Metsä Groupin vuoden 2022 tammi–syyskuun vertailukelpoinen liiketulos 966 miljoonaa euroa

Metsä Group lehdistötiedote 27.10.2022
 • Lehdistötiedotteet
 • |
 • |
 • Metsä Group

Tammi–syyskuu 2022 (1–9/2021)

 • Liikevaihto oli 5 239 miljoonaa euroa (4 457).
 • Liiketulos oli 986 miljoonaa euroa (652). Vertailukelpoinen liiketulos oli 966 miljoonaa euroa (694).
 • Tulos ennen veroja oli 961 miljoonaa euroa (616). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 934 miljoonaa euroa (658).
 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 20,0 % (16,4).
 • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat olivat 828 miljoonaa euroa (596).

Heinä–syyskuu 2022 (7–9/2021)

 • Liikevaihto oli 1 823 miljoonaa euroa (1 515).
 • Liiketulos oli 397 miljoonaa euroa (273). Vertailukelpoinen liiketulos oli 391 miljoonaa euroa (278).
 • Tulos ennen veroja oli 396 miljoonaa euroa (263). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 385 miljoonaa euroa (267).
 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 23,5 % (18,8).
 • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat olivat 372 miljoonaa euroa (222).

Tapahtumat vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä

 • Metsä Groupin pitkäkuituisen sellun keskimääräiset myyntihinnat nousivat edelliseen vuosineljännekseen verrattuna
 • Metsä Boardin taivekartongin kysyntä pysyi vakaana Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Valkoisten kraftlainereiden kysyntä hidastui jonkin verran Euroopassa. Kartonkien euromääräiset keskihinnat nousivat toisesta vuosineljänneksestä.
 • Metsä Board käynnisti Kaskisiin sijoittuvan uuden vuotuiselta tuotantokapasiteetiltaan 800 000 tonnin taivekartonkitehtaan esisuunnittelun. Mahdollinen investointipäätös voitaisiin tehdä aikaisintaan vuonna 2024.
 • Rauman uusi mäntysaha aloitti jatkuvan tuotannon syyskuun lopussa. Investoinnin arvo oli noin 260 miljoonaa euroa.
 • Mäntän tehtaan uusittu pehmopaperikone aloitti jatkuvan tuotannon syyskuussa. Investoinnin myötä koneen tuotantokapasiteetti kasvaa 15 % ja tuotanto- ja energiatehokkuus paranevat.
 • Metsä Groupin yrityskulttuurin vastuullisuutta mittaavan eettisyysbarometrin tulokset paranivat kahden vuoden takaiseen ensimmäiseen eettisyysbarometritulokseen nähden.

Venäjän sotatoimien vaikutukset Metsä Groupin liiketoiminnassa

Venäjän hyökkäyksellä Ukrainaan on ollut vaikutuksia Metsä Groupin liiketoimintaan. Ainoan Venäjällä sijaitsevan tuotantolaitoksen eli Svirin sahan toiminta sekä puunhankinta Venäjältä on lopetettu. Tuotteiden toimitukset Venäjälle ja Valko-Venäjälle on myös lopetettu. Metsä Group teki vuoden 2022 toisella neljänneksellä 87,5 miljoonan euron alaskirjaukset Venäjän liiketoiminnan lopettamiseen liittyen. Kolmannella neljänneksellä liiketulokseen kirjattiin yhteensä 6,8 miljoonaa euroa tuottoa.

Venäläisen puun korvaaminen on sujunut suunnitelmien mukaisesti. Venäjän sotatoimet ja niihin kytkeytyvät pakotteet heijastuvat energiakysymyksiin. Haasteellisin asia on tuotannossa tarvittavan maakaasun saatavuus ja sen kustannusten hallinta. Maakaasun korvaamiseen tähtäävät toimet etenevät suunnitelman mukaisesti.

Koronaviruspandemia

Metsä Groupissa seurataan ja noudatetaan viranomaisten ohjeistuksia koronavirukseen liittyen. Yhtiö luopui toukokuussa koronarajoituksista parantuneen pandemiatilanteen takia. Metsä Group siirtyi elokuun alussa etä- ja läsnätyön yhdistävään malliin niissä työtehtävissä, joissa etätyöskentely on mahdollista. Resurssitilanne on ollut koronaviruspandemian aikana normaali, ja tuotanto ja toimitukset ovat olleet normaalisti käynnissä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

Tulosohjeistus loka–joulukuu 2022

Metsä Groupin vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan loka–joulukuussa 2022 heikkenevän heinä–syyskuusta 2022.

