Metsien hiilinielu nousuun metsänhoitoa tehostamalla

Maankäyttösektorin hiilensidonnan lisäämiseen ja päästöjen vähentämiseen tarvitaan monia toimia. Avainasemassa on metsien kasvun vahvistaminen ja terveyden ylläpitäminen.
  • Blogit
  • |
  • |
  • Metsät
VP, Climate and Circular Economy, Metsä Group

Tilastokeskus julkaisi toukokuun lopulla pikaennakkotiedot Suomen 2021 kasvihuonekaasupäästöistä ja -nieluista. Niiden mukaan Suomen metsät ovat edelleen hiilinielu, mutta nielun suuruus on huomattavasti pienempi kuin aiempina vuosina. Koska muiden maankäyttöluokkien*) päästöt olivat metsien nielua suuremmat, maankäyttösektori kokonaisuudessaan nousi ensimmäisen kerran nettopäästölähteeksi. Teema on herättänyt paljon julkista keskustelua siitä, miten Suomi tässä tilanteessa saavuttaa oman 2035 hiilineutraalisuustavoitteensa ja EU-velvoitteensa ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Muutos metsien nettonielun suuruudessa johtuu ennen kaikkea puuston kasvuvauhdin alenemisesta, joka on otettu huomioon pikaennakossa. Lisäksi vaikutti myös vuoden 2021 korkeampi hakkuutaso viime vuosiin verrattuna. Vuonna 2021 Suomessa toteutettiin kaikkiaan 76 miljoonan kuutiometrin runkopuuhakkuut metsien vuotuisen kasvun ollessa 103 miljoonaa kuutiometriä.

Tarvitaan monia toimia

Vaikka kyseessä on pikaennakon laskenta**), joka tehdään karkeammalla tasolla kuin varsinainen inventaariolaskenta, tulos on otettava vakavasti. Maankäyttösektorin hiilensidonnan lisäämiseen ja päästöjen vähentämiseen tarvitaan monia toimia. Avainasemassa on metsien kasvun vahvistaminen ja terveyden ylläpitäminen. Tähän voidaan vaikuttaa mm. oikea-aikaisilla taimikonhoidoilla ja lannoituksella sekä noudattamalla hakkuissa ja muissa metsätaloustoimissa metsänhoidon suosituksia. Esimerkiksi taimikonhoitotöitä ja ensiharvennuksia on rästissä yli miljoona hehtaaria, joka on merkittävä osuus koko Suomen kasvullisesta metsämaasta. Luonnonvarakeskuksen laskeman skenaarion mukaan metsänhoitoa tehostamalla on mahdollista lisätä metsien vuotuista kasvua jopa 150 miljoonaan kuutiometriin asti.

Tärkeä tekijä metsien hiilinielun kasvattamisessa on metsien ikärakenteen optimointi. Esimerkiksi Pohjois-Suomessa talousmetsät ovat paikoitellen kasvaneet niin vanhoiksi, että niiden kasvu on sen vuoksi hidastunut. Kemiin valmistuva Metsä Groupin biotuotetehdas luo lisätarvetta harvennuspuulle ja edesauttaa täten metsien ikärakenteen kehittämistä suuntaan, jossa hiilensidonta kasvaa.

Myös maaperäpäästöjen ja metsäkadon vähentäminen sekä pitkäaikaisesti hiiltä varastoivien tuotteiden osuuden kasvattaminen ovat keskeisiä toimia.. Turvemaapeltojen, suometsien ja turvetuotantoalueiden päästöjä voidaan vähentää nopeasti esimerkiksi ennallistamalla ja metsittämällä sekä siirtymällä soveltuvissa kohteissa jatkuvapeitteiseen kasvatukseen.

Metsä Group investoi aktiivisesti tulevaisuuteen. Tuotteemme korvaavat fossiilisia ratkaisuja ja vähentävät fossiilisia päästöjä, mikä on tärkeä globaali ilmastotoimi. Lisäämme  pitkäikäisten puutuotteiden tuotantoa ja samalla hiilen varastointia. Osaavaa metsänhoitoa, kattavaa metsäsertifiointia sekä vapaaehtoisia ekologisen kestävyyden ja luonnonhoidon ohjelmiamme, joilla turvataan metsien kasvua, terveyttä ja monimuotoisuutta, tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan.

 

*) Maankäytön kategorioita ovat metsät, viljelysmaa, ruohikkoalueet, kosteikot, rakennettu maa ja muu maa. Puutuotteet lasketaan maankäyttösektorin hiilivarastoksi. 

**) Vuoden 2021 ennakkotiedot julkaistaan joulukuussa 2022 ja lopulliset tiedot maaliskuussa 2023.

VP, Climate and Circular Economy, Metsä Group
Maija Pohjakallio aloitti työnsä Metsä Groupin ilmasto- ja kiertotalousjohtajana elokuussa 2021. Yksi keskeinen osa hänen työtään on toimia erilaisissa ilmastonmuutokseen ja kiertotalouteen liittyvissä työryhmissä ja foorumeissa. Ennen Metsä Groupiin siirtymistään Maija on työskennellyt kiertotalouden parissa Sulapac Oy:ssa, VTT:lla ja Kemianteollisuus ry:ssä. Koulutukseltaan hän on tekniikan tohtori, joka väitteli fysikaalisesta kemiasta ja sähkökemiasta TKK:lta (nyk. Aalto-yliopisto) vuonna 1996.