Päähallintoelimet

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoelimet ovat edustajisto, hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja. Päätöksenteossa hallintoelimiä avustaa ja niiden päätöksentekoa valmistelee erikseen tällä sivulla myöhemmin mainitut toimielimet. Metsäliitto Osuuskunnan toimitusjohtaja toimii tällä hetkellä Metsä Groupin pääjohtajana. 

Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen mukaan Metsäliitto Osuuskunnan hallintohenkilöt eivät saa olla Metsäliitto Osuuskunnan tai sen konserniyhtiöiden kanssa samalla toimialalla suoraan tai välillisesti toimivan liikeyrityksen tai muun yhteisön palveluksessa eivätkä osallistua tällaisten yritysten tai yhteisöjen hallintoon.

Edustajisto

Edustajisto käyttää Metsäliitto Osuuskunnassa jäsenille kuuluvaa ylintä päätäntävaltaa niissä asioissa, jotka sille lain ja sääntöjen mukaan on määrätty. Edustajisto korvaa Metsäliitto Osuuskunnassa osuuskunnan kokouksen. Edustajiston kokouksessa käsitellään osuuskuntalaissa ja Metsäliitto Osuuskunnan säännöissä määrätyt asiat sekä muut kokouskutsussa mainitut asiat. Edustajiston keskeisimpiä tehtäviä ovat:

 • päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä,
 • päättää voitonjaosta jäsenille, 
 • päättää hallintoneuvoston, hallituksen ja toimitusjohtajan/pääjohtajan vastuuvapauden myöntämisestä, 
 • valita hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat sekä päättää heidän palkkioistaan.

Edustajistoon voidaan valita täysivaltainen Metsäliitto Osuuskunnan jäsen. Metsäliitto Osuuskunnan tai sen konserniyhtiöiden palveluksessa olevat henkilöt sekä Metsäliiton hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet eivät ole vaalikelpoisia edustajistoon.

Edustajistovaali toimitetaan joka neljäs vuosi postiäänestyksellä tai tietoliikenneyhteyden taikka muun teknisen apuvälineen avulla. Jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Vaali toimitetaan vaalipiireittäin siten, että kustakin vaalipiiristä valitaan niin monta edustajaa, kuin kyseisen vaalipiirin vaaliluetteloon on kirjattu vaalivuoden tammikuun 1. päivänä alkavin 2300-luvuin laskettuna äänioikeutettuja Metsäliitto Osuuskunnan jäseniä. Vaalipiirit vahvistaa hallintoneuvosto, ja ne määräytyvät lähtökohtaisesti Metsäliitto Osuuskunnan piiriorganisaatioiden mukaan.

Sulje

Edustajiston päätöksenteko

​Edustajisto kokoontuu sääntöjen mukaisesti kerran vuodessa keväällä. Edustajisto, hallintoneuvosto tai hallitus voi päättää ylimääräisen kokouksen pitämisestä. Ylimääräinen kokous on myös järjestettävä, mikäli vähintään kymmenesosa edustajiston jäsenistä sitä vaatii. Ellei osuuskuntalaissa erikseen tietyissä asioissa toisin edellytetä,   edustajiston kutsuu koolle hallintoneuvosto viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta kirjallisella, jokaiselle edustajiston jäsenelle lähetettävällä kokouskutsulla, jossa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Kullakin edustajalla on kokouksessa yksi ääni. Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen muuttaminen edellyttää, että muutosehdotusta kannattaa vähintään 2/3 edustajiston kokoukseen osallistuvista jäsenistä. Kokousedustajien lisäksi edustajiston kokouksessa ovat läsnä hallituksen puheenjohtaja sekä pääsääntöisesti hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet. Heidän lisäkseen varsinaisessa kokouksessa ovat läsnä myös tilintarkastajat.

Hallintoneuvosto

Metsäliitto Osuuskunnan säännöissä on määritelty hallintoneuvoston olevan osa Metsäliitto Osuuskunnan hallintomallia. Tällä on haluttu turvata riittävän omistajaohjauksen toteutuminen sekä jäsenten sitouttaminen osuuskunnan päätöksentekoon. Strategiset ja muut laajakantoiset päätökset kuuluvat Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen toimivaltaan ja operatiivisesta johtamisesta vastaa toimiva johto.

