Päähallintoelimet

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoelimet ovat edustajisto, hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja. Päätöksenteossa hallintoelimiä avustaa ja niiden päätöksentekoa valmistelee erikseen tällä sivulla myöhemmin mainitut toimielimet. Metsäliitto Osuuskunnan toimitusjohtaja toimii tällä hetkellä Metsä Groupin pääjohtajana. 

Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen mukaan Metsäliitto Osuuskunnan hallintohenkilöt eivät saa olla Metsäliitto Osuuskunnan tai sen konserniyhtiöiden kanssa samalla toimialalla suoraan tai välillisesti toimivan liikeyrityksen tai muun yhteisön palveluksessa eivätkä osallistua tällaisten yritysten tai yhteisöjen hallintoon.

Edustajisto

Edustajisto käyttää Metsäliitto Osuuskunnassa jäsenille kuuluvaa ylintä päätäntävaltaa niissä asioissa, jotka sille lain ja sääntöjen mukaan on määrätty. Edustajisto korvaa Metsäliitto Osuuskunnassa osuuskunnan kokouksen. Edustajiston kokouksessa käsitellään osuuskuntalaissa ja Metsäliitto Osuuskunnan säännöissä määrätyt asiat sekä muut kokouskutsussa mainitut asiat. Edustajiston keskeisimpiä tehtäviä ovat:

 • päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä,
 • päättää voitonjaosta jäsenille, 
 • päättää hallintoneuvoston, hallituksen ja toimitusjohtajan/pääjohtajan vastuuvapauden myöntämisestä, 
 • valita hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat sekä päättää heidän palkkioistaan.

Edustajistoon voidaan valita täysivaltainen Metsäliitto Osuuskunnan jäsen. Metsäliitto Osuuskunnan tai sen konserniyhtiöiden palveluksessa olevat henkilöt sekä Metsäliiton hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet eivät ole vaalikelpoisia edustajistoon.

Edustajistovaali toimitetaan joka neljäs vuosi postiäänestyksellä tai tietoliikenneyhteyden taikka muun teknisen apuvälineen avulla. Jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Vaali toimitetaan vaalipiireittäin siten, että kustakin vaalipiiristä valitaan niin monta edustajaa, kuin kyseisen vaalipiirin vaaliluetteloon on kirjattu vaalivuoden tammikuun 1. päivänä alkavin 2300-luvuin laskettuna äänioikeutettuja Metsäliitto Osuuskunnan jäseniä. Vaalipiirit vahvistaa hallintoneuvosto, ja ne määräytyvät lähtökohtaisesti Metsäliitto Osuuskunnan piiriorganisaatioiden mukaan.

Sulje

Edustajiston päätöksenteko

​Edustajisto kokoontuu sääntöjen mukaisesti kerran vuodessa keväällä. Edustajisto, hallintoneuvosto tai hallitus voi päättää ylimääräisen kokouksen pitämisestä. Ylimääräinen kokous on myös järjestettävä, mikäli vähintään kymmenesosa edustajiston jäsenistä sitä vaatii. Ellei osuuskuntalaissa erikseen tietyissä asioissa toisin edellytetä,   edustajiston kutsuu koolle hallintoneuvosto viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta kirjallisella, jokaiselle edustajiston jäsenelle lähetettävällä kokouskutsulla, jossa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Kullakin edustajiston jäsenellä on kokouksessa yksi ääni. Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen muuttaminen edellyttää, että muutosehdotusta kannattaa vähintään 2/3 edustajiston kokoukseen osallistuvista jäsenistä. Edustajiston jäsenten lisäksi edustajiston kokouksessa ovat läsnä Metsä Groupin pääjohtaja, hallituksen puheenjohtaja sekä pääsääntöisesti hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet. Edustajiston varsinaisessa kokouksessa ovat läsnä myös tilintarkastajat.

Hallintoneuvosto

Metsäliitto Osuuskunnan säännöissä on määritelty hallintoneuvoston olevan osa Metsäliitto Osuuskunnan hallintomallia. Tällä on haluttu turvata riittävän omistajaohjauksen toteutuminen sekä jäsenten sitouttaminen osuuskunnan päätöksentekoon. Strategiset ja muut laajakantoiset päätökset kuuluvat Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen toimivaltaan ja operatiivisesta johtamisesta vastaa toimiva johto.

Sulje

Hallintoneuvoston tehtävät ja päätöksenteko

​​Hallintoneuvoston tehtävät on määritelty Metsäliitto Osuuskunnan säännöissä. Hallintoneuvoston perustehtävänä on valvoa, että osuuskuntaa hoidetaan sääntöjen sekä edustajiston ja hallintoneuvoston päätösten mukaisesti.

