Förnyandet av stadgar

Metsäliitto Osuuskuntas förvaltningsråd har behandlat styrelsens förslag till ändring av andelslagets stadgar och beslutat att för sin del föreslå för andelslagets fullmäktige att det skulle godkänna stadgeändringarna.

Stadgeändringen beaktar kraven i den nya lagen om andelslag (421/2013) som har trätt i kraft 1.1.2014 och förenhetligar bland annat terminologin i enlighet med den nya lagen.

I de nya stadgarna föreslås en ny term ”grundandelar” som syftar på de andelar som skogsägaren är skyldig att ta utgående från sin skogsareal då skogsägaren ansluter sig som medlem. Inga ändringar föreslås till grunderna för uträkning av skyldigheten att teckna grundandelar, vilka utgår från skogsarealen och den kommun som skogen är belägen i. Metsäliittos A- och B-tilläggsandelar samt Kapitalbonus som är bundet till A-tilläggsandelar bevaras med oförändrade villkor. Styrelsen fattar också i fortsättningen beslut om emission av tilläggsandelar samt noggrannare villkor för emissionen och tilläggsandelarnas nominella belopp kommer också framdeles att bevaras vid en (1) euro liksom i nuvarande stadgar.

Medlemmarnas möjlighet att få återbetalning av grundandelarna enligt en så kallad påskyndad återbetalning inom den kalendermånad som följer efter att medlemskapet upphör (enligt § 12 i nuvarande stadgar), då medlemmen säger upp sitt medlemskap föreslås bevararas också i de nya stadgarna. En sådan påskyndad återbetalning sker under samma förutsättningar som i nuvarande stadgar i enlighet med förvärv av egna andelar i andelslagslagen.

Den nya lagen om andelslag innehåller också nya föreskrifter om andelslagens reservfonder. Enligt förslaget skall till Metsäliittos reservfond överföras fem (5) procent av räkenskapsperiodens överskott enligt balansräkningen, minskad med eventuell förlust från tidigare räkenskapsperioder enligt balansräkningen, tills reservfondens belopp är minst 70 miljoner euro.

Andelslagets förvaltning bevaras oförändrad med avseende på fullmäktiges, förvaltningsrådets och styrelsens uppgifter och arbetsfördelning. Endast andelslagets medlemmar är valbara i fullmäktigevalet. Förvaltningens flexibilitet förbättras genom att stadgarna tillåter att både förvaltningsråd och fullmäktige fattar beslut med hjälp av dataförbindelse eller annan teknisk lösning. Personer inom Metsäliittos förvaltning får inte vara anställda av eller verka inom förvaltningen av andra bolag eller samfund som är verksamma i samma bransch som bolagen i Metsä Group.

Stadgeförändringen beaktar föreskrifterna i den nya lagen om andelslag vartill stadgarna på det hela taget moderniseras. Medlemmarnas ställning förblir i stort sätt oförändrad vid stadgeändringen och ändringen påverkar till exempel inte nuvarande ägande av tilläggsandelar eller bestämmelserna om användningen av andelsslagets överskott.

Andelslagets fullmäktige besluter om de föreslagna stadgeändringarna vid sitt möte 20.10.2015.