Pääjohtaja Ilkka Hämälä:

Metsä Groupin liiketoiminta kokonaisuudessaan oli erittäin tuloksellinen kolmannella vuosineljänneksellä. Venäjän oikeudettoman hyökkäyssodan vaikutukset Euroopan taloudelliseen kehitykseen ja energiahuoltoon vaikuttivat liiketoimintaamme negatiivisesti sekä alensivat kulutuskysyntää ja vahvistivat kustannusinflaatiota. Globaalin talouden ja turvallisuuspolitiikan riskit ovat ennallaan. Vahvasta taloudellisesta suorituksesta ja seuraavan neljänneksen näkymästä huolimatta ennustettavuus pidemmälle tulevaisuuteen säilyy poikkeuksellisen heikkona.

Puumarkkinatilanne Itämeren alueella jatkuu tiukkana Venäjän puun jäätyä pois markkinoilta keväällä. Puukauppa on käynyt vilkkaana. Koivupuun tuonnin vaje on voitu kompensoida muutoksilla, joissa koivun osuutta tuotannossa on korvattu havupuulla.

Sahatavaramarkkina on kolmannen neljänneksen aikana kääntynyt kysynnän ja hintojen osalta laskuun pitkän poikkeuksellisen vahvan kauden jälkeen. Tilanteeseen vaikuttaa Euroopan talouden näkymä, joka on vähentänyt rakennusteollisuuden aktiviteettia. Vastaavaa vaikutusta nähdään myös kertopuun ja havuvanerin markkinoissa. Kertopuu kuitenkin rakentamisen erikoistuotteena korvaa fossiilisia materiaaleja ja on vahvassa kasvuvaiheessa, mikä kompensoi lyhytaikaisen markkinatilanteen vaikutuksia.

Sellumarkkinan kysyntä ja sellun hintataso ovat säilyneet erittäin vahvoina. Dollareissa hinnoiteltua sellun kannattavuutta tukee lisäksi vahvana säilynyt dollarin kurssi.

Taivekartongin markkinan hyvä kysyntä jatkuu ja liiketoiminnan kannattavuutta tukevat monet globaalit trendit, joista tärkeimpänä uusiutuvien materiaalien käyttö korvaamaan fossiilitalouden raaka-aineita. Myös lainerikartonkien markkinatilanne on säilynyt hyvänä. Euroopan markkinoilla on näkyvissä heikkojen talousennusteiden aiheuttamaa varovaisuutta, joka tyypillisesti näkyy tuotteiden arvoketjussa varastotasojen alentamisena. Pidemmän aikavälin näkymä on kuitenkin säilynyt ennallaan vahvana.

Pehmopaperituotantoa on rasittanut energiakustannusten raju nousu, jota ei täysimääräisesti ole saatu siirrettyä tuotehintoihin. Määrällisesti kysyntä on pysynyt tuoteryhmälle tyypillisesti vakaana ja Metsä Tissuen tuoteportfolion sopeuttamisella vallitsevaan kustannusrakenteeseen on voitu lievittää kustannuspaineiden vaikutuksia.

Konsernin investoinnit ovat materiaalien, työvoiman ja komponenttien saatavuuden poikkeusoloissa ja vahvan kustannusinflaation vallitessa edenneet tilanteeseen sopeutettujen suunnitelmien mukaan. Rauman mäntysahan koekäyttö aloitettiin toukokuussa ja jatkuvaan kolmivuorotuotantoon siirryttiin kolmannen neljänneksen lopussa. Husumin soodakattilan ja turbiinigeneraattorin käyttöönotto tapahtuu neljännellä vuosineljänneksellä. Kemin biotuotetehtaan ja Kemin lainerikartonkikoneen laajennuksen startti ovat suunnitellusti ensi vuoden kolmannella neljänneksellä. Ensi vuoden lopulla käynnistyy myös Husumin taivekartonkikoneen 50 % kapasiteetin laajennus.

Metsä Tissuen Mariestadin tehtaan modernisointi Ruotsissa odottaa ympäristöluvan käsittelyn valmistumista. Arvio on, että investointipäätöksen harkintaa päästään tekemään vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä.