Tämän lisäksi hallintoneuvosto:

 • valitsee ja vapauttaa tehtävistään hallituksen jäsenet ja päättää heidän palkkioistaan,
 • antaa hallitukselle ohjeita laajakantoisissa ja periaatteellisesti tärkeissä asioissa, 
 • antaa edustajistolle  lausunnon tilinpäätöksestä, joka sisältää myös konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen. 

Hallintoneuvosto valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin. Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin asiat vaativat tai hallitus sitä esittää.

Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun läsnä on yli puolet jäsenistä. Päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö on kannattanut. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa.

Sulje

Hallintoneuvoston valinta ja toimikausi

Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään kaksikymmentä (20) ja enintään kolmekymmentä (30) edustajiston Metsäliitto Osuuskunnan jäsenistä valitsemaa henkilöä. Metsäliitto Osuuskunnan henkilöstö voi valita hallintoneuvostoon enintään viisi (5) jäsentä.  Lisäksi edustajisto voi hallintoneuvoston esityksestä valita hallintoneuvostoon enintään kolme (3) asiantuntijajäsentä.

Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi alkaa hänet valinneen varsinaisen edustajiston kokouksen jälkeen ja kestää kolmen (3) vuoden kuluttua pidettävään varsinaiseen edustajiston kokoukseen. Kolmen vuoden toimikaudella on haluttu turvata päätöksenteon jatkuvuutta.  Hallintoneuvoston jäseniä valittaessa pyritään alueelliseen tasapuolisuuteen. Hallituksen jäsen ei saa kuulua hallintoneuvostoon.

Sulje

Hallitusneuvoston nimitystoimikunta

Hallituksen jäsenten valintaa valmistelee erityinen hallintoneuvoston jäsenistä valittu nimitystoimikunta erillisen sille vahvistetun työjärjestyksen mukaisesti. Lisäksi nimitystoimikunta tekee ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioiksi.

Nimitystoimikuntaan kuuluu kuusi (6) hallintoneuvoston jäsentä sekä hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii hallintoneuvoston puheenjohtaja ja sihteerinä hallituksen sihteeri. Toimikunta voi kutsua hallituksen puheenjohtajan asiantuntijaksi kokoukseen.

Nimitystoimikuntaan kuuluvat tällä hetkellä Mats Brandt, Teuvo Hatva, Ville Hirvonen, Matti Alatalo, Jari Laineenoja ja Ilkka Uuusitalo. Lisäksi toimikuntaan kuuluvat asemansa puolesta hallintoneuvoston puheenjohtaja Juha Paajanen ja varapuheenjohtaja Ahti Siponen.

Sulje

Hallintoneuvoston kokoonpano ja kokoukset

​Hallintoneuvoston tämän hetkinen kokoonpano on luettavissa oheisesta linkistä. 

Vuonna 2018  hallintoneuvostossa oli 34 jäsentä, joista 4  oli eri henkilöstöryhmien valitsemia henkilöstön edustajia. Asiantuntijajäseniä ei hallintoneuvostossa vuonna 2018 ollut. Hallintoneuvosto kokoontui 4 kertaa, ja jäsenten osallistumisprosentti oli 96.

 

 

Hallitus

Hallituksen tehtävänä on Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen ja lainsäädännön mukaisesti huolehtia Metsäliitto Osuuskunnan ja Metsä Groupin toiminnan ja hallinnon asianmukaisesta järjestämisestä.  Hallituksen jäsenten ansioluettelot ja heidän omistuksensa Metsä Groupissa ovat luettavissa oheisesta linkistä.  

Sulje

Hallituksen tehtävät ja päätöksenteko

Hallituksen tehtävänä on muun muassa:

 • valita ja erottaa toimitusjohtaja, joka toimii samalla Metsä Groupin pääjohtajana, ellei hallitus toisin päätä,
 • vahvistaa toimitusjohtajan/pääjohtajan tehtävät sekä toimisuhteen ehdot ja valvoa, että tämä/nämä hoitaa/hoitavat osuuskunnan juoksevaa hallintoa hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti,
 • valita ja erottaa toimitusjohtajan ja mahdollisesti valitun pääjohtajan välittöminä alaisina olevat johtajat,
 • päättää osuusmaksun perimistavasta sekä lisäosuuksien antamisesta ja niiden ehdoista,
 • vahvistaa osuuskunnan ja konsernin strategia ja vuosittainen budjetti sekä valvoa niiden noudattamista,
 • allekirjoittaa ja esittää tilinpäätös sekä konsernitilinpäätös hallintoneuvoston tarkastettavaksi,
 • valmistella hallintoneuvoston kokouksissa käsiteltävät asiat,
 • päättää palkitsemisvaliokunnan esityksestä toimitusjohtajan/pääjohtajan ja muun ylemmän johdon palkitsemisesta ja muista eduista,
 • päättää muutoinkin asioista, jotka, ottaen huomioon osuuskunnan toiminnan laajuus ja laatu, ovat epätavallisia ja laajakantoisia.

