Metsä Groupin sivuvirtoja hyödynnetään monella arvokkaalla tavalla


Metsä Groupin tuotannosta syntyy monia sivuvirtoja, joille etsitään jatkuvasti uusia käyttömahdollisuuksia sen sijaan, että niitä toimitettaisiin kaatopaikalle tai varastoitaisiin pitkiä aikoja omalla tehdasalueella. Konsernin sivuvirtoja hyödynnetään monipuolisesti erilaisissa kohteissa korvaamaan maaperästä louhittavia neitseellisiä raaka-aineita. Samalla muutamme aikaisemmin jätteenä pidetyt materiaalit lisäarvoa tuottaviksi sivutuotteiksi. Näin tuomme oman osuutemme kiertotalouteen.

Metsä Groupin tuotannossa syntyvistä puuperäisistä sivuvirroista hyödynnetään lähes kaikki. Näistä puolet hyödynnetään omassa energiantuotannossa sähkön- tai höyryntuotannossa. Noin 40 prosenttia sivuvirroista käytetään lannoitevalmisteina metsä- tai peltolannoituksessa, viherrakentamisessa, teollisuuden raaka-aineina tai hyödynnetään maa- ja kaatopaikkarakentamisessa.

Sivuvirtojen käytöllä voidaan vähentää merkittävästi jätteiden loppusijoituksen ympäristövaikutuksia ja säästää luonnonvaroja. Lisäksi sivuvirroista valmistetut uusiomateriaalit ovat hinnaltaan kilpailukykyisiä luonnon materiaaleihin verrattuna.

Seuraavassa esitellään tämänhetkisiä tapoja hyödyntää tuotantomme jätteitä ja sivuvirtoja.

Laskettelumäen profiili kuntoon kuitusavella

Laskettelukeskusten keinotekoisen lumen käyttö on merkittävä kuluerä ja ympäristökuormittaja. Äänekoskella Äänemäen rinneprofiilia muotoiltiin kuitusavella lasketteluun paremmin sopivaksi, jolloin tykitettyä lunta tarvitaan vastedes joka talvi aiempaa vähemmän. Paremmasta profiilista hyötyy sekä rinneyrittäjä pienempinä lumetuskustannuksina että ympäristö pienemmän veden- ja sähkönkulutuksen myötä. Kuitusavea voidaan käyttää myös mm. urheilukenttien pohjien ja maavallien rakentamiseen.

Tuhkasta teitä

Tuhkasta on jo pitkään rakennettu kestäviä ja kantavia teitä, pääasiassa teollisuus- ja varastointialueille. Uutena ratkaisuna Metsä Group on mukana kehittämässä metsäautoteiden rakentamistapaa, jossa tien pintakerros rakennetaan tuhkan ja kalliomurskeen seoksesta perinteisellä menetelmällä. Lujittuessaan tuhka sitoo tien pintakerrosta.

Selluprosessin ylimäämäkalkki parantaa peltojen viljavuutta ja rakennetta

Selluprosessista jäävää meesa- eli ylijäämäkalkkia syntyy Metsä Fibren tehtailla vuosittain noin 20 000 tonnia. Ylijäämäkalkkia on tähän asti jouduttu välivarastoimaan tehtailla tai jopa loppusijoittamaan kaatopaikoille. Meesakalkki on kuitenkin todettu hyväksi kalkitusaineeksi, sillä perinteisestä kalkista poiketen se parantaa etenkin savimaan mururakennetta. Meesakalkilla on korkea neutralointikyky, joten sitä tarvitsee levittää pellolle vähemmän kuin kilpailevaa kalkkia, mikä tuo viljelijöille kustannussäästöjä.

Paikalliset yhteistyökumppanimme huolehtivat tehtaillamme syntyvän meesakalkin myynnistä ja toimituksista maanviljelijöille. Meesakalkin käytöstä peltolannoituksessa on jo saatu hyviä tuloksia.

Kuorihiekka sopii katemateriaaliksi

Puun varastoinnissa ja kuorinnasta syntyy hiekkaista kuorta noin 14 000 tonnia vuodessa. Kuorihiekka sopii hyvin istutusten katemateriaaliksi, viherrakentamiseen sekä seulottuna polttoaineeksi. Kuorihiekkaa on käytetty laajojen alueiden, kuten laskettelurinteiden ja moottoriurheiluratojen pintaverhoiluun sekä kaatopaikkojen maisemointiin. Lisäksi kuorihiekkaa on käytetty urheilureittien varrella katemateriaalina.

Tutustu muihin Metsä-sisältöihin