Metsä Boardin suunnitellun uuden kartonkitehtaan paikkakunnaksi on valittu Kaskinen. Ympäristövaikutusarviointi on aloitettu ja arvio on, että suunnittelu- ja ympäristöluvitus saadaan päätösvalmiuteen vuoden 2024 aikana.

Metsä Group on vahvassa kasvun ja kannattavuuden kehityksen vaiheessa. Edellytyksenä pitkäjänteiselle kehitykselle on kestävyyden kaikkien kolmen pilarin toteutuminen toiminnassamme. Tuotamme uusiutuvista raaka-aineista valmistettuja tuotteita maailman ihmisten jokapäiväisen elämän tarpeisiin. Kuluttajien tarvitsema toiminnallisuus on pystyttävä toteuttamaan mahdollisimman vähällä resurssien käytöllä läpi koko toimintamme arvoketjun. Tämä periaate ohjaa toimintamme suunnittelua niin tuotesuunnittelussa, teollisuuden investoinneissa, logistiikkaratkaisussa kuin metsätaloudessakin.

Ilmastonmuutoksen torjunnan konkreettiset toimet ovat jokapäiväistä työtämme. Luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa meidän on kannettava vastuumme ja haettava jatkuvasti parempia tieteeseen pohjautuvia toimintamalleja, joilla voidaan edistää metsäekologiaa.

TUNNUSLUVUT

2022 2021 2022 2021 2021
1–9 1–9 7–9 7–9 1–12
Liikevaihto, milj. euroa 5 238,8 4 456,8 1 822,7 1 514,8 6 017,0
EBITDA, milj. euroa 1 250,9 925,4 474,8 353,3 1 213,7
  Vertailukelpoinen, milj. euroa 1 184,9 924,3 467,0 353,3 1 211,2
  % liikevaihdosta 22,6 20,7 25,6 23,3 20,1
Liiketulos, milj. euroa 986,0 652,4 396,7 273,4 873,6
  Vertailukelpoinen liiketulos, milj. euroa 965,5 694,0 391,1 278,0 913,8
  % liikevaihdosta 18,4 15,6 21,5 18,3 15,2
Kauden tulos ennen veroja, milj. euroa 960,6 616,3 396,1 262,6 831,7
  Vertailukelpoinen, milj. euroa 934,2 657,9 384,7 267,2 872,0
Kauden tulos, milj. euroa 745,1 492,8 313,6 210,2 657,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % 20,5 15,4 23,8 18,5 15,5
  Vertailukelpoinen, % 20,0 16,4 23,5 18,8 16,2
Oman pääoman tuotto, % 19,3 15,3 23,7 18,5 15,1
  Vertailukelpoinen, % 19,3 16,4 23,0 18,8 16,0
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 60,2 60,5 60,2 60,5 61,1
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % 1,5 -1,4 1,5 -1,4 -3,8
Korolliset nettovelat kauden lopussa, milj. euroa 81,9 -65,9 81,9 -65,9 -184,7
Kokonaisinvestoinnit, milj. euroa 1 083,7 636,9 364,1 206,1 994,2
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. euroa 828,1 596,1 371,7 222,4 1 023,0
Henkilöstö kauden lopussa 9 463 9 470 9 463 9 470 9 533

 
 

Liikevaihto ja liiketulos 1–9/2022,
milj. euroa
Puunhankinta ja
metsä
palvelut
Puutuoteteollisuus Sellu- ja sahateollisuus Kartonkiteollisuus Pehmo- ja
tiivispaperit
Liikevaihto 1 558,7 504,9 2 314,6 1 879,7 852,8
  Liiketoiminnan muut tuotot 9,5 8,0 9,8 57,6 8,7
  Liiketoiminnan kulut -1 552,5 -461,8 -1 591,8 -1 434,2 -860,0
  Poistot ja arvonalentumiset -37,7 -15,5 -102,3 -66,4 -33,2
Liiketulos -21,9 35,6 630,4 436,8 -31,8
  Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 36,0 0,0 48,3 -16,8 -0,5
Vertailukelpoinen liiketulos 14,1 35,6 678,7 420,0 -32,3
  % liikevaihdosta 0,9 7,0 29,3 22,3 -3,8

Lähiajan näkymät

Puunhankinnassa paras kysyntä on sulan maan aikana korjattavilla harvennusleimikoilla ja hankintapuulla. Metsä Forest ostaa myös uudistusleimikoita. Energiapuuksi ostetaan sekä latvusmassaa että energiarankaa. Metsänhoitopalveluiden kysyntä jatkuu hyvänä.