Sulje

Hallintoneuvoston tehtävät ja päätöksenteko

​​Hallintoneuvoston tehtävät on määritelty Metsäliitto Osuuskunnan säännöissä. Hallintoneuvoston perustehtävänä on valvoa, että osuuskuntaa hoidetaan sääntöjen sekä edustajiston ja hallintoneuvoston päätösten mukaisesti.

Tämän lisäksi hallintoneuvosto:

 • valitsee ja vapauttaa tehtävistään hallituksen jäsenet ja päättää heidän palkkioistaan,
 • valitsee toimitusjohtajan, joka toimii myös Metsä Group -konsernin pääjohtajana, ellei hallintoneuvosto toisin päätä,
 • antaa hallitukselle ohjeita laajakantoisissa ja periaatteellisesti tärkeissä asioissa, 
 • antaa edustajistolle  lausunnon tilinpäätöksestä, joka sisältää myös konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen. 

Hallintoneuvosto valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin. Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin asiat vaativat tai hallitus sitä esittää.

Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun läsnä on yli puolet jäsenistä. Päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö on kannattanut. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa.

Sulje

Hallintoneuvoston valinta ja toimikausi

Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään kaksikymmentä (20) ja enintään kolmekymmentä (30) edustajiston Metsäliitto Osuuskunnan jäsenistä valitsemaa henkilöä. Metsäliitto Osuuskunnan henkilöstö voi valita hallintoneuvostoon enintään viisi (5) jäsentä.  Lisäksi edustajisto voi hallintoneuvoston esityksestä valita hallintoneuvostoon enintään kolme (3) asiantuntijajäsentä.

Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi alkaa hänet valinneen varsinaisen edustajiston kokouksen jälkeen ja kestää kolmen (3) vuoden kuluttua pidettävään varsinaiseen edustajiston kokoukseen. Kolmen vuoden toimikaudella on haluttu turvata päätöksenteon jatkuvuutta. Hallintoneuvoston jäsenen täytettyä 65 vuotta hänen toimikautensa kuitenkin päättyy seuraavana vuonna pidettävään varsinaiseen edustajiston kokouksen. Hallintoneuvoston jäseniä valittaessa pyritään alueelliseen tasapuolisuuteen. Hallituksen jäsen ei saa kuulua hallintoneuvostoon.

Sulje

Hallitusneuvoston nimitystoimikunta

Hallituksen jäsenten vaalia valmistelee erityinen hallintoneuvoston jäsenistä valittu nimitystoimikunta erillisen sille vahvistetun työjärjestyksen mukaisesti. Lisäksi nimitystoimikunta tekee ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioiksi.

Nimitystoimikuntaan kuuluu kuusi (6) hallintoneuvoston jäsentä sekä hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii hallintoneuvoston puheenjohtaja ja sihteerinä hallituksen sihteeri. Toimikunta voi kutsua hallituksen puheenjohtajan asiantuntijaksi kokoukseen.

Nimitystoimikuntaan kuuluvat tällä hetkellä Teuvo Hatva, Ville Hirvonen, Antti Isotalo, Timo Kässi, Timo Nikula ja Jukka Vanhatalo. Lisäksi toimikuntaan kuuluvat asemansa puolesta hallintoneuvoston puheenjohtaja Hannu Järvinen ja varapuheenjohtaja Juha Paajanen.

Sulje

Hallintoneuvoston kokoonpano ja kokoukset

​Hallintoneuvoston tämän hetkinen kokoonpano on luettavissa oheisesta linkistä. 

Vuonna 2016 hallintoneuvostossa oli 34 jäsentä, joista neljä (4) oli eri henkilöstöryhmien valitsemia henkilöstön edustajia. Asiantuntijajäseniä ei hallintoneuvostossa vuonna 2016 ollut.  Hallintoneuvosto kokoontui vuonna 2016 neljä (4) kertaa, ja jäsenten osallistumisprosentti oli 98 prosenttia.

