Revision

I enlighet med Metsäliitto Osuuskuntas stadgar har Metsäliitto Osuuskunta en revisor som ska vara ett av Centralhandelskammaren godkänt revisorssamfund. Fullmäktige väljer revisorn som ska granska räkenskaperna för innevarande år, och revisors uppdrag upphör i slutet av nästa ordinarie fullmäktigemöte. Revisorn har till uppgift att granska koncernens och moderbolagets bokslut och bokföring samt moderbolagets administration. Revisorn överlämnar en lagstadgad revisionsberättelse till Metsäliitto Osuuskuntas medlemmar i samband med årsredovisningen och rapporterar regelbundet om sina iakttagelser till styrelsen och Metsä Groups ledning.

I enlighet med beslutet av det ordinarie fullmäktigemötet våren 2017 är Metsäliitto Osuuskuntas revisor för räkenskapsåret 2017 CGR-samfundet KPMG Oy Ab med Raija-Leena Hankonen, GCR, som ansvarig revisor.

År 2017 betalade bolagen inom Metsä Group totalt 1 114 000 euro (1 119 000 euro 2016) till KPMG i Finland och internationellt och totalt 112 000 euro (107 000 euro 2016) till övriga revisionssamfund i revisionsarvoden. Dessutom betalades totalt 28 000 euro (46 000 euro 2016) till KPMG i Finland
och internationellt och totalt 261 000 euro (252 000 euro 2016) till övriga revisionssamfund för sådana tjänster som inte anknyter till revisionen.