Revision

I enlighet med Metsäliitto Osuuskuntas stadgar har Metsäliitto Osuuskunta en revisor som ska vara ett av Centralhandelskammaren godkänt revisorssamfund. Fullmäktige väljer revisorn som ska granska räkenskaperna för innevarande år, och revisors uppdrag upphör i slutet av nästa ordinarie fullmäktigemöte. Revisorn har till uppgift att granska koncernens och moderbolagets bokslut och bokföring samt moderbolagets administration. Revisorn överlämnar en lagstadgad revisionsberättelse till Metsäliitto Osuuskuntas medlemmar i samband med årsredovisningen och rapporterar regelbundet om sina iakttagelser till styrelsen och Metsä Groups ledning.

I enlighet med beslutet av det ordinarie fullmäktigemötet våren 2018 är Metsäliitto Osuuskuntas revisor under räkenskapsperioden 2018 CGRsamfundet KPMG Oy Ab med Raija-Leena Hankonen, GCR, som ansvarig revisor.

År 2018 betalade bolagen inom Metsä Group totalt 1 090 000 euro (1 114 000 euro 2017) till KPMG i Finland och internationellt och totalt 192 000 euro (112 000 euro 2017) till övriga revisionssamfund
i revisionsarvoden. Dessutom betalades till KPMG i Finland och internationellt totalt 25 000 euro
(28 000 euro 2017) och totalt 960 000 euro (261 000 euro 2017) till övriga revisionssamfund för sådana tjänster som inte anknyter till revisionen