Huvudsakliga förvaltningsorgan

Metsäliitto Osuuskuntas förvaltningsorgan är fullmäktige, förvaltningsrådet, styrelsen koncernchefen och verkställande direktören . Vid beslutsfattandet assisteras förvaltningsorganen av olika organ som nämns senare i denna beskrivning. Dessa organ bereder även förvaltningsorganens beslut. Verkställande direktören för Metsäliitto Osuuskunta arbetar för närvarande som Metsä Groups koncernchef.

Enligt Metsäliitto Osuuskuntas stadgar får Metsäliitto Osuuskuntas förtroendevalda inte direkt eller indirekt vara anställda i ett företag eller annan sammanslutning som är verksam i samma bransch som Metsäliitto Osuuskunta eller dess koncernbolag eller delta i förvaltningen av sådana företag eller sammanslutningar.

                                 

Fullmäktige

Fullmäktige utövar ledamöternas högsta beslutanderätt inom Metsäliitto Osuuskunta i de frågor som enligt lagen och stadgarna ålagts fullmäktige. Fullmäktige ersätter andelsstämman i Metsäliitto Osuuskunta. Vid fullmäktigemötet behandlas frågor i enlighet med lagen om andelslag och Metsäliitto Osuuskuntas stadgar samt övriga frågor som nämns i kallelsen till mötet.

Fullmäktiges viktigaste uppgifter är:

 • besluta om fastställande av bokslutet,
 • besluta om vinstutdelning till ledamöterna,
 • besluta om beviljande av ansvarsfrihet för förvaltningsrådet, styrelsen och verkställande direktören/koncernchefen,
 • välja ledamöterna till förvaltningsrådet och revisorerna samt att besluta om arvoden för dem.

Fullvärdig medlem i Metsäliitto Osuuskunta kan väljas till fullmäktige. Personer som är anställda i Metsäliitto Osuuskunta eller i dess koncernbolag samt ledamöterna i Metsäliittos förvaltningsråd och styrelse är inte valbara till fullmäktige.

Ledamöterna till fullmäktige väljs för fyra år i taget genom poströstning eller datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel. Varje ledamot har en röst. Valet förrättas för varje valkrets så att man från varje valkrets väljer lika många representanter som det finns Metsäliitto Osuuskuntas röstberättigade medlemmar registrerade i valkretsens vallängd den 1 januari under valåret, beräknat i tal som börjar på 2 300. Valkretsarna fastställs av förvaltningsrådet och bestäms i princip i enlighet med Metsäliitto Osuuskuntas kretsorganisationer. En person i Metsä Groups personal är inte valbar enligt valordningen.

Sulje

Fullmäktiges beslutsfattande

​Fullmäktige har enligt stadgarna sammanträde en gång om året på våren. Fullmäktige, förvaltningsrådet eller styrelsen kan besluta om ett extra sammanträde. Ett extra sammanträde måste även sammankallas om minst 1/10 av ledamöterna kräver det. Om inte lagen om andelslag så kräver i vissa frågor sammankallas fullmäktige av förvaltningsrådet senast sju dagar före sammanträdet med en skriftlig kallelse som skickas till alla ledamöter i fullmäktige. De frågor som ska behandlas vid sammanträdet ska nämnas i kallelsen.

Varje medlem i fullmäktige har en röst vid sammanträdet. För att ändra Metsäliitto Osuuskuntas stadgar krävs att minst 2/3 av de fullmäktigeledamöter som deltar i sammanträdet bifaller ändringsförslaget. Närvarande vid fullmäktiges sammanträden är, förutom medlemmarna i fullmäktige, Metsä Groups koncernchef, styrelseordföranden samt i regel ledamöterna i styrelsen och förvaltningsrådet. Även revisorerna deltar i ordinarie sammanträden.

Förvaltningsrådet

Enligt Metsäliitto Osuuskuntas stadgar utgör förvaltningsrådet en del av Metsäliittos styrningsmodell. På detta sätt har man velat trygga en tillräcklig ägarstyrning samt medlemmarnas engagemang i Metsäliitto Osuuskuntas beslutsfattande. För de strategiska och de övriga genomgripande besluten ansvarar Metsäliitto Osuuskuntas styrelse och för den operativa ledningen ansvarar den operativa ledningsgruppen.

