Revision

I enlighet med Metsäliitto Osuuskuntas stadgar har Metsäliitto Osuuskunta en revisor som ska vara ett av Centralhandelskammaren godkänt revisorssamfund. Fullmäktige väljer revisorn som ska granska räkenskaperna för innevarande år, och revisors uppdrag upphör i slutet av nästa ordinarie fullmäktigemöte. Revisorn har till uppgift att granska koncernens och moderbolagets bokslut och bokföring samt moderbolagets administration. Revisorn överlämnar en lagstadgad revisionsberättelse till Metsäliitto Osuuskuntas medlemmar i samband med årsredovisningen och rapporterar regelbundet om sina iakttagelser till styrelsen och Metsä Groups ledning.

I enlighet med beslutet av det ordinarie fullmäktigemötet våren 2017 är Metsäliitto Osuuskuntas revisor för räkenskapsåret 2017 CGR-samfundet KPMG Oy Ab med Raija-Leena Hankonen, GCR, som ansvarig revisor.

År 2016 betalade bolagen inom Metsä Group totalt 1 119 000 euro (1 146 000 euro 2015) till KPMG i Finland och internationellt och totalt 107 000 euro (128 000 euro 2015) till övriga revisionssamfund i revisionsarvoden. Dessutom betalades till KPMG i Finland och internationellt totalt 46 000 euro (2015: 54 000 euro) och totalt 252 000 euro (2015: 124 000 euro) till övriga revisionssamfund för sådana tjänster som inte anknyter till revisionen.