Hallitus

Hallituksen tehtävänä on Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen ja lainsäädännön mukaisesti huolehtia Metsäliitto Osuuskunnan ja Metsä Groupin toiminnan ja hallinnon asianmukaisesta järjestämisestä.  Hallituksen jäsenten ansioluettelot ja heidän omistuksensa Metsä Groupissa ovat luettavissa oheisesta linkistä.  

Sulje

Hallituksen tehtävät ja päätöksenteko

Hallituksen tehtävänä on muun muassa:

 • vahvistaa toimitusjohtajan/pääjohtajan tehtävät sekä toimisuhteen ehdot ja valvoa, että tämä/nämä hoitaa/hoitavat osuuskunnan juoksevaa hallintoa hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti,
 • valita ja erottaa toimitusjohtajan ja mahdollisesti valitun pääjohtajan välittöminä alaisina olevat johtajat,
 • päättää osuusmaksun perimistavasta sekä lisäosuuksien antamisesta ja niiden ehdoista,
 • vahvistaa osuuskunnan ja konsernin strategia ja vuosittainen budjetti sekä valvoa niiden noudattamista,
 • allekirjoittaa ja esittää tilinpäätös sekä konsernitilinpäätös hallintoneuvoston tarkastettavaksi,
 • valmistella hallintoneuvoston kokouksissa käsiteltävät asiat,
 • päättää palkitsemisvaliokunnan esityksestä toimitusjohtajan/pääjohtajan ja muun ylemmän johdon palkitsemisesta ja muista eduista,
 • päättää muutoinkin asioista, jotka, ottaen huomioon osuuskunnan toiminnan laajuus ja laatu, ovat epätavallisia ja laajakantoisia.

Hallitus on laatinut toimintaansa varten työjärjestyksen, jossa on määritelty tarkemmin hallituksen päätöksenteossa noudatettavat toimintaperiaatteet. Hallituksen työjärjestys on luettavissa oheisesta linkistä.

Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan puheenjohtajan. Varapuheenjohtajana toimii Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen mukaan pääjohtaja. Hallinnointikoodin mukaan toimitusjohtajaa ei tule valita hallituksen puheenjohtajaksi. Suosituksesta poikkeaminen on kuitenkin perusteltavissa Metsäliitto Osuuskunnassa valitulla osuuskunnallisella hallintomallilla. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin asiat vaativat. Hallituksen kokoukset valmistelee pääjohtaja. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on yli puolet hallituksen jäsenistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksen kokouksesta laaditaan pöytäkirja.

Hallitus arvioi säännöllisesti toimintaansa ja työtapojaan tekemällä itsearvioinnin kerran vuodessa.
 

Sulje

Hallituksen valinta ja toimikausi

Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen valitsee hallintoneuvosto.  Hallituksen valinta poikkeaa siten hallituksen valintaa koskevasta hallinnointikoodin suosituksesta, jonka mukaan hallituksen jäsenet valitsee yhtiökokous.  Suosituksesta poikkeavilla toimivaltuus-säännöksillä on turvattu osuuskunnallisen omistajaohjauksen toteutuminen sekä jäsenten kattava osallistuminen Metsäliitto Osuuskunnan päätöksentekoon.

Hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä sekä Metsäliitto Osuuskunnan toimitusjohtaja tai Metsä Groupin pääjohtaja. Metsäliitto Osuuskunnan toimitusjohtaja  ei ole hallituksen jäse, mikäli hallintoneuvosto on erikseen nimennyt pääjohtajajan.  Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa hänet valinneen hallintoneuvoston kokouksen jälkeen alkavan kalenterivuoden alusta ja kestää kolme (3) vuotta kerrallaan. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy sen kalenterivuoden lopussa, jolloin hän täyttää 65 vuotta. Hallituksen jäsenen toimikausi poikkeaa hallinnointikoodin  mukaisesta yhden vuoden toimikaudesta. Osuuskunnan omistajat eivät kuitenkaan ole nähneet tarvetta toimikauden lyhentämiselle, koska kolmen vuoden kausi on nähty tarpeelliseksi päätöksenteon jatkuvuuden turvaamiseksi.

