Metsä Groupin vuoden 2022 tammi–kesäkuun vertailukelpoinen liiketulos 574 miljoonaa euroa

Metsä Group puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2022, 28.7.2022 klo 12.00
 • Pörssitiedotteet
 • |
 • |
 • Metsä Group

Tammi–kesäkuu 2022 (1–6/2021)

 • Liikevaihto oli 3 416 miljoonaa euroa (2 942).
 • Liiketulos oli 589 miljoonaa euroa (379). Vertailukelpoinen liiketulos oli 574 miljoonaa euroa (416).
 • Tulos ennen veroja oli 564 miljoonaa euroa (354). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 550 miljoonaa euroa (391).
 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 18,3 % (15,0).
 • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat olivat 456 miljoonaa euroa (374).

Huhti–kesäkuu 2022 (4–6/2021)

 • Liikevaihto oli 1 822 miljoonaa euroa (1 542).
 • Liiketulos oli 248 miljoonaa euroa (243). Vertailukelpoinen liiketulos oli 330 miljoonaa euroa (242).
 • Tulos ennen veroja oli 235 miljoonaa euroa (232). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 317 miljoonaa euroa (231).
 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 20,5 % (17,2).
 • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat olivat 321 miljoonaa euroa (279).

Tapahtumat vuoden 2022 toisella neljänneksellä

 • Markkinahavusellun keskimääräiset myyntihinnat nousivat sekä Kiinassa että Euroopassa edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.
 • Metsä Boardin kartonkien kysyntä pysyi vahvana. Kartonkien euromääräiset keskihinnat nousivat edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.
 • Metsä Groupin ja Valmetin omistama 3D-kuitupakkausten koetehdas käynnistettiin Äänekoskella.
 • Metsä Groupin puunhankinnasta ja metsäpalveluista vastaavan Metsä Forestin toimialajohtaja Juha Jumppanen sekä Metsä Groupin puutuoteteollisuudesta vastaavan Metsä Woodin toimialajohtaja Jaakko Anttila nimitettiin Metsä Groupin johtoryhmän jäseniksi 1.8.2022 alkaen.

Venäjän sotatoimien vaikutukset Metsä Groupin liiketoiminnassa

Venäjän hyökkäyksellä Ukrainaan on ollut vaikutuksia Metsä Groupin liiketoimintaan. Ainoan Venäjällä sijaitsevan tuotantolaitoksen eli Svirin sahan toiminta sekä puunhankinta Venäjältä on lopetettu. Tuotteiden toimitukset Venäjälle ja Valko-Venäjälle on myös lopetettu. Metsä Group teki vuoden 2022 toisella neljänneksellä 87,5 miljoonan euron alaskirjaukset Venäjän liiketoiminnan lopettamiseen liittyen.

Venäläisen puun korvaaminen on sujunut suunnitelmien mukaisesti. Venäjän sotatoimet ja niihin kytkeytyvät pakotteet heijastuvat energiakysymyksiin. Haasteellisin asia on tuotannossa tarvittavan maakaasun saatavuus ja sen kustannusten hallinta erityisesti Keski-Euroopan pehmopaperitehtailla. Maakaasun korvaamiseen tähtäävät toimet etenevät suunnitelman mukaisesti.

Koronaviruspandemia

Metsä Groupissa seurataan ja noudatetaan viranomaisten ohjeistuksia koronavirukseen liittyen. Yhtiö luopui toukokuussa koronarajoituksista parantuneen pandemiatilanteen takia. Niissä työtehtävissä, joissa etätyöskentely on mahdollista, Metsä Groupissa on voimassa etätyösuositus elokuun alkuun saakka. Sen jälkeen yhtiö siirtyy etä- ja läsnätyön yhdistävään malliin. Metsä Groupin resurssitilanne on ollut kaiken kaikkiaan normaali koronaviruspandemian aikana. Tuotanto ja toimitukset ovat olleet normaalisti käynnissä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

Tulosohjeistus heinä–syyskuu 2022

Metsä Groupin vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan heinä–syyskuussa 2022 olevan suunnilleen samalla tasolla kuin huhti–kesäkuussa 2022.

