Kestävä biotalous mahdollistaa kiertotalouden

Kestävä ja resurssitehokas biotalous mahdollistaa kiertotalouden

           
 

Metsä Group valmistaa pohjoisen metsien uusiutuvasta puusta tuotteita, jotka korvaavat fossiilisten raaka-aineiden käyttöä. Huolehdimme metsien kestävästä hoidosta, kasvusta ja luontoarvoista. Käytämme raaka-aineet, veden ja energian resurssiviisaasti ja tuotamme sivuvirroista uusiutuvaa energiaa. Tätä on kestävä ja resurssitehokas biotalous, jonka edelläkävijä Metsä Group on.


Biotaloudessa jalostetaan uusiutuvia luonnonvaroja tuotteiksi, jotka korvaavat fossiilisten raaka-aineiden käyttöä. Kiertotaloudessa nämä tuotteet pyritään säilyttämään mahdollisimman pitkään – ja hyödyntämään uudelleen ja uudelleen niin, että arvokkaan raaka-aineen arvo säilyy. Kiertotaloudessa myös tuotteiden valmistus ja kulutus synnyttävät mahdollisimman vähän hukkaa ja jätettä, jolloin tuotanto on resurssitehokasta.

Resurssitehokkuuden merkitys tulee korostumaan tulevaisuudessa väestön kasvaessa ja luonnonvaroista, energiasta ja vedestä käytävän kilpailun kiristyessä. Kiertotaloudessa biotuotteiden resurssitehokas valmistus ja käyttö vähentävät jätteen määrää sekä mahdollistavat materiaalien kierrättämisen ja arvon säilyttämisen.

Kiertotaloudessa toimiva resurssiviisas biotalous on mahdollista, kun käytämme jokaisen puun mahdollisimman tehokkaasti korkeimman lisäarvon tuotteisiin. Metsä Groupissa jokainen tuotannon sivuvirta on arvokas eikä mikään mene hukkaan.

Kiertotalous on toimintamme perusta

​Vuonna 2020 hankimme 32,7 miljoonaa kuutiota puuta, josta itse käytimme 24,6 miljoonaa kuutiota tuotteiden valmistukseen.

Vuonna 2020 valmistimme puutuotteita 1,6 miljoonaa kuutiota.

​Vuonna 2020 toimitimme puuviilutuotteita 0,5 miljoonaa kuutiota.

​Vuonna 2020 valmistimme 1,8 miljoonaa tonnia kartonkia.

​Vuonna 2020 valmistimme noin 0,5 miljoonaa tonnia pehmopapereita.

​Vuonna 2020 valmistimme 2,8 miljoonaa tonnia sellua.

​Vuonna 2020 tuotimme noin 27 TWh uusiutuvaa energiaa, josta omassa tuotannossamme käytettiin 24 TWh. Loput toimitettiin yhteiskunnan käyttöön.

​Pyrimme käyttämään puuraaka-aineen mahdollisimman tehokkaasti, ja jokainen tuotannossamme syntyvä sivuvirta on tärkeä. 93 % Metsä Groupin tuotannon sivuvirroista hyödynnetään materiaalina tai energiana.

​Tuotannon sivuvirroista valmistetaan biokemikaaleja, kuten tärpättiä ja mäntyöljyä, jotka kumppanimme jalostavat eteenpäin käytettäviksi esimerkiksi maaleissa.

Kehitämme yhdessä kumppaniemme kanssa uusia teknologioita sellupohjaisten tekstiilien valmistukseen. Tekstiilikuitujen demolaitos Äänekoskella aloitti toimintansa vuonna 2020.

​Kumppanimme käyttää sellua biokomposiittien valmistukseen.

Euroopassa 81 % pakkauskartongista kierrätetään. Kierrätyskuitu on hyvä raaka-aine esimerkiksi pehmopapereissa. Kuitukiertoon tarvitaan myös ensikuitua, sillä yksi kuitu kiertää keskimäärin 3,5 kertaa.

​Puiset rakennukset varastoivat hiiltä koko elinikänsä ajan.

Kiertotalous tarvitsee ensikuitua

 
 

Bio- ja kiertotalous käyttävät ensikuitua

Kumppaniverkostollamme on tärkeä rooli hyödyntäessämme sivuvirrat parhaalla mahdollisella tavalla. Yhteistyö pienten ja teollisten kumppanien kanssa on avainasemassa luodessamme tehokkaita ekosysteemejä osana vastuullista biotaloutta ja kiertotaloutta. Resurssitehokkuus ja laaja kumppaniverkosto mahdollistavat sen, että puusta saadaan tuotettua tuotteita lukuisiin eri loppukäyttöihin: puutuotteisiin, selluna kartonkeihin, papereihin, tekstiileihin, elektroniikkateollisuuden tarpeisiin komposiittina sekä raaka-aineiksi maaleihin, renkaisiin, hajuvesiin, maanviljelyssä käytettäviin lannoitteisiin ja moneen muuhun.

