Toimitusketju - Vastuullisia hankintoja Euroopasta

Vastuullisia hankintoja Euroopasta

Toimitusketju, hankinnat ja kuljetukset 

Puu on kaikkien tuotteidemme pääraaka-aine. Puunhankinnasta konsernin tarpeisiin vastaa Metsä Forest, jonka ydinliiketoimintaa se on. Teemme tiivistä yhteistyötä puuntoimittajien ja korjuuyrittäjien kanssa ja edistämme kestävää metsätaloutta sidosryhmäyhteistyöllä ja koulutuksin.

Puun lisäksi hankimme keskitetysti mm. kuituja, kemikaaleja ja muita materiaaleja sekä koneita, tarvikkeita ja palveluita. Metsä Groupin ulkoiset ostot ovat vuosittain yli kaksi miljardia euroa. Hankimme paikallisesti aina, kun se on mahdollista. Esimerkiksi 2018 vuonna 85 % hankinnoistamme oli maista, joissa meillä on tuotantolaitoksia. 97% hankinnoistamme, poisluettuna puuhankinnat, tehtiin Euroopasta.

Vastuullisuutta arvoketjussa

Toimimme yhteistyössä toimittajien kanssa, joiden toiminnan luotettavuus, eettiset ja ympäristölliset periaatteet, laatu ja hinnoittelu mahdollistavat yhteistyön tekemisen. Toimittajien on sitouduttava toimittajien eettisiin ohjeisiin ja noudatettava Metsä Groupin kestävän kehityksen periaatteita. Näin pyritään varmistamaan, ettei riskejä esimerkiksi korruptiosta, lapsityövoiman käytöstä tai ihmisoikeusloukkauksista ole. Kehitämme yhteistyötä valittujen avaintoimittajien kanssa ja pyrimme keskittämään hankintavolyymeja niille. Vuoden 2018 loppuun mennessä toimittajien eettinen ohje kattoi 92 % hankinnoistamme. Teemme myös toimittajien auditointeja.

Metsä Group asetti vuonna 2013 konserninlaajuiseksi tavoitteekseen auditoida kaikki riskiluokitellut raaka-aineiden avaintoimittajat kestävän kehityksen kriteerein vuoden 2015 loppuun mennessä. Auditoinnin lopputulemana oli, ettei mukana ollut korkean riskin toimittajia.

Riskiarvioinnissa toimittajien toiminnan vastuullisuutta tarkasteltiin monesta eri näkökulmasta kuten sitoutumisesta yleisiin kestävän kehityksen periaatteisiin, ympäristövastuullisuuteen ja eettisiin työoloihin. Lisäksi arvioinnissa otettiin huomioon mm. toimittajien tuotantolaitosten sijaintiin ja raaka-aineiden alkuperämaihin liittyvät riskit.

Kansainvälisiä kuljetuksia 

Metsä Groupin tuotteita kuljetetaan noin 120 maahan maanteitse, merikuljetuksina ja kiskoilla. Tämä edellyttää monipuolista logistiikkapalveluverkostoa. Kumppaneinamme on yli 1 000 pääasiassa Euroopassa toimivaa logistiikkapalveluiden tarjoajaa. Tätä kautta olemme merkittävä välillinen työllistäjä.

Raaka-aineista puuta kuljetetaan eniten. Muita merkittäviä kuljetettavia tuoteryhmiä ovat sellun- ja paperinvalmistuksessa käytettävät kemikaalit ja täyteaineet, pigmentit sekä valmiit puu-, kartonki- ja paperituotteet.            

Kuljetusten haitallisia ympäristövaikutuksia pyritään vähentämään tehokkaalla reittisuunnittelulla, minimoimalla kuljetusmatkoja ja parantamalla toimintamalleja ja -ohjeita. Tuotteet kuljetetaan niin isoissa yksiköissä kuin mahdollista kuljetusvälineet mahdollisimman täyteen lastattuina. Tämä alentaa sekä kuljetuskustannuksia että yksikkökohtaisia päästöjä.

Uusi tavoite logistiikkavirtojen vastuullisuuden varmistamiseksi

Metsä Group asetti vuonna 2015 tavoitteekseen päälogistiikkavirtojensa vastuullisuuden varmistamisen. Tavoitetta edistettiin laajalla kyselyllä, johon osallistuneet toimittajat kattoivat noin 90 % Metsä Groupin vuosittaisista logistiikkahankinnoista. Kyselyn sisältö perustui Metsä Groupin toimittajien eettiseen toimintatapaohjeeseen sekä yhtiön muihin vastuullisuusvaatimuksiin. Vuoden 2017 lopussa kaikki kyselyyn osallistuneet logistiikkakumppanit täyttivät Metsä Groupin vastuullisuusvaatimukset.