Kestävän kehityksen johtaminen ja tavoitteet

Kestävän kehityksen johtaminen ja tavoitteet

Kestävän kehityksen tavoitteet ja johtaminen

 

Metsä Groupissa kestävä kehitys on yksi strategisista painopisteistä. Se on mukana kaikessa mitä teemme kestävästi hoidetuista metsistä kansainvälisille markkinoille saakka. Konsernin jokapäiväistä vastuullisuustyötä ohjaavat konsernin kestävän kehityksen periaatteet sekä työntekijöiden ja toimittajien toimintatapaohjeet.

 

Metsä Group on sitoutunut YK:n Global Compactin vastuullisen liiketoiminnan aloitteeseen ja periaatteisiin, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työelämää, ympäristöä ja lahjonnanvastaisuutta. Osallistumme vastuullista yritystoimintaa edistävien järjestöjen toimintaan. Vaikutamme aktiivisesti muun muassa kansainvälisissä metsäserfifiointijärjestöissä. 

Metsä Groupin kestävän kehityksen 2030 tavoitteet 

          
 

Kestävän kehityksen tavoitteet ovat tärkeä osa Metsä Groupin strategiaa sekä toiminnan johtamista ja kehittämistä. Strategiset kestävän kehityksen 2030 tavoitteet tukevat ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja laajaa työtämme kohti ilmastoneutraaliutta. Myös toiminnan eettisyyden ja turvallisuuden jatkuvalle kehittämiselle on asetettu pitkän aikavälin tavoitteet.


Tavoitteemme ovat:

  1. Metsiin ja tuotteisiin sitoutuneen hiilen määrän lisääminen ja metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen
  2. Fossiilittomat tehtaat ja resurssitehokas tuotanto 
  3. Fossiilittomat raaka-aineet ja vastuullinen toimitusketju
  4. Vastuullinen yrityskulttuuri ja tapaturmaton työympäristö
Metsä Groupin strategiset kestävän kehityksen 2030 tavoitteet ja jatkuva toiminnan parantaminen tukevat YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Metsä Group on analysoinnut ja määrittänyt omaan toimintaansa olennaisesti liittyvät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Näiden seitsemän tavoitteen lisäksi Metsä Group ja sen tuotteet tukevat välillisesti myös muiden tavoitteiden saavuttamista. 

Metsä Group julkaisee vuosittain englanninkielisen kestävän kehityksen raportin "Metsä Group Sustainability Report 2018", josta löytyy lisää tietoa kestävän kehityksen johtamisesta, konsernin tavoitteista sekä niiden toteutumista.


Johtamisjärjestelmät ja sertifikaatit

Kestävä kehitys pohjautuu konsernimme strategiaan ja arvoihin. Vastuullisuus on olennainen osa toimintojamme ja päivittäistä työtämme. Eettisen liiketoiminnan varmistavat kestävän kehityksen periaatteet sekä työntekijöiden ja toimittajien toimintatapaohjeet.

Metsä Groupissa on myös määritetty toimintatavat ja laadittu ohjeet ympäristöasioiden hoitoon, henkilöstöpolitiikkaan, tasa-arvon toteutumiseen ja ostotoimintoja koskeviin toimintatapoihin. Toimitusketjun toimintaa ohjataan toimittajien toimintatapaohjeella. Tehdastasolla laadun, ympäristön ja työturvallisuuden johtamisjärjestelmät ovat arkipäivää.

Hallinnointi ja vastuut

Kestävän kehityksen hallinnointi ja vastuut  
 

Integroituna kaikille liiketoiminnan tasoille

Kestävä kehitys on mukana kaikessa mitä teemme. Strategiset kestävän kehityksen 2030 tavoitteet uudistettiin osana konsernin strategiauudistusta vuoden 2019 alussa. Metsäliitto Osuuskunnan hallitus eli konsernin ylin päättävä elin on vahvistanut strategiset tavoitteet. 

Konsernissa ja sen liiketoiminta-alueilla kestävää kehitystä johdetaan ja kehitetään osana liiketoimintaa. Konsernin kestävän kehityksen prosessin johtoryhmä koostuu liiketoiminta-alueiden ja toimintojen edustajista, joiden vastuulla on kestävän kehityksen toteutuminen arjessa sekä raportointi tuloksista konsernitasoisesti.

Kestävän kehityksen asiantuntijat toimivat tuotteisiin, raaka-aineisiin, toimitusketjuun ja tuotantolaitoksiin liittyvvissä tehtävissä liiketoiminta-alueilla ja toiminnoissa.

Lisätietoa kestävän kehityksen johtamisesta, sidosryhmistä, tavoitteista ja toteutumista löytyy Metsä Groupin kestävän kehityksen englanninkielisestä raportista "Metsä Group Sustainability Report 2020".

Verot

Vastuullinen veronmaksaja

Metsä Groupin veronmaksua ohjaa konsernin johtoryhmän hyväksymä veropolitiikka. Lue siitä lisää englanninkielisiltä sivuiltamme. Lisätietoa Metsä Groupin maksamista veroista sekä yhteiskunnallisesti luomasta arvosta löytyy konsernin kestävän kehityksen englanninkielisestä raportista "Metsä Group Sustainability Report 2020".