Belöning

Beslutsordning för belöning

Beslut om belöningar till förvaltningsrådet i koncernens moderföretag Metsäliitto Osuuskunta fattas av andelslagets fullmäktige.

Beslut om belöningar till Metsäliitto Osuuskuntas styrelseledamöter fattas av förvaltningsrådet på förslag av förvaltningsrådets nomineringskommitté.

Styrelsen fastställer på belöningsutskottets förslag arvodena och andra ekonomiska förmåner till koncernchefen samt till de ledamöter i ledningsgruppen som är anställda av Metsäliitto Osuuskunta samt kriterierna för ett resultatlöne- och aktiebonussystem. Samma belöningsprinciper tillämpas i samtliga bolag som ingår i Metsä Group, och belöningskriterierna fastställs i varje dotterbolags styrelse.

 

Principer för belöning

FÖRVALTNINGSRÅDET OCH STYRELSEN

Utifrån fullmäktiges beslut betalas en fast månadsersättning och ett mötesarvode till förvaltningsrådets ordförande och vice ordförande. De månatliga ersättningarna som betalas till ordföranden och vice ordföranden är pensionsgrundande.  Till övriga ledamöter i förvaltningsrådet betalas ett mötesarvode. Mötesarvode betalas också för sammanträden för förvaltningsrådets kommittéer.Ledamöterna i förvaltningsrådet har dessutom rätt till reseersättningar enligt Metsä Groups resereglemente. Arvodena till förvaltningsrådets ordförande och vice ordförande är pensionsgrundande. 

Utifrån förvaltningsrådets beslut betalas en fast månadsersättning och ett mötesarvode till varje styrelseledamot. Ett mötesarvode betalas även för styrelsens kontrollutskottets och belöningutskottets möten. Till ordförandena i styrelsens kontrollutskott och belöningutskott betalas dessutom en särskild månadsersättning. Ledamöterna har rätt till reseersättningar enligt Metsä Groups resereglemente. Arvoden för styrelsearbetet är pensionsgrundande.

Styrelseledamöterna omfattas inte av Metsä Groups kortsiktiga eller långsiktiga incitamentssystem.

 

OPERATIV LEDNING

Syftet med Metsä Groups belöningssystem för den operativa ledningen är att på ett rättvist och konkurrenskraftigt sätt belöna ledningen för Metsä Groups resultat, tillämpningen av strategin och utvecklingen av affärsverksamheten. Belöningssystemet för den operativa ledningen består av en fast månadslön, en resultatlön som baserar sig på ekonomiska kriterier och personliga mål (”kortsiktigt
belöningssystem”), ett aktiebonussystem (”långsiktigt belöningssystem”) samt av ledningens pensionsförmåner.

Koncernchef:

Villkoren för Metsä Groups koncernchef Ilkka Hämälä fastställs i det skriftliga direktörsavtalet vars villkor styrelsen har fastställt. Den avtalsenliga uppsägningstiden är 12 månader. Om Hämälä blir uppsagd av bolaget har han rätt till ett avgångsvederlag som motsvarar den totala lönen för 12 månader. Avgångsvederlag betalas inte om han själv avgår från sin post.

Hämäläs månadslön har överenskommits i chefsavtalet (65 214 euro i december 2018) och i lönen ingår bostad, bil och andra mindre naturaförmåner.  Genom ett styrelse-beslut kan Hämälä erhålla en resultatlön som motsvarar högst nio månaders lön och grundar sig på fastställda ekonomiska kriterier och strategiska mål.

Hämälä omfattas av lagen om pension för arbetstagare. Genom lagen omfattas Hämälä av det lagstadgade pensionsskyddet som bygger på anställningstiden och arbetsinkomsterna. Enligt arbetspensionssystemet i Finland räknas grundlön, arvoden och skattepliktiga naturaförmåner in i inkomsterna, men inte inkomster av optioner eller inkomster utifrån ledningens aktiebonussystem. Hämäläs pensionsålder är förenlig med lagen om pension för arbetstagare. Hämälä omfattas också
av pensionsförsäkringen för Metsä Groups ledning.

