Metsäauditointi

Uudet järjestelmävaatimukset

luupin alla


​Erilaiset auditoinnit ovat Metsä Groupissa arkipäivää, sillä liiketoiminta-alueillamme on useita sertifioituja johtamisjärjestelmiä laadusta ja ympäristöstä työturvallisuuteen, puun alkuperään ja energiatehokkuuteen. Vuoden 2017 auditoinneille antaa leimansa peräti neljä päivitettyä standardia.

Metsä Groupin johtamisjärjestelmiä auditoidaan pitkin vuotta niin sisäisin kuin ulkoisinkin voimin. Liiketoiminta-alueilla on pääsääntöisesti usean yksikön yhteisiä sertifikaatteja, joita kutsutaan multisite-sertifikaateiksi. Useamman toimipaikan kattavan sertifikaatin saaminen edellyttää keskitettyä hallinnointia ja säännöllisiä sisäisiä auditointeja, mutta samalla vähentää ulkoisten auditointien määrää. Sisäisten koulutusten rooli on tärkeä etenkin standardimuutosten yhteydessä. Kuluvana vuonna uusia vaatimuksia on tullut ISO- ja FSC®-järjestelmien osalta, seuraavana vuonna odotetaan päivityksiä PEFC:n tiimoilta.

Laatu- ja ympäristöjohtamisessa korostuu johdon rooli

Kansainväliset laatu- ja ympäristöjohtamisen standardit ISO 9001 ja ISO 14001 ovat uudistuneet ja ne on otettu käyttöön kuluvan vuoden aikana. Monet uusista vaatimuksista kuuluvat jo valmiiksi johtamiskäytäntöihin, kuten pitkän tähtäimen suunnitteluun sisältyvät riskiarviot. Yleisesti ottaen standardit korostavat entistä vahvemmin johdon roolia, sidosryhmien huomioimista ja viestintää, sekä riskien ja mahdollisuuksien tunnistamista.

FSC mahdollistaa sertifioidun puun laskennallisen jakamisen

FSC:n alkuperäketjua (Chain of Custody) koskeva standardi on päivitetty. Muutokset tuovat tällä kertaa lisää joustavuutta mahdollistamalla FSC-krediittien ja -prosenttien jakamisen. Edellytyksenä laskennalliselle jakamiselle on kuuluminen saman sertifikaatin ja omistajuuden piiriin sekä sijainti euroalueen tai yksittäisten valtioiden sisällä. Jakamismahdollisuus tehostaa FSC-sertifiointimäärien käyttöä ja auttaa logistiikan optimoimisessa, etenkin kun krediittien voimassaoloaika pitenee 12 kuukaudesta 24 kuukauteen.

FSC:n kontrolloidun puun standardi asettaa yhä tiukempia vaatimuksia

Myös FSC:n kontrolloitua puuta (Controlled Wood) koskeva standardi on päivitetty ja se tulee ottaa käyttöön vuoden loppuun mennessä.  Standardi on puunhankinnan näkökulmasta selvästi aiempaa vaativampi etenkin puun sekoittumisriskin osalta ja edellyttää entistä vahvempaa riskien kontrollointia. Näin ollen alkuperätiedon analysoinnin ja puuntoimittaja-auditointien rooli korostuu toimittaessa FSC-riskiarvioinneissa tunnistetuilla alueilla. Uuden standardin vaativuuden kannalta ratkaisevia ovat meneillään olevat riskienarviointiprosessit, joita tehdään koko Metsä Groupin hankinta-alueella. Kontrolloidun puun standardin käyttöä ei enää edellytetä, jos yritys käyttää ainoastaan FSC-sertifioitua tai kontrolloitua puuta. Näin ollen tuotantolaitokset, jotka käyttävät ainoastaan Metsä Forestin toimittamaa puuta, voivat raportoida FSC-osuutensa alkuperäketjun sertifioinnin nojalla.

 

 FSC Licence Code FSC-C014476

Muut Metsä-tarinat