Hallitus on laatinut toimintaansa varten työjärjestyksen, jossa on määritelty tarkemmin hallituksen päätöksenteossa noudatettavat toimintaperiaatteet. Hallituksen työjärjestys on luettavissa oheisesta linkistä.

Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan puheenjohtajan sekä mahdollisen varapuheenjohtajan.  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin asiat vaativat. Hallintoneuvoston puheenjohtajalla on osallistumisoikeus hallituksen kokouksiin.  Hallituksen kokoukset valmistelee pääjohtaja. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on yli puolet hallituksen jäsenistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksen kokouksesta laaditaan pöytäkirja.

Hallitus arvioi säännöllisesti toimintaansa ja työtapojaan tekemällä itsearvioinnin kerran vuodessa.
 

Sulje

Hallituksen valinta ja toimikausi

Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen valitsee hallintoneuvosto.  Hallituksen valinta poikkeaa siten hallituksen valintaa koskevasta hallinnointikoodin suosituksesta, jonka mukaan hallituksen jäsenet valitsee yhtiökokous.  Suosituksesta poikkeavilla toimivaltuus-säännöksillä on turvattu osuuskunnallisen omistajaohjauksen toteutuminen sekä jäsenten kattava osallistuminen Metsäliitto Osuuskunnan päätöksentekoon.

Hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.  Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa hänet valinneen hallintoneuvoston kokouksen jälkeen alkavan kalenterivuoden alusta ja kestää kolme (3) vuotta kerrallaan.  Hallituksen jäsenen toimikausi poikkeaa hallinnointikoodin  mukaisesta yhden vuoden toimikaudesta. Osuuskunnan omistajat eivät kuitenkaan ole nähneet tarvetta toimikauden lyhentämiselle, koska kolmen vuoden kausi on nähty tarpeelliseksi päätöksenteon jatkuvuuden turvaamiseksi.

Hallintoneuvoston nimitystoimikunta huomioi hallituksen jäsenten nimityksiä valmistellessaan jäsenten pätevyyden, kokemuksen ja ajankäyttömahdollisuudet sekä sen, että hallituksen kokoonpanossa on monipuolista osaamista.

Sulje

Hallituksen valiokunnat

Hallituksen tehtävien tehokkaan hoidon varmistamiseksi Metsäliitto Osuuskunnan hallituksella on tarkastusvaliokunta ja palkitsemisvaliokunta. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee päätökset asioista valiokuntien valmistelun pohjalta. Hallitus valitsee valiokuntien jäsenet keskuudestaan.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sille kuuluvan valvontatehtävän hoitamisessa. Tässä tehtävässä valiokunta arvioi ja valvoo taloudellista raportointia, tilintarkastusta, sisäistä tarkastusta ja riskienhallintaa koskevia asioita erillisen sille vahvistetun työjärjestyksen mukaisesti. Tarkastusvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme (3) hallituksen vuosittain keskuudestaan valitsemaa jäsentä, joista enemmistö on Metsä Groupista riippumattomia. Lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtajalla on osallistumisoikeus tarkastusvaliokunnan kokouksiin. Myös pääjohtaja osallistuu tarkastusvaliokunnan kokouksiin, lukuun ottamatta niitä kertoja, jolloin valiokunta haluaa kokoontua ilman toimivan johdon läsnäoloa. Tarkastusvaliokunnan tulee säännöllisesti raportoida hallitukselle toiminnastaan ja tekemistään havainnoista.

Tällä hetkellä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimii Ilkka Salonen ja jäseninä Jussi Linnaranta, Mikko Mäkimattila ja Jussi Vanhanen. 