Övrig ledning:

Även övriga ledamöter i Metsä Groups ledningsgrupp har skriftliga direktörsavtal. Uppsägningstiden för ledamöter i ledningsgruppen är sex månader, och ledamöterna har rätt till ett avgångsvederlag som motsvarar 6–12 månaders lön om anställningsavtalet sägs upp på grund av faktorer som ligger utanför ledamotens kontroll. Till de övriga ledamöterna i Metsä Groups ledningsgrupp kan utöver månadslönen betalas resultatlön som motsvarar högst sju månaders lön. Kriterierna för resultatlönesystemet är
resultatkraven på koncernnivå och för det personliga ansvarsområdet samt de personliga målen.

De övriga ledamöterna i ledningsgruppen omfattas av lagen om pension för arbetstagare. Genom lagen omfattas ledamöterna av det lagstadgade pensionsskyddet som bygger på anställningstiden och arbetsinkomsterna.  Beroende på när anställningsförhållandet träder i kraft har vissa av ledamöterna i Metsä Groups ledningsgrupp en särskild förmånsbaserad tilläggspensionsförsäkring med en fastställd
pensionsålder på 62 år. Pensionsnivån är högst 60 % av totallönen enligt arbetspensionslagen. Totallönen beräknas utifrån den femårsperiod som föregår tidpunkten för pensioneringen. Ledamöterna i ledningsgruppen har rätt till fribrev om anställningen inom Metsä Group upphör före pensionsåldern. I slutet av 2018 erhöll förutom koncernchefen fyra av ledningsgruppens ledamöter tilläggspension.

 

Långsiktigt aktiebonussystem:

Aktiebelöningsprogram för 2014–2018: Metsäliitto Osuuskuntas styrelse har i december 2014 fattat beslut om ett aktiebelöningsprogram för de ledande befattningshavarna i Metsä Group under 2014–2018. Systemet omfattar tre intjäningsperioder på tre år vardera: kalenderåren 2014–2016, 2015–2017 och 2016–2018.

Metsäliitto Osuuskuntas styrelse utser i början av varje intjäningsperiod på tre år de ledande befattningshavare som ingår i målgruppen och fastställer det antal aktier som allokeras till dem. Styrelsen beslutar om intjäningskriterierna och vilka mål som ska ställas för dem i början av varje period. Hur stor andel av aktiebonusen som utbetalas till berörda befattningshavare beror på hur de fastställda målen för intjänandeperioden har uppfyllts. Det belopp som årligen betalas som bonus begränsas. Koncernchefens
maximibelöning (inklusive både aktier och kontantbelöning) är 2,5 gånger årslönen, maximibelöning till de övriga ledamöterna i Metsä Groups ledningsgrupp är 2 gånger årslönen och maximibonusen till andra personer som omfattas av aktiebelöningsprogrammet är lika stor som årslönen. Eventuell belöning utbetalas dels som aktier i Metsä Board Oyj och dels som kontant ersättning. Belöningen betalas i huvudsak under våren efter att intjäningsperioden har upphört.

Efter varje intjäningsperiod följer en förbindelseperiod på två år, under vilken den ledande befattningshavaren inte får överföra eller sälja aktierna. Om en person i ledande ställning säger upp sitt arbets- eller tjänsteavtal under förbindelseperioden ska personen återbetala aktiebonusen för intjäningsperioden utan att få vederlag. Om ett koncernbolag säger upp arbetseller tjänsteavtalet för en person i ledande ställning av någon orsak som inte anknyter till personen eller om personens arbets- eller tjänsteavtal upphör genom gemensam överenskommelse så att personens arbets- eller tjänsteavtal upphör före utgången av förbindelseperioden har personen rätt att behålla aktier som omfattats av överlåtelsebegränsningen som upphör att vara i kraft.

Systemets bonusar för intjäningsperioden 2015–2017 grundade sig på Metsä Groups avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), rörelsevinst (EBIT) och soliditet. Bonusarna för intjäningsperioden 2016–2018 grundar sig på Metsä Groups avkastning på sysselsatt kapital (ROCE). Dessutom har miniminivåer fastställts för rörelsevinsten och soliditeten. Arvoden för intjäningsperioden 2015–2017 framgår av
nedanstående avsnitt ”Belöning 2018”.