Pääjohtaja Ilkka Hämälä:

"Vuoden ensimmäinen puolikas elettiin lukuisten, poikkeuksellisen voimakkaiden uhkien ja riskien luomassa toimintaympäristösssä. Koronapandemia osoittautui pitkäaikaiseksi ilmiöksi maailmassa, joten meidän on kyettävä sopeutumaan ja toimimaan sen kanssa. Yhdellä Metsä Groupin päämarkkina-alueista, Kiinassa, nähtiin alkuvuoden aikana laajoja pandemian torjumiseksi toteutettuja yhteiskunnan sulkuja, jotka suoraan ja välillisesti vaikuttivat liiketoimintaamme. Venäjän julma ja oikeudeton hyökkäyssota Ukrainaa vastaan johti Metsä Groupissa laajoihin toimiin kattaen Venäjän liiketoimintojemme alasajon sekä puun käytön ja hankinnan uudelleenjärjestelyn Venäjän puunhankinnan loputtua. Keski-Euroopan pehmopaperiteollisuuteemme vaikuttava energiahintojen raju nousu aiheutti sopeuttamistoimia. Kysyntätilanne näiden murrosten keskellä säilyi päätuoteryhmissämme ja markkina-alueillamme vahvana. Kustannusinflaation rasitteet kyettiin kokonaan tai osittain kattamaan hinnoittelussa. Kokonaisuudessaan ensimmäisen vuosipuoliskon tuloksesta muodostui erittäin vahva. Toinen vuosineljännes oli liikevoitolla mitaten Metsä Groupin historian paras.

Metsä Group on toteuttamassa investointihankkeita, joihin sekä pandemialla että Venäjän toimilla on vaikutuksia joko kustannusinflaation tai materiaalien ja komponenttien saatavuuden kautta. Metsä Fibren Rauman uuden sukupolven sahan koekäyttövaihe alkoi suunnitellusti toukokuussa, ja jatkuvaan tuotantoon siirrytään kolmannella neljänneksellä. Metsä Boardin Husumin soodakattilan ja turbiinilaitoksen investoinnin käyttöönotto on viivästynyt suunnitellusta toisesta vuosineljänneksestä neljännelle. Keskeisenä syynä on asennustöiden viivästyminen resurssipulan vuoksi. Myös tähän pandemialla on ollut vaikutuksensa. Metsä Fibren Kemin biotuotetehdas etenee aikataulussaan kohti tuotannon aloitusta vuoden kuluttua. Kustannusinflaatio on nostanut hankkeen alkuperäistä kustannusarviota noin 15–20 %. Metsä Tissue valmistelee Mariestadin tehtaan uusimisen investointia ja Metsä Wood suunnittelee kertopuutuotannon laajentamista Äänekoskelle. Metsä Board kasvattaa taivekartonkikapasiteettiaan Husumin tehdasintegraatissa ja toukokuussa se ilmoitti selvittävänsä mahdollisuuksia uuteen taivekartonki-investointiin joko Suomessa tai Ruotsissa.

Ihmiset tarvitsevat päivittäisessä elämässään puusta valmistettuja tuotteita. Tuotteiden ja teollisuuden on kehityttävä vastaamaan ilmastokriisin ja yleisen resurssiniukkuuden tuomiin haasteisiin. Jokapäiväisessä arjessa käytettävät tuotteemme on kyettävä valmistamaan yhä pienemmällä resurssien kuten energian tai kuidun määrällä. Tämä on ohjaava periaate toimintojemme kehittämisessä, olipa sitten kyse tehtaiden investoinneista, logistiikkaketjun tehokkuudesta tai tuotteiden rakenteesta. Resurssien tehokas käyttö on kiertotalousajattelun keskeinen perusta.