Metsä Woodin Kerto® LVL- ja vanerituotteissa Ukrainan sodan vaikutukset Euroopassa, heikkenevä kuluttajaluottamus sekä inflaation kiihtymistä seurannut markkinakorkojen nousu alkavat näkyä rakentamisen sekä teollisuuden kysynnän heikkenemisenä Euroopassa. USA:n ja Australian markkinoiden rakentamisen kysyntä jatkuu toistaiseksi vahvana. Havuvanerin kysyntä on kääntynyt laskuun loppuvuotta kohden rakentamisen heikkenemisen ja parantuneen korvaavien materiaalien saatavuuden takia. Venäläisen koivuvanerin puuttuessa Euroopan markkinalta koivuvanerin kysyntä ylittää selvästi tarjonnan myös loppuvuoden aikana. Metsä Wood UK:ssa jatkojalostusliiketoiminnan kysynnän odotetaan tulevina kuukausina jatkuvan normaalia selvästi heikompana.

Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaan ja Rengon sekä Merikarvian sahan vuosihuoltoseisokit ajoittuvat viimeiselle vuosineljännekselle. Pitkäkuituisen markkinasellun kysynnän odotetaan pysyvän vakaana Euroopassa ja Kiinassa. Epävarmuutta markkinatilanteen kehittymiseen aiheuttavat globaalin ja erityisesti Kiinan talouskasvun odotettua voimakkaampi hyytyminen sekä Euroopan energiakriisin negatiiviset vaikutukset paperi- ja kartonkituotannossa. Globaalien logististen pullonkaulojen odotetaan alkavan helpottaa asteittain. Sahatavan alhaisen kysynnän odotetaan jatkuvan vuoden loppuun.

Metsä Boardin ensikuitukartonkien kysynnän arvioidaan pysyvän vakaana yhtiön päämarkkina-alueilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Epävarmuutta markkinatilanteessa aiheuttavat globaalin talouskasvun hidastuminen ja kuluttajien ostovoiman heikentyminen. Kartonkien toimitusmäärien arvioidaan loka–joulukuussa olevan suunnilleen samalla tasolla kuin heinä–syyskuussa. Kausiluonteinen kysynnän hidastuminen joulukuussa saattaa vaikuttaa jonkin verran toimitusmääriin. Kustannusinflaation odotetaan jatkuvan erityisesti energiassa. Muiden muuttuvien kustannusten odotetaan pysyvän vähintään kolmannen neljänneksen tasolla. Alkuvuonna kohonneiden puun hintojen sekä kallistuneiden korjuu- ja kuljetuskustannusten myötä puukustannusten arvioidaan vuoden toisella puoliskolla olevan ensimmäistä vuosipuoliskoa korkeammat.

Metsä Tissuen pehmopaperiliiketoiminnan toimintaympäristö on tällä hetkellä epävakaa. Kustannukset ovat edelleen korkeat ja energiakustannusten odotetaan nousevan talvella. Raaka-aineiden saatavuudessa on haasteita. Palauttaakseen toiminnan kannattavuuden Metsä Tissue jatkaa hinnankorotusten ja lisäveloitusten toimeenpanoa vastatakseen kustannusten kohoamiseen.

METSÄ GROUP
 

Lisätietoja:
Vesa-Pekka Takala, EVP, CFO Metsä Group, puh. 010 465 4260
Juha Laine, viestintäjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4541


Metsä Group
www.metsagroup.fi

Metsä Group näyttää biotalouden suuntaa. Investoimme kasvuun, biotuotteiden kehittämiseen ja fossiilittomaan tulevaisuuteen. Tuotteidemme raaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Liiketoiminnassamme keskitymme metsäteollisuuden kasvualoihin: puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin.

Metsä Groupin vuotuinen liikevaihto on noin 6 miljardia euroa, ja työllistämme noin 9 500 henkilöä kaikkiaan 30 maassa. Kansainvälisen konsernimme juuret ovat suomalaisessa metsässä – emoyrityksemme on lähes 100 000 metsänomistajan Metsäliitto Osuuskunta.

Seuraa Metsä Groupia: Twitter  LinkedIn  Facebook  YouTube  Instagram  Slideshare