HR-valiokunta

HR-valiokunnan tarkoituksena on huolehtia hallituksen apuna siitä, että Metsä Groupissa on tarkoituksenmukaiset ja kilpailukykyiset palkkausjärjestelmät sekä seuraaja- ja kehittämissuunnittelu erikseen hallituksessa vahvistetun työjärjestyksen mukaisesti. Tehtävässään valiokunta esittelee hallituksen päätettäväksi mm. toimitusjohtajan ja pääjohtajan toimisuhteen ehdot, ylimmän johdon palkkausjärjestelmät sekä ylimmän johdon sopimusten keskeiset periaatteet. Lisäksi HR-valiokunta esittää hallitukselle hyväksyttäväksi vuosittaiset tavoitteet ylimmälle johdolle ja seuraa niiden toteuttamista. Edelleen valiokunta käsittelee ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmiin liittyvät asiat ja esittelee ne päätettäviksi hallituksessa.

HR-valiokuntaan kuuluu kolme (3) hallituksen vuosittain keskuudestaan valitsemaa jäsentä. HR-valiokunnan jäsenten enemmistön on oltava Metsä Groupista riippumattomia eikä Metsä Groupin toimivaan johtoon kuuluva henkilö voi olla valiokunnan jäsen. HR-valiokunnan tulee säännöllisesti raportoida hallitusta toiminnastaan.

Tällä hetkellä HR-valiokunnan puheenjohtajana toimii Taavi Heikkilä ja jäseninä Jussi Linnaranta, Nina Pärssinen ja Timo Saukkonen.

Sulje

HALLITUKSEN KOKOONPANO

Tällä hetkellä hallituksen puheenjohtajana toimii Jussi Linnaranta, varapuheenjohtajana Timo Saukkonen ja jäseninä  Taavi Heikkilä, Arto Hiltunen, Mikko Mäkimattila, Juha Parpala ja Ilkka Salonen.  Hallituksen jäsenten ansioluettelot sekä heidän omistuksensa Metsä Groupissa ovat luettavissa oheisesta linkistä.


TIEDOT EDELLISELTÄ TILIKAUDELTA

Vuonna 2020 hallituksen puheenjohtajana toimi Jussi Linnaranta, varapuheenjohtajana Timo Saukkonen ja jäseninä Johan Björkenheim, Arto Hiltunen, Leena Mörttinen (21.10.2020 saakka), Juha Parpala, Ilkka Salonen ja Timo Saukkonen.  Hallitus kokoontui vuonna 2020  24 kertaa. Hallituksen jäsenistä Linnaranta, Björkenheim, Hiltunen, Parpala ja Saukkonen osallistuivat kaikkiin kokouksiin. Mörttinen osallistui 18 kokoukseen ja Salonen osallistui 22 kokoukseen. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti oli 97.

Vuonna 2020 tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimi Ilkka Salonen. Valiokunnan muut jäsenet vuonna 2020 olivat Jussi Linnaranta ja Arto Hiltunen. Tarkastusvaliokunta kokoontui 5 kertaa. Tarkastusvaliokunnan jäsenten osallistumisprosentti oli 100.

Vuonna 2020 palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toimi Arto Hiltunen ja jäseninä Jussi Linnaranta ja Timo Saukkonen. Palkitsemisvaliokunta kokoontui 5 kertaa ja jäsenten osallistumisprosentti oli 100.

Sulje

Hallituksen jäsenten riippumattomuus ja hallituksen monimuotoisuus

Hallituksen suorittaman kokonaisarvion mukaan kaikki  hallituksen jäsenet ovat Metsäliitto Osuuskunnasta riippumattomia. Metsäliitto Osuuskunnassa ei ole sellaisia koodin tarkoittamia merkittäviä omistajajäseniä, joista hallituksen jäsenet olisivat riippuvaisia.

Metsäliitto Osuuskunnan hallitus on joulukuussa 2016 hyväksynyt hallituksen monimuotoisuusperiaatteet. Periaatteiden mukaan hallituksen ja sen valiokuntien tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää monimuotoista kokoonpanoa, osaamista ja kokemusta sekä hallituksen yksittäisten jäsenten henkilökohtaisten ominaisuuksien huomioimista. Metsäliitto Osuuskunta on tunnistanut hallituksen monimuotoisuuden kannalta olennaiseksi metsätalouden ja -teollisuuden toimialatuntemuksen ohella kokemuksen vaativista liikkeenjohdon johtotehtävistä sekä kansainvälisestä toimintaympäristöstä. Lisäksi hallituksen jäsenten toisiaan täydentävä koulutustausta, johtamiskokemus yritystoiminnan eri osa-alueilta sekä monipuolinen ikä- ja sukupuolijakauma on tunnistettu monimuotoisuutta edistäviksi tekijöiksi. Metsäliitto Osuuskunnan tavoitteena on, että hallituksessa on edustettuna molempia sukupuolia. Hallintoneuvoston nimitystoimikunta huomioi periaatteet valmistellessaan hallintoneuvostolle päätösesitykset hallituksen kokoonpanosta

