Belöning

Beslutsordning för belöning

Beslut om belöningar till förvaltningsrådet i koncernens moderföretag Metsäliitto Osuuskunta fattas av andelslagets fullmäktige.

Beslut om belöningar till Metsäliitto Osuuskuntas styrelseledamöter fattas av förvaltningsrådet på förslag av förvaltningsrådets nomineringskommitté.

Styrelsen fastställer på belöningsutskottets förslag arvodena och andra ekonomiska förmåner till koncernchefen samt till de ledamöter i ledningsgruppen som är anställda av Metsäliitto Osuuskunta samt kriterierna för ett resultatlöne- och aktiebonussystem. Samma belöningsprinciper tillämpas i samtliga bolag som ingår i Metsä Group, och belöningskriterierna fastställs i varje dotterbolags styrelse.

 

Principer för belöning

FÖRVALTNINGSRÅDET OCH STYRELSEN

Utifrån fullmäktiges beslut betalas en fast månadsersättning och ett mötesarvode till förvaltningsrådets ordförande och vice ordförande. De månatliga ersättningarna som betalas till ordföranden och vice ordföranden är pensionsgrundande.  Till övriga ledamöter i förvaltningsrådet betalas ett mötesarvode. Mötesarvode betalas också för sammanträden för förvaltningsrådets kommittéer.Ledamöterna i förvaltningsrådet har dessutom rätt till reseersättningar enligt Metsä Groups resereglemente.

Utifrån förvaltningsrådets beslut betalas en fast månadsersättning och ett mötesarvode till varje styrelseledamot. Ett mötesarvode betalas även för styrelsens kontrollutskottets och belöningutskottets möten. Till ordförandena i styrelsens kontrollutskott och belöningutskott betalas dessutom en särskild månadsersättning. Ledamöterna har rätt till reseersättningar enligt Metsä Groups resereglemente. Arvoden för styrelsearbetet är pensionsgrundande. Till koncernchefen betalas inga separata löner eller arvoden för styrelsearbetet.

Med undantag av koncernchefen omfattas inte styrelseledamöterna av Metsä Groups kortsiktiga eller långsiktiga incitamentssystem.

 

OPERATIV LEDNING

Syftet med Metsä Groups belöningssystem för den operativa ledningen är att på ett rättvist och konkurrenskraftigt sätt belöna ledningen för Metsä Groups resultat, tillämpningen av strategin och utvecklingen av affärsverksamheten. Belöningssystemet för den operativa ledningen består av en fast månadslön, en resultatlön som baserar sig på ekonomiska kriterier och personliga mål (”kortsiktigt
belöningssystem”), ett aktiebonussystem (”långsiktigt belöningssystem”) samt av ledningens pensionsförmåner.

 

Koncernchef:

Villkoren för Metsä Groups koncernchef Ilkka Hämälä fastställs i det skriftliga direktörsavtalet vars villkor styrelsen har fastställt. Den avtalsenliga uppsägningstiden är 12 månader. Om Hämälä blir uppsagd av bolaget har han rätt till ett avgångsvederlag som motsvarar den totala lönen för 12 månader. Avgångsvederlag betalas inte om han själv avgår från sin post.

Hämäläs månadslön har överenskommits i chefsavtalet (65 212 euro i januari 2018) och i lönen ingår bostad, bil, chaufför och andra mindre naturaförmåner. Genom ett styrelsebeslut kan Hämälä erhålla en resultatlön som motsvarar högst nio (9) månaders lön och grundar sig på fastställda ekonomiska kriterier
och personliga mål.

Hämälä omfattas av lagen om pension för arbetstagare. Genom lagen omfattas Hämälä av det lagstadgade pensionsskyddet som bygger på anställningstiden och arbetsinkomsterna. Enligt arbetspensionssystemet i Finland räknas grundlön, arvoden och skattepliktiga naturaförmåner in i inkomsterna, men inte inkomster av optioner eller inkomster utifrån ledningens aktiebonussystem. Hämäläs pensionsålder är förenlig med lagen om pension för arbetstagare. Hämälä omfattas också
av pensionsförsäkringen för Metsä Groups ledning.

