Metsä Groupin vuoden 2021 vertailukelpoinen liiketulos oli 914 miljoonaa euroa

Metsä Group tilinpäätöstiedote 10.2.2022 klo 12
 • Pörssitiedotteet
 • |
 • |
 • Metsä Group

tammi–joulukuu 2021 (1–12/2020)

 • Liikevaihto oli 6 017 miljoonaa euroa (5 055).
 • Liiketulos oli 874 miljoonaa euroa (376). Vertailukelpoinen liiketulos oli 914 miljoonaa euroa (368).
 • Tulos ennen veroja oli 832 miljoonaa euroa (330). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 872 miljoonaa euroa (322).
 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 16,2 % (7,1).
 • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat olivat 1 023 miljoonaa euroa (667).

loka–joulukuu 2021 (10–12/2020)

 • Liikevaihto oli 1 560 miljoonaa euroa (1 357).
 • Liiketulos oli 221 miljoonaa euroa (97). Vertailukelpoinen liiketulos oli 220 miljoonaa euroa (94).
 • Tulos ennen veroja oli 215 miljoonaa euroa (88). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 214 miljoonaa euroa (86).
 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 14,7 % (7,4).
 • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat olivat 427 miljoonaa euroa (306).

Tapahtumat vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä

 • Metsä Fibren sellun keskimääräiset myyntihinnat olivat Euroopassa suunnilleen edellisen neljänneksen tasolla ja Kiinan vastaavat laskivat.
 • Metsä Boardin kartonkien kysyntä pysyi vahvana ja niiden keskihinnat nousivat.
 • Euroopan komissio aloitti lokakuussa 2021 tarkastuksen Metsä Fibreen osana laajempaa EU-tasoista kilpailuoikeudellista tarkastusta sellutoimialalla.
 • Metsä Group käynnisti kymmenen vuotta kestävän ohjelman, jolla se tukee Suomessa talousmetsien ulkopuolella toteutettavia luonnon monimuotoisuutta ja vesistöjen tilaa parantavia, alueellisesti vaikuttavia kehityshankkeita. Ensimmäiset rahoitettavat hankkeet julkaistiin tammikuussa 2022.
 • Metsä Board sopi tytäryhtiö Oy Hangö Stevedoring Ab:n koko osakekannan myymisestä Euroports Finland Oy:lle. Kaupan arvioidaan toteutuvan vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä.


koronaviruspandemia

Metsä Groupin toiminnassa on kolme tärkeää painopistealuetta koronaviruspandemian torjunnassa: henkilöstön turvallisuus, täysipainoinen osallistuminen pandemian torjuntaan yhteiskunnan osana ja liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Metsä Groupissa seurataan ja noudatetaan viranomaisten ohjeistuksia koronavirukseen liittyen. Tärkein varotoimenpide on lähikontaktien minimoiminen.

Metsä Groupin resurssitilanne on ollut kaiken kaikkiaan normaali koronaviruspandemian aikana. Tuotanto ja toimitukset ovat olleet normaalisti käynnissä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.  

katsausKauden jälkeiset tapahtumaT

Metsäliitto Osuuskunnan edustajisto hyväksyi varsinaisessa kokouksessaan 28.4.2021 osuuskunnan sääntöihin tehtävät muutokset, joiden mukaisesti liikkeelle voidaan laskea uusia Metsä1-lisäosuuksia. Vuoden 2022 alusta Metsä1-lisäosuus korvaa A-lisäosuudet uusien sijoitusten kohteena. Uusia A- ja B-lisäosuuksia ei enää 1.1.2022 alkaen ole mahdollista merkitä, lukuun ottamatta jäsenen mahdollisuutta merkitä A-lisäosuuksia ennen vuotta 2022 ansaituilla pääomabonuksilla. Jäsenten omistamat A- ja B-lisäosuudet säilyvät voimassa entisin ehdoin. Jäsen voi halutessaan muuntaa A-lisäosuutensa Metsä1-lisäosuuksiksi muuntosuhteella 1:1. A-lisäosuuksien muuntopyyntöjä on ollut mahdollista tehdä 1.10.2021 alkaen, ja vuoden 2021 aikana vastaanotettujen pyyntöjen mukaiset muunnot on toteutettu 1.1.2022, jolloin yhteensä 680 miljoonaa A-lisäosuutta muunnettiin Metsä1-lisäosuuksiksi. 

Tulosohjeistus tammi–maaliskuu 2022

Metsä Groupin tammi–maaliskuun 2022 vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin loka–joulukuussa 2021.