Metsien talouskäyttöön kohdistuu muutospaineita niin EU-lainsäädännön, kansallisen politiikan kuin julkisen sanan kautta. On selvää, että metsien käytön on uudistuttava. Työ metsätalouden muuttamiseksi turvaamaan paremmin luonnon monimuotoisuutta ei ala tänään, vaan se on alkanut jo vuosia, jopa vuosikymmeniä sitten metsäsertifiointijärjestelmien perustamisen myötä. Myönteiset kehityssuunnat näkyvät Suomessa sadan vuoden aikana toteutettujen valtion metsäinventaarien tuloksista. Olemme oppineet tarkastelemaan metsiä laajempana kokonaisuutena kattaen metsämaan hiilensidonnan merkityksen. Tämä on osaltaan johtanut muuttuneisiin toimintamalleihin erityisesti turvemailla. Suojeluarvoltaan korkeiden metsäympäristöjen tunnistaminen ja liittäminen suojelun piiriin on tarpeen, ja se toteutuu sekä julkisin että vapaaehtoisin toimin. Hoidettu, terve metsä kasvaa ja sitoo hiiltä.

Metsät kaikessa monimerkityksellisyydessään ovat Suomelle ja suomalaisuudelle tärkeitä. Metsä Group tekee päivittäistä työtään kestävän kehityksen jokaisen kolmen pilarin toteuttamiseksi: ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys on saatava toteutumaan toinen toistaan tukien."


Tunnusluvut

2022 2021 2022 2021 2021
1–6 1–6 4–6 4–6 1–12
Liikevaihto, milj. euroa 3 416,1 2 941,9 1 822,3 1 542,3 6 017,0
EBITDA, milj. euroa 776,1 572,1 356,6 318,3 1 213,7
  Vertailukelpoinen, milj. euroa 717,9 570,9 395,5 317,2 1 211,2
  % liikevaihdosta 21,0 19,4 21,7 20,6 20,1
Liiketulos, milj. euroa 589,3 379,0 248,0 243,2 873,6
  Vertailukelpoinen liiketulos, milj. euroa 574,4 416,0 330,2 242,1 913,8
  % liikevaihdosta 16,8 14,1 18,1 15,7 15,2
Kauden tulos ennen veroja, milj. euroa 564,4 353,7 234,9 232,3 831,7
  Vertailukelpoinen, milj. euroa 549,5 390,7 317,1 231,2 872,0
Kauden tulos, milj. euroa 431,5 282,6 172,5 184,5 657,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % 18,8 13,7 15,3 17,2 15,5
  Vertailukelpoinen, % 18,3 15,0 20,5 17,2 16,2
Oman pääoman tuotto, % 17,4 13,5 13,6 17,1 15,1
  Vertailukelpoinen, % 17,7 15,0 19,9 17,0 16,0
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 59,7 59,5 59,7 59,5 61,1
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % 0,9 -1,3 0,9 -1,3 -3,8
Korolliset nettovelat kauden lopussa, milj. euroa 46,6 -59,5 46,6 -59,5 -184,7
Kokonaisinvestoinnit, milj. euroa 719,7 430,8 387,7 257,2 994,2
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. euroa 456,4 373,6 320,9 278,7 1 023,0
Henkilöstö kauden lopussa 10 077 10 070 10 077 10 070 9 533
Liikevaihto ja liiketulos
1–6/2022, milj. euroa
Puunhankinta ja
metsä
palvelut
Puutuoteteollisuus Sellu- ja sahateollisuus Kartonkiteollisuus Pehmo- ja
tiivispaperit
Liikevaihto 1 037,7 344,9 1 480,9 1 232,5 536,0
  Liiketoiminnan muut tuotot 2,3 5,6 6,4 49,4 6,3
  Liiketoiminnan kulut -1 037,5 -319,6 -1 077,5 -955,9 -547,5
  Poistot ja arvonalentumiset -35,5 -10,2 -70,0 -42,7 -22,1
Liiketulos -33,0 20,7 339,8 283,3 -27,2
  Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 41,9 0,0 48,1 -15,9 -0,5
Vertailukelpoinen liiketulos 8,9 20,7 387,9 267,4 -27,7
  % liikevaihdosta 0,9 6,0 26,2 21,7 -5,2


Lähiajan näkymät

Puunhankinnassa paras kysyntä on sulan maan aikana korjattavilla harvennusleimikoilla. Metsä Forest ostaa myös uudistusleimikoita. Energiapuuksi ostetaan sekä latvusmassaa että energiarankaa. Metsänhoitopalveluiden kysyntä jatkuu hyvänä.