Sulje

Förvaltningsrådets uppgifter och beslutsfattande

Förvaltningsrådets uppgifter fastställs i Metsäliitto Osuuskuntas stadgar. Förvaltningsrådets grundläggande uppgift är att övervaka att andelslaget förvaltas i enlighet med dess stadgar samt fullmäktiges och förvaltningsrådets beslut. Till förvaltningsrådets uppgifter hör dessutom att

 • utse ledamöter i styrelse och befria dem från sina uppdrag samt att besluta om deras arvoden,
 • ge styrelsen anvisningar i frågor som är av stor betydelse och principiellt viktiga,
 • granska bokslutet och ge fullmäktige förslag till disposition av överskottet.

Förvaltningsrådet väljer inom sig ordförande och vice ordförande för ett år i taget samt utser en sekreterare. Förvaltningsrådet sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta som det är nödvändigt eller styrelsen föreslår det.

Förvaltningsrådet är beslutfört när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslutet blir den åsikt som majoriteten understöder. Om rösterna faller lika, avgör ordförandens röst och vid val lotten.

Sulje

Förvaltningsrådets ledamöter och mandatperiod

​Förvaltningsrådet består av minst tjugo (20) och högst trettio (30) personer som fullmäktige utser bland Metsäliitto Osuuskuntas medlemmar. Metsäliitto Osuuskuntas personal kan välja högst fem (5) ledamöter till förvaltningsrådet. Dessutom kan fullmäktige på förvaltningsrådets förslag välja högst tre (3) sakkunnigledamöter till förvaltningsrådet.

Mandatperioden för en ledamot i förvaltningsrådet börjar efter det ordinarie sammanträde för fullmäktige som valt honom eller henne och varar fram till det ordinarie sammanträde för fullmäktige som hålls tre (3) år senare. Med en mandatperiod på tre år har man velat säkerställa kontinuiteten i beslutsfattandet.  Vid val av ledamöter i förvaltningsrådet ska geografisk jämlikhet beaktas. Styrelseledamöter får inte väljas till förvaltningsrådet.

Sulje

Nomineringskommitté

Valet av styrelseledamöter bereds av en särskild  nomineringskommitté som valts bland förvaltningsrådets ledamöter i enlighet med en särskild fastställd arbetsordning. Nomineringskommittén ger dessutom ett förslag som rör styrelseledamöternas arvoden.

Nomineringskommitté består av sex (6) ledamöter i förvaltningsrådet samt av förvaltningsrådets ordförande och vice ordförande. Nomineringskommittés ordförande är förvaltningsrådets ordförande och sekreterare är styrelsens sekreterare. Kommittén kan kalla styrelseordföranden som expert till mötet.

Nomineringskommittén består av följande ledamöter: Mats Bradt, Teuvo Hatva, Ville Hirvonen, Antti Isotalo, Timo Nikula och Jukka Vanhatalo. I kommittén ingår dessutom förvaltningsrådets ordförande Juha Paajanen och vice ordförande Ahti Siponen med stöd av sin ställning.

​Se även

Sulje

Förvaltningsrådets sammansättning och möten under föregående räkenskapsperiod

Förvaltningsrådets nuvarande sammansättning finns på länken nedan.

År 2018 hade förvaltningsrådet 34 ledamöter och fyra (4) av dessa hade valts av representanter för olika personalgrupper. Förvaltningsrådet hade inga sakkunnigledamöter år 2018.
Förvaltningsrådet sammanträdde fyra (4) gånger och ledamöternas deltagande var 96 procent.

Styrelsen

Styrelsen svarar för att Metsäliitto Osuuskuntas och Metsä Groups verksamhet och administration är ändamålsenligt ordnad i enlighet med Metsäliittos stadgar och lagstiftning.  Styrelsens nuvarande sammansättning  och styrelseledamöternas meritförteckningar finns på länken nedan.

