Metsä Group on uudistanut strategiset kestävyystavoitteensa

Metsä Group lehdistötiedote 16.2.2023
 • Lehdistötiedotteet
 • |
 • |
 • Metsä Group

Metsä Group on uudistanut vuoteen 2030 ulottuvat kestävyystavoitteensa osana konsernin strategiatyötä. Tavoitteiden uudistaminen on askel kohti fossiilitonta, jätteetöntä ja luontoa vahvistavaa tulevaisuutta. Yhtiön ilmastotoimet keskittyvät niin globaalin ilmastonmuutoksen hillintään kuin siihen sopeutumiseen Suomen muuttuvassa ilmastossa.

Kestävän kehityksen keskeisimpiin kysymyksiin kohdentuvat tavoitteet kattavat Metsä Groupin koko toiminnan heijastuen myös toimitusketjuihin. Metsä Group lisää erityisesti metsien monimuotoisuutta ja terveyttä vahvistavia toimenpiteitä sekä fossiilitonta tuotantoa edistäviä toimenpiteitä. 2030-tavoitteita seurataan laajan, aiemmasta noin kaksinkertaistuneen, mittariston avulla.

”Metsä Group sitoutuu luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen, ilmastonmuutoksen hillintään, luonnonvarojen käytön kestävyyteen, hyvinvoivaan työyhteisöön ja eettiseen toimintaan. Meidän on pystyttävä tekemään yhä enemmän kestävän tulevaisuuden eteen”, sanoo Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä.

Luonnon monimuotoisuutta turvataan erityisesti monipuolistamalla puulajistoa, lisäämällä lahopuuta ja säilyttämällä arvokkaita elinympäristöjä. Metsä Group toteuttaa erillisiä toimenpiteitä elinympäristöissä, joihin suurin osa uhanalaisesta metsälajistosta on sopeutunut. Näitä elinympäristöjä ovat lehdot, harjualueet ja paloympäristöt.

Metsä Group lisää metsissä toimenpiteitä, joilla on positiivisia ilmastovaikutuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi peitteisen metsänkäsittelyn osuuden lisääminen turvemailla sekä oikea-aikaiset metsänhoitotoimet kuten taimikonhoito ja metsälannoitus. Metsä Group kasvattaa myös pitkään hiiltä varastoivien puutuotteiden tuotantoaan.

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi Metsä Group on sitoutunut pienentämään fossiilisia hiilidioksidipäästöjä. Tehtaat siirtyvät kokonaan fossiilittomiin polttoaineisiin, fossiilittomuustavoite koskee myös Metsä Groupin ostamaa sähköä ja lämpöä. Tuotteiden ja pakkausmateriaalien raaka-aineiksi valitaan vain fossiilittomia materiaaleja.

Luonnonvarojen tehokas käyttö varmistetaan hyödyntämällä kaikki tuotannon sivuvirrat ja käyttämällä vettä ja energiaa tehokkaasti. Hankittu puu käytetään sille parhaiten soveltuvaan käyttöön, ja puuraaka-aine jalostetaan tehokkaasti.

Metsä Group kannustaa oikein toimimisen kulttuuriin ja lisää toimenpiteitä, jotta työympäristö koetaan eettiseksi, on tasa-arvoinen ja tapaturmaton. Jokaisella Metsä Groupin työntekijällä on vastuullisuuteen liittyvä henkilökohtainen tulospalkkiotavoite.

Osa yhteiskuntaan syntyvistä vaikutuksista syntyy yhdessä kumppaneiden kanssa. Siten Metsä Group on asettanut sidosryhmiensä kanssa myös yhteisiä kestävyystavoitteita. Raaka-aineet hankitaan kestävistä lähteistä ja niiden alkuperä on selvillä. Hankinnat ohjataan toimittajille, joiden vastuullisuus on varmistettu.
 

Olennainen teema Mittarit
 
Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja metsien käytön ekologinen kestävyys
 • 100 % uudistushakkuukohteissa säästöpuita
 • 100 % hakkuukohteissa tekopökkelöitä
 • 0 % kuusi ainoana puulajina taimikonharvennuksen jälkeen
 • 10 000 luonnon monimuotoisuutta edistävää toimenpidettä
Ilmastonmuutoksen hillintä ja päästöjen vähentäminen
 • 0 tn fossiilisia hiilidioksidipäästöjä, scope 1&2
 • 100 % fossiilittomia raaka-aineita ja pakkausmateriaaleja
 • +30 % metsänuudistuksia ja taimikonhoitoa*
 • +50 % metsälannoituksia*
 • +30 % peitteisen metsänkäsittelyn osuus turvemaametsien uudistamisessa
 • +30 % puutuotteisiin varastoituvan hiilen määrä**

 * hehtaareita, vuoteen 2018 verrattuna
** CO2-ekvivalenttia 2018 verrattuna
 

Resurssien käytön tehokkuus ja tuotannon vastuullisuus
 • - 35 % vedenkäyttö per tuotettu tonni*
 • - 10 yksikön parannus energiatehokkuudessa**
 • 0 tn jätettä kaatopaikalle*

* m3/tn, vuoteen 2018 verrattuna
** energiatehokkuusindeksi, vuoteen 2018 verrattuna

Jokaisen kunnioittaminen, oikein toimiminen ja turvallinen työympäristö

 • 100 % eettisyysbarometrin toimenpiteiden toteutus
 • AAA henkilöstön työtyytyväisyys
 • 100 % anonyymit rekrytoinnit avoimissa hauissa
 • >30 % naisia johdossa
 • 0 työtapaturmaa
Merkitys yhteiskunnalle ja ennakkoluuloton yhteistyö
 • 100 % jäljitettävät raaka-aineet
 • >90 % sertifioidun puun osuus
 • 100 % toimittajien sitoutuminen eettisiin toimintaperiaatteisiin  
 • 100 % toimittajakyselyt ja -auditoinnit keskeisille toimittajille
 • 100 % yhteinen kestävän kehityksen tavoite partner-toimittajien kanssa

Lisätietoja:
Juha Laine, viestintäjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4541
Katja Tuomola, kestävän kehityksen johtaja, Metsä Group, puh. 050 460 5835


Metsä Group
www.metsagroup.fi

Metsä Group näyttää biotalouden suuntaa. Investoimme kasvuun, biotuotteiden kehittämiseen ja fossiilittomaan tulevaisuuteen. Tuotteidemme raaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Liiketoiminnassamme keskitymme metsäteollisuuden kasvualoihin: puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin.

Metsä Groupin vuotuinen liikevaihto on noin 7 miljardia euroa, ja työllistämme noin 9 500 henkilöä kaikkiaan noin 30 maassa. Kansainvälisen konsernimme juuret ovat suomalaisessa metsässä – emoyrityksemme on yli 90 000 metsänomistajan Metsäliitto Osuuskunta.

Seuraa Metsä Groupia: Twitter  LinkedIn  Facebook  YouTube  Instagram  Slideshare