taimi

Metsäsertifiointi on oppimisprosessi


​Auditoinnissa tarkistetaan, kuinka metsäsertifioinnin kriteereiden vaatimukset ovat toteutuneet metsätalouden toimenpiteissä käytännössä.

Bureau Veritaksen auditoija Julia Lenkkeri silmäilee tuoretta uudistusalaa Jyväskylän Tikkakoskella aivan 4-tien tuntumassa. Metsä Group on korjannut Jyväskylän kaupungin leimikon elokuussa.

"Kiinnitän huomiota muun muassa säästöpuiden määrään ja laatuun, lahopuihin sekä siihen, onko vesistöjen ja luontokohteiden suojavyöhykkeet huomioitu. Myös mahdolliset maastopainumat otetaan huomioon", Lenkkeri kertoo muistio kädessään.

Vaikka hakkuusta on kulunut vain joitakin viikkoja, on Metsä Group hoitanut jo alueen maanmuokkauksen ja istutuksen.

"Auditoinnissa tarkistetaan myös se, miten metsä on uudistettu. Katson, onko muokkaus tehty laadukkaasti ja onko taimia riittävästi. Tällä kohteella asiat näyttäisivät olevan kunnossa", Lenkkeri arvioi kääntömättääseen istutettuja kuusia silmäillessään.

Auditointi vuosittain

Metsäsertifiointi on työkalu, jonka avulla voidaan osoittaa, että Suomessa metsiä käytetään ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla.

"Joka vuosi ulkopuolinen taho arvioi auditoinnin yhteydessä, ovatko sertifioinnissa määritellyt kriteerit täyttyneet käytännössä. Paikalle kutsutaan metsänomistajan ja metsätalouden toimenpiteitä suorittaneen osapuolen edustajat", Metsä Groupin ympäristöpäällikkö Janne Soimasuo kuvailee.

Tällä hetkellä noin 85 prosenttia Suomen talousmetsistä kuuluu PEFC™- ja noin kuusi prosenttia FSC®-sertifioinnin piiriin. FSC-sertifioitujen metsien osuus on ollut viime vuosina kasvussa, sillä etenkin Aasiassa metsäteollisuuden tuotteita käyttävät asiakkaat edellyttävät yhä useammin tuotteiden olevan FSC-sertifioituja.

Soimasuo kertoo, että Metsä Group tarjoaa omistajajäsenilleen mahdollisuuden liittyä molempiin järjestelmiin.

Vaivaton tapa olla mukana sertifioinnissa

Lokakuun alussa FSC-sertifiointiin liittyvä auditointi osui Jyväskylän kaupungin metsiin. Kaupungilla on noin 8 500 hehtaaria metsää, joista 6 000 hehtaaria liitettiin vuosi sitten Metsä Groupin FSC-ryhmäsertifikaattiin.

"Sertifiointi on meille yksi hyvä lisätyökalu, jolla voimme osoittaa, että metsiämme hoidetaan kestävästi", Jyväskylän kaupungin metsäpäällikkö Marko Kemppainen kertoo. Kemppainen näkee sertifioinnin ja siihen liittyvän auditoinnin ennen kaikkea jatkuvana oppimisprosessina, jossa metsäalan toimijat voivat yhdessä kehittää toimintamallejaan.

"Auditointi tarjoaa hyvän tilaisuuden keskustella esimerkiksi laatuun ja ympäristöön liittyvistä asioista. Metsä Group tekee sertifioinnin eteen paljon työtä, joten tämä on meille kohtuullisen vaivaton tapa olla mukana sertifioinnissa", Kemppainen luonnehtii.

Loppupalaverissa katsaus kokonaisuuteen

Jyväskylässä auditointipäivä koostui aamupäivän keskusteluista sisätiloissa ja iltapäivän kolmesta maastokohteesta. Näkemänsä perusteella Julia Lenkkeri koostaa osapuolille raportin, ja asian tiimoilta pidetään yhteinen loppupalaveri.

"Loppupalaverissa asiat käydään läpi, ja keskustelemme mahdollisista kehitystarpeista. Raportista,  joka on julkinen, selviää tarkastetut asiat ja mahdolliset poikkeamat", Lenkkeri sanoo.

Poikkeamilla tarkoitetaan auditoinnissa havaittuja asioita, joiden osalta metsänhoito ei ole vastannut sertifioinnissa sovellettavia vaatimuksia.

"Jos auditoinnissa havaitaan vähintään viisi vakavaa poikkeamaa, voidaan sertifikaatti laittaa katkolle kunnes asiat on korjattu. Lievät poikkeamat ovat oikeastaan luonnollinen osa sertifikaatin ylläpitoa", Lenkkeri toteaa. "Niiden osalta korjaavat toimenpiteet tarkastetaan viimeistään seuraavan vuoden auditoinnissa.


Bureau Veritaksen auditoija Julia Lenkkeri, Metsä Groupin metsäasiantuntija Ossi Kokkila (kesk.) ja Jyväskylän kaupungin metsäasiantuntija Reijo Puttonen toteavat auditoinnin yhteydessä, että uudistusala on viljelty mallikkaasti ja taimia on riittävästi.