Sulje

Styrelsens uppgifter och beslutsfattande

Styrelsen har bland annat följande uppgifter:

 • välja och uppsäga verkställande direktör, som samtidigt är koncernchef för koncernen Metsä Group, om inte
  styrelsen beslutar annat,
 • att fastställa verkställande direktörens/ koncernchefens uppgifter och övervaka att denna/dessa sköter andelslagets löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och bestämmelser
 • välja och avskeda de direktörer som direkt underlyder verkställande direktören och den eventuellt utsedda koncernchefen
 • att besluta om sättet att uppbära insatsen samt om tilläggsinsatser och villkoren för dessa
 • att fastställa de årliga budgeterna och strategierna för andelslaget och koncernen samt övervaka att de iakttas,
 • att underteckna och framlägga bokslutet och koncernbokslutet för granskning av förvaltningsrådet
 • bereda de ärenden som ska behandlas vid
  förvaltningsrådets sammanträden,
 • att på nomineringskommitténs förslag fastställa belöningar och andra förmåner för verkställande direktören/koncernchefen och annan högre ledning,
 • även i övrigt besluta om de ärenden som med hänsyn till omfattningen och karaktären av andelslagets verksamhet är ovanliga och vittbärande.

Styrelsen har upprättat en arbetsordning för sin verksamhet som fastställer de detaljerade principer som ska tillämpas vid styrelsens beslutsfattande. Styrelsens arbetsordning finns på länken nedan.

Styrelsen utser inom sig en styrelseordförande och en eventuell vice ordförande för ett år i taget. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta som det är nödvändigt. Förvaltningsrådets ordförande har rätt att delta i styrelsens möten. Styrelsemötena förbereds av koncernchefen. Styrelsen är beslutför när mer än hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst. Styrelsemötet protokollförs.

Styrelsen utvärderar regelbundet en gång om året sitt arbete och sina arbetsmetoder genom en självutvärdering.

Sulje

Val av styrelse och mandatperiod

​Metsäliitto Osuuskuntas styrelse väljs av förvaltningsrådet. Enligt bolagsstyrningskoden väljs styrelseledamöterna av bolagsstämman. Valet av styrelse avviker därmed från den rekommendation. Med de behörighetsbestämmelser som avviker från rekommendationen säkerställs den kooperativa ägarstyrningen. 

Styrelsen består av minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter. Mandatperioden för en styrelseledamot börjar vid ingången av det kalenderår som börjar efter det sammanträde av förvaltningsrådet där ledamoten har blivit vald och varar tre (3) år i sänder.  Mandatperioden för styrelseledamöterna avviker från den ettåriga mandatperioden enligt bolagsstyrningskoden. Andelslagets ägare har dock inte ansett att det har funnits något behov av att förkorta mandatperioden, eftersom en mandatperiod på tre år har ansetts vara nödvändig för att kontinuiteten i beslutsfattandet ska kunna säkerställas.

När förvaltningrådets nomineringskommitté förbereder nominering av styrelseledamöter beaktas ledamöternas kompetens, erfarenhet och möjligheter att använda tid samt att styrelsens sammansättning blir så mångsidig som möjligt.

Sulje

Styrelseutskott

För att trygga effektiviteten i styrelsens uppdrag har Metsäliitto Osuuskuntas styrelse ett kontrollutskott och ett belöningsutskott till sitt förfogande. Utskotten har ingen egen beslutanderätt, utan styrelsen kan fatta beslut i ärenden utifrån utskottens beredning. Styrelsen väljer utskottsmedlemmarna bland sina ledamöter.

Kontrollutskottet

Kontrollutskottet bistår styrelsen vid skötseln av styrelsens övervakningsuppgift. I denna roll bedömer och övervakar utskottet frågor om den ekonomiska rapporteringen, revisionen, internrevisionen och riskhanteringen i enlighet med den särskilda arbetsordning som har fastställts för utskottet. Kontrollutskottet består av minst tre (3) medlemmar som styrelsen väljer bland sina ledamöter en gång om året. Merparten av dessa medlemmar är oberoende av bolaget.  Dessutom har förvaltningsrådets ordförande rätt att delta i kontrollutskottets möten. För övrigt deltar koncernchefen också i kontrollutskottets möten, med undantag för de situationer där utskottet vill sammanträda utan den operativa ledningens närvaro. Kontrollutskottet ska regelbundet rapportera till styrelsen om sin verksamhet och de iakttagelser som utskottet har gjort.