 

Övrig ledning:

Även övriga ledamöter i Metsä Groups ledningsgrupp har skriftliga direktörsavtal. Uppsägningstiden för ledamöter i ledningsgruppen är sex månader, och ledamöterna har rätt till ett avgångsvederlag som motsvarar 6–12 månaders lön om anställningsavtalet sägs upp på grund av faktorer som ligger utanför ledamotens kontroll. Utöver den månadslön som betalas till de övriga medlemmarna i Metsä Groups ledningsgrupp kan medlemmarna få en koncernbolagsspecifik resultatlön som fastställs separat varje år. Maximibeloppen av resultatlönen för ledamöterna i ledningsgruppen kan variera enligt uppdragets resultateffekt och uppgå till ett belopp som motsvarar personens lön för 7 månader. Kriterierna för resultatlönesystemet är resultatkraven på koncernnivå och för det personliga ansvarsområdet samt de
personliga målen.

De övriga ledamöterna i ledningsgruppen omfattas av lagen om pension för arbetstagare. Genom lagen omfattas ledamöterna av det lagstadgade pensionsskyddet som bygger på anställningstiden och arbetsinkomsterna. Beroende på när anställningsförhållandet träder i kraft har vissa av ledamöterna i Metsä Groups ledningsgrupp en särskild förmånsbaserad pensionsförsäkring med en fastställd pensionsålder på 62 år. Pensionen enligt pensionsförsäkringen är högst 60 procent av totallönen enligt arbetspensionslagen. Totallönen beräknas utifrån den femårsperiod som föregår tidpunkten för pensioneringen. Ledamöterna i ledningsgruppen har rätt till fribrev om anställningen inom Metsä Group upphör före pensionsåldern. I slutet av 2017 hade fem av ledningsgruppens ledamöter tilläggspension.

 

Långsiktigt aktiebonussystem:

Aktiebonussystem för 2014–2018:  Systemet omfattar tre intjäningsperioder på tre år vardera: kalenderåren 2014–2016, 2015– 2017 och 2016–2018. Metsäliitto Osuuskuntas styrelse utser i början av varje intjäningsperiod på tre år de ledande befattningshavare som ingår i målgruppen och fastställer maximibonusarna för dem (maximibonusen anges i antal aktier). Hur stor andel av maximibonusen som utbetalas till berörda befattningshavare beror på hur de fastställda målen för intjänandeperioden har uppfyllts. Det belopp som årligen betalas som bonus kan begränsas. Eventuell bonus utbetalas dels som aktier i Metsä Board Oyj och dels som kontant ersättning. Bonusen betalas i huvudsak under våren efter att intjäningsperioden har upphört. Efter varje intjäningsperiod följer en förbindelseperiod på två år, under vilken den ledande befattningshavaren inte får överföra eller sälja aktierna. Om koncernbolaget eller den
ledande befattningshavaren säger upp eller häver den ledande befattningshavarensarbets- eller tjänsteavtal under förbindelseperioden har styrelsen rätt att kräva ska den ledande befattningshavaren utan vederlag återbetalar det aktiearvode som redan utbetalats under intjäningsperioden.

Systemets bonusar för intjäningsperioderna 2015–2017 och potentiella bonusar 2016–2018 grundar sig på Metsä Groups avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), rörelsevinst (EBIT) och soliditet.

Arvoden för intjäningsperioden 2014–2016 och 2015–2017 framgår av nedanstående avsnitt ”Belöning 2017”.

Bonusar för intjäningsperioden 2016– 2018 motsvarar tillsammans värdet på högst cirka 2,5 miljoner B-aktier i Metsä Board inklusive även den del som ska betalas i form av pengar. I slutet av 2017 omfattar systemet 71 personer inklusive samtliga medlemmar i Metsä Groups ledningsgrupp.

Bonusar för intjäningsperioden 2016–2018 motsvarar tillsammans värdet på totalt högst cirka 2,5 miljoner B-aktier i Metsä Board inklusive även den del som ska betalas i form av pengar. I slutet av 2017 omfattar systemet 71 personer inklusive samtliga ledamöter i Metsä Groups ledningsgrupp.

Aktiebonussystem för 2017–2021: Metsäliitto Osuuskuntas styrelse har i januari 2017 fattat beslut om att förlänga det aktiebaserade incitamentssystemet för de ledande befattningshavare i Metsä Group under
2017–2021. Systemet syftar till att sammanföra ägarnas och ledningens mål när det gäller att höja värdet på koncernen samt att engagera ledningen i att verkställa den gemensamma strategin och erbjuda dem ett konkurrenskraftigt, innehavsbaserat bonussystem.