Vuonna 2017 Äänekoskella käynnistyi Metsä Groupin uusi biotuotetehdas, jonka ympärille rakentuva teollinen ekosysteemi mahdollista puun resurssiviisaan käytön uudella tavalla. Pienistä- ja keskisuurista kumppaneista rakentuva verkosto mahdollistaa kiertotalouden, ja luo samalla lisäarvoa puuraaka-aineelle.

Kestävästi hoidetuista metsistä saatava puu on uusiutuva raaka-aine, josta valmistetut kuitutuotteet voidaan miltei aina kierrättää. Tuoteturvallisuuden takaamiseksi esimerkiksi elintarvikepakkauksissa tarvitaan puhdasta ensikuitua, jonka alkuperä ja tuotantoprosessin puhtaus tunnetaan tarkasti. Ensikuitupakkaukset kannattaa aina kierrättää.

Vaikka puukuitu voidaan käyttää uudelleen, se ei kierrä ikuisesti. Euroopassa puukuitu käytetään tällä hetkellä keskimäärin 3,5 kertaa. Jokaisella käyttökerralla kuitu kuitenkin lyhenee ja laatuominaisuudet heikkenevät. Kiertoon täytyy siis koko ajan saada mukaan puhdasta ensikuitua kestävästi hoidetuista metsistä. Ensikuidun käyttö takaa kierrätyskuidun saatavuuden. Kierrätyskuidusta tulisi välitön pula, mikäli kiertoon ei tulisi lainkaan ensikuitua. Voidaan siis sanoa, että ensikuitu mahdollistaa kierrätyksen.

Käytetään puu tulevaisuuden biotuotteisiin

Pohjoiselle puulle korkeamman lisäarvon käyttökohteita

Pohjoisessa hitaasti kasvanut puu on maailman monipuolisimpia raaka-aineita, jonka eri osille löydetään tuotekehitysprojektien kautta uusia, korkeamman lisäarvon käyttökohteita. Jos puu ohjataan suoraan energiantuotantoon tai polttoainejalostukseen, sen arvokkaat erityisominaisuudet jäävät hyödyntämättä ja tulevaisuuden biotuotteet keksimättä.

Liikenteen päästöjen vähentäminen on iso haaste, johon tulee löytää resurssitehokas uuden teknologian ratkaisu – ainespuun jalostus polttoaineiksi ei ole resurssiviisas eikä kustannustehokas tapa liikennepäästöjen vähentämiseen. Vaikka koko Euroopan vuotuinen metsäbiomassan kasvu jalostettaisiin polttoaineiksi, vain kolmannes nykyisestä liikennepolttoainetarpeesta saataisiin katettua. Tällöin puuta ei riittäisi enää resurssiviisaaseen jalostamiseen ja bio- sekä kiertotalouden edistämiseen.

Jalostus kierrätettäviksi tai pitkään hiiltä sitoviksi tuotteiksi luo myös eniten hyvinvointia paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Siksi puun rajattomat käyttömahdollisuudet ja tuotekehityspanokset tulisi ohjata biotalouden ja kiertotalouden edistämiseen.

Metsä Group käyttää puun jokaisen osan eniten lisäarvoa tuottavaan tarkoitukseen. Yhdestä puusta tehdään monia eri tuotteita: sahatavaraa, vaneria ja Kertoa; sellua, kartonkia, papereita ja biotuotteita; sekä uusiutuvaa energiaa tuotannon alempiarvoisista sivuvirroista. Puukuitupohjaisia tuotteita käytetään myös esimerkiksi elintarviketeollisuudessa sakeuttamiseen mehuissa ja jäätelöissä. 

Kestävä biotalous lähtee metsästä

Values guide Metsä Group's operations 
 

Metsien järkevä käyttö turvaa biotalouden

Suomessa metsien järkevä käyttö on tärkeä osa kestävän biotalouden toteutumista. Suomen metsät ovat kestävästi hoidettuja, minkä johdosta puuta kasvaa nykyisin metsissämme enemmän kuin koskaan. Metsäluonnon tulevaisuus turvataan huomioimalla luontoarvot jo hakkuiden suunnitteluvaiheessa ja uudistamalla metsä aina hakkuiden jälkeen – vapaaehtoisten metsäsertifiointijärjestelmien ja Suomen metsälain kriteerien mukaisesti.

Biotalouden luonnollinen kasvu on myös paras keino lisätä uusiutuvaa energiaa, sillä metsäteollisuus tuottaa nykyisin noin 2/3 Suomen uusiutuvasta energiasta. Metsä Group tuottaa yli 15 % Suomen uusiutuvasta energiasta tehokkaasti jalostuksen sivuvirroista.