Förvaltning av insiderinformation                               och transaktioner med närstående parter

Förvaltning av insiderinformation

När det gäller insiderinformation tillämpar Metsä Group EU:s förordning om marknadsmissbruk (Europaparlamentets och rådets förordning nr 596/2014, MAR), värdepappersmarknadslagen samt moderföretaget Metsäliitto Osuuskuntas och dotterbolaget Metsä Board Oyj:s anvisning för insiderinformation, som upprättats i enlighet med de bestämmelser och instruktioner som tagits fram av Helsingfors börs. Metsä Group förutsätter att varje anställd följer riktlinjerna för insiderinformationen. Enligt artikel 14 i MAR och kapitel 51 i strafflagen får inte den person som har tillgång till insiderinformation (i) ägna sig åt eller försöka ägna sig åt insiderhandel genom att förvärva eller avyttra för egen räkning eller för tredje part bolagets finansiella instrument, (ii) rekommendera att någon annan person ägnar sig åt insiderhandel eller förmå någon annan person att ägna sig åt insiderhandel eller (iii) röja insiderinformation till någon annan person om detta inte ingår som en normal del i arbetet, arbetsuppgifterna eller yrket. Målsättningen med hanteringen av insiderinformation är att möjliggöra ett öppet ägande i företaget för bolagets insiders genom att man samtidigt upprätthåller allmänhetens förtroende för handeln med bolagets värdepapper och prisbildningen. Metsä Group rekommenderar endast långfristiga investeringar och användning av förvärvsprogram. Personer med insiderinformation instrueras och utbildas regelbundet.

Efter att EU:s förordning om marknadsmissbruk (MAR) trädde i kraft 3.7.2016 har bolagen inom Metsä Group inte längre några offentliga insiders. Bolagen för inte heller några permanenta företagsspecifika insiderregister, utan endast projekt- och evenemangsspecifika insiderförteckningar. Förteckningarna innehåller uppgifter om de personer som deltar i insiderprojekten. Dessa personer får inte bedriva handel med det aktuella bolagets finansiella instrument under projektet.

Metsäliitto Osuuskunta har utsett ledamöterna i förvaltningsrådet, styrelseledamöterna och koncernchefen till de ledande befattningshavare som avses i MARregleringen. Dessa ledande befattningshavare och deras närstående parter är skyldiga att rapportera till bolaget och Finansinspektionen om sina transaktioner som rör Metsäliitto Osuuskuntas finansiella instrument. Metsäliitto Osuuskunta publicerar dessa transaktioner som börsmeddelanden. Ovanstående ledande befattningshavare omfattas av en spärrtid på 30 kalenderdagar före publicering av Metsä Groups delårsrapporter och bokslut. Under denna tid får de ledande befattningshavarna inte bedriva handel med Metsäliitto Osuuskuntas finansiella instrument. Förutom de anmälningspliktiga ledarna utser bolaget även de personer som i sina uppdrag deltar i beredningen av delårsrapporter och bokslut och som inte under de stängda perioderna får bedriva handel med Metsäliitto Osuuskuntas finansiella instrument.

Metsäliitto Osuuskunta hade 31.12.2018 inga emitterade finansiella instrument som var föremål för handel på en reglerad marknad.

Metsä Board Oyj har utsett styrelseledamöterna och verkställande direktören till de ledande befattningshavare som avses i MAR-regleringen. Dessa ledande befattningshavare och deras närstående parter är skyldiga att rapportera till bolaget och Finansinspektionen om sina transaktioner som rör Metsä Boards aktier och finansiella instrument. Metsä Board publicerar dessa transaktioner som börsmeddelanden. Ovanstående ledande befattningshavare omfattas av en spärrtid på 30 kalenderdagar före publiceringen av Metsä Groups delårsrapporter och bokslut. Under denna tid får de ledande befattningshavarna inte bedriva handel med Metsä Boards aktier eller andra finansiella instrument. Förutom de anmälningspliktiga ledarna utser bolaget även de personer som i sina uppdrag deltar i beredningen av delårsrapporter och bokslut och som inte under de stängda perioderna får bedriva handel med Metsä Boards aktier eller finansiella instrument.


Transaktioner med närstående parter

I Metsäliitto Osuuskunta och dess koncernbolag utvärderar man och följer upp de transaktioner som sker med närstående. Närstående definieras enligt den internationella redovisningsstandarden (IAS 24). Som närstående räknas bland annat alla koncernbolag, styrelseledamöter och ledamöter i ledningsgruppen samt deras närmaste familjemedlemmar. Eventuella intressekonflikter beaktas vid beslutsfattandet, och enligt den nya bolagsstyrningskoden 2015 för varje koncernbolag en förteckning över de parter som ingår i dess närstående.