Hallintoneuvoston nimitystoimikunta huomioi hallituksen jäsenten nimityksiä valmistellessaan jäsenten pätevyyden, kokemuksen ja ajankäyttömahdollisuudet sekä sen, että hallituksen kokoonpanossa on monipuolista osaamista.

Sulje

Hallituksen valiokunnat

Hallituksen tehtävien tehokkaan hoidon varmistamiseksi Metsäliitto Osuuskunnan hallituksella on tarkastusvaliokunta ja palkitsemisvaliokunta. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee päätökset asioista valiokuntien valmistelun pohjalta. Hallitus valit-see valiokuntien jäsenet keskuudestaan.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sille kuuluvan valvontatehtävän hoitamisessa. Tässä tehtävässä valiokunta arvioi ja valvoo taloudellista raportointia, tilintarkastusta, sisäistä tarkastusta ja riskienhallintaa koskevia asioita erillisen sille vahvistetun työjärjestyksen mukaisesti. Tarkastusvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme (3) hallituksen vuosittain keskuudestaan valitsemaa jäsentä, joista enemmistö on Metsä Groupista riippumattomia. Lisäksi pääjohtaja osallistuu tarkastusvaliokunnan kokouksiin, lukuun ottamatta niitä kertoja, jolloin valiokunta haluaa kokoontua ilman toimivan johdon läsnäoloa. Tarkastusvaliokunnan tulee säännöllisesti raportoida hallitusta toiminnastaan ja tekemistään havainnoista.

Tällä hetkellä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimii Mikael Silvennoinen ja jäseninä Martti Asunta ja Arto Hiltunen. 

Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunnan tarkoituksena on huolehtia hallituksen apuna siitä, että Metsä Groupissa on Palkitsemisvaliokunnan tarkoituksena on huolehtia hallituksen apuna siitä, että Metsä Groupissa on tarkoituksenmukaiset ja kilpailukykyiset palkkausjärjestelmät sekä seuraaja- ja kehittämissuunnittelu erikseen hallituksessa vahvistetun työjärjestyksen mukaisesti. Tehtävässään valiokunta esittelee hallituksen päätettäväksi mm. toimitusjohtajan ja pääjohtajan toimisuhteen ehdot, ylimmän johdon palkkausjärjestelmät sekä ylimmän johdon sopimusten keskeiset periaatteet. Lisäksi palkitsemisvaliokunta esittää hallitukselle hyväksyttäväksi vuosittaiset tavoitteet ylimmälle johdolle ja seuraa niiden toteuttamista. Edelleen valiokunta käsittelee ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmiin liittyvät asiat ja esittelee ne päätettäviksi hallituksessa.

Palkitsemisvaliokuntaan kuuluu kolme (3) hallituksen vuosittain keskuudestaan valitsemaa jäsentä. Palkitsemisvaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava Metsä Groupista riippumattomia eikä Metsä Groupin toimivaan johtoon kuuluva henkilö voi olla valiokunnan jäsen. Palkitsemisvaliokunnan tulee säännöllisesti raportoida hallitusta toiminnastaan.

Tällä hetkellä palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toimii Arto Hiltunen ja jäseninä Martti Asunta sekä Timo Saukkonen.

Sulje

Hallituksen kokoonpano

Tällä hetkellä hallituksen puheenjohtajana toimii Martti Asunta, varapuheenjohtajana Kari Jordan sekä jäseninä Johan Björkenheim, Arto Hiltunen, Jussi Linnaranta, Leena Mörttinen, Juha Parpala, Timo Saukkonen ja Mikael Silvennoinen. Hallituksen jäsenten ansioluettelot sekä heidän omistuksensa Metsä Groupissa ovat luettavissa oheisesta linkistä. 