För närvarande är ordföranden för kontrollutskottet Ilkka Salonen och medlemmarna är Martti Asunta och Arto Hiltunen.

Belöningsutskottet

Belöningsutskottets uppgift är att tillsammans med styrelsen se till att Metsä Group har ändamålsenliga och konkurrenskraftiga lönesystem och en plan för efterföljare och utveckling i enlighet med en separat arbetsordning som fastställts av styrelsen. 

 I sitt uppdrag presenterar utskottet för styrelsen bland annat villkoren för verkställande direktörens och koncernchefens anställningsförhållande, lönesystemen för högsta ledningen samt de viktigaste principerna för avtalen för högsta ledningen. Dessutom presenterar belöningsutskottet årliga mål för högsta ledningen för beslut i styrelsen och följer upp att dessa uppnås. Vidare behandlar belöningsutskottet frågor i anslutning till högsta ledningens belöningssystem och presenterar dessa för beslut i styrelsen.

Belöningsutskottet består av tre (3) medlemmar som styrelsen årligen utser inom sig. Majoriteten av medlemmarna i belöningsutskottet ska vara oberoende av Metsä Group, och en person som hör till Metsä Groups operativa ledning kan inte vara medlem i kommittén. Dessutom deltar koncernchefen i belöningsutskottets möten, med undantag för de situationer där utskottet vill sammanträda utan den operativa ledningens närvaro. Belöningsutskottet bör regelbundet rapportera om sin verksamhet till styrelsen.

För närvarande är ordföranden för belöningskommittén Arto Hiltunen och medlemmarna är Martti Asunta och Timo Saukkonen.

​Se även

Sulje

​STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Nuvarande styrelseordförande är Martti Asunta och ledamöterna är Johan Björkenheim, Arto Hiltunen, Jussi Linnaranta, Leena Mörttinen, Juha Parpala, Ilkka Salonen och Timo Saukkonen.

 

INFORMATION OM STYRELSENS OCH UTTSKOTTS MÖTEN UNDER FÖREGÅENDE RÄKENSKAPSPERIOD

År 2018 var styrelseordförande Martti Asunta, vice styrelseordförande Kari Jordan (till 31.3.2018) och ledamöter
Johan Björkenheim, Arto Hiltunen, Jussi Linnaranta, Leena Mörttinen, Juha Parpala, Ilkka Salonen (från 3.5.2018), Timo Saukkonen och Mikael Silvennoinen (till 3.5.2018). Under 2018 sammanträdde styrelsen 14 gånger. Bland styrelseledamöterna deltog Asunta, Björkenheim, Hiltunen,
Linnaranta, Mörttinen, Parpala och Saukkonen i alla sammanträden. Salonen (ledamot sedan 3.5.2018) deltog i 6
sammanträden, Silvennoinen (ledamot till 3.5.2018) i 5 sammanträden och Jordan (vice ordförande till 31.3.2018) i 4
sammanträden. Styrelseledamöternas deltagande var 97 procent.

År 2018 var ordförande för kontrollutskottet Mikael Silvennoinen till 3.5.2018 och Ilkka Salonen från 3.5.2018. Kontrollutskottet sammanträdde fyra (4) gånger. Kontrollutskottsledamöternas deltagande var 100 procent.

År 2018 var Arto Hiltunen ordförande för belöningsutskottet  och Martti Asunta samt Timo Saukkonen medlemmar. Belöningsutskottet sammanträdde sju gånger och ledamöternas deltagande var 100 procent.

Sulje

Styrelseledamöternas oberoende och styrelsens mångfald

​Enligt styrelsens samlade bedömning är alla styrelseledamöter oberoende av Metsäliitto Osuuskunta. Metsäliitto Osuuskunta har inga sådana ägarmedlemmar som avses i koden, varav styrelseledamöter skulle vara beroende av.