Aktiebelöningsprogram för 2017–2021: Metsäliitto Osuuskuntas styrelse har i januari 2017 fattat beslut om att förlänga det aktiebelöningsprogrammet för de ledande befattningshavarna i Metsä Group under 2017–2021. Systemet syftar till att sammanföra ägarnas och ledningens mål när det gäller att höja värdet på koncernen samt att engagera ledningen i att verkställa den gemensamma strategin och erbjuda dem ett konkurrenskraftigt, innehavsbaserat belöningssystem.

Det prestationsbaserade aktiebelöningsprogrammet för 2017–2021 omfattar tre intjäningsperioder. Dessa är kalenderåren 2017–2019, 2018–2020 och 2019–2021. Styrelsen utser i början av varje
intjäningsperiod på tre år de ledande befattningshavare som ingår i målgruppen och fastställer det antal aktier som allokeras till dem. Styrelsen beslutar om intjäningskriterierna och vilka mål som ska ställas för dem i början av varje period. Hur stor andel av aktiebelöningen som utbetalas till berörda befattningshavare beror på hur de fastställda målen för intjänandeperioden har uppfyllts.

Eventuell bonus för intjäningsperioderna 2017–2019 och 2018–2021 baserar sig på koncernen Metsä Groups avkastning på sysselsatt kapital (ROCE, %) enligt styrelsens definition. Dessutom har miniminivåer fastställts för koncernens rörelseresultat och soliditet. Det belopp som årligen betalas som bonus begränsas. Koncernchefens maximibelöning (inklusive både aktier och kontantbonus) är 2,5 gånger årslönen, maximibelöningen till de övriga ledamöterna i Metsä Groups ledningsgrupp är 2 gånger årslönen och maximibelöningen till andra personer som omfattas av aktiebelöningsprogrammet är lika
stor som årslönen.

Efter varje intjäningsperiod följer en förbindelseperiod på två år, under vilken personen i fråga inte får överföra eller sälja aktierna. Om en person i ledande ställning säger upp sitt arbets- eller tjänsteavtal under förbindelseperioden ska personen återbetala aktiebelöningen för intjäningsperioden utan att få
vederlag. Om ett koncernbolag säger upp arbetseller tjänsteavtalet för en person i ledande ställning av någon orsak som inte anknyter till personen eller om personens arbets- eller tjänsteavtal upphör genom gemensam överenskommelse så att personens arbets- eller tjänsteavtal upphör före utgången av
förbindelseperioden har personen rätt att behålla aktier som omfattats av överlåtelsebegränsningen
som upphör att vara i kraft.

Eventuell belöning för intjäningsperioden 2017–2019 utbetalas som aktier i B-serien i Metsä Board Oyj och delvis kontant under våren 2020. På motsvarande sätt utbetalas eventuell belöning för intjäningsperioden 2018–2020 våren 2021 och belöning för intjäningsperioden 2019–2021 våren 2022.

Under intjäningsperioden 2017–2019 ingår 79 personer i systemets målgrupp (december 2018), inklusive ledamöterna i Metsä Groups ledningsgrupp. Den totala belöningen för intjäningsperioden 2017–2019 motsvarar värdet på totalt högst ungefär 2,5 miljoner aktier i B-serien i Metsä Board Oyj inklusive den andel som ska betalas i form av pengar. Med kontantandelen täcker man skatter och skatteliknande avgifter med anledning av belöningen.

 

Belöning 2018

STYRELSEN
Vid sitt möte i november 2017 beslöt förvaltningsrådet att inte ändra arvodena till styrelseledamöterna 2018. Styrelseordförandens månadsersättning 2018 var 7 200 euro och de övriga ledamöternas 4 000 euro. Till styrelseledamöterna betalades dessutom ett mötesarvode på 700 euro per möte. Till ordföranden för kontrollutskottet betalades dessutom en särskild månadsersättning på 1 200 euro och till ordföranden för premieringsutskottet en särskild månadsersättning på 1 000 euro.