Hallitukseen kuuluu kahdeksan jäsentä, joista suurimmalla osalla on korkeakoulututkinto. Hallituksen jäsenillä on merkittävää kokemusta vaativista hallinto- ja liikkeenjohdon tehtävistä usealta toimialalta sekä kansainvälisestä liiketoiminnasta. Useat hallituksen jäsenet ovat yhteiskunnallisesti ansioituneita. Hallituksessa ovat edustettuina molemmat sukupuolet. Hallituksen kokoonpanossa täyttyvät monimuotoisuuden periaatteet, ja hallintoneuvoston nimitys-toimikunta huomioi myös jatkossa monimuotoisuutta koskevat periaatteet ja tavoitteet valmistellessaan päätösesityksiä hallituksen kokoonpanosta.

Pääjohtaja

Metsäliitto Osuuskunnalla on toimitusjohtaja, joka toimii samalla Metsä Groupin pääjohtajana, ellei hallitus toisin päätä. Pääjohtaja johtaa koko Metsä Groupin toimintaa.  Pääjohtajan tehtävänä on johtaa Metsä Groupin operatiivista toimintaa lain ja sääntöjen sekä hallintoelinten päätösten ja ohjeiden mukaisesti. Pääjohtaja vastaa osuuskunnan juoksevan hallinnon järjestämisestä ja valvoo varainhoitoa.

Tällä hetkellä Metsä Groupin pääjohtaja toimii myös Metsäliitto Osuuskunnan toimitusjohtajana. Pääjohtaja Ilkka Hämälän ansioluettelo ja hänen omistuksensa Metsä Groupissa ovat luettavissa oheisesta linkistä.

Pääjohtajan ja toimitusjohtajan valitsee hallitus, joka myös vahvistaa toimisuhteen ehdot.

Johtoryhmä

Metsä Groupilla on johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Metsä Groupin pääjohtaja.  Johtoryhmä avustaa pääjohtajaa liiketoiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa sekä valmistelee hallitukselle annettavia esityksiä, kuten liiketoimintastrategioita, budjetteja ja merkittäviä investointeja.  Johtoryhmällä ei ole lakiin tai sääntöihin perustuvaa toimivaltaa. Johtoryhmään kuuluvat Metsä Groupin pääjohtaja, konsernin talousjohtaja, Metsäliitto Osuuskunnan liiketoimintajohtaja sekä Metsä Fibren, Metsä Boardin ja Metsä Tissuen toimitusjohtajat. Johtoryhmä kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta pääsääntöisesti kaksi kertaa kuukaudessa sekä lisäksi aina tarvittaessa.

Metsä Groupin johtoryhmän muodostavat pääjohtaja Ilkka Hämälä, Vesa-Pekka Takala (Metsä Groupin talousjohtaja, Metsäliitto Osuuskunnan varatoimitusjohtaja), Juha Mäntylä (Metsäliitto Osuuskunnan liiketoimintajohtaja), Ismo Nousiainen (Metsä Fibre Oy:n toimitusjohtaja), Mika Joukio (Metsä Board Oyj:n toimitusjohtaja) ja Esa Kaikkonen (Metsä Tissue Oyj:n toimitusjohtaja). Johtoryhmän jäsenten ansioluettelot ja heidän omistuksensa Metsä Groupissa ovat luettavissa oheisesta linkistä.

  

Piiritoimikunnat

Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen mukaisesti kussakin hankintapiirissä toimii piiritoimikunta. Piiritoimikuntaan kuuluvat piirin alueelta valitut edustajiston, hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet sekä edustajiston vaalissa valitsematta jääneistä ehdokkaista henkilökohtaisen äänimäärän mukaisessa järjestyksessä kaksi kertaa niin monta ehdokasta kuin piirin alueelta on valittu edustajia, aina kuitenkin vähintään viisi edustajiston vaalissa valitsematta jäänyttä ehdokasta. Hallintoneuvoston vahvistamissa ohjesäännöissä määritellään piiritoimikunnan tehtävät. Ohjesäännön mukaan piiritoimikunnan päätehtävänä on edistää toiminnallaan jäsenten ja kyseisen Metsäliitto Osuuskunnan hankintapiirin välistä yhteydenpitoa ja vuorovaikutusta.