Tiedot edelliseltä tilikaudelta

Vuonna 2016 hallituksen puheenjohtajana toimi Martti Asunta, varapuheenjohtajana Kari Jordan sekä jäseninä Mikael Aminoff, Arto Hiltunen, Saini Jääskeläinen, Juha Parpala, Timo Saukkonen, Mikael Silvennoinen ja Antti Tukeva.  Hallitus kokoontui 12 kertaa vuonna 2016 . Hallituksen jäsenistä Asunta, Jordan, Mörttinen, Parpala, Saukkonen, Silvennoinen ja Tukeva osallistuivat kaikkiin kokouksiin.  Aminoff ja Hiltunen osallistuivat 11 kokoukseen. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti oli 98 prosenttia.

Vuonna 2016 tarkastusvaliokuntaan kuuluivat Mikael Silvennoinen, Arto Hiltunen ja Martti Asunta.  Tarkastusvaliokunta kokoontui neljä (4) kertaa. Tarkastusvaliokunnan jäsenistä Silvennoinen ja Asunta osallistuivat kaikkiin kokouksiin.  Hiltunen osallistui kolmeen kokoukseen. Tarkastusvaliokunnan jäsenten osallistumisprosentti vuonna 2016 oli 92 prosenttia.

Vuonna 2016 palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat Martti Asunta, Arto Hiltunen ja Antti Tukeva. Palkitsemisvaliokunta kokoontui seitsemän (7) kertaa ja jäsenten osallistumisprosentti  vuonna 2016 oli 100 prosenttia.

Sulje

Hallituksen jäsenten riippumattomuus ja hallituksen monimuotoisuus

Hallituksen suorittaman kokonaisarvion mukaan kaikki muut hallituksen jäsenet paitsi pääjohtaja ovat Metsäliitto Osuuskunnasta riippumattomia. Metsäliitto Osuuskunnassa ei ole sellaisia koodin tarkoittamia merkittäviä omistajajäseniä, joista hallituksen jäsenet olisivat riippuvaisia.

Metsäliitto Osuuskunnan hallitus on joulukuussa 2016 hyväksynyt hallituksen monimuotoisuusperiaatteet. Periaatteiden mukaan hallituksen ja sen valiokuntien tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää monimuotoista kokoonpanoa, osaamista ja kokemusta sekä hallituksen yksittäisten jäsenten henkilökohtaisten ominaisuuksien huomioimista. Metsäliitto Osuuskunta on tunnistanut hallituksen monimuotoisuuden kannalta olennaiseksi metsätalouden ja -teollisuuden toimialatuntemuksen ohella kokemuksen vaativista liikkeenjohdon johtotehtävistä sekä kansainvälisestä toimintaympäristöstä. Lisäksi hallituksen jäsenten toisiaan täydentävä koulutustausta, johtamiskokemus yritystoiminnan eri osa-alueilta sekä monipuolinen ikä- ja sukupuolijakauma on tunnistettu monimuotoisuutta edistäviksi tekijöiksi. Metsäliitto Osuuskunnan tavoitteena on, että hallituksessa on edustettuna molempia sukupuolia. Hallintoneuvoston nimitystoimikunta huomioi periaatteet valmistellessaan hallintoneuvostolle päätösesitykset hallituksen kokoonpanosta

Hallitukseen kuului vuonna 2016 yhdeksän jäsentä, joista suurimmalla osalla on korkeakoulututkinto. Hallituksen jäsenillä on merkittävää kokemusta vaativista hallinto- ja liikkeenjohdon tehtävistä usealta toimialalta sekä kansainvälisestä liiketoiminnasta. Hallitukseen kuului kahdeksan miestä ja yksi nainen. Useat hallituksen jäsenet ovat yhteiskunnallisesti ansioituneita.

Pääjohtaja

Metsäliitto Osuuskunnalla on toimitusjohtaja, joka toimii samalla Metsä Groupin pääjohtajana, ellei hallintoneuvosto toisin päätä. Pääjohtaja johtaa koko Metsä Groupin toimintaa.  Pääjohtajan tehtävänä on johtaa Metsä Groupin operatiivista toimintaa lain ja osuuskunnan sääntöjen sekä hallintoelinten päätösten ja ohjeiden mukaisesti.