Metsä Woodin Kerto LVL ja vanerituotteissa Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan taloudelliset vaikutukset, kuluttajien heikkenevä luottamus ja inflaation kiihtymistä seurannut markkinakorkojen nousu alkavat näkyä rakentamisen kysynnän heikkenemisinä Euroopassa. USA:n ja Australian markkinoiden rakentamisen kysyntä jatkuu toistaiseksi vahvana. Metsä Wood UK:ssa jatkojalostusliiketoiminnan kysynnän odotetaan jatkuvan tulevina kuukausina normaalia selvästi heikompana.

Metsä Fibren havusellun kysynnän odotetaan jatkuvan hyvällä tasolla tarjontaan nähden tulevina kuukausina. Sahatavaran kesällä laskeneen kysynnän odotetaan piristyvän syksyn aikana kaikilla markkinoilla. Sodan pitkittymisen vaikutukset maailman talouteen luovat epävarmuutta markkinatilanteen kehittymiseen pidemmällä aikavälillä.

Kolmannelle vuosineljännekselle ajoittuvat Rauman uuden mäntysahan käynnistyminen, Kemin sellutehtaan vuosihuoltoseisokki ja Kyrön sahaustoiminnan päättyminen muutosneuvotteluiden lopputuloksena.  

Metsä Boardin ensikuitukartonkien kysynnän arvioidaan pysyvän hyvänä yhtiön päämarkkina-alueilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Kysyntää tukevat edelleen pitkän aikavälin megatrendit, kuten muovin korvaaminen uusiutuvilla pakkausmateriaaleilla. Epävarmuutta markkinatilanteessa aiheuttavat globaalin talouskasvun hidastuminen sekä kuluttajien ostovoiman heikentyminen. Metsä Boardin kartonkien toimitusmäärien arvioidaan heinä–syyskuussa olevan suunnilleen samalla tasolla kuin huhti–kesäkuussa. Taivekartongin ja valkoisten kraftlainereiden keskihintojen arvioidaan edelleen nousevan. Kustannusinflaation odotetaan jatkuvan erityisesti kemikaaleissa ja energiassa. Logistiikkakustannukset pysyvät korkealla kuljetuskaluston saatavuushaasteiden ja kalliin polttoaineen takia. Puukustannusten arvioidaan vuoden toisella puoliskolla olevan ensimmäistä vuosipuoliskoa korkeammat.

Metsä Tissuen pehmopaperiliiketoiminnan toimintaympäristö on tällä hetkellä epävakaa. Erityisesti energiakustannukset nousevat nopeasti ja raaka-aineiden saatavuudessa on haasteita. Palauttaakseen toiminnan kannattavuuden Metsä Tissue jatkaa hinnankorotuksia ja lisäveloituksia vastatakseen kustannusten nousuun. Metsä Tissue pysäytti tuotantonsa tilapäisesti heinäkuussa yhden päivän ajaksi Kreuzaun tehtaalla Saksassa ja Zilinan tehtaalla Slovakiassa erittäin korkeiden energiakustannusten takia. Kannattavuuden tarkastelua jatketaan päivittäin, ja energian korkea hinta voi myös jatkossa aiheuttaa tilapäisiä tuotannon pysäytyksiä.

METSÄ GROUP
 

Lisätiedot:
Vesa-Pekka Takala, EVP, CFO Metsä Group, puh. 010 465 4260
Juha Laine, viestintäjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4541

 


Metsä Group
www.metsagroup.fi

Metsä Group näyttää biotalouden suuntaa. Investoimme kasvuun, biotuotteiden kehittämiseen ja fossiilittomaan tulevaisuuteen. Tuotteidemme raaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Liiketoiminnassamme keskitymme metsäteollisuuden kasvualoihin: puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin.

Metsä Groupin vuotuinen liikevaihto on noin 6 miljardia euroa, ja työllistämme noin 9 500 henkilöä kaikkiaan 30 maassa. Kansainvälisen konsernimme juuret ovat suomalaisessa metsässä – emoyrityksemme on lähes 100 000 metsänomistajan Metsäliitto Osuuskunta.

Seuraa Metsä Groupia: Twitter  LinkedIn  Facebook  YouTube  Instagram  Slideshare