Det prestationsbaserade aktiebonussystemet för 2017–2021 omfattar tre intjäningsperioder. Dessa är kalenderåren 2017–2019, 2018–2020 och 2019–2021. Styrelsen utser i början av varje intjäningsperiod på tre år de ledande befattningshavare som ingår i målgruppen och fastställer maximibonusarna för dessa (maximibonusen anges i antal aktier). Styrelsen beslutar om intjäningskriterierna och vilka mål som ska ställas för dem i början av varje period.

Eventuell bonus för intjäningsperioderna 2017–2019 och 2018–2020 baserar sig på Metsä Groups avkastning på sysselsatt kapital (ROCE, %) enligt styrelsens definition. Styrelsen har dessutom rätt att helt eller delvis dra ner på bonusarna enligt systemet om vissa av de kriterier som rörutvecklingen av koncernens affärsresultat och soliditet inte uppfylls. Styrelsen kan även fastställa det maximibelopp som betalas ur ett eller flera av Metsä Groups incitamentssystem till dem som ingår i incitamentssystemen. Om detta maximibelopp överskrids kan bonusen minskas med den del som överskrider maximibeloppet. Efter varje intjäningsperiod följer en förbindelseperiod på två år, under vilken personen i fråga inte får överföra eller sälja aktierna. Om koncernbolaget eller den ledande befattningshavaren säger upp eller
häver den ledande befattningshavarens arbets- eller tjänsteavtal under förbindelseperioden har styrelsen rätt att kräva att den ledande befattningshavaren utan vederlag återbetalar det aktiearvode som redan utbetalats under intjäningsperioden. Eventuell bonus för intjäningsperioden 2017–2019 utbetalas som aktier i B-serien i Metsä Board Oyj under våren 2020. Eventuell bonus för intjäningsperioden 2018–2020 utbetalas som aktier i B-serien i Metsä Board Oyj under våren 2021.

Under intjäningsperioden 2017–2019 ingår 85 personer (december 2017)  i systemets målgrupp, inklusive ledamöterna i Metsä Groups ledningsgrupp. Den totala bonusen för intjäningsperioden 2017–2019 motsvarar totalt högst värdet på ungefär 2,8 miljoner B-seriens aktier i Metsä Board Oyj inklusive den andel som ska betalas i form av pengar. Till bonusenhör en kontantdel, med vilken man täcker skatter och skatteliknande avgifter som personen i fråga förorsakas med anledning av bonusarna.

I början av intjäningsperioden 2018–2020 ingår 84 personer i systemets målgrupp, inklusive ledamöterna i Metsä Groups ledningsgrupp. Den totala bonusen för intjäningsperioden 2018–2020 motsvarar värdet
på totalt högst ungefär 2,6 miljoner aktier i B-serien i Metsä Board Oyj inklusive den andel som ska betalas i form av pengar. Till bonusen hör en kontantdel, med vilken man täcker skatter och skatteliknande avgifter som  personen i fråga förorsakas med anledning av bonusarna.

 

Belöning 2017

 

FÖRVALTNINGSRÅDET
Det ordinarie fullmäktigemötet beslöt våren 2017 att arvodena för ledamöterna i förvaltningsrådet ska förbli oförändrade under 2017. År 2017 var månadsersättningen till förvaltningsrådets ordförande 3 900 euro och mötesarvodet 700 euro per möte. År 2017 var månadsersättningen till vice ordföranden
1 700 euro och mötesarvodet 700 euro per möte. Till de övriga ledamöterna i förvaltningsrådet betalades ett mötesarvode på 700 euro per möte.

Hannu Järvinen var förvaltningsrådets ordförande fram till 4.5.2017, varefter tidigare vice ordförande Juha Paajanen blev ordförande. Vice ordförande blev Ahti Siponen som tidigare varit ledamot i förvaltningsrådet. År 2017 uppgick Järvinens lön och mötesarvoden till totalt 30 275 euro. År 2017 uppgick Paajanens lön och mötesarvoden till totalt 53 400 euro. År 2017 uppgick Siponens lön
och mötesarvoden till totalt 21 650 euro. År 2017 utbetalades totalt 139 300 euro i löner och arvoden till de övriga ledamöterna. Till ledamöter i förvaltningsrådet betalades 2017 totalt 244 625 euro i löner och arvoden (207 000 euro 2016).

