekka Takala, EVP, CFO Metsä Group, puh. 010 465 4260
Juha Laine, viestintäjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4541


Metsä Group
www.metsagroup.fi

Metsä Group näyttää biotalouden suuntaa. Investoimme kasvuun, biotuotteiden kehittämiseen ja fossiilittomaan tulevaisuuteen. Tuotteidemme raaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Liiketoiminnassamme keskitymme metsäteollisuuden kasvualoihin: puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin.

Metsä Groupin vuotuinen liikevaihto on noin 7 miljardia euroa, ja työllistämme noin 9 500 henkilöä kaikkiaan noin 30 maassa. Kansainvälisen konsernimme juuret ovat suomalaisessa metsässä – emoyrityksemme on yli 90 000 metsänomistajan Metsäliitto Osuuskunta.

Seuraa Metsä Groupia: Twitter  LinkedIn  Facebook  YouTube  Instagram  Slideshare