Pääjohtajan ja toimitusjohtajan valitsee hallintoneuvosto ja heidän toimisopimuksensa  hyväksyy hallitus. Hallinnointikoodin suosituksesta poikkeava pääjohtajan ja toimitusjohtajan valintatapa on perusteltavissa Metsäliitto Osuuskunnassa valitulla osuuskunnallisella hallintomallilla.

Metsä Groupin pääjohtajana on vuodesta 2006 alkaen toiminut Kari Jordan (ekonomi, syntynyt 1956), joka toimi myös Metsäliitto Osuuskunnan toimitusjohtajana vuosina 2004–2017. Metsäliitto Osuuskunnan toimitusjohtajana on 1.1.2018 aloittanut Ilkka Hämälä (diplomi-insinööri, syntynyt 1961). Hämälä aloittaa Metsä Groupin pääjohtajana 1.4.2018 Kari Jordanin jäädessä eläkkeelle ja toimii samalla myös Metsäliitto Osuuskunnan toimitusjohtajana. 

Pääjohtaja Kari Jordanin ja Metsäliitto Osuuskunnan toimitusjohtaja Ilkka Hämälän ansioluettelot ja heidän omistuksensa Metsä Groupissa ovat luettavissa oheisesta linkistä.

Johtoryhmä

Metsä Groupilla on johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Metsä Groupin pääjohtaja.  Johtoryhmä avustaa pääjohtajaa liiketoiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa sekä valmistelee hallitukselle annettavia esityksiä, kuten liiketoimintastrategioita, budjetteja ja merkittäviä investointeja.  Johtoryhmällä ei ole lakiin tai sääntöihin perustuvaa toimivaltaa. Johtoryhmä koostuu Metsä Groupin pääjohtajasta, tytäryhtiöiden toimitusjohtajista, Metsä Woodin ja Metsä Forestin toimialajohtajista sekä konsernin talous- ja strategiajohtajista. Johtoryhmä kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta pääsääntöisesti kaksi kertaa kuukaudessa sekä lisäksi aina tarvittaessa.

Tällä hetkellä johtoryhmän muodostavat puheenjohtaja Ilkka Hämälä (Metsäliitto Osuuskunnan toimitusjohtaja 1.1.2018 alkaen, pääjohtaja 1.4.2018 alkaen)  Kari Jordan (pääjohtaja 31.3.2018 asti), Petri Helsky (Metsä Tissue Oyj:n toimitusjohtaja), Mika Joukio (Metsä Board Oyj:n toimitusjohtaja), Esa Kaikkonen (Metsä Woodin toimialajohtaja, Metsä Groupin strategiajohtaja), Juha Mäntylä (Metsä Forestin toimialajohtaja), Ismo Nousiainen (Metsä Fibre Oy:n toimitusjohtaja)  sekä Vesa-Pekka Takala (talousjohtaja, Metsäliitto Osuuskunnan varatoimitusjohtaja). Johtoryhmän jäsenten ansioluettelot ja heidän omistuksensa Metsä Groupissa ovat luettavissa oheisesta linkistä.  

Piiritoimikunnat

Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen mukaisesti kussakin hankintapiirissä toimii piiritoimikunta. Piiritoimikuntaan kuuluvat piirin alueelta valitut edustajiston, hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet sekä edustajiston vaalissa valitsematta jääneistä ehdokkaista henkilökohtaisen äänimäärän mukaisessa järjestyksessä kaksi kertaa niin monta ehdokasta kuin piirin alueelta on valittu edustajia, aina kuitenkin vähintään viisi edustajiston vaalissa valitsematta jäänyttä ehdokasta. Hallintoneuvoston vahvistamissa ohjesäännöissä määritellään piiritoimikunnan tehtävät. Ohjesäännön mukaan piiritoimikunnan päätehtävänä on edistää toiminnallaan jäsenten ja kyseisen Metsäliitto Osuuskunnan hankintapiirin välistä yhteydenpitoa ja vuorovaikutusta.