STYRELSEN
Förvaltningsrådet beslöt vid sitt möte i november 2016 att höja styrelseordförandes månadsarvode från 6 700 euro till 7 200 euro och de övriga ledamöternas månadsarvode från 3 700 euro till 4 000 euro. Mötesarvodet till styrelseledamöterna (700 euro) samt månadsersättningen till ordföranden för
revisionsutskottet (1 200 euro) och till ordföranden för nomineringskommittén (1 000 euro) ändrades inte. Till styrelsens ordförande utbetalades 2017 totalt 117 090 euro i lön och mötesarvoden (96 540 euro 2016). Till de övriga ledamöterna utbetalades totalt 469 850 euro i lön och mötesarvoden (405 550 euro
2016). År 2017 utbetalades totalt 586 940 euro i löner och arvoden till styrelseledamöterna. (502 090 euro 2016). Ovanstående arvoden för styrelsearbetet är pensionsgrundande. Till Metsä Groups koncernchef Kari Jordan (koncernchef tills 31.3.2018) betalades inga separata löner eller arvoden för styrelsearbetet.

 

KONCERNCHEF
År 2017 utbetalade bolagen inom Metsä Group totalt 5 444 294 euro i lön, arvoden och andra förmåner till koncernchef Kari Jordan (koncernchef tills 31.3.2018) (5 023 867 euro 2016). År 2017 utbetalade Metsäliitto Osuuskunta 1 125 527 euro (1 122 530 euro 2016) i lön och naturaförmåner samt 4 186 207 euro (3 776 633 euro 2016) i resultatlön och aktiearvoden till Kari Jordan. Av de aktiearvoden som intjänats 2014–2016 uppsköts dessutom 799 332 euro. Beloppet kommer att betalas senare enligt aktiebonussystemets regler. Metsä Groups övriga koncernbolag betalade ut totalt 132 560 euro (124 704 euro 2016) i lön, arvoden och andra förmåner till Kari Jordan. År 2017 utgjorde årsavgiften för det förmånsbaserade pensionssystemet för koncernchefen 2 procent (3 procent 2016) av den totallön och det totalarvode som bolagen inom Metsä Group betalade till Kari Jordan.

 

ÖVRIG LEDNING
År 2017 utbetalade bolagen inom Metsä Group totalt 7 790 155 euro (8 078 831 euro 2016) i lön och arvoden till ledamöterna i ledningsgruppen (exklusive Kari Jordan, koncernchef tills 31.3.2018). Av denna summa var 2 581 751 euro lön inklusive naturaförmåner och 5 208 404 euro resultatlön och aktiearvoden. Av de aktiearvoden som intjänats 2014–2016 uppsköts dessutom 1 321 172 euro. Beloppet kommer att betalas senare enligt aktiebonussystemets regler. Förutom koncernchef Kari Jordan har sex av ledamöterna i ledningsgruppen förmånsbaserade pensionsförsäkringar. År 2017 var årsavgiften för försäkringarna totalt 14,5 procent av den totallön och det totalarvode som bolagen inom Metsä Group betalade till ledamöterna i ledningsgruppen (med undantag av Kari Jordan).

 

LÅNGSIKTIGT AKTIEBONUSSYSTEM
De bonusar för intjäningsperioden 2014–2016 som betalades till 48 personer (inklusive samtliga medlemmar i Metsä Groups ledningsgrupp) motsvarade ett värde på totalt cirka 3,6 miljoner B-aktier i Metsä Board inklusive även den del som ska betalas i form av pengar. Kari Jordans (koncernchef tills 31.3.2018) andel av bonusen motsvarade värdet på cirka 0,6 miljoner aktier. Andelen för de övriga ledamöterna i ledningsgruppen motsvarade värdet på cirka 0,9 miljoner aktier. Bonusen har utbetalats våren 2017.

De bonusar för intjäningsperioden 2015-2017 som betalades till 48 personer (inklusive samtliga ledamöter i Metsä Groups ledningsgrupp) motsvarade ett värde på totalt cirka 4,3 miljoner B-aktier i Metsä Board inklusive även den del som ska betalas i form av pengar. Kari Jordans andel av bonusen motsvarade värdet på cirka 0,6 miljoner aktier. Andelen för de övriga ledamöterna i ledningsgruppen motsvarade värdet på cirka 1,2 miljoner aktier. Bonusarna utbetalas i huvudsak våren 2018.