Hallituksen esitys taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä

Metsäliitto Osuuskunnan hallitus on päättänyt ehdottaa, että jäsenten sijoittamalle sääntömääräiselle perusosuuspääomalle maksetaan vuodelta 2021 korkoa 6,0 % (6,0 % vuodelta 2020), lisäosuuspääoma A:lle 5,0 % (5,0) ja lisäosuuspääoma B:lle 1,0 % (1,0). Lisäksi hallitus ehdottaa, että ylijäämänpalautuksena jaetaan 0,15 euroa per jäseneltä vastaanotettu teollisen ainespuun kuutiometri edellisen neljän päättyneen tilikauden aikana. Ylijäämänpalautus maksetaan pääosin osuuskunnan Metsä1-lisäosuuksina, mutta kunkin jäsenen osalta toimitettavaa ennakonpidätystä vastaavalta osin rahana. Ylijäämänpalautuksen esitetty maksupäivä on 12.5.2022. Jos ylijäämänpalautukseen oikeutettu jäsen eroaa osuuskunnasta ennen ylijäämänpalautuksen maksupäivää, tämä osuus ylijäämänpalautuksesta jää jakamatta. Kokonaisuudessaan ehdotettu voitonjako olisi noin 80 miljoonaa euroa (66), josta ylijäämänpalautuksena maksettavan puukauppapohjaisen voitonjaon osuus olisi noin 10 %.

Pääjohtaja Ilkka Hämälä:

"Metsä Groupin vuoden 2021 tulos oli erinomainen. Tulosta tukivat neljännellä kvartaalilla vahvana säilynyt kartonkimarkkina ja Kiinassa uudelleen nousuun lähtenyt sellun hinta ja sellun käytön volyymi. Koronapandemia oli läsnä konsernin toiminnassa vuoden jokaisena päivänä. Työtä tehtiin poikkeusjärjestelyin tehtailla, ja etätyöhön siirryttiin mahdollisimman laajasti. Henkilöstö suoriutui tehtävistään esimerkillisesti, ja työt sujuivat suunnitellusti häiriöittä.

Pandemian vaikutukset näkyivät markkinoilla monin tavoin. Talouden elvytystoimet aktivoivat rakennustoimintaa ja olivat merkittävänä taustatekijänä sahatavaran ja puuviilutuotteiden kysynnän kasvussa. Kartonkiteollisuuteen vaikuttivat poikkeusajan kulutuskäyttäytymisen muutoksen ohella elintarvikepakkaamisen kasvu ja pakkausmateriaaleissa siirtyminen muoveista kuitupakkaamiseen ja erityisesti elintarvikesegmentissä ensikuidun käyttöön. Pehmopaperiteollisuudessa nähtiin alkuvuonna yhteiskuntien rajoitustoimien vaikutus julkisten tilojen pehmopaperikysyntään. Loppuvuonna Euroopan energiahintojen raju nousu vei mahdollisuudet Metsä Tissuen kannattavaan toimintaan.

Konsernin merkittävät investointihankkeet ja tietojärjestelmien uusintaprojektit etenivät pääosin suunnitellusti, joskin kustannusinflaatio rakennusmateriaaleissa ja teräksessä nosti Metsä Fibren ja Metsä Boardin investointien kustannusarvioita.

Konsernin liiketoimintaa ohjaavat globaalit megatrendit, kaupungistuminen, demografiset muutokset, talouskasvu erityisesti kehittyvissä talouksissa ja siirtymä fossiilitaloudesta uusiutuviin materiaaleihin, tukivat vuoden 2021 tuloksen syntymistä ja ovat ohjaamassa liiketoimintamme kehitystä tulevina vuosina."
 

TuNNUSLUKUJA

2021 2020 2021 2020
1–12 1–12 10–12 10–12
Liikevaihto, milj. euroa 6 017,0 5 054,9 1 560,2 1 357,2
EBITDA, milj. euroa 1 213,7 679,3 288,3 163,5
  Vertailukelpoinen, milj. euroa 1 211,2 670,9 287,0 160,4
  % liikevaihdosta 20,1 13,3 18,4 11,8
Liiketulos, milj. euroa 873,6 375,8 221,2 96,8
  Vertailukelpoinen liiketulos, milj. euroa 913,8 367,7 219,8 94,0
  % liikevaihdosta 15,2 7,3 14,1 6,9
Kauden tulos ennen veroja, milj. euroa 831,7 330,1 215,4 88,3
  Vertailukelpoinen, milj. euroa 872,0 322,0 214,1 85,5
Kauden tulos, milj. euroa 657,0 262,2 164,3 72,2
Sijoitetun pääoman tuotto, % 15,5 7,2 14,7 7,7
  Vertailukelpoinen, % 16,2 7,1 14,7 7,4
Oman pääoman tuotto, % 15,1 6,8 13,9 7,5
  Vertailukelpoinen, % 16,0 6,6 14,6 7,3
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 61,1 57,2 61,1 57,2
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % -3,8 4,3 -3,8 4,3
Korolliset nettovelat kauden lopussa, milj. euroa -184,7 167,7 -184,7 167,7
Kokonaisinvestoinnit, milj. euroa 994,2 400,5 357,3 134,1
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. euroa 1 023,0 667,4 426,9 306,1
Henkilöstö kauden lopussa 9 533 9 213 9 533 9 213