Metsäliitto Osuuskuntas styrelse godkände i december 2016 principerna för mångfald i styrelsen. För att styrelsen och dess kommittéer ska kunna sköta sina uppgifter framgångsrikt krävs enligt dessa principer mångsidig sammansättning, kompetens och erfarenhet samt att man beaktar de personliga egenskaperna hos styrelsens enskilda medlemmar. Utöver branschkännedomen inom skogsbruket och -industrin har Metsäliitto Osuuskunta identifierat erfarenheten av krävande ledande befattningar inom företagsledning samt av en internationell verksamhetsmiljö som viktiga för mångfalden i styrelsen. Dessutom har styrelseledamöternas olika utbildningsbakgrund, som kompletterar varandra, ledarskapserfarenhet inom affärsverksamhetens olika områden samt mångsidiga ålders- och könsfördelning identifierats som faktorer som främjar mångfalden. Metsäliitto Osuuskunta har som mål att styrelsen ska ha representanter för båda könen. Förvaltningsrådets nomineringskommitté följer principerna när den föreslår för förvaltningsrådet utkast till beslut om styrelsens sammansättning.

Styrelsen består av åtta ledamöter, varav majoriteten har högskoleexamen. Styrelseledamöterna har stor erfarenhet av avancerade befattningar inom förvaltning och företagsledning inom flera branscher samt av internationell affärsverksamhet. Flera av styrelseledamöterna står för förtjänstfulla insatser i samhället. Bägge könen är representerade i styrelsen. Styrelsens sammansättning är förenlig med mångfaldsprinciperna, och förvaltningsrådets valkommitté beaktar även framöver mångfaldsprinciperna och -målen vid beredningen av utkast till beslut om styrelsens sammansättning.

Koncernchefen

Metsäliitto Osuuskunta har en verkställande direktör som också är Metsä Groups koncernchef, om inte styrelsen beslutar något annat. Koncernchefen leder hela Metsä Groups verksamhet. För närvarande är Metsä Groups koncernchef Ilkka Hämälä även verkställande direktör för Metsäliitto Osuuskunta. Koncernchefens meritförteckning och hans innehav i Metsä Group finns på länken nedan.

Koncernchefen har till uppgift att leda Metsä Groups operativa verksamhet i enlighet med lagen och stadgarna samt i enlighet med förvaltningsorganens beslut och anvisningar.

Styrelsen väljer koncernchef och godkänner koncernchefens avtal.

 

Ledningsgruppen

Metsä Group har en ledningsgrupp, vars ordförande är Metsä Groups koncernchef. Ledningsgruppen bistår koncernchefen med planeringen och den operativa ledningen av affärsverksamheten samt bereder förslag för styrelsen, såsom affärsstrategier, budgetar och viktiga investeringar. Ledningsgruppen har inga befogenheter med stöd av lagen eller stadgarna. Ledningsgruppen består av Metsä Groups koncernchef, koncernens ekonomidirektör, Metsäliitto Osuuskuntas affärsdirektör samt Metsä Fibres, Metsä Boards och Metsä Tissues verkställande direktörer. Ledningsgruppen sammanträder på kallelse av ordföranden i regel två gånger i månaden och dessutom alltid vid behov.

För närvarande består av koncernchef Ilkka Hämälä, Vesa-Pekka Takala (Metsä Groups ekonomidirektör,
Metsäliitto Osuuskuntas vice verkställande direktör), Juha Mäntylä (Metsäliitto Osuuskuntas affärsdirektör), Ismo Nousiainen (Metsä Fibre Oy:s verkställande direktör), Mika Joukio (Metsä Board
Oyj:s verkställande direktör) och Esa Kaikkonen (Metsä Tissue Oyj:s verkställande direktör).  Ledningsgruppens meritförteckningar och ledningsgruppens innehav i Metsä Group finns på länken nedan.

Distriktsråd

I enlighet med Metsäliitto Osuuskuntas stadgar finns det ett distriktsråd i varje anskaffningsdistrikt. Distriktsrådet består av de från distriktet valda ledamöterna i fullmäktige, ledamöterna i förvaltningsrådet och styrelsen samt av de fullmäktigekandidater som inte har blivit valda vid fullmäktigevalet, ordnade på grundval av deras röstetal. Antalet sådana kandidater är två gånger så många som antalet valda kandidater från distriktet, dock alltid minst fem. Distriktsrådets uppgifter beskrivs i de riktlinjer som förvaltningsrådet har fastställt. Enligt riktlinjerna är distriktsrådets huvudsakliga uppgift att genom sin verksamhet främja kommunikationen och interaktionen mellan medlemmarna och det aktuella anskaffningsdistriktet.