Principer för företagsstyrning
 

Metsä Groups principer för företagsstyrning

Metsä Group är en skogsindustrikoncern vars moderbolag Metsäliitto Osuuskunta är ett finländskt andelslag. Vid beslutsfattandet och administrationen inom de bolag som ingår i Metsä Group tillämpas lagen om andelslag, aktiebolagslagen, värdepappersmarknadslagen, andelslagets stadgar, arbetsordningar som godkänts av förvaltningsorganen samt de principer och instruktioner som har godkänts av Metsäliitto Osuuskuntas styrelse och koncernens ledningsgrupp. Metsäliitto Osuuskuntas alla stadgar finns på länken nedan.

Metsä Group följer Värdepappersmarknadsföreningen rf:s kod för styrning av börsbolag från år 2015           (www.cgfinland.fi/sv/). Metsä Groups moderbolag Metsäliitto Osuuskunta tar dock hänsyn till den kooperativa företagsformens särdrag och noterar avvikelserna från koden för bolagsstyrning samt motiveringarna till dessa. På dessa sidor hänvisas till Metsäliitto Osuuskunta på de ställen där ärendet enbart behandlas ur moderbolagets perspektiv.

Metsä Group upprättar boksluten och delårsrapporterna i enlighet med de internationella redovisningsstandarderna, International Financial Reporting Standards (IFRS). Bokslutsdokumenten publiceras på finska och engelska.

Metsä Groups huvudkontor finns i Esbo i Finland. Moderbolaget Metsäliitto Osuuskuntas hemort är Helsingfors.

Metsäliitto Osuuskuntas styrelse är ansvarig för att god företagsstyrning och dessa principer för företagsstyrning tillämpas.

 

Se Även