 

Liikevaihto ja liiketulos 1–12/2021, milj. euroa Puunhankinta ja metsäpalvelut Puutuote-teollisuus Sellu- ja saha-teollisuus Kartonki-teollisuus Pehmo- ja
tiivispaperit
Liikevaihto 2 022,9 580,1 2 628,1 2 084,1 946,7
  Liiketoiminnan muut tuotot 3,7 6,0 20,3 57,0 11,7
  Liiketoiminnan kulut -1 979,6 -547,2 -1 875,9 -1 675,1 -922,5
  Poistot ja arvonalentumiset -10,5 -20,3 -158,8 -90,2 -45,6
Liiketulos 36,4 18,6 613,7 375,9 -9,7
  Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 0,0 0,0 34,5 10,8 0,0
Vertailukelpoinen liiketulos 36,4 18,6 648,2 386,6 -9,7
  % liikevaihdosta 1,8 3,2 24,7 18,6 -1,0

Lähiajan näkymät

Puun kysyntä kohdistuu sulan maan aikana korjattaviin uudistus- ja harvennushakkuuleimikoihin. Talvileimikkojen ostoa ohjataan tarpeen ja keliolosuhteiden mukaan. Energiapuussa kysyntä kohdistuu latvusmassaan ja energiarankaan. Metsänhoitopalveluiden kysynnän ennustetaan jatkuvan hyvänä.

Kerto LVL- ja vanerituotteiden kysynnän ja hintakehityksen odotetaan jatkuvan hyvänä päämarkkinoilla rakentamisen jatkuessa vahvana. Kustannusten kasvu ja voimakkaat vaihtelut aiheuttavat kuitenkin epävarmuutta kannattavuuteen. Metsä Wood UK:ssa kysynnän odotetaan sesonkiluontoisesti paranevan edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.

Pitkäkuituisen markkinasellun kysynnän odotetaan säilyvän hyvänä Euroopassa ja kasvavan Aasian markkinoilla. Globaali konttipula, joka vaikuttaa Euroopan ja Pohjois-Amerikan tuottajien Aasian toimituksiin, tiukentaa edelleen Aasian markkinaa. Sahatavaran kysynnän odotetaan vahvistuvan kevään aikana kaikilla päämarkkinoilla.

Metsä Boardin kartonkien kysynnän arvioidaan pysyvän hyvänä yhtiön päämarkkina-alueilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Metsä Boardin taivekartongin ja valkoisten kraftlainereiden keskihintojen arvioidaan nousevan. Kartonkien toimitusmäärien arvioidaan tammi–maaliskuussa 2022 kasvavan loka–joulukuusta 2021. Tammi–maaliskuulle 2022 ei kohdistu merkittäviä huoltoseisokkeja. Kustannusinflaation odotetaan jatkuvan.

Epävarmuus pandemiatilanteen vaikutuksista tuotteiden lyhyen ajan kysyntään jatkuu Metsä Tissuen toimintamaissa. Pehmopaperituotteiden kysynnän odotetaan kasvavan sitä mukaa kun pandemian hallintaan asetettujen rajoitusten purkutoimenpiteet etenevät. Tiivispapereiden kysynnän odotetaan jatkavan lievää kasvuaan. Palauttaakseen toiminnan kannattavuuden yhtiö vastaa raaka-aineiden, energian ja muiden kustannusten kohoamiseen hinnankorotuksin ja lisäveloituksin.

METSÄ GROUP
 

Lisätiedot:
Vesa-Pekka Takala, EVP, CFO Metsä Group, puh. 010 465 4260
Juha Laine, viestintäjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4541

 


Metsä Group
www.metsagroup.fi

Metsä Group näyttää biotalouden suuntaa. Investoimme kasvuun, biotuotteiden kehittämiseen ja fossiilittomaan tulevaisuuteen. Tuotteidemme raaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Liiketoiminnassamme keskitymme metsäteollisuuden kasvualoihin: puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin.

Metsä Groupin vuotuinen liikevaihto on noin 5,5 miljardia euroa, ja työllistämme noin 9 500 henkilöä kaikkiaan 30 maassa. Kansainvälisen konsernimme juuret ovat suomalaisessa metsässä – emoyrityksemme on lähes 100 000 metsänomistajan Metsäliitto Osuuskunta.

Seuraa Metsä Groupia: Twitter  LinkedIn  Facebook  YouTube  Instagram  Slideshare