Till styrelsens ordförande utbetalades 2018 totalt 106 240 euro (117 090 euro 2017) i lön och mötesarvoden. Till de övriga ledamöterna utbetalades totalt 447 100 euro (469 850 euro 2017) i lön och mötesarvoden. Till styrelseledamöterna utbetalades 2018 i lön och arvoden totalt 553 340 euro (586 940 euro 2017). Arvodena för styrelsearbetet var pensionsgrundande.

 

KONCERNCHEF

År 2018 utbetalade bolagen inom Metsä Group totalt 2 105 073 euro i lön, arvoden och andra förmåner till koncernchef Ilkka Hämälä. År 2018 utbetalade Metsäliitto Osuuskunta 821 557 euro i lön och naturaförmåner. Metsä Groups övriga koncernbolag betalade ut totalt 1 283 516 euro i lön, arvoden och andra förmåner. Ovan nämnda summa inkluderar också resultat- och aktiebonusar som utbetalats till Hämälä för hans tidigare uppgift som verkställande direktör för Metsä Fibre Oy. Av de aktiearvoden som intjänats 2015–2017 uppsköts dessutom 746 948 euro. Beloppet kommer att betalas senare enligt
aktiebonussystemets regler. År 2018 betalades förmånsbaserade pensionskostnader till ett belopp av 230 876 euro och prestationsbaserade pensionskostnader till ett belopp av 185 747 euro till koncernchefen.

År 2018 utbetalade bolagen inom Metsä Group totalt 6 474 266 euro (5 444 294 euro 2017) i lön, arvoden och andra förmåner till koncernchef Kari Jordan som gick i pension 1.4.2018. Den lön inklusive naturaförmåner som Metsäliitto Osuuskunta betalade till Jordan 2018 uppgick till 428 393 euro (1 125 527 euro 2017), medan resultatlönen var 133 674 euro (1 113 126 euro 2017) och aktiebonusen för
intjäningsperioden 2015–2017 var 5 094 083 euro. Dessutom utbetalades uppskjuten aktiebonus på 807 326 euro för intjäningsperioden 2014–2016 till Jordan. Metsä Groups övriga koncernbolag betalade ut totalt 10 790 euro (132 560 euro 2017) i lön, arvoden och andra förmåner till Jordan. Resultatlönen för 2018 utbetalades till Jordan i mars 2018 enligt pro rata-principen. För intjäningsperioderna 2016–2018, 2017–2019 och 2018–2020 var Jordan berättigad till aktiebonus enligt pro rataprincipen.

 

ÖVRIG LEDNING
Bolagen inom Metsä Group betalade till ledningsgruppens ledamöter (med undantag för
koncernchef Ilkka Hämälä och den tidigare koncernchefen Kari Jordan som gick i pension 1.4.2018) i lön och arvoden för 2018 sammanlagt 7 341 910 euro (7 790 155 euro 2017), varav 2 195 366 euro bestod av löner inklusive naturaförmåner (2 581 752 euro 2017), 843 728 euro av resultatlöner (542 463 euro 2017) och 4 302 817 euro av aktiebonusar för intjäningsperioden 2015–2017 (4 665 941 euro 2017). Av de
aktiearvoden som intjänats 2015–2017 uppsköts dessutom 3 179 172 euro. Beloppet kommer att betalas senare enligt aktiebonussystemets regler. Förutom koncernchefen hade fyra ledamöter i ledningsgruppen förmånsbaserad tilläggspension, vars kostnader 2018 var 742 310 euro.

 

LÅNGSIKTIGT AKTIEBONUSSYSTEM
De bonusar som intjänats enligt aktiebonussystemet under intjäningsperioden 2015–2017 utbetalades i regel våren 2018. De bonusar för intjäningsperioden som betalades till 47 personer (inklusive samtliga ledamöter i Metsä Groups ledningsgrupp) motsvarade ett värde på totalt cirka 4,2 miljoner B-aktier i Metsä Board Oyj inklusive även den del som ska betalas i form av pengar.

Andelen av belöningen till Kari Jordan, som var koncernchef under intjäningsperioden, motsvarade värdet på cirka 0,6 miljoner aktier. Andelen för de övriga ledamöterna i ledningsgruppen motsvarade värdet på cirka 1 miljoner aktier.